V pondělí usmrtila ruská a Asadova letadla v Idlibu dvě děti

16. 12. 2019

čas čtení < 1 minuta

Šest leteckých úderů v pondělí odpoledne bylo zaměřeno proti sítu na obilí a proti táboru IDP nedaleko města Bench. Ruská a Asadova letadla usmrtila dvě děti.


Lze vytvořit demokracii nedemokraticky?

16. 12. 2019 / Muriel Blaive

čas čtení 16 minut

 

9. listopadu 1989 jsem cítila hrdost z pádu berlínské zdi a brečela jsem štěstím. O několik dní později na mě udělala obrovský dojem fotografie, kterou jsem viděla v jednom francouzském časopise - fotografie demonstrantů v Praze, kteří seděli na zemi se svíčkami a květinami před po zuby ozbrojenými policisty, výhrůžně skrytými za průhlednými štíty. Natolik mě oslnila odvaha demonstrantů a jejich morální poctivost, že jsem se v tu chvíli zamilovala do Československa. O několik měsíců později jsem napsala svůj první akademický text o Chartě 77 a následujícího roku magisterskou práci o Václavu Havlovi, v níž musela má kritická mysl zápolit s těžko skrývaným obdivem a respektem.


Jinými slovy, sametová revoluce a její euforická atmosféra ovlivnily běh mého života stejně tak, jak ovlivnily život tolika jiných lidí. Ale je spravedlivé říci, že ne všechny přísliby revoluce byly naplněny a je na čase samotnou revoluci kriticky zkoumat. Text, který následuje, poprvé vyšel na serveru Public Seminar, který funguje jako blog prestižní New School v New Yorku. Ten text je míněn jako úvodní prohlášení, které má vyvolat diskusi, nikoliv jako odhalení nějaké definitivní údajné "historické pravdy" o sametové revoluci. Není to ani nijak nová interpretace - dala jsem jen dohromady útržky výzkumu několika historiků a pokusila jsem se je složit do souvislého narativu. Nedávno jsem na Britských listech apelovala na to, aby došlo k celonárodnímu smíření ohledně komunistické minulosti. Nyní tvrdím, že k němu může dojít až po kritické a sebekritické debatě, takové, jakou požadoval Havel ve svých slavných esejích Dopis dr. Gustávu Husákovi (1975) a Moc bezmocných (1978).


17. listopad 2019 byl třicátým výročím sametové revoluce v Československu. Tato revoluce byla v mnoha ohledech okouzlující, ale vytvořit zralou demokracii z ničeho je nesmírně obtížné, ne-li nemožné. Zdánlivý úspěch této revoluce skrýval nedostatky, které se v onen klíčový okamžik zdály vedlejší, avšak vrátily se a dnešní křehkou demokracii trápí. Za důraz na právní kontinuitu a na vyloučení každého násilí v roce 1989 se později těžce zaplatilo poklesem popularity, a časem i legitimity postkomunistického režimu v České republice.

Rozhovor Britských listů 251. Volební vítězství lháře Johnsona je špatnou zprávou pro Evropu i svět

14. 12. 2019

čas čtení < 1 minuta


Ohromujícím zjištěním, nesmírně nebezpečným pro všechny země světa, je, na základě čtvrtečních britských všeobecných voleb, že k drtivému volebnímu vítězství stačí donekonečna opakovat jednoduchou lež, skládající se ze tří slov: "Get Brexit done! - Uskutečníme brexit!" O šokujícím dopadu gobbelsovského volebního vítězství lháře a podvodníka Borise Johnsona nejen na Británii, ale na celý svět, hovoří s Janem Čulíkem v tomto Rozhovoru Britských listů Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od neděle 15. prosince 2019.


Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE
 

Can Democracy Be Established Undemocratically?

16. 12. 2019 / Muriel Blaive

čas čtení 16 minut


In 9 November 1989 I was elated by the fall of the Berlin Wall and cried with happiness. A few days later, I was extremely impressed by an image I saw in a French magazine: that of demonstrators in Prague, sitting on the ground with candles and flowers and facing policemen that were armed to the teeth and holding their transparent shields in a threatening way. I was so dazzled by the demonstrators’ courage and moral rectitude that I fell in love with Czechoslovakia there and then. A few months later I wrote my first scholarly work on Charter 77 and the following year my masters thesis on Václav Havel, in which I had to struggle to exert any critical mind over my hard-concealed exaltation.


In other words, the Velvet Revolution and its euphoric atmosphere determined the course of my life, as it did of so many other people’s. However, it is certainly fair to say that not all promises of the revolution were fulfilled and it is time to critically examine the revolution itself. The following text was first published by Public Seminar, which functions as the blog of the prestigious New School in New York. It is meant as an opening statement for a discussion, not as a revelatory, definitive, would-be “historical truth” on the Velvet Revolution. It is not even a novel interpretation - I only put together fragments of research by several historians and tried to bring them together in a coherent narrative. I recently argued in the columns of Britské listy for a national reconciliation concerning the communist past. I now argue that the latter can only occur after a critical and self-critical debate, one of the kinds that Havel was advocating for in his famous essays Letter to Dr Gustáv Husák (1975) and The Power of the Powerless (1978.)


(The following text was originally published on the server Public Seminar: https://publicseminar.org/essays/can-democracy-be-established-undemocratically/. Jeffrey Goldfarb gracefully allowed Britské listy to reproduce it.)


November 17th, 2019 was the thirtieth anniversary of the Velvet Revolution in Czechoslovakia. This revolution, marvelous though it was, and its aftermath, I believe, demonstrates that creating a mature democracy out of thin air is exceedingly difficult, if not impossible. The apparent success of the revolution hid flaws that appeared to be of secondary importance at that pivotal moment, but that came back to haunt the fragile democracy. The premium placed on legal continuity and on the disarming of any potential violence in 1989 would be paid for dearly later on, in terms of the popularity, and even legitimacy, of the country’s post-communist regime.


A Czech version of this article is HERE

V neděli Asad v Sýrii znovu vraždil civilisty

15. 12. 2019

čas čtení 1 minuta

V Idlibu není příměří. Ruská letadla a Asadova letadla dál bombardují. Po rozptýlení mlhy a po dešti v neděli bylo usmrceno dítě a sedm členů jeho rodiny bylo zraněno. Oblast je v pondělí znovu terčem leteckých úderů.

Vrtulníky Asadova režimu v neděli znovu vraždily. Bylo zabito jedno dítě a 7 lidí včetně čtyř dětí a dvou žen, všechno to byli členové jedné roding, bylo zraněno, když Asadovy vrtulníky v neděli odpoledne zaútočily na vesnici Marworin
Andílek Abdullah, další dítě, které v neděli podlehlo svým zraněním. Zemřel jako jeho dvě sestry. Zabilo ho bombardování jeho domu, které provedl Asadův režim barelovými bombami ve vesnici Abadeta před několika dny.

