Mé zkušenosti s Českou pojišťovnou

30. 11. 2012 / Pavel Drs

čas čtení 5 minut

Dovolte malou poznámku k článku O idiotském přístupu k zákazníkovi na konkrétním příkladu.

Kdo podepíše jakoukoli smlouvu s Českou pojišťovnou, je naprostý pošetilec (původně jsem chtěl napsat magor, ale po delším uvažování jsem přišel na politicky korektní termín).

V Obchodních podmínkách ČP (např. ZDE) totiž v příslušném článku stojí:

Řešení sporů

1. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se týkají úplného i částečného nezaplacení běžného pojistného, jeho výše nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v bodu 2 tohoto článku těchto všeobecných pojistných podmínek. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců, vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s. IČ 26421381 se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 (dále jen "Společnost"). Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a Kancelářským řádem Společnosti. O právech a povinnostech plynoucích z těchto dokumentů se smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Společnosti, kde mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení po úhradě nákladů na pořízení kopie, nebo na internetové adrese: http://www.rozhodci-rizeni.cz/. Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že nevyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za nesporné. Jednacím místem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Při doručování poštou straně sporu, jež nebyla zastižena, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručování zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované strany, uvedenou v pojistné smlouvě, nesdělí-li tato strana písemně adresu jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by se na této adrese zdržovala.

A jen několik poznámek na vysvětlenou:

 • ˙ Kdopak se to asi skrývá za Společností pro rozhodčí řízení? Obchodní podmínky o tom decentně mlčí, ale kdo si dá trochu práce, zjistí že:
  JUDr. Tomáš Sokol
  předseda představenstva
  Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s.
 • ˙ Klient se podpisem pojistné smlouvy dobrovolně vzdává (ústavně zaručeného) práva na soudní proces
 • ˙ Stačí, aby si rozhodce zjistil, kdy máte dovolenou, a snadno vás zbaví jediného možného opravného prostředku, na který je navíc šibeniční lhůta 7 dnů.
 • ˙ Rozhodce na vás může obratem poslat exekutora.
 • A spíše jen pro zasmání, společnost pana Sokola, pokud si vyžádáte Jednací řád, si naúčtuje poplatek za pořízení kopie.
V jednacím řádu se mimo jiné dozvíte, že :
 • ˙ Rozhodčí řízení podle Jednacího řádu je jednoinstanční
 • ˙ Rozhodce rozhoduje spor bez ústního jednání na základě předložených písemností.
 • ˙ Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, podléhá rozhodčí nález nucenému výkonu rozhodnutí (exekuci) v souladu s příslušným právním řádem.
 • ˙ Rozhodce rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.
 • ˙ Jednací místo je v sídle společnosti. Pokud tím nebudou podstatně zasažena práva účastníků, může být spor rozhodnut na jiném místě (sídlo, bydliště rozhodce).
 • ˙ Rozhodce určuje správce seznamu (kdo to je není zcela patrné, snad sám JUDr. Tomáš Sokol).
A jen pro úplnost, když jsem byl vypovědět smlouvy s ČP a úřednici na přepážce sdělil, že žádnou další smlouvu nepodepíši, pokud bude v Obchodních podmínkách tato diskriminační rozhodčí doložka, civěla ma mne jako tele na nová vrata (zde již bohužel politicky korektní termín nenacházím).

0
Vytisknout
13818

Diskuse

Obsah vydání | 3. 12. 2012