UŽITEČNÁ ANALÝZA:

Stanovisko SPaS ke koaliční smlouvě

21. 12. 2013

tisková zpráva

Spojenectví práce a solidarity (SPaS), sdružující dvě desítky občanských sdružení a iniciativ, považuje za svou povinnost reagovat na koaliční smlouvu nově vznikající vlády mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU--ČSL.

Dobře si uvědomujeme, že vzniklý dokument je souborem navrhovaných opatření, který vznikl programovým kompromisem tří dosti odlišných politických subjektů po poměrně dlouhém devastačním působení předchozích, neoliberálně orientovaných pravicových vlád. Zároveň předesíláme, že se na již schválenou smlouvu pokusíme podívat levicovýma očima, tedy z hlediska zájmů neprivilegovaných občanů České republiky.

Vítáme

Především vítáme deklarovaný návrat k myšlence sociálního státu, když hned v Preambuli je výslovně jmenováno "sociálně a ekologicky orientované tržní hospodářství" i potřeba "udržení sociální soudržnosti v zemi". Celkový pozitivní dojem z tohoto klíčového momentu poněkud kazí skutečnost, že ve smlouvě není zmiňována společnost jako celek, nýbrž vždy jen jednotlivé skupiny obyvatelstva, a že cílem vznikající koalice není primárně jmenováno zvyšování kvality života všech obyvatel. Zvyšování blahobytu občanů je mimochodem hlavním cílem německé velké koalice. Věnujme se však nyní dále pozitivům smlouvy.

Oceňujeme, že se strany shodly zařadit mezi priority vlády i "vymahatelnost práva" a "tvorbu pracovních míst s důrazem na problémové regiony, i účinnou pomoc lidem žijícím v hmotné nouzi a rovnoměrný rozvoj krajů a obcí." Souhlasíme se stanovením priority, jakou je "rozvoj demokratického právního státu a samosprávných prvků s cílem posílit účast občanů na rozhodování" a podobně i "aktivní členství v Evropské unii".

Samozřejmě vítáme zapojení občanských iniciativ do tvorby zákonu v rané fázi, což se blíží participativní skandinávské metodě, i podporu zákona o sociálním bydlení a ochranu občanů před lichvou. Ocenit je třeba i splnění volebních slibů týkajících se zrušení poplatků ve zdravotnictví (s výjimkou poplatku za pohotovost) či odmítnutí školného a zápisného a záruku bezplatného vysokoškolského vzdělání.

Podporujeme konstatování objektivní potřeby rozvoje ekonomické diplomacie, zvláště nutnost podpory českého exportu i mimo členské státy EU; vedle zemí BRICS je třeba věnovat pozornost státům v Asii, Latinské Americe a Africe, a to především těm, s nimiž udržovalo bohaté obchodní styky bývalé Československo.

Je správné, že vládní koalice chce prosazovat racionální energetickou politiku. V této souvislosti vnímáme jako vhodné ujištění, že dostavba jaderné elektrárny Temelín bude podpořena pouze v případě, že "to bude hospodářsky výhodné pro ČR".

Vítáme "snížení sazby DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu od roku 2015", i když je škoda, že smlouva výslovně neuvádí např. sazbu ve výši 5%.

Žádoucí je podle nás i návrat k pravidelnému zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd a zvláště sloučení II. a III. pilíře, čímž se zastaví nepřijatelné vyvádění prostředků z průběžného důchodového systému.

Vítáme rovněž důsledné oddělení vlastníků a zdravotních pojišťoven, obnovení slevy na dani pro pracující důchodce, rozhodnutí zrušit zákon č. 458/2011 Sb. (JIM), regulaci vodného a stočného, poskytnutí evropských fondů a dotací obcím na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a jeslí.

Ocenit je nutné i rozhodnutí připravit ústavní zákon o obecném referendu, prosadit přísnější dozor soudu nad činností exekutorů a znemožnit zneužívání exekucí a vymáhání dluhů podporu komunitních médií a občanských sdružení i politických nadací podle německého vzoru a samozřejmě i podporu pro potravinovou soběstačnost a pozornost, kterou koalice hodlá věnovat ochraně životního prostředí.

V neposlední řadě oceňujeme připravenost pomáhat mezinárodnímu společenství v předcházení ozbrojeným konfliktům a v řešení sporných otázek mírovou cestou a na základě mezinárodního práva, tedy nepřistupovat téměř automaticky k účasti na vojenských operacích, které nemají mandát Rady bezpečnosti OSN. I v tomto kontextu je nutné uvítat i nový důraz na multilaterální diplomacii.