Smlouva svobodných měst

16. 12. 2019

čas čtení 2 minuty

Dokument, který dne 16. prosince podepsali v Budapešti primátoři Bratislavy, Budapešti, Prahy a Varšavy:

Respektujeme své historické svazky a společné kulturní dědictví;

Jsme si vědomi regionální role našich měst při podpoře inovací, hospodářského růstu a prosperity;

Jednáme na základě sdílené historie komunistického útlaku, prodemokratických hnutí, třiceti let společenské a hospodářské transformace a patnácti let členství v Evropské unii;

Pevně podporujeme hodnoty lidské důstojnosti, demokracie, svobody, rovnosti, zákonnosti a lidských práv tak, jak jsou zakotveny v dohodách EU;

Znovu potvrzujeme potřebu ochrany každého jednotlivce a společenských, etnických či jiných menšinových skupin před diskriminací, jak ji definuje Charta základních práv Evropské unie;

Přiznáváme problémy, jimž čelí naše města, zejména klimatickou krizi, nerovnost, bytovou krizi, stárnoucí obyvatelstvo, sociální stratifikaci a vytváření politických kmenů;

Podporujeme a povzbuzujeme občanskou spolupráci a aktivismus;

Uvědomujeme si přidanou hodnotu pro naše města a jeho obyvatele, která vyplývá z mezinárodní spolupráce obecně a ze sítí měst konkrétně.

Proto my, primátoři Bratislavy, Budapešti, Prahy a Varšavy tímto slibujeme:

Řecko "už nezvládá" příchod dalších uprchlíků

16. 12. 2019

čas čtení 3 minutyEvropská unie musí sdílet odpovědnost za příchod uprchlíků, zdůrazňuje Řecko, a připravuje kontroverzní plány na výstavbu "vězeňských" táborů pro migranty

Navzdory rozbouřenému moři a temným zimním dnům do Řecka připlouvají stále další uprchlíci. V září jich přišlo 10 551. Současná středopravicová řecká vláda, která přislíbila tvrdší postoj vůči migrantům, je pod podstatným tlakem. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis požaduje od EU, aby začala projevovat větší solidaritu vůči Řecku a dalším frontovým státům, kteří si neporadí se stále větším počtem příchozích uprchlíků a migrantů.

Novela zákona o drahách může vést ke kácení stovek tisíc zdravých stromů

16. 12. 2019

čas čtení 4 minuty


Tisková zpráva Hnutí DUHA

pondělí 16. prosince 2019

Poslanecká sněmovna zítra opět projedná novelu zákona o drahách. Senát navrhuje z jejího znění vypustit pasáž, která označuje všechny stromy rostoucí v okolí dráhy za nebezpečné. Toto zákonné ustanovení by v praxi znamenalo rozsáhlé kácení stovek tisíc zdravých stromů v okolí železnic, tramvajových tratí i například podél lanovky na Petřín.

Můžeme si tím rodištěm být opravdu jisti?

16. 12. 2019 / Miloš Dokulil

čas čtení 9 minut

 


Už třeba ta tradiční koleda o tom, že „Půjdem` spolu do Betléma…“, nás o tom ujišťuje. Když římský císař Konstantin mínil „definitivně“ stabilizovat státoprávní poměry ve své rozlehlé říši a dospěl k závěru, že by tomu mezi křesťany (jako příštím „sloupem“ projektu římského občanství) mohlo doprovodně napomoci sjednocení představ o Boží Trojici, nejdříve svolal – jak to pak vyplynulo z dalšího náboženského dění – „první“ křesťanský církevní koncil do Nikaje (roku 325 našeho letopočtu); a hned rok nato pod jeho patronací byla doprovodně zahájena stavba chrámu „Narození Páně“ v Betlémě. Takto mělo být již před skoro 1700 lety velkoryse projektovaným památníkem doloženo rodiště Ježíše, příštího „Krista“. S ním spojujeme v současnosti počtem věřících největší náboženskou světovou obec dneška (byť vnitřně rozmanitě rozrůzněnou).

Prázdnota hodnot, které si chtějí říkat konzervativní

16. 12. 2019 / Albín Sybera

čas čtení 8 minut


PPF Gate jako projev české mutace ideologie ukořistěného majetku

Chvilku se mohlo zdát, že pojem „obrana tradičních hodnot“ bude jenom obskurním slovním spojením sloužícím k identifikaci s politickým projektem Trikolóra Václava Klause ml.

Pod dojmem poslední etapy bobtnající kauzy PPF Gate je ale čím dál tím více zjevné, že „obrana tradičních hodnot“ je eufemistickou zkratkou ideologie lobující za tradiční rozdělení sil (za ty, co mají), a v první řadě tedy za tradiční uhlíkovou ekonomiku, jejího největšího mezinárodního proponenta, tedy Putinův Kreml a jeho strategické partnery, především Čínskou lidovou republiku.

Downing Street bude bojkotovat BBC

15. 12. 2019

čas čtení 1 minuta


Boris Johnson chce podniknout ostré kroky proti BBC

Downing Street hrozí budoucnosti BBC. Oznámila, že vážně uvažuje o dekriminalizaci placení koncesionářského poplatku. Zároveň rozhodla bojkotovat publicistický pořad rozhlasu BBC Today, protože prý BBC projevuje "zaujatost vůči Konzervativní straně".

Downing Street odmítl poskytnout ministry pro rozhovory pro sobotní vydání pořadu Today a uvedl, že zamýšlí s tímto pořadem v budoucnosti "nespolupracovat".

Konflikt se zdá být zlověstným signálem, že se Boris Johnson jako premiér chce vyhýbat nezávislému hodnocení své práce.

Downing Street upozornila na monolog moderátora Andrewa Neila, který kritizoval Johnsona za jeho odmítnutí nechat se jím interviewovat, a za to, že se BBC "rozsáhlým způsobem" věnovala případu čtyřletého chlapce s podezřením na zápal plic, který byl nucen ležet v nemocnici na podlaze. Oba případy prý jsou důkazem "zaujatosti" BBC proti Konzervativní straně.

Naopak labouristé si stěžovali, že BBC odstranila smích z jednoho rozhovoru s Johnsonem, jemuž se smáli přítomní diváci, když řekl, že pravdomluvnost je důležitá, i to, že čelní reportéři BBC nekriticky citují konzervativní zdroje bez ověřování pravdivosti jejich výroků.

Zdroj ZDESir John Simpson, nestor reportérů BBC: Downing Street šíří informaci, že bojkotuje publicistický pořad rozhlasu BBC Today, protože tento pořad, a celá BBC "byla proti Borisi Johnsonovi v předvolební kampani zaujatá".

Rozhovor Britských listů 250. Jak destigmatizovat poruchy duševního zdraví

13. 12. 2019

čas čtení < 1 minuta


Bohumil Kartous hovoří s Marií Salomonovou z projektu Nevypusť duši. Byla to původně facebooková kampaň cílená především na studenty, snažící se destigmatizovat duševní onemocnění a zdůrazňovat význam prevence. Ta kampaň se rozšířila a oslovuje nyní studenty, žáky i učitele středních a základních škol. Autorky projektu studovaly ve Velké Británii a inspirace jejích projektu pochází odtamtud. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 13. prosince 2019..

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE
 

Totální porážka britské demokracie

15. 12. 2019

čas čtení 3 minuty


Po drtivé čtvrteční porážce je britská centristická levice ponechána na milost a nemilost svých oponentů. Octla se v drastické situaci, píše Nick Cohen.

