Tisková zpráva Hnutí DUHA a Zeleného kruhu

Úkoly pro novou ministryni a ministry: zemědělské dotace pro ozdravení krajiny, odklon od uhlí a rozvoj obnovitelných zdrojů

18. 11. 2021

čas čtení 10 minut

Budoucí premiér Petr Fiala navrhnul prezidentu republiky Miloši Zemanovi členy a členky nové vlády ČR. Navržená ministryně životní prostředí Anna Hubáčková, ministr zemědělství Zdeněk Nekula, ministr průmyslu a obchodu Věslav Michalík i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se budou muset poprat se zásadními výzvami v oblasti životního prostředí, změny klimatu a péče o českou krajinu. Mezi ty největší patří změna zemědělských dotací a dalších pravidel, tak aby přispívaly k ozdravení a oživení české krajiny, jasný plán odklonu od uhlí do konce desetiletí či využití ladem ležícího potenciálu čistých domácích obnovitelných zdrojů.

Hnutí DUHA a Zelený kruh však upozorňují i na další úkoly, které ministryni, ministry a celou vládu čekají.

Ministryně životní prostředí Anna Hubáčková bude mít například tyto důležité úkoly:

      udělat z ministerstva, které má na starosti řešení jedněch z největších českých i globálních problémů - změnu klimatu a úbytek život v krajině - silný úřad, který bude aktivní a asertivní ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu i Ministerstvem zemědělství 

      spolu s ministrem průmyslu naplánovat odklon České republiky od uhlí, který potřebujeme realizovat do roku 2030

      spolu s ministrem průmyslu zajistit efektivní využití Modernizačního fondu, největšího balíku peněz na investice do obnovitelných zdrojů energie v historii ČR

      koncepčně řešit dopady růstu cen energií na občany a spolu s ministrem průmyslu reformovat dotační programy pro podporu zateplování a střešních fotovoltaických elektráren pro domácnosti, aby na ně dosáhly i nízkopříjmové rodiny a mohly tak snižovat svou závislost na elektřině a plynu ze sítě

      prosadit schválení zákona o omezení jednorázových plastů a do zákona o odpadech doplnit dřívější zákaz skládkování biologicky rozložitelných odpadů a uložit povinnost obcím třídit všechny druhy biodpadu

      zarazit praxi, kdy úřady metodicky řízené MŽP i samotné MŽP vydávají rozsáhlé výjimky pro překračování emisních limitů zejména u velkých zdrojů znečištění nebo dokonce nechávají běžet zdroje nesplňující limity bez platné výjimky

      posílit roli ministerstva v tvorbě zemědělské politiky, v ochraně půdy a zpřísnit slabou protierozní vyhlášku, kterou vydal její předchůdce Richard Brabec

      zastavit plošnou devastaci chráněných krajinných oblastí neefektivní těžbou kůrovcem napadených stromů

      vyřešit problém placení kompenzací vlastníkům lesů za ochranu přírody a prosazení ekologické funkce lesů jako prioritní ve státních lesích

      vyhlásit nové národní parky a chráněné krajinné oblasti dle koaliční smlouvy

      zpracovat a prosadit legislativní návrh jednotného environmentálního povolení, tak aby posuzování stavebních záměrů probíhalo rychle, efektivně a za plnohodnotné účasti veřejnosti

     ●      učinit z ČIŽP opět věrohodný státní úřad, který dokáže účinně a nezávisle dohledávat viníky havárií

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula bude mít tyto důležité úkoly:

      zvrátit pokles biodiverzity a zhoršování stavu půdy v zemědělské krajině

      zasáhnout do přípravy Společné zemědělské politiky s cílem posílení ochrany biodiverzity, obnovy krajinné struktury (meze, remízky, mokřady atd.) a adaptace krajiny a půdy na klimatickou změnu, například skrze nastavení základních dotačních podmínek či nástroje ekoschémat

      významně podpořit rozvoj ekologického zemědělství (a to zejména na orné půdě) skrze zemědělské dotace, zavedení podílu biopotravin ve veřejném a školním stravování nebo podporu poradenství a výzkumu, a to vše s cílem dosáhnout 25 % plochy ekologického zemědělství do roku 2030

      ve spolupráci s MŽP posílit ochranu půdy před erozí a vedle vodní eroze začít řešit také erozi větrnou

      ve spolupráci s MŽP se zaměřit na koncepční a systematickou obnovu krajinné struktury

      řešit znečištění povrchových i podzemních vod pesticidy a dusičnany a snižovat užívání pesticidů a umělých hnojiv

      přijmout rychlou novelu zákona o lesích, která prodlouží lhůty k zalesnění pro přirozenou obnovu lesů, ponechávání mrtvého dřeva v lesích, kácení souší a příprava nového zákona

      změnit zadání pro státní podnik Lesy České republiky, tak aby se zastavila plošná devastace chráněných krajinných oblastí neefektivní těžbou kůrovcem napadených stromů a soustředit se na řešení kalamity v hospodářských lesích

      zavést ve státních lesích mezinárodně uznávanou certifikaci FSC, která zaručuje udržitelné lesní hospodaření a zároveň udržení tisíců pracovních míst v dřevařském a nábytkářském průmyslu

      přijmout rychlou novelu zákona o myslivosti, tak aby se lov zvěře odvozoval od míry škod a začít s přípravou nového zákona

