Znovu výzva společnosti ČEPS: Zveřejněte revizní zprávu o náhradní přenosové soustavě u Břeclavi

30. 8. 2021

čas čtení 10 minut
21. srpna 2021 jsme v Britských listech publikovali

Výzvu společnosti ČEPS: Zveřejněte revizní zprávu o náhradní přenosové soustavě u Břeclavi


23. srpna 2021 nám napsala tisková mluvčí společnosti ČEPS:

Vážený pane Čulíku,

Reakce ze strany ČEPS, a.s., bude v nadcházejících dnech zveřejněna na webových stránkách společnosti.

S pozdravem,

Mgr. Hana Klímová
vedoucí odboru Komunikace

Nic však dosud zveřejněno nebylo. Na tuto skutečnost reaguje Ing. Oldřich Maděra:

Protože ČEPS, a.s. dosud nezveřejnila žádnou informaci ohledně bezpečnosti NPT 400 kV Břeclav, rozhodl jsem je požádat o komplexní informaci o této dočasné stavbě podle zákonů o volném přístupu k informacím.

Žádám o zveřejnění mého dopisu. Myslím si, že by to mohlo zajímat odbornou technickou i netechnickou veřejnost.

Dopis Ing. Maděry předsedovi představenstva společnosti ČEPS, a.s., je níže:

ČEPS, a.s.
Ing. Martin Durčák
předseda představenstva
Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10

datovou schránkou seccdqd

Naše zn.: M103 213 DOP02 V Brně dne 28. 8. 2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákonů o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane předsedo,

Maděra, s.r.o., IČO 45474915, se sídlem Vychodilova 2524/8, Žabovřesky, 616 00 Brno, ID datové schránky 9pgjpt9, tímto žádá o poskytnutí následujících informací pro náhradní přenosovou trasu (NPT) vedení zvn V497 na hladině 400 kV, která byla podle tiskové zprávy Vaší společnosti zprovozněna dne 21. 7. 2021 u Břeclavi:

1. Revizní zprávu pro NPT 400 kV včetně všech příloh

a dále následující informace, pokud nejsou uvedeny v revizní zprávě nebo v některé z jejich příloh:

2. Protokoly o geologickém průzkumu u každého stožáru v trase NPT a zejména v místě dvou kotevních stožárů úseku NPT, který kříží dálnici D2

3. Protokoly o měření rezistivity půdy v místě každého stožáru v trase NPT včetně popisu metody měření a data, kdy byla tato měření provedena s uvedením klimatických podmínek v době měření

4. Protokol o stanovení klimatických vlivů v místě NPT

5. Protokol o předběžném stanovení rizik na dočasné stavbě NPT v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví

6. Termínový plán prací pro dočasnou stavbu NPT

7. Územní rozhodnutí, stavební povolení nebo ohlášení dočasné stavby NPT

8. Technickou zprávu se seznamem všech křížení dálnic, silnic, železnic, vodních toků a sítí třetích stran v trase NPT

9. Protokol o vyhledání a vytyčení všech křížených komunikací, vodních toků a sítí třetích stran v trase NPT

10. Stanovení ochranných pásem všech silnic, železnic, vodních toků a nadzemních i podzemních sítí v dosahu NPT

11. Seznam stožárů NPT a jejich základů s uvedením typu stožáru a typu základu, se souřadnicemi jejich středů a výšek, a dále středů všech podpěrných kotev s uvedením jejich typů a hloubek

12. Návrh soustavy uzemnění NPT a popis ochrany osob, dobytka a volně žijících živočichů v dosahu NPT před nebezpečným dotykovým a krokovým napětím

13. Seznam stožárů NPT, v jejichž okolí se lidé mohou vyskytovat často nebo po dlouhou dobu

14. Stanovení dovolených dotykových napětí na NPT pro osoby obuté a pro osoby bosé

15. Seznam všech dlouhých kovových předmětů, včetně podzemních kovových potrubí, kovových oplocení, svodidel, kolejnic atd., které by mohly zavléci nebezpečné elektrické potenciály, jak uvnitř nebezpečných zón NPT, tak i mimo ně

16. Seznam všech ostatních rizikových objektů v dosahu NPT z pohledu úrazu elektrickým proudem s uvedením jejich stručné charakteristiky a stanovením případných zvýšených požadavků na ochranu osob před úrazem elektrickým proudem

17. Seznam všech izolátorů použitých na NPT a jejich katalogové listy

18. Protokoly o měření odporu uzemnění pro všechny podpěrné body NPT včetně popisu metody měření a data, kdy byla měření provedena s uvedením klimatických podmínek v době měření

19. Jednofázové a třífázové maximální zkratové proudy pro všechny podpěrné body NPT

20. Vypínací doby všech ochran vedení V497 po dobu provozování NPT včetně informace, zda je po dobu opravy vedení V497 v provozu automatika opětného zapínaní vedení tak, jak tato nastavení byla sjednána se společností SEPS, a.s., Slovenské republika, spolu s datem, kdy byla sjednána, nebo pokud nebylo sjednáno zvláštní nastavení po dobu provozování NPT, standardní nastavení všech ochran a automatiky opětného zapínání pro toto vedení