Svět desátých let jednadvacátého století skončil. Aktivita stoupenců setrvání Británie v EU, naděje, že by Británie mohla uskutečnit brexit, který by ochránil pracovní příležitosti a životní úroveň, že by bylo možno zreformovat ústavu a zastavit globální oteplování, snížit chudobu a omezit společenskou nerovnost, to všechno bylo zlikvidováno a není žádná naděje na vzkříšení.

Bez široké středolevicové koalice Británie končí

15. 12. 2019

čas čtení 5 minut


Takže i když více než 17 milionů lidí hlasovalo pro strany, které chtěly druhé referendum o brexitu, a méně než 15 milionů lidí pro strany, které ho nechtěly, dne 31. ledna odejde Británie z EU na základě strašlivé Johnsonovy "dohody". To, co Johnson předkládá jako nevyvratitelné, neoddiskutovatelné potvrzení brexitu, je ve skutečnosti výsměchem demokracii. Až to s brexitem dopadne špatně, dojde k zúčtování - pokud bude existovat dostatečně funkční opozice, která by si ho vynutila, píše Will Hutton.

Johnson se chystá jmenovat ministrem kultury člověka, který chce zrušit koncesionářský poplatek pro BBC

15. 12. 2019

čas čtení < 1 minuta

Bude to konec britské veřejnoprávní televize a přechod ke komerční televizi amerického typu?

Johnson se také chystá omezit moc nezávislých soudů a parlamentu a posílit pravomoci vlády. Zjednodušit vyhazování státních úředníků, "aby šlo lehčeji realizovat brexit".

Hned po volebním vítězství odešel na vánoční večírek ruského oligarchy Lebeděva.


Volební porážku sociální demokracie v Británii odnesou ti nejchudší. Je to vina Labouristické strany

15. 12. 2019

čas čtení 6 minut

Fundamentalistická levicová klika přivedla britskou Labouristickou stranu do slepé uličky. Cenu za to zaplatí chudí a zranitelní občané.

Výsledky čtvrtečních britských všeobecných voleb umožní Borisi Johnsonovi realizovat tvrdý brexit, lézt kamsi Donaldu Trumpovi, pošlapat demokratické normy Británie a oslabit roli soudnictví. Ohrozí to integritu Spojeného království. Umožní to Johnsonovi ignorovat ty nejchudší a nejzranitelnější občany, děti, které chodí do školy hladové, vykašlat se na lidi, jejichž život a jejichž komunita byly ožebračeny ztraceným desetiletím politiky škrtů a likvidace státních služeb. Toto desetiletí bude nyní prodlouženo, jako vězeňský trest, na 15 let.

Vzkaz brexitérům: Blahopřání a teď ukažte, co jste zač

14. 12. 2019

čas čtení 3 minuty

 


"Blahopřejeme, pokud jste chtěli, aby se Boris Johnson stal premiérem.

Prosíme, ale příliš mnoho neoslavujte, protože máte práci. Víte, my odpůrci brexitu jsme vám po dobu tří a půl let vysvětlovali, že brexit je chyba, ale teď jsme už s konečnou platností prohráli.

Takže teď je to na vás, na stoupencích brexitu. Musíte začít aktivně pracovat. Potřebujeme vidět ty výhody, které prý brexit přinese, ale které jste bohužel od roku 2016 nebyli schopni vyjmenovat.

 
Doufám, že vám nevadí, že vám tu připravím seznam:

Britští konzervativci se stali otevřenými rasisty

14. 12. 2019

čas čtení 1 minuta

Sayeeda Warsi, donedávna předsedkyně britské Konzervativní strany, též donedávna náměstkyně britského ministra zahraničí a nynější poslankyně britské Horní sněmovny a zástupnkyně rektorka Bolton University, bojuje usilovně proti islamofobii v Konzervativní straně. Jenže Warsiová představuje slušný britský konzervatismus, který lhář a podvodník Boris Johnson ze strany vyhnal. (JČ)

Sayeeda Warsiová napsala po čtvrtečních volbách, viz níže:

"Má strana musí zahájit proces napravování vztahů s britskými muslimy. Podpora konzervativcům od [fašistů] Tommyho Robinsona a Katie Hopkinsové a konzervativní kolegové rozesílající tuto podporu na Twitteru, to je velmi znepokojující. Nezávislé vyšetřování islamofobie v Konzervativní straně musí být prvním krokem. Boj za vykořenění rasismu musí nyní zintenzivnit.

Katie Hopkinsová na to odpověděla: Tvoje strana? Tak moment, sestro. Myslím, že zjistíš, že je to teď NAŠE strana. Británie má Borise a jeho armádu modrých límečků. Nacionalismus se vrátil na scénu. Britové až na prvním místě.30542

Anarchy in the CZ. Edu-punkový knižní debut Boba Kartouse

14. 12. 2019

čas čtení < 1 minuta

Kniha Boba Kartouse No Future přináší odpověď na otázku, proč u nás snaha o školskou reformu naráží na absolutní neúspěch. 

Pokud někdo nerozumí tomu, proč se už více než generaci snažíme o školskou reformu a výsledek je nulový, pak by si měl přečíst knihu Boba Kartouse No Future s podtitulem Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Název No Future a taktéž design obalu knihy odkazuje na debutové album britské punkové kapely Sex Pistols vydané v roce 1977, které vystihlo pocit zmaru nastupující britské generace a drsným způsobem dalo tehdejšímu establishmentu i konzervativní společnosti najevo, co si o nich myslí. Podobně z Kartousovy knihy čiší nutkání konfrontovat se s paradigmaty české společnosti – a zvláště s její vizí vzdělávání.

Peter Chvojka o Kartousově knize No Future ZDE

Německá televize o podvodu, jímž je brexit

14. 12. 2019

čas čtení < 1 minuta

Německá televize vysvětluje největší podvod v britské politické historii: lži stoupenců brexitu, protizákonné výdaje, pochybné kampaně, podvodné diamantové doly ologarcha Arrona Bankse, Farage, dokonce i krátký vstup Shamira Sanniho. Plná verze zde: https://www.zdf.de/politik/frontal-21/drahtzieher-des-brexits-english-version-100.html


Británie má nefunkční a zastaralý volební systém. Proto zvítězil Johnson

13. 12. 2019

čas čtení < 1 minuta

Kolik voličů bylo zapotřebí, aby byl zvolen jeden poslanec britské politické strany:


Většinový volební systém je šokujícím zpotvořením demokracie.

Premiér Andrej Babiš změnil názor a zavázal se k uhlíkové neutralitě

13. 12. 2019

čas čtení 1 minuta

Reakce Greenpeace na dohodu o uhlíkové neutralitě, která byla právě dosažena na půdě Evropské rady.


Všechny členské státy EU kromě Polska se dokázaly dnes po půlnoci dohodnout na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Polsko do posledních chvil dohodu blokovalo a nakonec své veto nepoužilo výměnou za doplnění závěrů o konstatování, že není ještě připraveno se k uhlíkové neutralitě do roku 2050 zavázat. Fakticky tak Polsko získalo výjimku, o které se bude debatovat na další Evropské radě v červnu 2020. K závazku na uhlíkovou neutralitu se nakonec přidala i Česká republika, přestože ho premiér Andrej Babiš v minulosti kritizoval. 