     ●      posílit ochranu zemědělského půdního fondu před zábory

Ministr průmyslu a obchodu Věslav Michalík bude mít například tyto důležité úkoly:

      připravit novou Státní energetickou koncepci ČR, která konečně akceptuje energetické trendy, klimatickou politiku i ekonomickou realitu v energetice a zahrne odklon od uhlí do roku 2030, rozvoj obnovitelných zdrojů a bude pracovat i s variantou nerealizace výstavby nových jaderných reaktorů.

      připravit a prosadit nový energetický zákon, který odstraní bariéry pro připojování obnovitelných zdrojů do sítě, umožní sdílení vyrobené elektřiny mezi lidmi a nastaví motivační pravidla pro vznik energetických společenství tak, aby domácnosti mohly zvyšovat svoji soběstačnost a nezávislost na dodávkách elektřiny ze sítě.

      předložit nový cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, neboť současný (22 % v roce 2030) protlačený ministrem Havlíčkem neodpovídá novému cíli EU, aby našim možnostem  Ideální je využít hodnotu dle rozpočítání evropského cíle (40 % do roku 2030), kde pro ČR připadá cíl 31 % (OZE na konečné spotřebě v roce 2030)

      na základě novely zákona o podporovaných zdrojích (kterou podpořili jak STAN, tak všechny strany koalice SPOLU i hnutí ANO) spustit aukce a zelené bonusy na provozní podporu vybudování nové kapacity solárních a větrných elektráren

      spolu s ministryní životního prostředí zajistit efektivní využití Modernizačního fondu, největšího balíku peněz na investice do obnovitelných zdrojů energie v historii ČR

      spolu s ministryní životního prostředí podrobně naplánovat odklon České republiky od uhlí, který potřebujeme realizovat do roku 2030

      pomoci transformaci teplárenství s cílem optimalizovat nové systémy centrálního zásobování teplem (prevence naddimenzovaných zdrojů pro vytápění nekvalitních budov), upřednostnit efektivní projekty v Modernizačním fondu a dalších dotačních programech.

     ●      koncepčně řešit dopady růstu cen energií na občany a spolu s ministryní životního     prostředí reformovat dotační programy na podporu zateplování a střešních fotovoltaických elektráren pro domácnosti, aby na ně dosáhly i nízkopříjmové rodiny a mohly snižovat závislost na elektřině ze sítě a plynu.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš bude mít například tyto důležité úkoly:

      provést změny ve veřejné správě směrem k digitalizaci, vyšší efektivitě a transparentnosti

      připravit a prosadit reformu územního plánování tak, aby samosprávy měly větší kontrolu nad rozvojem svého území; aby podmínkou výstavby v rozvojových a transformačních územních byly podrobné zastavovací plány a součástí územního rozvoje byly i ekonomické nástroje jako je např. odvod za zhodnocení pozemků při změnách územního plánu.

      připravit revizi stavebního zákona tak, aby ochrana veřejných zájmů v oblasti životního prostředí byla garantována orgány patřícími do působnosti Ministerstva životního prostředí, a to v rámci jednotného environmentálního povolení za účasti veřejnosti.

 

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Hlavní výzvou pro novou ministryni životního prostředí bude udělat z ministerstva silnější a respektovanější úřad, který dokáže aktivně a účinně prosazovat omezení znečištění ovzduší a změny klimatu, zastavení poklesu druhové pestrosti krajiny a úbytku kvalitní půdy či snižování množství odpadů a podporu recyklace”

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:

“Jsme uprostřed krizové situace, kdy domácnostem skokově rostou náklady na energie způsobené prudkým růstem ceny fosilních paliv, která jsou zároveň hlavní příčinou dlouhodobé krize klimatické. A nový ministr průmyslu Věslav Michalík je ten, který může prosadit koncepční řešení - snížení závislosti ČR na fosilních palivech - když naplánuje odklon od uhlí a jeho náhradu zejména obnovitelnými zdroji energie. Lidé se dokáží sami chránit před výkyvy energetického trhu, pokud stát přestane bránit efektivní samovýrobě elektřiny a jejímu sdílení. K tomu je potřeba nový energetický zákon, což je velký úkol pro nového ministra.”

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, řekla:

“Před novým ministrem zemědělství stojí velký úkol v podobě změny přístupu k zemědělské krajině, půdě a lesům. Pro návrat života do krajiny je nutné reformovat zemědělské dotace, podpořit rozvoj ekologického zemědělství a vrátit remízky, mokřady a další prvky do krajiny. Je nutné snížit používání pesticidů a umělých hnojiv.

Ministerstvo zemědělství musí zajistit vypěstování nových odolnějších lesů pro další generace. Ty by měly být druhově, ale i věkově a prostorově rozmanité a tam kde to jde, tak vzešlé z přirozeného zmlazení  - to znamená ze semínek a ne z uměle vypěstovaných sazenic v chemizovaných školkách. Navíc většina takto vysazených mladých stromků končí v žaludcích přemnožené spárkaté zvěře. Musí dojít k úpravě lesního a mysliveckého zákona i politiky Ministerstva zemědělství tak, aby naše lesy měly šanci na lepší budoucnost.“

1
Vytisknout
3209

Diskuse

Obsah vydání | 23. 11. 2021