Svátek všech svatých

1. 11. 2012 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Dnes je svátek Všech svatých. Kdo je vlastně svatý? O papeži se říká, že je svatý Otec, světce a světice vidíme na různých obrazech a zpodobené v různých sochách a mnozí se jim klaní. Jenže evangelium mluví jinak. Kněz a levita projdou kolem zbitého pocestného, aniž by mu pomohli, naopak svatost ukazuje Samaritán, v té době pro židy člen zavrženého, nehodného pokolení. Všimněme si, že Samaritán byl pohnut soucitem... ne zištností udělat dobrý skutek a mít za to něco, ne doktrínou nebo pocitem povinnosti, ne... byl pohnut soucitem. Svatí nejsou ty věci a jména, kterým se lidé klaní, svatí nejsou bůžci jako automaty na zázraky, svatí jsou ti, o nichž píše evangelium těmito slovy (Evangelium podle Lukáše 10:25-36):

A hle, jeden učený v Zákoně vstal a zkoušel ho slovy: "Mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" On mu řekl: "Co je napsáno v Zákoně? Jak tam čteš?" A on odpověděl: "Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe." Ježíš mu tedy řekl: "Správně jsi odpověděl. Dělej to a budeš žít." Ale on se chtěl sám ospravedlnit, a tak řekl Ježíši: "A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl mezi lupiče. Ti ho oloupili a zranili, potom odešli a nechali ho polomrtvého. A náhodou šel tou cestou jeden kněz, a když ho spatřil, přešel kolem po protější straně. Podobně i levíta, když přišel na to místo a spatřil ho, přešel po protější straně. Přišel k němu ale také jeden Samaritán, který tudy cestoval, a když ho spatřil, byl pohnut soucitem. Přistoupil, obvázal jeho rány a nalil na ně olej a víno. Pak ho položil na své zvíře, dovezl ho do hostince a postaral se o něj. Když pak druhý den odcházel, vytáhl dva denáry, dal je hostinskému a řekl mu: "Postarej se o něj, a cokoli bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím." "Kdo z těch tří se ti tedy zdá být bližním toho, který upadl mezi lupiče?"

0
Vytisknout
6243

Diskuse

Obsah vydání | 2. 11. 2012