Chraňme demokracii a lidská práva v Maďarsku

19. 1. 2012

Český helsinský výbor (ČHV) předkládá veřejnosti, občanské společnosti a také státním orgánům České republiky výzvu Evropské asociace na obranu lidských práv AEDH. Nestátní nezisková AEDH se sídlem v Bruselu spolupracuje s orgány EU, zvláště s Evropskou komisí. Je kolektivním členem FIDH, Mezinárodní federace pro lidská práva. ČHV je od loňského května členskou ligou AEDH. ČHV se s postojem a výzvami AEDH, týkajícími se nové maďarské ústavy, ztotožňuje.

Chraňme demokracii a lidská práva v Maďarsku

V Bruselu 11. ledna 2012

Nová maďarská ústava (zvaná základním zákonem), jež nabyla účinnosti, spolu s doprovodnými důležitými zákony, dne ledna 2012, silně ohrožuje demokracii a právní stát v Maďarsku. Je v rozporu se základními hodnotami EU, vyjádřenými článkem 2 Smlouvy o EU (1).

AEDH odsuzuje pasivitu Evropské komise, která otálela s reakcí na novou maďarskou ústavu a nedbala žádosti Evropského parlamentu (2) o její přezkum, a to přes četná varování maďarské a evropské občanské společnosti.

Nová ústava zpochybňuje základní demokratické zásady -- rovnováhu moci výkonné a soudní, nezávislost orgánů chránících práva, svobody a zákonnost právních předpisů, svobodu víry a náboženství a zásadu odloučení církví a státu, abychom poukázali aspoň na některé.

Nezávislost klíčových institucí jako Ústavní soud, úřad na ochranu osobních údajů, různé orgány soudního systému a centrální banka se ztrácí. Omezují se také jejich pravomoci. K tomu se připojují nedávná rozhodnutí vlády, směřující k hrubým zásahům do činnosti soudních orgánů. Tak byl například přerušen mandát předsedy Nejvyššího soudu a do funkce předsedy Národního úřadu pro soudnictví byla dosazena osoba velmi blízká straně FIDESZ. Takové zásahy do právního státu jsou v zemi, která je členem EU, nepřijatelné.

AEDH vítá, že výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitro o tom zahájí ve čtvrtek 12. ledna rozpravu. Evropská komise tam bude muset předložit své hodnocení vývoje v Maďarsku. AEDH vyzývá Evropskou komisi, strážkyni smluv o EU a jejích hodnot a zásad, aby předložila konkrétní návrhy, směřující k tomu, aby maďarská ústava a maďarské zákony zaručovaly a zajišťovaly lidské svobody a základní práva v souladu s Listinou základních práv EU a také evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod(Rada Evropy). Činy a rozhodnutí EU musejí být v souladu s jejími přijatými normami, týkajícími se lidských práv a veřejných svobod, a to -- podle článku 7 Smlouvy o EU -- i za pomocí sankcí vůči členským státům, jež tyto zásady porušují.

Maďarská situace je testem důvěryhodnosti EU. Žijeme v době nového vzedmutí nacionalismu, různých populismů a stále častějšího uchylování se k demagogické rétorice. V politice se uplatňuje stahování se do své politické strany nebo do svého státu, stigmatizuje se část obyvatelstva státu a účelově se využívá toho, že se zhoršuje sociální situace stále větší části společnosti

AEDH vyzývá poslance Evropského parlamentu, organizace občanské společnosti i občany, aby k této věci zaujali stanovisko a pozvedli svůj hlas, aby občané a obyvatelé Maďarska nebyli vylučováni ze společenství demokratických hodnot a zásad, jež musejí zůstat základem EU.

  Kontakty :

Pierre Barge, předseda AEDH

Association Européenne pour la défense des Droits de l'Homme

33, rue de la Caserne. B-1000 Bruxelles

Anna Šabatová, předsedkyně ČHV

Praha

0
2584

Diskuse

Obsah vydání | 19. 1. 2012