Stanovisko k mediálním aktivitám České advokátní komory vůči mojí osobě

27. 1. 2012 / Klára Alžběta Samková

čas čtení 10 minut

Vážený pan
JUDr. Martin Vychopeň
předseda České advokátní komory
Národní třída 16
110 00 Praha 1
též e-mailem na:
vychopen@pravni.cz
sekr@cak.cz

V Praze, dne 27. 1. 2012

Věc: Žádost o objasnění postupu České advokátní komory a zastavení mediální kampaně

Vážený pane předsedo,

když jsem Vám zhruba před týdnem nechávala ve Vašem sekretariátu svou čerstvě vyšlou knížku "Romská otázka -- psychologické důvody sociálního vyloučení Romů", netušila jsem, že budu mít vbrzku co do činění s průnikem těchto dvou témat, totiž s Romy a právě Českou advokátní komorou. Předesílám, že v konotacích níže uvedeného mi to je skutečně líto.

Dne 17. 1. 2012 jsem převzala jednu z nejnevděčnějších obhajob, které v současné době v České republice probíhají, totiž obhajobu pěti osob, které se měly dopustit činu, který je mediálně nám jako "mačetový útok v Novém Boru". Protože tato kauza má velmi široké mediální krytí, které -- dle mého nezvratného názoru, podloženého i důkazy -- má na vyšetřování přímý i nepřímý vliv a která svým charakterem naprosto přesahuje rámec běžného trestního případu, oznámila jsem veřejnosti, že přebírám toto právní zastupování. Zároveň jsem veřejnost požádala, kdo by mi chtěl s obhajobou pomoci, nechť se přihlásí.

Tento svůj postup považuji za zcela legitimní, neboť trestný čin, jehož dějiště navštívil i předseda vlády a který má soustavné mediální krytí, není možno považovat pouze za klasický případ trestního práva, ale za případ, na kterém spočívá veřejný zájem.

Svoji žádost o pomoc, adresovanou veřejnosti, jsem uveřejnila jednak na sociální síti Facebook, jednak jsem se obrátila na studenty některých fakult, zejména pražské právnické fakulty.

Aniž by České advokátní komoře byly známy jakékoliv podrobnosti a aniž by učinila sebemenší kroky k tomu, aby nějaké podrobnosti získala, uveřejnila tisková mluvčí ČAK, paní Iva Chaloupková informaci, že tajemník ČAK již podal podnět kontrolní radě, aby prověřila, nakolik jsou vyjádření "paní advokátky" -- tedy mne -- autentická. Dále uvedla, že jsem pravděpodobně porušila předpisy o advokacii tím, že jsem vyzvala ke spolupráci i studenty. Tím, že jsem oznámila, že hodlám uveřejňovat veškeré materiály, které se věci týkají, jsem pak dle paní mluvčí a dle pana tajemníka ČAK pravděpodobně porušila jiné právní předpisy. 

Dovolte mi, abych zrekapitulovala časovou stopu:

1) v úterý, dne 17. 1. 2012 jsem převzala právní zastupování

2) v sobotu, dne 21. 1. 2012 v 16 hodin, 36 jsem dala na svoji facebookovou stránku výzvu a oznámení které je doposud je volně přístupné. Zde jsem oznámila, že se vytvořila skupina dobrovolníků, kteří "budou na případu spolupracovat". A vyzvala jsem další, aby se připojili, pokud mají zájem.

3) Dne 24. 1. 2012 vyšel na iDnes článek, ve kterém jsem ve značně obecné rovině vysvětlovala důvody, které mne k převzetí tak nepopulární kauzy vedly a byla jsem zde citována (předem uvádím, že přesně):

"Protože obhajoba pěti obviněných je tak náročný úkol, že se jej nelze zhostit pouze v jednom člověku nebo ve standardní spolupráci se zaměstnanci a spolupracujícími advokáty kanceláře, oslovila jsem studenty právnické fakulty a požádala je o pomoc při vedení a obhajobě tohoto případu," oznámila Samková.

Zároveň naznačila, že obhajobu nebude pojímat nijak konzervativně.

"Vítáni jsou i další, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, zejména studenti z fakulty sociálních studií, filosofické fakulty, ale i jinde. Zejména IT podpora je vítána..."

Na základě těchto prohlášení Česká advokátní komora nelenila a svůj názor -- znova opakuji, že bez jakékoliv znalosti věci -- poskytla médiím. Česká advokátní komora, ani tisková mluvčí, ani pan tajemník, neudělali ani to minimum, aby zvedli telefon a zeptali se, jak se věci mají. Přitom telefon do kanceláře je uveden i v matrice ČAK a na webových stránkách ČAK, můj osobní mobil je velmi dobře dostupný a moje kancelář, která je plně funkční, by jej komukoliv z ČAK sdělila. Nezmiňuji ani, že moje kancelář je od sídla ČAK volnou chůzí cca 20 minut, takže kdyby někdo skutečně po objektivních informacích toužil, bylo by velmi snadné -- v případě, že by nastal kompletní blackout v kombinaci s vyschnutím ropy a kolapsem MHD -- ke mně dojít. 

Nic z toho však ČAK neudělala, pouze ZPOCHYBNILA MŮJ ZPŮSOB OBHAJOBY A MOJE PRÁVO VÉST OBHAJOBU URČITÝM ZPŮSOBEM.

TOUTO SVOJÍ ČINNOSTÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA DLE MÉHO NÁZORU NEPŘÍPUSTNÝM ZPŮSOBEM ZASÁHLA DO OBHAJOBY, ČÍMŽ MNE POŠKODILA V OČÍCH VEŘEJNOSTI A ZPOCHYBNILA OBHAJOBU MÝCH KLIENTŮ A TAK NEPŘÍMO POŠKODILA I JE.