Toto bylo několik příkladů ustanovení, o nichž jsme přesvědčeni, že je třeba je uvítat a ocenit jejich zařazení do koaliční smlouvy. Jistě bychom dali přednost radikálně levicovému programu, ale chápeme, že voliči vytvořili situaci, že je nutno hledat přijatelný kompromis z hlediska potřeb většiny občanů. Z tohoto hlediska pak chceme upozornit na prvky, které se do smlouvy nepromítly, i když zaznívaly silně v předvolební kampani.

Chybí nám

Nutnou podmínkou udržení sociálního státu a společenské soudržnosti je daňově vyjádřený princip solidarity a vyvážený podíl práce a kapitálu na tvorbě veřejných statků. Proto nám chybí jasné přihlášení se k principu progresivní daně a vyšší zdanění obchodních společností.

Rozhodnutí zvýšit případně v budoucnu korporátní daň je vázáno na zjištění, že se vládě nepodaří v roce 2014 vybrat současné daně v takové výši, která by umožnila pokrýt všechny slíbené náklady. Rozhodně bychom uvítali i přesnější definici rozhodnutí prosadit sektorové daně od roku 2015, zvláště daně pro banky. S možností zavést transakční -- Tobinovu -- daň se evidentně nepočítá.

Předvolební sliby o majetkovém přiznání se ve smlouvě redukují bohužel jen na přiznání politiků, i když lze ocenit záměr povinnosti prokazovat původ nabytého majetku pro obviněné ze závažné hospodářské a finanční kriminality či z účasti v organizovaném zločinu.

Významně nám ve smlouvě chybí jednoznačně vyjádřená snaha budoucí koalice zvyšovat zaměstnanost populace a aktivně snižovat nezaměstnanost. Po akčním plánu zaměstnanosti, zřízení vládního zmocněnce a ustavení pracovní skupiny odpovědných ministrů, jak slibovala ČSSD před volbami se slehla země.

Velké otazníky se vznášejí nad vydáváním majetku církvím. Smlouva nejen že neobsahuje možnost zvrátit církevní "restituce", ale ani nezdůrazňuje předvolební slib nevydávat církvím majetek, u kterého církve nedoloží řádně jeho vlastnictví. Smlouva naopak zavazuje smluvní strany, že vládní návrhy zákonů týkající se ochrany vlastnictví budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté.

Tolik naše hlavní výhrady. Těch menších je daleko víc. Rádi bychom viděli kritický přístup k navržené fiskální smlouvě, bankovní unii apod.z hlediska podpory evropské integrace, ale současně s potřebou omezit současný paralyzující vliv evropské finanční oligarchie, přihlášení se ke snahám OSN a dalších organizací zamezit globálním změnám klimatu,např. odstraňováním emisí skleníkových plynů. Nepříjemně vnímáme absenci postoje k menšinám, bezdomovcům, přesnější definice nebezpečí nárůstu netolerance, podněcování nenávisti a nesnášenlivosti, xenofobie a rasismu. Smlouva obsahuje podivnou definici boje proti "extremismu", hrozí nepřímo bojem proti potratům atd.

Závěrem

Každá smlouva mezi dvěma a více partnery je kompromisem, každý partner musí část svých představ v zájmu dosažení smlouvy oželet. Asi bychom se rádi někdy dozvěděli, že opravdu nešlo dosáhnout z levicového pohledu lepšího výsledku. Smlouva nás jako celek nijak neuráží, ale ke spokojenosti má přeci jen dost daleko.

Není žádný informační problém vrátit se ke 30 hlavním opatřením, která na předvolebním setkání ČSSD v Národním domě na Smíchově 19. 10. 2013 specifikoval Bohuslav Sobotka. ČSSD je slíbila provést v případě vítězství v prvních 100 dnech vlády, uvedené body tedy považovala za klíčové sama ČSSD. 14 z nich lze nalézt plně v koaliční smlouvě, naopak 4 z nich naprosto chybí. Ostatní body jsou splněny částečně. Je to dost nebo málo?

Asi jak pro koho. Pro nás ve Spojenectví práce a solidarity je to málo. Hlavní ale nejsou slova, podstatná je skutečná politika, která se bude o tuto koaliční smlouvu opírat. Budoucí koaliční vládu budeme proto hodnotit podle jejích konkrétních činů a podle naplňování této smlouvy.

SPaS ale nechce jen popisovat budoucí vývoj a oprávněně kritizovat kroky nové vlády. Chceme svět aktivně měnit. Proto nabízíme vládě, ale i odborům, které jsou neopominutelným činitelem sociálního státu, pomoc při získávání větší podpory veřejnosti pro realizaci levicově orientovaných kroků nebo zákonů.

Mluvčí SPaS,

Jan Kavan, Milan Neubert, Ilona Švihlíková

19. prosince 2013

0
Vytisknout
7114

Diskuse

Obsah vydání | 23. 12. 2013