DOKUMENT:

Jak se Česká pojišťovna brání vypovězení zákaznické smlouvy

5. 11. 2012

čas čtení 5 minut

Česká pojišťovna a.s.
generální ředitel Pavel Ř e h á k
Spálená 75/16
113 04 Praha 1

Vážený pane generální řediteli,

dovolte mi, abych Vás upozornil na velmi závažnou skutečnost -- protiprávní postup České pojišťovny.

Dne 23.10.2012 jsem se svojí osmdesátiletou matkou navštívil pobočku České pojišťovny v Praze 8, Sokolovská 125 za účelem ukončení pojistné smlouvy č. (....) výpovědí, kterou moje matka s Českou pojišťovnou uzavřela 16.11.1999.

Místo výpovědi byla s mojí matkou sepsána "Servisní žádost" (!) - jakýsi zápis o ..."projednání záměru pojistníka změnit/zrušit výše uvedené pojištění...".

Následující den byla moje matka telefonicky kontaktována pracovnicí Záchranného týmu České pojišťovny v Brně Zuzanou Martinkovou s nabídkou výhodnějších podmínek pojištění oproti stávajícím. Mimochodem - to, že taková nabídka není v oficiální distribuční síti České pojišťovny, ale má k ní přístup pouze ten, kdo chce smluvní vztah ukončit, to jsou praktiky na úrovni vietnamského tržiště.

Od samého začátku nám nešlo o nic jiného, než o ukončení smluvního vztahu výpovědí.

Dne 30.10.2012 jsem tedy se svou matkou již podruhé navštívil stejnou pobočku České pojišťovny v Praze 8 za účelem ukončení smluvního vztahu výpovědí. Pracovnice na přepážce od nás písemnou výpověď nepřevzala (!) s vysvětlením, že jí systém nic takového neumožňuje, že jediné co jí systém umožňuje, je sepsat s námi Servisní žádost, kterou s námi sepsala při první návštěvě a naši výpověď že máme projednat telefonicky na lince České pojišťovny. To jsme odmítli, pracovnice tedy vyřídila telefonát sama a po jeho skončení nám oznámila, že nám přijde e-mailem formulář, který vytiskneme, podepíšeme a odešleme poštou České pojišťovně nebo předáme osobně na pobočce ČP. Obratem jsme elektronicky obdrželi Žádost o zrušení pojistné smlouvy (!) s logem České pojišťovny.

Považuji za nutné zdůraznit, že pracovnice České pojišťovny na přepážce pobočky v Praze 8 paní Jaroslava Čalounová s námi jednala velmi slušně, korektně a vysoce profesionálně a to i přes moji narůstající podrážděnost. Fatální probném je zcela jinde -- nikoli u řadových pracovníků na přepážkách poboček České pojišťovny.

Pane generální řediteli,

jsem nucen Vás upozornit, že tento postup České pojišťovny tak, jak je jejím interním systémem nastaven, je v kolizi s platnou legislativou České republiky.

Předně "Žádost..." je něco, čemu druhá strana může a nemusí vyhovět, na rozdíl od výpovědi, což je legislativou přesně vymezený právní krok. Pokud tedy chceme jako jedna ze smluvních stran smluvní vztah ukončit, v žádném případě tak nemůžeme učinit žádnou žádostí -- legislativa nic takového vůbec neumožňuje -- můžeme tak učinit pouze platným právním krokem - tedy výpovědí. Vězte, že my Českou pojišťovnu opravdu o nic nežádáme, jediné o co nám jde, je doručit České pojišťovně písemnou výpověď pojistné smlouvy podle platné legislativy.

Neméně závažná je skutečnost, že Česká pojišťovna (jako jedna ze smluvních stran) na svých pobočkách - tedy na kontaktních místech pro osobní styk s klienty (= druhou rovnoprávnou smluvní stranou) - odmítá na základě svého interně nastaveného systému převzít písemnou výpověď a místo toho sepisuje s protistranou jakési Servisní žádosti o "...využití nadstandardní informační podpory...", nutí ji telefonovat na jakési zákaznické linky, čekat na e-mailové zprávy s formulářem Žádosti o zrušení pojistné smlouvy... a tím nutí druhou smluvní stranu, aby Českou pojišťovnu o ukončení smluvního vztahu (na svém vlastním formuláři) žádala (!) - což je naprostý právní nesmysl.

Pane generální řediteli,

můžete si být naprosto jistý, že když druhá smluvní strana byla natolik svéprávná, že dokázala přijít na pobočku České pojišťovny a tam na přepážce osobně učinit jeden právní úkon -- uzavření pojistné smlouvy, že tatáž smluvní strana je natolik svéprávná, že dokáže napsat písemnou výpověď (nikoli žádost!), přijít na pobočku České pojišťovny a tam podle platné legislativy na přepážce osobně učinit druhý právní úkon -- výpověď osobně předat. A to prosím na první pokus bez dalšího několikadenního až několikatýdenního absurdního martyria!

Výše popsaný sofistikovaný systém vyhýbání se, kličkování, taktizování a oddalování konečného převzetí výpovědi (nikoli žádosti!) od druhé smluvní strany - do jehož soukolí jsme se v okamžiku, kdy jsme chtěli smluvní vztah ukončit, dostali -- je nehodný, nedůstojný a sebepoškozující pro firmu takové pověsti a lesku, jakou Česká pojišťovna bezesporu je.

Pane generální řediteli,

zůstává na Vašem uvážení, zda jako vrcholný manažer této firmy podniknete odpovídající kroky k narovnání výše uvedeného stavu, aby se Česká pojišťovna mohla nadále těšit té pověsti a lesku, jaké má, nebo zda se bude ubírat zcela jiným směrem.

V Praze dne 31.10.2012

J i ř í M o r a v č í k

0
Vytisknout
26041

Diskuse

Obsah vydání | 8. 11. 2012