Pro úplnost k meritu věci uvádím:

V současné době se mnou skutečně na případu spolupracuje asi 10 studentů, a to z Právnické fakulty UK, a jeden IT odborník. Dále spolupracuji s jedním občanským sdružením, které se zabývá škodlivostí existence heren s výherními automaty jako takovými.

VŠICHNI MAJÍ PODEPSANOU MLČENLIVOST.

Studenti mi pomáhají mi především s právními a mediálními rešeršemi, s vyhledáváním judikátů a v neposlední řadě jsou pro mne mladistvým inspirativním přínosem a povzbuzením. 

Pakliže pan tajemník tvrdí, že nikdo jiný než advokáti a advokátní koncipienti nejsou oprávněni nahlížet do spisů, pak je na zavření dle mého odhadu tak polovina pražských, brněnských a plzeňských advokátních kanceláří, neboť všude tam studenti právnických fakult pracují, stejně jako studenti dalších vysokých škol na pozicích účetních, paralegals, pracovníků sekretariátů, a pod.

Pakliže pan tajemník tvrdí, že nikdo jiný než advokáti nemůže nahlížet do spisů klientů, pak zřejmě pléduje pro zavření právní poradny Ligy lidských práv, Ekologického právního servisu, Nadace Tolerance. Stejně tak dle názoru pana tajemníka ČAK zřejmě pracuje protizákonně i Občanské sdružení Šalamoun, Sdružení za práva rodičů a dětí, ROSA -- organizace na pomoc obětem domácího násilí, Bílý kruh bezpečí, Český helsinský výbor a všechny další dobrovolnické organizace, které pokrývají právní poradenství v těch případech, kdy -- mimo jiné -- jej není schopna zabezpečit Česká advokátní komora. Kopat do těchto lidí a zpochybňovat jejich status, je dle mého nejhlubšího přesvědčení ze strany České advokátní komory naprostá profesní sebevražda, neboť kdyby tito lidé neměli právo nahlížet do spisů svých klientů - občanů, kteří se na ně s důvěrou obrátí, padla by povinnost poskytovat právní služby všem těmto tisícům či desetitisícům lidí na Českou advokátní komoru.....

Co se týká zveřejňování materiálů na internetu, paní tisková mluvčí ČAK uvedla, že pan tajemník se domnívá, že by mohlo dojít k "porušení zákona o advokacii či jiných právních předpisů". Mohu zvědět konkrétně kterých přepisů???

Žádný z dokumentů související s vyšetřováním nepodléhá jakémukoliv režimu utajení. Moji klienti a jejich rodinní příslušníci, kteří mne pověřili jejich zastupováním, tedy VŠICHNI obvinění v daném případě, s tímto postupem souhlasí. Zbývá tedy zákon na ochranu osobních údajů. Nepředpokládám, vážený pane předsedo, že byste i Vy osobně předpokládal, že bych se po osmnácti letech výkonu advokacie dopustila takového právního pochybení, abych neodstranila z dokumentů veškeré citlivé údaje.

Takže bych ráda zvěděla, JAKÉ právní předpisy jsem porušila, a to zcela konkrétně a jakým způsobem.

Jestliže toto vysvětlení v uspokojivé formě neobdržím, očekávám omluvu ze strany České advokátní komory za minimálně předčasné zveřejnění stanoviska k věci, o které nic nevěděla.

Vážený pane předsedo,

čekala jsem tři dny, jestli mi dopisem, faxem, e-mailem, telefonem, kouřovými signály, indiánským poslem či jakýmkoliv jiným způsobem nepřijde jakákoliv zpráva z České advokátní komory vysvětlující její jednání, nebo naopak dožadující se vysvětlení ode mne. Nestalo se tak. Mohu tedy brát za prokázané, že Česká advokátní komora se rozhodla se mnou komunikovat prostřednictvím médií -- a je proto zcela legitimní, když zvolím stejný postup. Budu ještě navíc natolik fér, že na rozdíl od ČAK, která nepovažuje za nutné se mnou komunikovat dříve, než se k mojí osobě vyjádří do médií, tento svůj dopis nezašlu médiím dříve, nežli Vám, ale současně.

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych zdůraznila, že celou záležitost považuji za mimořádně nešťastnou a ve svých důsledcích především poškozující Českou advokátní komoru. Mediální aktivita ČAK totiž může být hodnocena mimořádně negativně a může mít -- podotýkám, že naprosto bez jakéhokoliv mého přičinění -- velmi negativní ohlas zejména v mezinárodních médiích. 

Nemám sebemenší zájem na tom pokračovat v takto nastavených vztazích, ale na druhou stranu nejsem ochotna připustit, aby Česká advokátní komora zasahovala do mého způsobu obhajoby mých klientů.

Žádám Vás proto zdvořile, leč velmi naléhavě, abyste z a s t a v i l jednání ČAK, které bohužel musím v současné době vnímat jako MEDIÁLNÍ KAMPAŇ PROTI MOJÍ OSOBĚ.

Velmi ráda Vám osobně vysvětlím či dovysvětlím veškeré detaily obhajoby, které nebudou porušovat advokátní tajemství (ledaže byste mi podepsal mlčenlivost :-))

Ubezpečuji Vás však, že podle svých nejlepších znalostí -- které snad po osmnácti letech členství v ČAK nejsou úplně zanedbatelné -- jsem žádný stavovský předpis, tím méně zákon, neporušila.

v dokonalé úctě,

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

0
Vytisknout
8348

Diskuse

Obsah vydání | 30. 1. 2012