21. Výpočet vzrůstu potenciálu u každého stožáru NPT s kontrolou, zda vyhovuje na dovolené dotykové napětí podle ČSN včetně souboru opatření pro ochranu osob, dobytka a volně žijících živočichů v dosahu NPT, pokud jednotlivé stožáry při této kontrole nevyhověly

22. Výkres hranic nebezpečné zóny NPT pro dotyková napětí obutých a bosých osob

23. Statický výpočet všech nosných stožárů vedení pro stanovené klimatické vlivy

24. Statický výpočet portálového uspořádání na obou koncích NPT pro stanovené klimatické vlivy

25. Statické výpočty pro dva kotevní stožáry úseku NPT, který kříží dálnici D2, pro stanovené klimatické vlivy

26. Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ke křížení dálnice D2 spolu s datem, kdy toto stanovisko bylo vydáno, nebo prohlášení, že žádné stanovisko vydáno nebylo

27. Stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, středisko Břeclav, ke křížení silnic 4243 a 4245 popř. s prohlášením, že tyto silnice NPT nekříží ani nezasahuje do jejich ochranného pásma

28. Stanovisko NET4GAS, a.s., ke křížení přepravní soustavy zemního plynu provozované touto společností spolu s datem, kdy toto stanovisko bylo vydáno

29. Prohlášení, zda základ některého stožáru (nebo stožárů) NPT nebo některé ze zemních kotev přídržných nadzemních ocelových lan stožárů NPT zasahují do ochranného pásma přepravní soustavy zemního plynu provozované společností NET4GAS, a.s., s uvedením čísel stožárů a jejich souřadnic

30. Seznam a vzdálenosti podzemních kovových částí NPT (kotev, zemních pásků nebo zemnicích tyčí) od některého z podzemních potrubí přepravní soustavy zemního plynu provozované společností NET4GAS, a.s., s uvedením čísel a souřadnic těchto podpěrných bodů a souřadnic jejích kotev, zemních pásků nebo zemních tyčí, které narušují ochranné pásmo soustavy zemního plynu NET4GAS

31. Datum zahájení stavby nového vedení V497 (vyjma prací na odklízení spadlého starého vedení, které proběhly před 21. 7. 2021), nebo předpokládané datum zahájení stavby, pokud ještě nezačala

32. Celkový počet pracovníků, kteří se budou podílet na opravě původního vedení s uvedením počtu montážních čet a jejich organizačního schématu

33. Oznámení o zahájení stavby na SÚIP s výše uvedenými údaji rozhodnými pro pravidelné kontroly SÚIP na stavbě

34. Jméno společnosti stavebníka dočasné stavby, dále jména projektového manažera stavby (zástupce stavebníka), zodpovědného inženýra stavby (zástupce stavebníka), jméno společnosti realizátora stavby, generální nebo zodpovědného projektanta stavby, stavbyvedoucího, bezpečnostního technika stavby a revizního technika stavby

35. Jmenovitý seznam pracovníků stavebníka a zhotovitele stavby odpovědných za bezpečnost práce a ochranu zdraví na výše uvedené dočasné stavbě

36. Plánované datum úplného odstranění NPT (včetně všech podpěrných bodů) po dokončení opravy vedení V497, včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu

Pokud některý z výše uvedených dokumentů požadovaných příslušnými ČSN, PNE, Stavebním zákonem, Energetickým zákonem, všemi prováděcími vyhláškami a nařízeními Vlády ČR nebyl před dočasnou stavbou, v jejích průběhu nebo po jejím dokončení vyhotoven, bude nahrazen prohlášením, že nebyl vyhotoven a krátkým odůvodněním, z jakého důvodu nebyl vyhotoven.

Tato žádost je podána podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a/nebo zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Dovoluji si upozornit, že Vaše společnost je veřejnou institucí, a tudíž povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, viz bod 16 nálezu Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 618/18, a dále, že u této NPT zjevně hrozí bezprostřední ohrožení lidského zdraví a životního prostředí ve smyslu § 8 odst. 4 písm c) zákona o právu na informace o životním prostředí.

Žádám o zaslání výše uvedených informací do datové schránky naší společnosti (9pgjpt9) s tím, že výše uvedené informace zveřejním.

Ing. Oldřich Maděra
MADĚRA, spol. s r.o.
jednatel

Na vědomí:MÚ, SÚ, SÚSJM Břeclav, OÚ Hrušky, SEPS, a.s., ŘSD, NET4GAS, Jižní Morava, a.s., RWE Gas Storage CZ, s.r.o., PMO, Policie ČR Břeclav, MPO, SÚIP, TIČR, ERÚ, ČKAIT, FEL ZČU, FEL ČVUT, FEKT VUT Brno, FEI VŠB, FEI UPCE, KU Praha, ESČ, MSES, MES, MSE, F. Kosmák, Britské listy
0
Vytisknout
5067

Diskuse

Obsah vydání | 1. 9. 2021