Případ vysokonapěťového vedení u Břeclavi a zmatená odpověď ministra Havlíčka

8. 10. 2021 / Oldřich Maděra

čas čtení 8 minut

V žádném případě nelze použít krizového zákona a rozhodnutí hejtmana o stavu nebezpečí na vybudování náhradní přenosové soustavy (NPT), které s tím vším vlastně vůbec nesouvisí a při tom vyvolává mnoho dalších velmi vážných obecných ohrožení.


Včera mi došla odpověď z MPO. Přikládám. Tvrdí se v ní, že mi ČEPS odpověděl na moji žádost o přístup k informacím, což není pravda. Na dopis jsem odpověděl a zároveň jsem podal stížnost na porušení Info zákona, píše Oldřich Maděra.Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doc. Ing. Karel Havlíček, PhD. MBA
Ministr průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15& PRAHA 1
datovou schránkou bxtaaw4

Naše zn.: M103 213 DOP04 V Brně dne 7. 10. 2021

Věc: odpověď na Váš dopis č.j. MPO 611859/21/41100

Vážený pane ministře, včera jsem dostal odpověď na můj dopis ze dne 1.10.20221, naše č.j. M103 213 DOP03, adresovaný Vám pane ministře. Paní Inženýrka Konrádová v něm uvádí, že byl použit postup podle § 14 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb. Krizový zákon a podle rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2021. Děkuji za odpověď. Musím Vám však sdělit, že s ní nejsem spokojen.

V okamžiku, kdy dojde k přírodní katastrofě, ke které došlo mezi Břeclaví a Hruškami dne 23.6.2021 je zcela na místě použití krizového zákona a výnosu hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí. Otázkou však zůstává, až pokud mohou být oba tyto dokumenty použity.

Zúčastnil jsem se desítek školení na krizový management v několika zemích EU i mimo ně. Přečetl jsem na toto téma desítky zákonů, vyhlášek a pokynů firem z různých oborů. Mou osobní zkušeností z toho všeho je, že tyto krizové zákony platí striktně pouze v situacích, kdy jde o odvrácení ztrát lidských životů.

Pokud si tedy vezmeme situaci že spadlo vedení 400 kV vlivem tornáda, tak je namístě použít oba dokumenty až do okamžiku, kdy byly odklizeny vodiče vedení vvn z dosahu dálnice D2. To je vše.

Dále by mohlo být podle obou dokumentů postupováno jen tehdy, pokud by okamžité neobnovení dodávky elektrické energie tím 400 kV vedením ohrozilo životy obyvatel ČR nebo SR vypnutím jiné klíčové infrastruktury. To však zcela určitě nehrozilo pane ministře.
Na to vedení mezi rozvodnami Sokolnice (ČR) a Stupava (SR) nejsou již připojeny žádné jiné rozvodny v postižené oblasti, takže tuto oblast toto vedení určitě nezásobuje elektrickou energií.

Cituji výroky předsedy představenstva ČEPS, a.s. Ing. Martina Durčáka:

Tornádo na jižní Moravě a osm spadlých stožárů. Jak je to z pohledu ČEPS velký problém?

Spadlé stožáry jsou vždy problém. Štěstí v neštěstí je ale to, že je to linka, která může být takzvaně „backupovaná“. Těch linek na Slovensko máme v okolí pět. Jedna je teď sice porušená, kapacita směrem ze Slovenska k nám je však dostatečná. Tato linka patří k těm méně vytíženým a méně ohroženým, kde máme dostatečnou zálohu.

To zásobování je tedy teď řešeno z dalších linek?

Určitě. Tohle je linka Sokolnice–Stupava, která má 110 kilometrů, ale která primárně nezásobuje Českou Republiku. Je to propojení mezi Českem a Slovenskem. Slouží k exportu a importu. V okolí je dostatečný počet linek, na distribuční soustavy to nemá žádný vliv. To území je napájeno z jiných zdrojů.

Rozhodnutí hejtmana jasně říká:

Provádění staveb ... odstraňování staveb… za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace...“

https://www.krizport.cz/file-download/download/private/4555


Pak tedy od okamžiku odklizení spadlých vodičů z přímého dosahu dálnice D2 nastupuje běžná oprava vedení zvn Sokolnice – Stupava, u které platí následující:


Pravidlo č. 1. Veřejnost nesmí být za žádných podmínek ohrožena.