Jan Freidinger z Greenpeace k tomu řekl:
“Tuto dohodu vítáme, ale nejásáme. Aby celý svět naplnil cíle Pařížské dohody a ponechal planetu obyvatelnou i pro naše děti a příští generace musí dosáhnout uhlíkové neutrality všechny státy EU včetně Polska, a to  ještě dříve - pokud možno okolo roku 2040. Musí také výrazně snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, alespoň o 65 % oproti roku 1990.” 


Lukáš Hrábek z Greenpeace říká:

“Je bezpodmínečně nutné přejít od slov k činům a začít okamžitě jednat. Čím rychleji začneme jednat, tím levnější a snažší bude naši zem a ekonomiku nasměrovat k uhlíkové neutralitě. Česko musí odstavit své uhelné elektrárny do roku 2030, výrazně navýšit své plány v oblasti čistých obnovitelných zdrojů, zastavit plýtvání energiemi, zvýšit efektivitu českého průmyslu a zároveň prosadit sadu opatření v zemědělství a lesnictví, které povedou k omezení emisí a efektivnějšímu ukládání uhlíku.”


A každý den něco se „šustne“ jen?

13. 12. 2019 / Miloš Dokulil

čas čtení 4 minutyJeště na začátku 21. století bylo zřejmě nutno to století nějak příhodně pokřtít. Stalo se takto stoletím „informačním“. Hned během ještě druhé poloviny 20. století nepřehlédnutelně se zlepšila celková úroveň zdravotní péče a mnohé obávané „metly“ pro předchozí generace nebo pro dříve zanedbané oblasti se staly léčitelnými nebo bylo možno předcházet smrtelnému riziku účinnými injekcemi. Takto rovněž statistiky zaznamenaly prodloužení průměrné délky života za uplynulé století v ČR zhruba o tři desetiletí. A na začátku toho současného století se začalo už celosvětově pro technicky a společensky rozvinuté země předpovídat, že díky celkovému zvýšenému standardu života novorozenci po roce 2000 se budou moci dožívat nikoli výjimečně již „stovky let“!

Drastické důsledky pro Británii, USA i Evropu

Británie: Boris Johnson zaznamenal v britských volbách drtivé vítězství

12. 12. 2019

čas čtení 7 minut

Hrozba pro demokracii všude na světě: Populisté a autoritáři si z Johnsonova vítězství vezmou příklad. Stačí do zblbnutí opakovat jednoduchou lež a máte vyhráno.

88 procent konzervativních reklam šířených na sociálních sítích bylo lživých.

BBC informuje, že 48 procent britských voličů hlasovalo pro protibrexitové strany. Národ zůstává rozdělen jako dosud.

Labouristé vyhráli jen ve velkých městech. Všude jinde, zejména na venkově, prohráli.

Proč Johnson vyhrál:
1. Opakoval do zblbnutí jediné, jednoduché, i když lživé heslo: Get Brexit Done - Realizovat brexit.
2. Kromě toho nepředložili konzervativci žádný program. Po volebním debaklu z roku 2017 se báli cokoliv navrhnout.
3. Rozsáhlý volební program Labouristické strany byl příliš složitý, nesrozumitelný a nepřehledný pro obyčejného voliče.

Toto je hrdinský nový začátek, řekl muž, který strávil úterý tím, že se schoval v ledničce.Aktualizace 7. 30: Po vyhlášení výsledků z 642 z 650 volebních okrsků získal Boris Johnson 359 poslaneckých křesel, nárůst o 66 křesel. Skotští nacionalisté získali 49 poslanců, liberální demokrati jen 11. Šéfka liberálních demokratů Jo Swinsonová přišla o vlastní poslanecký mandát.

Labouristé ve Skotsku přišli o všechna křesla kromě jediného, které znovu získal ostrý kritik Jeremyho Corbyna Ian Murray. Konzervativci si ve Skotsku udrželi jen 6 z 13 křesel, která měli r. 2017. Skotští nacionalisté získali 49 křesel, jedno z nich však získala kandidátka suspendovaná nedávno za antisemitské výroky na sociálních sítích, takže se hlásí jen k 48.

Znamená to, že bude Boris Johnson více než schopen nechat v Dolní sněmovně schválit svou smlouvu s EU o odchodu z Evropské unie do 31. ledna 2020. Jiná věc je, co bude dál, protože nemá dost času na vyjednání nové obchodní dohody s EU do prosince 2020 a stále trvá možnost vypadnutí Británie z EU bez dohody, což je něco, co požadují konzervativni fundamentalisté.

Silná podpora pro skotské nacionalisty znamená, že budou vyžadovat nové referendum o skotské nezávislosti. V Severním Irsku poprvé získali většinu nacionalisté nad unionisty, požadující sjednocení Severního Irska s Irskou republikou.

Robert Peston, ITV: Zdá se, že podpora pro skotské nacionalisty ve Skotsku je kolem 50 procent. To je skutečně drtivé volební vítězství. Znamená to, že Nicola Sturegeonová bude zdůrazňovat, že má jasný mandát pro nové referendum o nezávislosti.
 

Philip Cowley upozorňuje, že průzkum provedený u východů z volebních místností má 65 poslaneckých křesel, kde je výsledek příliš těsný na to, aby se to dalo určit. Jenže do toho jsou zahrnuta i křesla, kterou jsou nyní započtena do celku labouristických křesel. Takže Johnsonova většina by mohla poklesnout, ale také se zvýšit.


Reakce ve Skotsku:

Mým anglickým bratrům: Jestli je tohle skutečně pravda, Vy zasraní ubozí ubozí idioti, co jste to udělali? My skotským bratrům: hahaha, ti zasraní idioti v Anglii jsou ale blbci, následuje nezávislost Skotska.Tomasz Orynski:  K nám do práce přišel před několika dny anglický řidič dodávky. Povídal si s člověkem od nás ze skladiště a přišla řeč i na nezávislost Skotska.

"Nechápu, proč byste chtěli odejít z naší země?" řekl ten Angličan.

"A to je přesně právě proč," řekl Skot.


Pokud se průzkum o východu z volebních místností prokáže jako přesný bude to mít pro Británii, USA, ale i Evropu zřejmě drastické důsledky, poznamenává Jan Čulík:

- je nyní velmi pravděpodobný odchod Severního Irska a Skotska z Británie. Severní Irsko se sloučí s Irskou republikou a stejně jako Skotsko vstoupí do EU. Anglie zůstane osamocena. Bude to mít kataklysmatické dopady, celní hranice mezi severní Anglií a Skotskem není dobrý nápad, ale vznikne.

- Reportérka BBC Katya Adler informuje z Bruselu, že evropští politikové doufají ve velkou většinu pro Borise Johnsona. Znamenalo by to prý, že v Konzervativní straně nebude mít výraznou převahu jako dosud skupinka brexitérských fundamentalistů a pošuků. Je to příliš optimistický závěr - Johnson vyhnal z Konzervativní strany všechny normální konzervativce a udělal z ní ultrapravicovou sektu.
- Demokracie v Británii je ohrožena: UVĚDOMME SI, ŽE JOHNSON NENÍ DEMOKRAT. JE TO AUTORITÁŘ A POPULISTA. Johnson už před volbami naznačil, že se chce pomstít likvidací televize Channel 4, že chce odebrat právo BBC vybírat koncesionářský poplatek a zlikvidovat tak veřejnoprávní televizi, že chce omezit nezávislost Nejvyššího soudu a pravomoci parlamentu. Nyní vyšlo najevo, že se jeho poradce snažil zabránit tomu, aby média zveřejnila fotografii čtyřletého chlapce ležícího v nemocnici na zemi. Státní cenzura, to v Británii dosud nebylo. Labouristická strana za Corbyna se snažila prosazovat naivní socialismus, ten by ale nebyl tak škodlivý jako vláda podvodníků, lhářů a násilníků, jakou představuje Johnson a jeho mafie. Přesně to vyjádřil konzervativní analytik Peter Oborne ZDE.

