Ještě jedna poznámka k exekucím zasahujícím společné jmění manželů a návrh postupu

17. 1. 2014

Za zvláštně pikantní považuji fakt, že v ten samý den, tj. 1.1.2014 vstoupil v účinnost jak nový občanský zákoník (NOZ), tak také novela Exekučního řádu, která některá ustanovení tohoto nového občanského zákoníku fakticky učinila nefunkčními, píše Jan Aldera.

Pro vysvětlení níže najdete např. § 724 NOZ, který umožňuje ze závažných důvodů požadovat zrušení společného jmění manželů, protože např. druhý z manželů podstupuje nepřiměřená rizika (v detailech viz. § 724) - je zjevné, že účelem tohoto ustanovení je chránit druhého z manželů, který by případná rizika chtěl řešit včas.

§ 724 NOZ

(1) Je-li pro to závažný důvod, soud na návrh manžela společné jmění zruší nebo zúží jeho stávající rozsah.

(2) Závažným důvodem je vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Jako závažný důvod může být shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.

Jako špatný vtip se pak jeví ustanovení § 42 exekučního řádu - novela tohoto ustanovení vstoupila v účinnost ten samý den jako nový občanský zákoník - a fakticky činí výše uvedený § 724 NOZ nefunkční.

Takže i když manžel bude postupovat odpovědně a v případě např. drogové závislosti druhého manžela v situaci, kdy ten by si bral nekontrolovaně půjčky, by požádal zcela oprávněně soud o to, aby zrušil společné jmění manželů, tak by mu takové rozhodnutí soudu nepomohlo - a to ani do budoucna. Vypadá to jako sofistikovaná hra, kdy jeden zákon dává určitou možnost a zároveň jiný zákon ihned tuto možnost v praxi neguje. Odpovědně postupující občan, který by chtěl případné problémy vyřešit v předstihu, tak nemá žádnou šanci.

§ 42 exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.) (1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

(2) Při posuzování skutečností podle odstavce 1 exekutor vždy přihlédne k tomu, co v řízení vyšlo najevo.

Samozřejmě, že jako vždy je situace taková, že je možno psát stížnosti a analýzy, nebo je také možno pokusit se něco udělat, k čemuž bych rád tímto článkem nabádal.

Dokáži si představit např. postup, kdy by občané oslovili své zastupitele, třeba s využitím služby napistejim.cz a v bližších detailech zastupitele odkázali třeba na tento článek v Britských listech. V takovém dopise je možno zastupitele upozornit na problém třeba takto:

Vážený pane, vážená paní, jako občan jsem přesvědčen, že současná úprava exekučních předpisu hrubě nespravedlivá a v nesouladu se základním pojetím spravedlnosti především v těchto oblastech:

1. Od 1.1.2014 byla bez širší politické a občanské diskuze nově umožněno to, aby bylo společné jmění manželů exekučně zasaženo i pro dluh, který vznikl před vznikem manželství jednomu z manželů(§42 zákona č. 120/2001, exekuční řád) .

2. V průběhu roku 2013 bylo nově umožněno (§ 262a zákon č. 99/1963, občanský soudní řád), aby exekuce dluhu, který je součásti společného jmění manželů zasáhla mzdu druhého z manželů, i když takový dluh nevytvořil, či ani o něm nevěděl.

3. Ustanovení § 724 NOZ umožňuje, aby bylo možno druhého manžela chránit a ten požádal soud, aby zrušil společné jmění manželů, zároveň však výše zmíněné ustanovení § 42 exekučního řádu takové zrušení soudem činí fakticky v případě budoucích exekucí zbytečným.

Všechny tyto problémy mají dalekosáhlé dopady a jsou nepochybně v rozporu se zásadou spravedlivého procesu, protože umožňují exekučně zasáhnout i někoho, kdo vůbec nebyl účastníkem soudního řízení, ve kterém se rozhodovalo o samotné existenci dluhu a ani o něm nemusel vědět a neměl povinnost vědět.

Zároveň tato rizika fakticky podkopávají existenci manželství jako právního institutu, protože při posouzení všech rizik by manželství asi těžko někdo mohl v takové situaci zvolit jako vhodný institut pro uspořádání svých rodinných vztahů.

Takové uspořádání samozřejmě přímo odráží i samotnou důvěru ve stát, neboť ten je odpovědný za kvalitu zákonů a také za kvalitu výkonu exekutorské činnosti, neboť na ty je část veřejné moci přenesena.

Žádám Vás proto o seznámení svých kolegů s existencí této problematiky a zároveň o to, abyste učinil kroky, které by tuto nerovnováhu napravily.

Je zřejmé, že si všichni přejeme to, aby dluhy byly vymahatelné, nicméně výše popsané problémy spíše vedou k likvidaci celých rodin a takové právní ukotvení slouží spíše společnostem poskytujícím lichevní půjčky, než občanům této země.

S pozdravem,

.....

0
Vytisknout
8602

Diskuse

Obsah vydání | 17. 1. 2014