Nejen sliby, ale i smlouvy se mají plnit! VZP nevyjímaje!

5. 3. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 5 minut

Předpokladem každé smlouvy je, že obě strany zavazuje k plnění na základě serióznosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti obou stran potvrzující se v okamžiku podpisu. To je podstata každé smlouvy, kromě konkrétního předmětu či věci, které ta která smlouva obnáší. Samozřejmě není výjimkou, že se tyty základní principy smlouvy nedodržují, obcházejí či jinak neplní a v tom případě dochází k jejímu porušování, což má právní následky.

Všeobecná zdravotní pojišťovna není lecjaký subjekt, který by si mohl dovolovat vůči svým partnerům něco, co je v rozporu s podepsanými smlouvami, byť k tomu mohou mít objektivní důvody. Ty by se však měly řešit doplňky, dodatky či změnami ve smlouvě, případně, na základě oboustranné shody a ochoty, uzavřením smlouvy nové.

Domov pro seniory na Burešově ve Zlíně nedostal za měsíc leden 2012 proplacenou úhradu za zdravotní péči v hodnotě téměř půl milionu korun přesto, že má s VZP uzavřenou smlouvu na úhradu této péče do roku 2015. Uvedená částka se nemusí jevit jako závratná, nicméně pro chod a zajišťování služeb a zdravotní péče je i tato částka více než potřebná. Jak tedy rozumět tomu, že ačkoliv VZP uzavřela s výše jmenovaným subjektem smlouvu tuto neplní? Notabene organizaci, která svou činností zabezpečuje zdraví a životy starým a nemocným občanům?

To ovšem není zdaleka vše, co se smlouvou mezi VZP a DpS ve Zlíně souvisí. Součástí této smlouvy byly jisté ekonomické či finanční ukazatele, které obě strany zavazovaly k jistým povinnostem a následnému finančnímu plnění (ze strany VZP). Ve smlouvě mezi oběma subjekty je mj. také stanovena hodnota bodu na 1,03 Kč, pojišťovna však již několik let proplácela pouze 0,90 koruny za bod. V tomto roce (2012) přišla VZP s dalším dodatkem smlouvy, omezující proplácení zdravotní péče v domovech pro seniory a zdravotně postižené a sice, že všechna péče, která přesáhne rámec financování z r. 2010, bude proplácena jen ve výši 0,40 Kč za bod.

Organizace, kterých se toto "vstřícné" omezení dotýkalo, mezi nimi i Domovy pro seniory včetně zlínského, tento dodatek nepodepsaly, neboť by to pro ně znamenalo výrazný propad v úhradách poskytované zdravotní péče a z toho důvodu účtují VZP náklady jako dosud, tj. ve stejné výši. VZP však tyto náklady neakceptuje, tj. neproplácí a vyžaduje vyúčtovávání dle nepodepsaného(!) dodatku smlouvy s DpS. Pozoruhodné když si uvědomíme, že na jedné straně VZP neplní ujednané a podepsané podmínky smlouvy, na druhé straně si vynucuje proplácení snížené hodnoty bodu, které není smluvně dojednáno a podepsáno!

"Protože však na podepsání vnucovaného dodatku Domov pro Seniory s VZP nepřistoupil, pojišťovna neproplatila nic. V rámci kraje jde po snížení státních dotací a ukončení evropského projektu o další výpadek financování sociálních služeb v řádu několika desítek milionů korun. Tato situace se stává neúnosnou", řekla k této situaci krajská radní pro oblast sociálních věcí T. Nersesjanová.

Lze se tedy domnívat, že VZP naplňuje politické rozhodnutí ministra Drábka o omezování výdajů na sociální služby, o kterých se veřejně vyjadřuje když tvrdí, že nebudou mít dopad na klienty. Bohorovné tvrzení se však jako vždy rozchází se skutečnostmi. Je to možná i v důsledku rozhodnutí vlády, že se má potlačit sociální role státu. Jinými slovy, stát se má méně angažovat v sociálních potřebách občanů s tím, že by se měli sami občané o sobe postarat. Toto vidění funkce státu odporuje nejen ústavě, ale i mezinárodním úmluvám a jiným skutečnostem v rámci práv a svobod občanů, ale nepříznivá ekonomická situace, resp. umanutá zodpovědnost za potřebné snižování státního deficitu vede vládu a ministry k rozhodnutím, které odporují nejzákladnějším povinnostem státu v péči o zdraví a životy svých občanů (mj.). To už není antikrizová politika, ani rozpočtová zodpovědnost, to je politika antisociální, nelidská, cynická, hazardní a nedemokratická.

Nicméně byla řeč o podstatě a významu smlouvy. Nevím, jak hodlá Domov pro seniory na Burešově, resp. sama krajská radní T. Nersesjanová právně postupovat, faktem zůstává, že VZP si z nějakých smluvních závazků mnoho nedělá. Pokud by nešlo o zdraví a životy lidí v těchto zařízeních, bylo by možné nad některými porušováními smluv mávnout rukou. Tak tomu však není a VZP jako subjekt, který z velké části ovlivňuje procedury péče o zdraví a života nejen lidí v domovech, v čele se svým ředitelem Horákem a dalšími vedoucími pracovníky svými nezodpovědnými a trestuhodnými postoji vystavují mnohé občany k nemalým rizikům a újmám na zdraví, případně i životě. O "kvalitách" a nezodpovědném výkonu své funkce měl ředitel VZP Horák se již několikrát rozhodovalo a měl blízko k odvolání z funkce. Je velkou chybou, že tento záměr nebyl již dříve realizován. Možná by se tak předešlo mnohým nedostatkům, jako je porušování platných smluv, notabene nesmluvní krácení úhrad za zdravotní péči, jak shora uvedeno.

0
Vytisknout
5347

Diskuse

Obsah vydání | 7. 3. 2012