- Nejvíce ohromující je však skutečnost, že Angličanům nevadí, že Johnson je nekompetentní idiot a notorický lhář. Zřejmě je svedl jeho jednoduchý slogan "Get Brexit done! - Realizujme brexit!" - jenže ti lidé nechápou, že je to lež, že brexit nelze realizovat. Inteligentní noviny tito lidé nečtou. Neorientují se ve složitosti brexitu a netuší, že pro ně bude znamenat ekonomickou katastrofu.

- Velká vina padá i na Labouristickou stranu, která propadla ideologickému šílenství a naprosté nekompetentnosti a neodpovědně si tak zahrávala s osudem země, protože nebyl v otázce brexitu schopna fungovat jako efektivní opozice.

- Velký dopad bude mít Johnsonovo vítězství i na svět: Potvrzuje to, že voličům nevadí, že jejich přední politik je lhář a podvodník, pokud vystupuje dostatečně agresivně. Je to předzvěst druhého Trumpova vítězství v amerických volbách. Samozřejmě, že si z Johnsonova vítězství vezmou poučení autoritáři všude na světě, i ve středovýchodní Evropě. Všeobecně hrozí rozklad demokracie.

Stává se BBC severokorejskou televizí?

12. 12. 2019

čas čtení < 1 minuta

Reportérka BBC dnes, v den všeobecných voleb, hovoří o "většině, kterou si Boris Johnson tak zaslouží!"

Ve středu hovořila v reportáži hlavní komentátorka televize BBC Laura Kuensberg o tom, že "podle zaslaných poštovních hlasů to pro Labouristickou stranu mnohde vypadá špatně". Podle britského volebního zákona se nesmí před uzavřením volebních místností ve dni voleb ve 22 hodin zveřejňovat, jak kdo hlasoval. BBC popřela, že by Kuensbergová porušila volební zákon.


Nad diskusí ČRo Plus o populismu a krizi politiky

12. 12. 2019 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Včera na Českém rozhlase Plus proběhla diskuse o populismu, politické krizi, politických lídrech v obecně západní a specificky české demokracii. Byla to jedna z řady diskusí na aktuální témata, které Plus vysílá už delší dobu. Slyšel jsem asi všechny a už si z nich nic nepamatuji. Než zapomenu i tu včerejší, rád bych se podělil o pár věcí, které mne zaujaly.

Paní Jana Plodková v debatě kladla velký důraz na morálku v politice. Tak jsem si vzpomněl na Masarykovy řeči o morálce a na zkorumpovanou realitu prvorepublikové politiky. Paní Plodková dokonce použila argument, že politici by měli být takoví, aby se jim člověk nebál svěřit své děti. Tedy politik by měl být chůvou. Svěřili byste své děti Churchillovi? De Gaullovi? Rooseveltovi? Nebo i tomu Masarykovi?

Pozoruhodné: Konzervativec Oborne varuje před nebezpečím konzervatismu

12. 12. 2019

čas čtení 5 minut


Byl jsem loajální konzervativní volič. Donedávna jsem exkluzivně psal jen pro konzervativní tisk. Většina mých přátel a příbuzných jsou konzervativci. Avšak ve čtvrtek, nemůžu pro konzervativce hlasovat, píše známý, cenami oceňovaný, konzervativní novinář Peter Oborne.

Stalo se něco strašlivého. Konzervativní strana lže. Podvádí. Zastrašuje. Už to není ona moudrá, jemná, slušná strana z poválečné éry.

Přemýšlím, zda Boris Johnson a jeho bídná ekipa jsou vůbec konzervativci. Konzervatismus, jak já mu rozumím, je o veřejné službě, o velkomyslnosti, o instinktu zachovávat, co je v naší společnosti dobré: význam zákonnosti a institucí, podezření vůči skokům do tmy. Myslím na konzervatismus Burkeho, lorda Salisburyho, Oalkeshotta.

Na místě je univerzální odsudek jakéhokoliv prezidenta, který poruší zákon

12. 12. 2019

čas čtení 1 minuta

Demokraté ve Sněmovně reprezentantů USA představili dva články z chystané ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu se podle demokratů dopustil zločinů a přečinů, přičemž měl zneužít své pravomoci a obstruovat práci Kongresu. Donald Trump zastavil americkou vojenskou pomoc ukrajinské armádě do té doby, než Kyjev začne vyšetřovat jeho potenciálního politického rivala Joea Bidena - jak tvrdí demokraté.

Demokratický kongresman Ro Khanna soudí, že je naprosto zjevné, že Trump zneužil své pravomoci tím, že se snažil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přimět, aby vydupal ze země kompro na Bidena. A za druhé, prezident kladl překážky při vyšetřování tím, že instruoval své podřízené, aby nevypovídali před Kongresem; aby dělali průtahy a neposkytovali žádné důkazy.

„Je smutné vidět, jak prezident balancuje na hraně ústavy. Řekl jsem svým republikánským přátelům, že se diktátorské tendence mohou objevit jak na pravici, tak na levici. Ameriku chrání vláda práva a ústava. Na místě by měl být univerzální odsudek jakéhokoliv prezidenta, který poruší zákon,“ konstatuje Ro Khanna.

Více informací v angličtině ZDE

30523

Tisková zpráva NESEHNUTÍ a Solidarity with Rojava

Brno se opět postaví za lidská práva v Rojave

12. 12. 2019

čas čtení 3 minuty

NESEHNUTÍ spolu s místní iniciativou Solidarity with Rojava Brno a Kurdským občanským sdružením ČR uspořádalo dne 10. prosince u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv solidární demonstraci za lidská práva v Sýrii. I nyní, když pozornost médií polevila, jsou civilní obyvatelé severní Sýrie stále v ohrožení a jsou porušována jejich základní lidská práva. Akce s názvem Solidarita s Rojavou bude zahájena na Janáčkově náměstí v 17 hodin, kde se po průvodu městem, za doprovodu Resistance Samby Brno, vrátí zpět a budou následovat projevy Kurdského občanského sdružení a audio-zpráva přímo ze severní Sýrie od Rojava Information Center.

Tohle je klimatická krize. Greenpeace vítá Babiše a další lídry EU vizí spálené budoucnosti

12. 12. 2019

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva Greenpeace ČR

Brusel 12. prosinec 2019 - 61 aktivistů a aktivistek ze sedmi evropských zemí včetně Česka přeneslo klimatickou krizi přímo na místo, kde se rozhoduje o budoucnosti klimatické politiky EU, která ovlivní celý svět. Dnes rozhoduje český premiér a další lídři EU o závazku na dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Co nejrychlejší dosažení uhlíkové neutrality je podmínkou naplnění cílů Pařížské klimatické dohody.  Speciální zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) o oteplení o 1,5 °C, která je souhrnem aktuálního vědeckého poznání o změně klimatu, jednoznačně říká, že je nutné zastavit globální oteplení na 1,5 °C, nebo budeme my, naše děti a životní prostředí, ve kterém žijeme, vystaveno katastrofálním dopadům změn klimatu.


