Voda a stát

20. 9. 2013 / Oldřich Syrovátka

čas čtení 3 minuty

V reakci na nadměrnou kontaminaci zdroje pitné vody pro Plzeň předkládá Zdravé Město Přeštice ve spolupráci s Fakultou managementu VŠE možné řešení pro Plzeň i celou ČR. To spočívá v navržení originální organizační struktury správy povodí zaměřené na stabilizaci odtokových poměrů, omezení kontaminace pesticidy a snížení rizika povodní. Základem struktury je vytvoření funkce manažera plánu povodí při jednotlivých závodech správ povodí.

Dne 30. září 2013 v 14:00 hod. proběhne v Komunitním centru v Přešticích prezentace opatření určená zvaným zástupcům orgánů státní správy a samosprávy všech úrovní, politických stran aj. Zástupci médií jsou vítáni.

Modelový projekt revitalizace krajiny povodí Příchovického potoka, na jehož základěnávrh organizační struktury vznikl, je unikátní tím, že vznikl bez grantové podpory na základě občanské iniciativy uvedených partnerů a studentů.

Znečištění řek pesticidy používanými v zemědělství dosahuje v ČR kritických rozměrů. Řada studií dokládá narůstající nebezpečí pro zdraví obyvatel, převládá však tendence tento stav přehlížet. Specifická situace vznikla v okamžiku, kdy vodárna v Plzni musela přiznat, že pitnou vodu, kterou odebírá z řeky Úhlavy, není schopna dokonale zbavit kontaminace, jež nárazově překračuje povolené limity sedmi až dvanáctinásobně. Proto byl již v roce 2011 určen mírnější hygienický limit.

Koncepční management povodí přispěje k omezení kontaminace pesticidy, povodňových situací a nebezpečí sucha, k ochraně zdrojů pitné vody v krajině, k obnově biodiverzity a k udržitelnému rozvoji venkova i života měst; přispívá i k řešení problému prevence negativních dopadů klimatických změn na vodní režim ČR.

Navrhovaná organizační struktura vychází z teorie managementu krajiny, metodiky komplexních pozemkových úprav a platných zákonů ČR, klade důraz na efektivní kooperaci kompetentních orgánů státní správy a samosprávy a podporu funkce lídra struktury, jímž by měl být správce povodí. Správci povodí totiž zákon ukládá, jak má o povodí pečovat. Rámcová směrnice EU o vodě (2000) navíc zavádí nový přístup, který je založen na přirozených geografických a hydrologických útvarech -- povodích; vyžaduje koordinaci politik EU a vymezuje časový plán, který stanoví rok 2015 jako cílový rok pro dosažení dobrého stavu evropských vod.

Aby byla navržená organizační struktura funkční, musí existovat vůle všech zúčastněných subjektů, počínaje ministerstvy (zřizovateli odpovědných orgánů státní správy) a veřejností konče. Jednou z podmínek uvedení navrhované struktury do praxe je i dostatečná publicita budící příslušnou veřejnou poptávku. Prezentace zahrne i ukázku navrhovaných opatření ve vybrané části povodí Příchovického potoka.

Informace pro média, program: ZDE

0
Vytisknout
7035

Diskuse

Obsah vydání | 23. 9. 2013