Řešení letitého tunelu? Obchodní akademie Hradec Králové má po 117 letech své existence zaniknout jako subjekt...

20. 1. 2012 / Tomáš Koloc

V nadcházejících dnech bude zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (coby novodobý zřizovatel) jednat o tom, aby královéhradecká Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (tedy škola, která byla založena v roce 1895 jako čtvrtý ústav svého druhu v Čechách), byla sloučena s hradeckou Střední odbornou školou veřejnosprávní a sociální (která byla založena v roce 1991 jako zdejší Rodinná škola).

Na počátku toho všeho bylo dvanáct let, během nichž se v čele Obchodní akademie vystřídali čtyři ředitelé. První z nich odešla do důchodu, její nástupce byl odvolán a po působení třetího byla objevena zůstala policií ČR dokázaná zpronevěra 1 515 000 Kč a krizový stav ve vztazích učitelského sboru, který konstatovala i jedna z pozdějších zpráv České školní inspekce. To vše byly výzvy, které zřizovatel nehodlal ponechat na bedrech statutární zástupkyně posledního ředitele. Po výběrovém řízení byl v prosinci 2010 jmenován nový ředitel Mgr. Jaroslav Bajer, který doposud učil angličtinu a dějepis na zdejší technické SŠ a měl manažerské zkušenosti z neziskových organizací. První, s čím se musel vyrovnávat, byla uvedená zpronevěra. Zřizovatel provedl generální audit, do něhož však nezahrnul výdělečnou část Jazykové školy (součást Obchodní akademie), jejíž roční výnosy se pohybovaly v řádu milionů korun. V říjnu 2011 ředitel požádal vedoucího odboru interního auditu o provedení auditu právě na tuto část aktivit školy. Nejenže audit nebyl proveden, ale vedoucí odboru interního auditu dodnes neodpověděl...

Ředitel, jehož hlavním úkolem bylo dát školu do pořádku ekonomicky, také učinil celou řadu dalších nepopulárních kroků. Zrušil drtivou většinu nadúvazkových hodin, na které byli někteří učitelé zvyklí jako na vítaný vedlejší příjem, a místo toho na dané hodiny zaměstnal čerstvou absolventku VŠ. Zavedl elektronickou evidenci docházky. Provedl také řadu personálních změn; mimo jiné neprodloužil pro opakované stížnosti pracovní smlouvy na dobu určitou dvěma učitelům, rozloučil se s bývalou sekretářkou školy, kterou bývalý ředitel povýšil na funkci školní hospodářky a rozpočtářky. Zrušil místo vrátného. S odchodem statutární zástupkyně, která byla ve funkci za bývalého ředitele, dlouholeté vedoucí Jazykové školy, se řediteli začala ohlašovat jedna kontrola za druhou. Kontroly však proběhly standardně a žádná vážná pochybení ze strany vedení školy nekonstatovaly. Jedna z kontrol poznamenala, že zřizovatel zpronevěru kompenzoval pouze částečně, z čehož vyplývá řada provozních potíží.

V červnu 2011 vznikla na škole Petice za právo na kvalitní výuku českého jazyka, která si zajistila mediální podporu, včetně reportáže v České televizi. Petice si stěžovala na jednu učitelku českého jazyka, kterou studenti nechtěli být vyučováni, a na změny v pedagogickém sboru, k čemuž se připojili i někteří učitelé. (Zvláštní náhodou měla kontaktní osoba petice, studentka školy, trvalé bydliště ve stejném domě jako bývalý ředitel školy.)

Atmosféra ve škole se začala podobat televizní revoluci roku 2000, namířené proti zásadovému řediteli ČT Hodačovi. Na začátku nového školního roku (2011/2012), kdy dostoupila vrcholu, přišly do Obchodní akademie vykonat inspekci dvě na sobě nezávislé kontroly České školní inspekce. Z jejich zpráv vyplývá, že vina za většinu nedostatků leží v praktikách bývalého vedení školy a zřizovatele.

Výsledek?

Ihned po začátku nového kalendářního roku obdržel nový ředitel školy z královéhradeckého krajského úřadu následující vyrozumění:

V Hradci Králové 03. 01. 2012
Vážený pan
Mgr. Jaroslav Bajer
ředitel školy
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
V Lipkách 692
Hradec Králové 2, 500 02

Vážený pane řediteli,

zdravím Vás v novém kalendářním roce a začnu poněkud oklikou.

Jistě víte, že se investovalo několik desítek miliónů korun do rekonstrukce bývalého Ústavu hluchoněmých. Nyní je zde dočasně umístěno Gymnázium J. K. Tyla.

   Každá škola má mít jasnou perspektivu do budoucnosti, bez které není možný klid na pracovišti, soustředění na práci a příjemná pracovní atmosféra.

   Při pracovní poradě dne 18. 11. 2011 jste sám pracovníky školy informoval o představě Královéhradeckého kraje přestěhovat do budovy upraveného Ústavu hluchoněmých Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky /sídlící v budově města/ a Střední odbornou školu veřejnoprávní a sociální Stěžery.

   Sloučení obou škol v předstihu před stěhováním do jedné budovy přinese zaměstnancům obou škol kýžený klid pro práci a jasnou perspektivu.

   Řešení se stanovením nástupnické organizace Střední odborná škola veřejnoprávní a sociální Stěžery bude předložené na Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 26. 01. 2012.

S pozdravem            

                                         

PhDr. Bc. Jiří Nosek, člen rady s gescí školství
  

Na řadu tedy přišel náš starý známý "klid na práci" (oblíbené zaklínadlo minulého režimu), o němž bylo rozhodnuto, že bude obnoven do 26. 01. 