Politický systém v éře sociálních sítí je rozbitý

12. 12. 2019

čas čtení 2 minuty

Shahmir Sanni, britský whistleblower: Jak ochránit demokracii před sociálními sítěmi a před překrucováním informací na internetu? Konkrétně v Británii jsme už svědky toho, jak porušování zákona a šíření dezinformací vedlo k snad nejchaotičtějšímu politickému období naší doby. Jediným způsobem, jak se tomu můžeme vyhnout, nebo tomu zabránit, je zavést regulační orgán, který 1. ověří každou reklamu, která má být zveřejńována na internetu, 2. zastaví politickou reklamu, pokud šíří falešné informace a 3. bude pohánět politiky a dárce finančních částek k odpovědnosti, takže veřejnost bude vědět, kdo jí posílá tyto informace a jak se za to platí.

Jestliže nevíte, odkud ty reklamy pocházejí, pak můžete věřit čemukoliv, co se vám objeví v počítači či v mobilu. Takže zaprvé, regulace. Zadruhé, potřebujeme zákony, které  budou ochraňovat veřejnost a které budou také ochraňovat politiky a novináře před šířením dezinformací. A nakonec, myslím, potřebujeme reformu volebního systému. Náš volební systém je zastaralý, naše demokracie a náš politický systém nebyly vytvořeny pro éru sociálních sítí. Nebyly vytvořeny pro éru dezinformací. Nebyly vytvořeny pro éru informací. Mám největší strach nikoliv z Johnsonovy vlády, ale z  pokračování tohoto cyklu, v jehož rámci je  veřejnost jen pořád systematicky podváděna.

A teď, když politické strany porozuměly obrovské moci sociálních sítí, a šíření informací na internetu, budou i nadále občany podvádět lhaním, dokud si lidé neuvědomí, že systém v této zemi je zkorumpovaný, že systém v této zemi je rozbitý.Opatrujte křesťanské hodnoty, paní Maláčová

12. 12. 2019 / Lukáš Kraus

čas čtení 1 minuta

Hezké Vánoce, paní Maláčová, a hlavně i nadále opatrujte křesťanské hodnoty. Jo a pozdravujte Michaelu Tominovou. Ta byla také výborná. Oranžový klub nám dělá radost, holky.

Rekordy paní Jany. Miluji ten slovník z holdingu. Rekordy - přitom 101,5 Kč. To je minimální hodinová mzda v Polsku od roku 2020. V ČR 87,3 Kč od roku 2020. Polská minimální mzda bude od roku 2020 na 49,7 % průměrné. Minimální polská mzda na slušných 15.493,5 Kč, když uvážíme, že jde téměř o třetinu slabší ekonomiku s ohledem na HDP na obyvatele. A to není všechno. Na konci roku 2020 se zvedne polská minimální mzda znovu a to na 17.877 Kč. Na konci roku 2023 na 22.300 Kč. Já jen, aby to nezapadlo, paní Maláčová, aby to nezapadlo jako vy..

Britská zbrojovka BAE Systems a další evropské zbrojovky obviněny z účasti na válečných zločinech

12. 12. 2019

čas čtení 2 minuty


Skupina lidskoprávních organizací podala žalobu k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) proti britské zbrojovce BAE Systems a dalším zbrojovkám v Evropě, že se podílejí na válečných zločinech v konfliktu v Jemenu.

Jejich třistapadesátistránková analýza argumentuje, že letadla, střely a další zbraně, které vyrábí 10 zbrojovek, "přispělo ke kapacitě" Saúdskou Arábií vedené koalice v tomto válečném konfliktu. Koalice je obviňována z bombardování škol, nemocnic a civilistů během 26 leteckých úderů.

Radhya Almutawakel, předseda jemenské organizace Mwatana za lidská práva, zdůraznil: "Letecké úderý saúdské koalice způsobily v Jemenu obrovské ničení. Zbraně vyráběné v USA a v Evropě toto ničení umožnily. Po pěti letech trvání této války si zaslouží bezpočet jemenských obětí důvěryhodné vyšetřování všech pachatelů těchto zločinů, včetně těch, kteří se na nich potenciálně podíleli."

Klimatická krize: Děsivá fakta z Arktidy

12. 12. 2019

čas čtení 2 minuty

Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) zveřejnil svou výroční zprávu, která obsahuje několik děsivých zjištění. Je důležité zdůraznit, proč se tyto hrůzné věci dějí: protože jezdíte v autech poháněných fosilními palivy; protože své domy vytápíte uhlím a kvůli tomu, že volíte politiky, jako je Donald Trump a Mitch McConnel, vzkazuje Američanům Juan Cole.

Zde je pouze několik znepokojujících faktů uvedených ve zprávě NOAA:

Indický parlament schválil kontroverzní zákon

Jak Indie diskriminuje své muslimy

12. 12. 2019

čas čtení 2 minuty

Indický parlament schválil zákon, který uděluje migrantům občanství na základě náboženské příslušnosti. Organizace Human Rights Watch tento krok už dříve kritizovala s tím, že Indie porušuje své mezinárodní závazky. Tento zákon zaručují práva pouze nemuslimským imigrantům z převážně islámských zemí jako jsou Afghánistán, Bangladéš a Pákistán, píše web Informed Comment.

Politikové z vládnoucí strany BJP (Indická lidová strana) se podíleli na démonizaci muslimských imigrantů a žadatelů o azyl. Aby získali volební podporu, nazývali je „infiltrátory“. Kupříkladu ministr domácích záležitostí a úřadující prezident BJP Amit Shah označil Bangladéšany, kteří hledají v Indii práci, za „termity“. Sliboval, že pokud se jeho strana v roce 2019 dostane k moci, pošle všechny imigranty zpátky domů.

National Endowment for Democracy: Anatomie měkké moci impéria

12. 12. 2019 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

V uplynulých letech se slovo „nevládka“ stalo hanlivým označením zejména pro organizace pomáhající uprchlíkům a migrantům, které svoji činnost mnohdy realizují prostřednictvím grantů. Jestliže konání těchto uskupení mnohdy substituuje aktivity neschopných a indiferentních vlád a je úctyhodné - z části i proto, že obnažuje impotenci námi volených představitelů; něco jiného platí pro skutečné „politické neziskovky“, které se snaží vytvořit facelifting pro zpravidla zhoubnou politickou agendu velmocí. Třebaže se strategie tu či onde nutně liší, platí to pro všechny mocné státy nehledě na jejich ideologickou afiliaci.

Uvědomujeme si vůbec rozměr katastrofy?!

