Křeč

15. 1. 2014 / Ladislav Hinner

Psal se rok 2002 a tehdejší poslanec JUDr. Stanislav Křeček pln optimismu a kuráže napsal ve Večerníku PRAHA článek "Bytové družstevnictví vyžaduje zásadní změnu". Snad mi autor promine, že zde cituji podstatnou část jeho tehdejšího vyznání. Po mých tehdejších prvních zkušenostech ze svévolemi vedení našeho bytového družstva to znělo jako rajská hudba, za jejíž zvuků dopluje družstevnictví do klidných vod.

"Na prvém místě jmenujme nešťastný legislativní počin, kterým bylo bytové družstevnictví zařazeno do obchodního zákoníku v podstatě mezi obchodní společnosti, ačkoli takovou bytové družstvo není a být nemůže.... A přidáme-li k tomu ještě nedobrou sociální situaci řady družstevníků, která jim neumožňuje se na správě družstevního majetku aktivně podílet, neochotu, aroganci a porušování zákona ze strany vedení mnohých bytových družstev, která poškozují zájmy družstevníků, a konečně skutečnost, že proti rozhodnutí členské schůze nelze se prakticky odvolat k soudu, a družstevník tedy nemá možnost bránit se žalobou proti nespravedlivému rozhodnutí družstva, je zřejmé, že bytové družstevnictví vyžaduje zásadní změnu.

Především je nezbytné postavení bytových družstev vynezit zákonem, a to odlišně od ostatních výrobních a obchodních družstev, která se na roozdíl od bytových družstev podobají obchodním společnostem než nezizkovým družstvům typu družstev bytových. Je třeba v zákoně vymezit některé skutečnosti, o kterých bude rozhodovat výlučně družstevník a které bez jeho výslovného souhlasu nelze ani usnesením členské schůze změnit. Je třeba zcela striktně stanovit povinnosti vedení bytových družtev, pokud jde o vyúčtování záloh na placení za služby spojené s bydlením, včetně osobní i finanční odpovědnosti představitelů družstev za spůsob, jakým je s prostředky členů nakládáno.

Bytové družstevnictví vyžaduje zásadní změny...., které se budeme snažit prosadit v příštím volebním období".

Několik let se parlamentní ledy v této oblasti nehýbaly, poslanci měli jistě mnohem vážnější starosti, jejíchž řešení nás dostalo tam (s prominutím), kde jsme dnes... Také náš poslanec, dnes již zástupce ombudsmana, později nijak veřejně nedemonstroval nespokojenost s legislativou ve zmíněné oblasti, nicméně jsme jej s naději někdy v druhé polovině první dekády tohoto století s kolegou navštívili, abychom mu předali dokumenty a informovali jej o nešvarech, kterými vedení našeho bytového družstva nijak neskrblí a v čase je ještě ochotně rozmnožovalo. JUDr. Křeček nás vyslechl, pokyvoval hlavou a ujišťoval nás, že obsáhlou dokumentaci prostuduje a sdělí nám svůj názor. Nebylo našim záměrem (jak jsme zdůraznili) přimět JUDr. Křečka k řešení našich problémů, ale naopak, praktickými a doložitelnými skutečnostmi podpořit jeho někdejší snahu o změnu legislativy. Odešli jsme v optimistické náladě, že snad jsme přiložili kamínek na misku vah, dokládající nezbytnost tvorby zmíněného zákona nebo jsme alespoň dali nový podnět k zahájení veřejné diskuse. Jenže plynul čas, aniž bychom znali poslancův názor nebo zachytili třeba jen vánek pohybu kolem družstevního problému. Rok 2012 byl prohlášen rokem družstevnictví a jelikož v našem družstvu nenastaly změny k lepšímu, spíše naopak, poslal jsem JUDr. Křečkovi e-mailem nové dokumenty o praktikách vedení i ruku v ruce s vedením spolupracujících kontrolních orgánů. Marné očekávání jakékoli reakce, ani náznak snahy o nápravu legislativního pochybení. Nepochybuji, že náš případ není ojedinělý, je dost důkazů o časté absenci angažovanosti, jedním slovem ovčanství, zřeknuvšího se krátkozrace zodpovědnosti za obhajobu vlastních zájmů. Ilustrativním počinem členstva je jednomyslné zřeknutí se jakékoli účasti na výběru dodavatelů prací, v součtu nákladů kolem osmi milionů Kč. A mohl bych ve výčtu "naivního" jednání členů pokračovat samostatným článkem.

Jsem přesvědčen, že vznik samostatného družstevního zákona je nejen nutný, ale nemusí být ani postačující. V devadesátých letech byla zrušena Revizní komise na Svazu družstev a dnes dozorový orgán evidentně chybí. Podobná kontrolní instituce by měla mít právo na podnět člena družstva nahlédnout do dokumentace a vydat stanovisko, které by sice nebylo závazné pro družstvo, ale sloužilo by v případném soudním sporu.

Z funkce ombudsmana odešel k 20.12.2013 JUDr. Pavel Varvařovský, který byl sám v rozpacích nad zvolením JUDr. Křečka do funkce jeho zástupce. Neznám důvody jeho tehdejšího rozpoložení, ale zde jsem chtěl ilustrovat minulé chování budoucího možného ombudsmana.

Nebylo by dobré, aby se tak vážená instituce ocitla v křeči.

0
Vytisknout
7973

Diskuse

Obsah vydání | 17. 1. 2014