Pravidlo č. 2. Vlastní zaměstnanci nesmí být za žádných podmínek ohroženi.

Pravidlo č. 3. Hospodářské škody musí být podle možností minimalizovány.

V žádném případě však nesmí být pravidlo č. 3 nadřazováno nad pravidla č. 1 a č. 2.

Jedná se o ukázkové nezvládnutí řízení krizové situace, pane ministře. Měl by odstoupit celý krizový štáb, jestli vůbec nějaký byl, pak paní ing. Konrádová, která napsala text za MPO a obhajovala ho z pozice ředitelky odboru elektroenergetiky a teplárenství, pak pan předseda představenstva ČEPS, a.s., Ing. Durčák a nakonec samozřejmě i Vy, pane ministře.

V žádném případě nelze použít krizového zákona a rozhodnutí hejtmana o stavu nebezpečí na vybudování náhradní přenosové soustavy (NPT), které s tím vším vlastně vůbec nesouvisí a při tom vyvolává mnoho dalších velmi vážných obecných ohrožení. Ta obecná ohrožení jsou ve svých důsledcích namířena proti již tak těžce postiženému obyvatelstvu zmíněné oblasti zasažené tornádem.

My jsme napsali dotaz ohledně NPT na ČEPS, a.s. dne 28.8.21. Ve Vaší odpovědi je uvedeno, že to bylo vyřízeno. Ne nebylo, žádnou odpověď jsme do dnešního dne nedostali a podáme proti tomu dnes stížnost.

Nelze vytloukat klín klínem pane ministře.

Veřejnost musí být zděšena, pokud si představí, jak bylo a je postupováno podle krizového zákona a podobných rozhodnutí hejtmanů krajů i v ostatních podobných případech. To tak budete postupovat pane ministře i v případě havárií v jaderných elektrárnách?

S pozdravem

Ing. Oldřich Maděra

MADĚRA, spol. s r.o.

jednatel

* * *


ČEPS, a.s.

Ing. Martin Durčák

předseda představenstva

Elektrárenská 774/2,

101 52 Praha 10

Naše zn.: M103 213 DOP05 V Brně dne 7. 10. 2021

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace a/nebo odvolání proti fiktivnímu rozhodnutí o odepření informace Vážený pane předsedo,

dne 28. 8. 2021 jsem Vaší společnosti ČEPS, a.s., zaslal přiloženou žádost o poskytnutí informací zn. M103 213 DOP02 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („InfZ“), a/nebo zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí („ZIŽP“). Dodnes jsem od Vaší společnosti na tuto žádost neobdržel žádnou odpověď, ačkoliv v přiloženém dopise ředitelka odboru elektroenergetiky a teplárenství Ministerstva průmyslu o obchodu uvádí, že v této věci byli ze strany „ČEPS ubezpečeni, že [tato] žádost byla bezodkladně vyřízena“.


Vaše společnost tedy ve lhůtách stanovených dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ a dle § 7 odst. 1 ZIŽP požadované informace neposkytla, ani nevydala rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 infZ nebo o odepření zpřístupnění informace dle § 9 odst. 1 ZIŽP.


Stěžovatelka Maděra, s.r.o., IČO 45474915, se sídlem Vychodilova 2524/8, Žabovřesky, 616 00 Brno, ID datové schránky 9pgjpt9, považuje výše uvedené jednání Vaší společnosti za nezákonné a podává tímto ve stanovených lhůtách stížnost dle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ a/nebo odvolání proti fiktivnímu rozhodnutí o odepření informace ve smyslu § 9 odst. 3 ZIŽP z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti a absenci náležitostí dle § 68 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád („SpŘ“). Stěžovatelka žádá nadřízený a/nebo odvolací správní orgán, kterým je v tomto případě shodně Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby v této věci přikázal povinnému subjektu zjednat nápravu ve smyslu § 16a odst. 6 písm. b) a/nebo aby fiktivní rozhodnutí o odepření informace zrušil a vrátil věc povinnému subjektu k novému projednání ve smyslu § 90 odst. 1 písm b) SpŘ.

S pozdravem

Ing. Oldřich Maděra

MADĚRA, spol. s r.o.

jednatel

Na vědomí:

1) MPO Praha

2) Policie ČR

1
Vytisknout
3901

Diskuse

Obsah vydání | 12. 10. 2021