Ředitel školy, který je ve funkci rok a pár dnů, formuloval odpověď nadřízeným orgánům takto:

Vážený pan
Bc. Lubomír Franc
Hejtman Královéhradeckého kraje
                                                                                                 
V Hradci Králové, 5. ledna 2012

Vážený pane hejtmane,

dovoluji se na Vás obrátit, abych Vás informoval o situaci na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Hradci Králové a o některých aktuálních problémech, které s touto situací souvisí.

Byl jsem Vámi v prosinci 2010 jmenován ředitelem školy. Jak jistě víte, nepřevzal jsem školu v ideálním stavu, po předchozím řediteli zbylo dědictví zpronevěry ve výši 1 515 000 Kč, 300 000 Kč nedoplatek na energiích a několik pro školu nevýhodných smluv. Škola však neměla pouze problémy ekonomického charakteru, nedostatky, a to nemalé, se objevovaly rovněž v oblasti personálního řízení, kdy byli zaměstnáváni někteří nepříliš vhodní učitelé, jiní učitelé měli neoprávněné výhody nepodložené jejich skutečnou prací či přínosem pro školu, mezilidské vztahy nebyly příliš dobré.

Během svého dosud poměrně krátkého funkčního období jsem se snažil některé nedostatky napravovat. Provedl jsem např. první optimalizační kroky nařízené zřizovatelem, obměnil jsem členy vedení školy. Snažil jsem se rovněž zmírnit poněkud dusnou atmosféru ve škole tím,  že jsem byl otevřen naslouchat kritickým připomínkám i námětům svých kolegů z učitelského sboru, i z řad žáků. Něco takového přirozeně za bývalého vedení nebylo vůbec možné. Během mého prvého roku působení ve škole bylo podáno pět Evropských grantů. Není mi známo, že by předchozí vedení podalo jedinou žádost směřující k dalšímu rozvoji školy, jak ve prospěch žáků, tak pedagogů. Provedl jsem úspory v nehospodárném provozu školy. Můj administrativní výkon I. státní maturitní zkoušky byl pochválen Českou školní inspekcí (ve zprávě č.j. ČŠIH-713/11-H). Mohl bych pokračovat.

Jak už to ale bývá, snahy o změnu vždy vyvolají určitou animozitu. Přestože jsem se snažil vždy postupovat pokud možno co nejkorektněji a nejohleduplněji, několik lidí mělo pocit, že jim bylo ukřivděno, že byli poškozeni a že má ředitelská rozhodnutí nebyla správná. Neříkám, že jsem se nedopustil některých chyb, spíš ale mám pocit, že zmíněná animozita se objevila na straně těch, kteří přišli o své neoprávněná privilegia a výhody. Zaregistroval jsem, že tito lidé iniciovali vznik některých stížností vůči mé osobě i snahu o mé odvolání. Já osobně na své funkci nelpím, dosti mě však znepokojilo, když jsem se dozvěděl o návrzích, z kterých vyplývá, že namísto mého odvolání by mělo být provedeno sloučení dvou středních škol: školy, jejíž jsem ředitel, se Střední odbornou školou veřejno-správní a sociální se sídlem v Stěžerech.

Zdá se mi absurdní, že hradecká obchodní akademie, vzdělávací instituce založená jako čtvrtá svého druhu v Čechách, se 117 let dlouhou nepřetržitou tradicí, má jednou pro vždy zaniknout tím, že bude sloučena s méně významnou střední školou, která by se tak měla stát nástupnickou organizací.  Nebráním se změnám, ale podobné kroky by snad měly vycházet z dlouhodobých koncepčních úvah, ne jen jako nějaká okamžitá improvizace, která by nejspíše vyvolala zcela nevyhovující stav, který by se opět musel po krátké době nějak řešit, dalšími a dalšími změnami. Při této příležitosti se mi vybavují slova ze závěru zprávy České školní inspekce ze září 2011 (str. 11): "Klima školy je však celkově nepříznivé, z velké časti je ovlivněno častými změnami ve funkci ředitele školy".

Dne 31. 10. 2011 jsem podal pro nedostatek finančních prostředků školy v důsledku zpronevěry písemnou žádost k rukám vedoucího odboru interního auditu a finanční kontroly krajského úřadu žádost o provedení auditu v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Dodnes jsem však na tuto žádost nedostal odpověď. Domnívám se, že audit, pokud bude proveden, prokáže další a větší úniky z vlastních tržeb školy (za léta 2006 -- 2010). Dne 3. 11. 2011 jsem s Policií ČR administrativně uzavřel jednání nad zpronevěrou z předchozího období za rok 2010.

Vážený pane hejtmane, obracím se na Vás tímto dopisem, neboť mám obavy, že se nyní jedná o další existenci významné a respektované školy v našem kraji. Nelpím na své funkci, nicméně rád bych pro hradeckou obchodní akademii vykonal ještě určité množství práce, dokončil některé změny, které jsem měl ve své koncepci předkládané do konkurzu na místo ředitele školy, které jsem již započal a které podle mého přesvědčení jsou v současné situaci pro školu prospěšné.

 V úctě

Mgr. Jaroslav Bajer, ředitel Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692
Na vědomí
PhDr. Bc. Jiří Nosek,
radní pro oblast školství a kultury

O dalším vývoji kauzy budu Britské listy informovat.

0
6172

Diskuse

Obsah vydání | 20. 1. 2012