Podivuhodné manýry ve stavebním řízení

3. 4. 2013 / Aleš Uhlíř

čas čtení 4 minuty

Když mi kolega, s nímž jsem se v pondělí náhodně setkal, řekl, že v blízkosti našeho bydliště se ve svahu za borovicovým hájkem bude stavět bytový dům a zítra (tj. v úterý 2. dubna) je v této věci veřejné ústní jednání na městském magistrátu, byl jsem překvapen. Vzhledem k datu by to mohl být aprílový žert.

Na vycházce jsme prošli kolem řady borovic, ale ani tam ani nikde na přístupových chodnících kolem domů jsme žádné oznámení o veřejném jednání neobjevili. Vše se vysvětlilo, když mne kolega s textem oznámení večer navštívil. Chtělo to jen "maličkost". Sestoupit do strže takřka až k břehu rybníka, přebrodit se přitom sněhem sahajícím po kolena a dojít po vyšlapané úzké stezce vedoucí kolem břehu (zde se pochopitelně sníh neodklízí) ke smrkům, pod jejichž větvemi bylo oznámení o veřejném ústním jednání vyvěšeno.

Veřejné jednání bylo svoláno k uplatnění námitek, připomínek a stanovisek s tím, že k tomu, co nebude uplatněno při veřejném ústním jednání, se nepřihlíží. Dohodli jsme se, že se tohoto jednání zúčastníme a tak se také stalo.

Na veřejném jednání byli přítomni účastníci řízení a pak veřejnost, zastoupená třemi osobami. Dozvěděli jsme se, že v lednu proti výstavbě bytového domu podalo několik desítek občanů petici. Seznámili jsme se s jejím obsahem, odmítavou odpovědí magistrátu na petici a podklady pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Jedna paní upozornila na termín jednání -- první den po velikonočních svátcích v 8:00 hodin. Ptala se, zda to nebyl záměr, aby účast byla malá. Mluvilo se také o oznámení, které bylo vyvěšeno na odlehlém místě. Podle úředníka stavebního úřadu, který jednání vedl, je to však v pořádku. Jiná odpověď se samozřejmě očekávat nedala.

K vlastní stavbě a zejména k předloženým podkladům -- dokumentaci byla vznesena řada námitek. Magistrát, konkrétně odbor životního prostředí, se vůbec nevypořádal s tím, že jde o lokalitu, kde hnízdí ptáci jako datel, žluva, strakapoud, jsou tam hnízdiště bažantů, zdržují se tam srny, zajíci, trvale tam jsou veverky a v potoku napájejícím rybník žijí ondatry. Výstavba bytového domu, pravidelný pohyb osob a hluk vozidel zřejmě podle odboru životního prostředí existenci této lokality nenaruší.

Nikoho z magistrátních úředníků dosud nezajímalo, že stavba zlikviduje asi 10 osmimetrových smrků a ohrozí existenci borovicového hájku. Z podkladů o měření radonu lze očekávat, že zde pod sprašovou hlínou nejspíše budou glaciofluviální sedimenty. Na starých mapách pořízených při vojenském mapování je vedle zamýšlené stavby potok, lokalita byla zavodněná a bažinatá. Při pozdější výstavbě bytových domů se svahy drenážovaly a zpevňovaly násypy, dál ve svahu směrem k rybníku se však již s výstavbou nešlo. Tak se toto místo ve svahu se smrky a křovinami lemované ve směru od stávající zástavby krásným borovicovým hájkem zachovalo.

Je překvapující, že hydrogeologický posudek nebyl vypracován a nikdo se dosud také nezamyslel nad tím, zda stavební práce ve svahu v těsném blízkosti borovic nepovedou k narušení terénu a tím k zničení velkých stromů na kraji srázu. Může být vlastnictví kousku půdy situované v takové lokalitě dostatečným důvodem pro povolení stavby bez ohledu na další aspekty?

Pracovník stavebního úřadu byl možná trochu zaskočen námitkami, které byly vzneseny ze strany veřejnosti a některých účastníků a staly se součástí protokolu. Když jsme se ale jednání účastnili a do spisu stavebního úřadu nahlédli, rozhodli jsme se říct, co si o celé věci myslíme.

Nikdy jsem se podobného veřejného ústního jednání tohoto druhu neúčastnil. Nebýt těch několika účastníků a zástupců veřejnosti, věc by byla ukončena a nic by nebránilo zlikvidovat cennou lokalitu na kraji města. Nikdo by se již nejspíše nezabýval hydrogeologickým průzkumem a ani dopadem na životní prostředí, na faunu, vegetaci apod. Oznámení o veřejném ústním jednání vyvěšené někde v houštinách mimo udržované komunikace. Co si o tom asi mohou lidé myslet a mezi sebou říkat?

0
Vytisknout
11501

Diskuse

Obsah vydání | 5. 4. 2013