12. 12. 2019 / Beno Trávníček

čas čtení 4 minuty

Německo je prý třetím státem nejvíce postiženým klimatickou změnou a jejími následky v rámci planety. I kdyby se ten, kdo pojednání vydal, spletl v pořadí o pár míst; s vědomím, že klimaticky vzato je ČR v podstatě Německem, fakt nerozumím našemu klidu. Obrazně řečeno – blíží se výroční povodeň a my na břehu řeky rozmarně piknikujeme. Reálně nám kolabuje živá krajina a my na to dlabeme. Dílčím způsobem se leckdo snaží, ale celkové tempo adaptačních i klimatických opatření je zoufalé

30502

Jak dlouho přetrvá memento ostravské tragédie v korozivním digitálním prostředí?

Krutost a bolest v anomickém prostředí virtuálního pokřivení reality

12. 12. 2019 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty

Představa světa jako něčeho, kde mají místo jen šťastní a úspěšní. Svět vytěsňující skutečnost mimo hranice toho, jak chceme být vnímáni, abychom naplnili tuto normu. Zároveň naprostá banalizace utrpení, strádání a tragédie na úroveň obrovského množství neustále kmitajících obrazů, mezi nimiž se stává zkrvavené či mrtvé dítě jen okamžikem, který bude okamžitě překryt a zavalen hromadou obrazového smogu, jehož významovou souměřitelnost eliminuje informační množství a reálná neschopnost lidského mozku vyrovnat se s ním. Vítejte v krásném novém světě, o němž sice víme, že je toxický a zabíjí, neumíme se od něj ale odpoutat. Funkční okruhy života společnosti byly přeneseny do vnějšího prostoru, pro který se naše fyzická realita stala pouhým energetickým zdrojem pro parazitní virtualitu. 

„Praha obyvatelná?“ Extinction Rebellion ČR symbolicky umře na pražském magistrátu. Aktivisté požadují ambicióznější přístup v boji s klimatickou změnou

11. 12. 2019

čas čtení 4 minuty

Tisková zpráva Extinction Rebellion  

Praha 12. prosince 2019, 12:30, Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám.

Hnutí Extinction Rebellion ČR neboli Rebelie proti vyhynutí bude 12. prosince 2019 v Praze na Nové radnici protestovat za serióznější přístup zastupitelů ke klimatické změně. Aktivisté požadují vyhlášení stavu klimatické nouze na území hlavního města. Praha by se tím přidala k řadě dalších světových metropolí včetně Londýna, New Yorku či Říma, které se zavázaly dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality výrazně dříve než v roce 2050.

K tomu: 

Boris Johnson se dnes před reportérem schoval v ledničce

11. 12. 2019

čas čtení 3 minutyBoris Johnson se ve středu ráno uchýlil do ledničky, aby se vyhnul televiznímu interview. Ústředí Konzervativní strany je nervózní, že se volební náskok Konzervativců zmenšuje.Johnsona oslovil produkční pracovník televizního pořadu komerční televize ITV Good Morning Britain Jonathan Swain, během jeho časné ranní návštěvy jedné mlékárny v severoanglickém Yorkshiru.

Když oslovil Swain Johnsona, řekl mu "Dobré jitro, pane premiére, můžeme vás požádat o rozhovor pro Good Morning Britain?" Johnsonův poradce je při tom na videu slyšet jak říká, "Ach do prdele!"

EU citizens: Our foreign accent in England is now like the yellow star in Nazi Germany

11. 12. 2019 / Peter Kollega

čas čtení 4 minuty

I am a slave. I am an EU slave in the UK. Is it time to create a new country for 3,5 million slaves?

My response to Boris Johnson’s statement: “...they treat the UK as if it’s part of their own country”

Dear Mr Johnson

I am writing you on behalf of 3,5 million working European immigrants, on behalf of about 74% of the population of the lowest classes, on behalf of all who believe in the majesty of humanity, in the spirit of fair play, in common sense and elementary logic.

We came to your country to help your economy and you are insulting us. We came from EU countries to an EU country. The UK is still a member of the EU and we behave as if we were in our own country. You should be happy about this.


Ruský ani běloruský lid si nepřejí anšlus Běloruska

11. 12. 2019

čas čtení 1 minuta

Ne tak dva diktátoři. Jsou motivováni jinými záležitostmi - mocí a vlastnictvím. Putin chce anšlus, aby mohl být "znovuzvolen" v novém státě na dalších 12 let, udržel si moc pro rodinu a přátele. Lukašenko chce zůstat u moci a majetku sám a nedat je Putinovi k dispozici.

Běžně vstup jako do samoobsluh?

11. 12. 2019 / Miloš Dokulil

čas čtení 2 minuty


Pozornost veřejnosti v ČR se 10. prosince 2019 výrazně soustředila na tragická úmrtí a těžká zranění v nemocnici v Ostravě, k nimž došlo v důsledku nečekané střelby jednoho z potenciálních pacientů, který pak rychle stačil uprchnout (a spáchal v autě sebevraždu, když zaregistroval nad sebou vrtulník). Policejní orgány se dostavily na místo činu neslýchaně rychle a stihly rovněž pohotově sledovat vraha během jeho útěku. Za ten rychlý postih vraha si zajisté kriminalisté zaslouží pochvalu.

Mezitím v Absurdistánu 112:

Pravda o impériu Otce Rydzyka

11. 12. 2019 / Tomasz Oryński

čas čtení 10 minut

Zdá se, že po posledních volbách se postavy a témata z prvních kapitol tohoto seriálu vracejí. Je to opravdový návrat do minulosti. Například se právě ukázalo, že Edmund Janniger, jeden z pubertálních "poradců" Antoniho Macierewicze, pro svého šéfa stále ještě pracuje. Jistě, Antoni Macierewicz je dnes jen obyčejným poslancem, ovšem Jannigera také dnes neplatí polská vláda. Polska Fundacja Narodowa, Polská národní nadace, instituce vytvořená za účelem převádění peněz ze státem vlastněných podniků přátelům strany Právo a spravedlnost (pod záminkou šíření reklamy pro Polsko v zahraničí) zaplatila za jeho cestu do USA a jeho tamější ubytování více než 6000 dolarů.  Není jasné, jakou roli hrál Janniger během Macierewiczovy návštěvy na konferenci, ale v žádném případě nebyl ochoten tuto informaci zveřejnit - dokonce si najal nějaké newyorské právníky, kteří se pokusili zastrašovat novináře, aby jim zabránili o tom informovat. Mezitím Macierewicz sám na tu otázku odpověděl na Twitteru, způsobem, jak to říci diplomaticky, pro něho typickým:


V době změny klimatu je u moci panika

11. 12. 2019

čas čtení 3 minuty

Jak se planeta otepluje, k vyšším teplotám přechází i debata o změně klimatu. Rozumná debata se v těchto vystrašených časech stává stále obtížnější a lidé s racionálními argumenty jsou v nevýhodě, píše Zoran Arbutina.

"Byl krutý a krvežíznivý." - Čili sbohem, Vovo?

11. 12. 2019 / Karel Dolejší

čas čtení 1 minuta

Podle ruského prezidenta Vladimira Putina byl čečenský aktivista Zelimchan Changošvili zastřelený v srpnu v Berlíně ruským nájemným vrahem "krutý a krvežíznivý". Aniž předložil jakékoliv důkazy, Putin obvinil mrtvého z odpovědnosti za smrt 98 osob v moskevském metru ZDE. - Jestliže však neexistují dostatečné důkazy o Changošviliho krutosti a krvežíznivosti (protože kdyby existovaly, Kreml by s nimi ovšem dávno přispěchal na Interpol), v případě Putina samotného je situace poněkud odlišná.

