Znečištění v Ostravě: Orientační měření NO2 upozorňuje na místa silně znečištěná dopravou

27. 9. 2019

čas čtení 5 minut

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví

Ostrava 27. září 2019 – Aktuální vědecké poznatky ukazují, že znečištění ovzduší oxidem dusičitým (NO2) může představovat riziko pro lidské zdraví i v hodnotách, které splňují platné limity. V Ostravě a v dalších 8 krajských městech České republiky se proto projekt Centra pro životní prostředí a zdraví se pokusil zmapovat míru znečištění ovzduší oxidem dusičitým. V Ostravě bylo za pomoci tzv. pasivních vzorkovačů provedeno čtyřtýdenní orientační měření znečištění na 17 převážně dopravně zatížených l okalit&a acute;ch, a to zejména na místech, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice. V Ostravě byly naměřeny nejvyšší hodnoty znečištění na ulicích Místecká, Rudná a Hlučínská. Vůbec nejhorší situaci projekt zaznamenal na některých místech Prahy a Brna, přičemž tato dvě města navíc dle výsledků stabilního monitoringu stále překračují platný limit znečištění oxidem dusičitým. (1)

 

 

Celkově máme k dispozici výsledky pro 15 lokalit v Ostravě, protože dva vzorkovače byly buď zničeny, nebo ukradeny. Nejvyšší hodnotu znečištění jsme naměřili na Místecké ulici, konkrétně 44,4 μg/m3. Další místa s vysokou mírou znečištění jsme zaznamenali v ulicích Rudná (42,5 μg/m3) a Hlučí ;nsk&aac ute; (42,4 μg/m3). Pokud by takto vysoké hodnoty byly naměřeny v celoročním průměru, došlo by k překročení limitu pro oxid dusičitý,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví (2) a dodal: „Náš projekt se snažil zejména zmapovat místa, kde se kvalita ovzduší běžně neměří. Jeho výsledky naznačují, že i v Ostravě by patrně mohla být místa více znečištěná oxidem dusičitým, než na kterých jsou umístěny stabilní mon itorovac í stanice: Z nich nejvyšší hodnoty vykazuje měřící stanice umístěná na ulici Českobratrská označovaná jako dopravní hot-spot. Nejlépe dopadlo naše měření na Opavské ulici v Porubě, kde jsme naměřili jen 20 μg/m3.“ Během března a dubna byly na čtyři týdny umístěny pasivní vzorkovače na 200 místech České republiky s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení ve švýcarské akreditované laboratoři jich bylo odesláno 192, neboť 8 jich bylo ukradeno nebo zničeno (3).

„Zdravotní účinky znečištění oxidem dusičitým jsou v posledních letech studovány zejména ve Španělsku. Je prokazován význam ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování při expozici nad 30 μg/m3 NO2 v průběhu těhotenství. Bylo pozorováno ovlivnění chování dětí v 15 měsících, při vyšetřování dětí ve 4 až 5 letech jsou zjišťovány změny pozornosti. Expozice NO2 ve vyšším věku dětí snižuje rychlost neuropsychického vývoje. Studie z Londýna prokazuje při koncentracích NO2 nad 40 μg/m3 zv& yacute;šení výskytu Alzheimerovy choroby“, uvedl MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou vysokoteplotní procesy ve spalovacích motorech a stacionárních zdrojích (elektrárny, teplárny, plynové kotle, spalovny odpadů atd.). Česká republika má plnit limity pro znečištění oxidem dusičitým už od ledna 2010, ale ministerstvo životního prostředí požádalo o poskytnutí výjimky pro Prahu, Brno, Ostravu a Ústí nad Labem, aby mohlo splnit limity až o d 1. led na 2015. Ani prodloužená lhůta ale nestačila a znečištění ovzduší v Praze a v Brně nadále překračuje limity stanovené evropskou směrnicí o ovzduší (1).

Poznámky

(1) V roce 2017 byl limit vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, který činí 40 μg/m3 a který do 1. ledna 2010 je závazná i pro ČR, překročen na monitorovacích stanicích Legerova a Smíchov v Praze, Úvoz a Svatoplukova v Brně. V roce 2018 na stanicích Legerova. Smíchov a Svatoplukova.

(2) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, jejíž aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Více na http://www.cpzpz.cz

(3) Měření proběhlo v rámci mezinárodní spolupráce s organizací Deutsche Umwelthilfe (DUH), která koordinuje projekt NO2 CITIZEN SCIENCE zahrnující měření NO2 za pomoci pasivních vzorkovačů a má zkušenosti například z Německa, Slovinska či Bulharska.

Tabulka - Přehled všech naměřených hodnot v Ostravě

Místo měření

Průměrná koncentrace v µg/m3

Místecká (Důl Jeremenko)

44,4

Rudná / Lidická

42,5

Hlučínská (Přívoz)

42,4

Českobratrská 7

38,1

Rudná 10

36,3

Milíčova / Zahradní

34,1

Bohumínská / Ferdinanda Koláře

32,9

Nádražní / Českobratrská

31,5

Sokolská třída / Prokešovo nám.

30,6

Tavičská / Rudná

29,6

Svinovské mosty

26,5

Sokolská třída 51

26,4

Bráfova / Českobratrská

25,5

Těšínská / Počáteční

25,2

Opavská (Poruba)

20,0

 

 

 

0
Vytisknout
4036

Diskuse

Obsah vydání | 1. 10. 2019