Afghánistán a vietnamský syndrom

11. 12. 2019 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Sada dokumentů zpracovaných kanceláří úřadu Zvláštního generálního inspektora pro rekonstrukci Afghánistánu (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR) známá jako Afghanistan Papers byla v pondělí publikována listem Washington Post ZDE. Tisíce stran vesměs anonymizovaných rozhovorů s insidery jednoznačně ukazují, že americká veřejnost byla po léta systematicky zaváděna, pokud jde o průběh konfliktu v Afghánistánu - nejdelší "války" v dějinách USA (2001-2019+).

Lidé byli na atentát v Ostravě naprosto nepřipraveni. Proč?

10. 12. 2019

čas čtení 2 minuty

Střelba v Ostravě, pár náhodných postřehů..., napsal Josef Kundrát.  Mám to fakt blízko, když se trochu vykloním doma z okna, tak vidím přímo na místo, kde se to stalo. Je to nepříjemné, část rodiny v nemocnici pracuje, do kavárny přímo na poliklinice normálně chodí moje okolí atd. Někteří kamarádi tam mají blízké jako pacienty, probíhá tam výuka naší univerzity atd.

Ráno jsme po cestě autem do práce míjeli první policejní auto, bylo to asi 200 metrů od vstupu do nemocnice. Cestou do centra jsem minul policejních aut asi 10, měšťáky, neoznačené. První informace na internetu byly cca 45-60 minut po střelbě. Bezprostředně prostě nebylo jak zjistit, co se děje. Asi by dost pomohl třeba sms systém (aktivní střelec, zůstaňte doma nebo něco podobného).

Uhelná linka v české Watergate

10. 12. 2019

čas čtení 3 minuty

UHELNÁ LINKA V ČESKÉ WATERGATE aneb JAK KELLNER, KŘETÍNSKÝ, VÁCLAV KLAUS MLADŠÍ a STARŠÍ, MILOŠ ZEMAN a STRUKTURY KOLEM ODS BUDUJÍ FOSILNÍ VLIVOVÉ SÍTĚ

- Ústřední postavou kauzy #PPFgate, v níž vyšlo najevo, že firma platila nemalé prostředky na kampaň pro čínský totalitární režim, na jehož území investovala cca 300 miliard korun, je Petr Kellner, nejbohatší Čech a majitel firmy PPF. Kellner je dlouhodobým sponzorem a podporovatelem Institutu Václava Klause, známého popírače fyzikálních zákonů a lidského vlivu na bezprecedentně se měnící zemské klima, píše František Marčík.

- Kellner nemá blízko pouze k bývalému prezidentu Klausovi, ale nově také k současnému prezidentu Miloši Zemanovi, který otevřeně hájí zájmy Putinova mafiánského režimu a totalitární Číny. Z návštěvy české státní delegace v Číně letěl Zeman zpět do Česka Kellnerovým soukromým letadlem na místo vládního speciálu.

Šest lidí zastřeleno v ostravské nemocnici

10. 12. 2019

čas čtení 1 minuta

 

V čekárně Fakultní nemocnice Ostrava zastřelil muž šest lidí a utekl. To se děje, jsou-li v obyvatelstvu střelné zbraně. Začíná ČR napoodobovat neustálým vražděním civilistů Spojené státy? K podobnému indicentuy došlo naposledy v roce 2015 v Uherském Brodu, kde pachatel zastřelil osm lidí.  (JČ)

Toto říká trestně stíhaný premiér, jehož podnik Synthesia vyrábí produkty do střelného prachu a průmyslových rozbušek, poznamenává Albín Sybera. 

Jesličky...

10. 12. 2019

čas čtení < 1 minuta

Tyto jesličky v jednom kalifornském kostele znázorňují Ježíše, Marii a Josefa jako rodinu rozdělenou na hranici a uvrženou do klecí - tak, jak se to děje tisícům rodin v důsledku šokující praxe Trumpovy vlády. Veselé Vánoce.

Celkem bylo násilně na americko-mexické hranici odděleno od rodičů 2737 dětí:


Zvedněme hlas proti násilí. Nová iniciativa žádá o pomoc

10. 12. 2019

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva

Nová iniciativa odborných nevládních organizací Hlas proti násilí vyzývá politiky k přijetí Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy). Tu Česká republika sice již podepsala, ale její pomoc nevyužívá, neboť ji dosud neratifikovala. Na Den lidských práv (10. prosinec) koalice Hlas proti násilí spouští kampaň, ve které chce skrze příběhy obětí prolomit mlčení a ukázat, že Čechům a Češkám osudy obětí násilí nejsou lhostejné.

Přijde Praha o historické památky? Nový stavební zákon zásadně ohrožuje jejich ochranu

10. 12. 2019

čas čtení 4 minuty

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů

PRAHA – Podle návrhu nového stavebního zákona nebudou smět památkáři zasahovat do stavebního řízení závaznými stanovisky, což má údajně výstavbu urychlit. Osud nejen pražských památek dává nový zákon do rukou úředníků stavebních úřadů a developerů. Příprava paragrafového znění stavebního zákona je téměř u konce, přestože se kvůli tomu historické centrum Prahy může ocitnout na seznamu památek, kterým hrozí akutní nebezpečí zániku.

O odborných otázkách památkové ochrany už nebudou rozhodovat památkáři, ale stavební úřady v nové centralizované soustavě státní správy.

Skandál: Vláda odmítla kompostovat bioodpad, místo toho se bude dál skládkovat až do roku 2030

10. 12. 2019

čas čtení 4 minuty

 

V EU je to zakázáno už 20 let

tisková zpráva hnutí Duha

Vláda dnes schválila a k diskusi do Poslanecké sněmovny poslala dlouho připravovaný návrh nového zákona o odpadech. Nová legislativa by podle celoevropské shody měla zajistit, aby evropské země používaly odpady především jako druhotné suroviny. Vláda však navrhuje zahrabávat na skládky snadno kompostovatelné odpady ještě dalších deset let. V celé Evropské unii je přitom již 20 let zakázáno ukládat na skládky odpady bez předchozí úpravy a Česko za to hrozí každý rok sankce ve výši přes 60 mil. Kč.


Donald Trump | Česká republika | Globální oteplování | Bezdomovectví | USA | Životní prostředí | Jan Palach | Sdělovací prostředky | Náboženství | Filmový festival Karlovy Vary 2018 | Islám | Česká politická scéna | Ekologie | Velká Británie - politika a společnost | Pro stoupence czexitu | EYE - Evropské setkání mladých | Babiš | Iracionální nenávist v České republice | Rozhovory Britských listů | Filmový festival Karlovy Vary 2017 | Filmový festival Karlovy Vary 2016 | V Londýně zvolili muslimského primátora labouristu Sadiqa Khana | Panama Papers | Násilné útoky v Bruselu, 22. března 2016 | Žhářský útok na pražské centrum Klinika | Sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem | Útoky v Paříži, listopad 2015 | Imigrace do Evropy | Filmový festival v Karlových Varech 2015 | Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Český film | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák | Sdělovací prostředky | Sdělovací prostředky
19052