Dopis ministru vnitra ČR

Protest proti možnému vzniku policejního státu

3. 1. 2014

čas čtení 7 minut

Vážený pane ministře,

jako iniciativa Ne základnám jsme požádali o účast na Konferenci k právu shromažďovacímu, kterou MV pořádalo dne 5.-6.12.2013 ve středisku MV v Solenicích. Svojí žádost o účast jsme odůvodnili tím, že se jedná o zákon, který se dotýká zejména nás, občanů-aktivistů. Chtěli jsme prezentovat pohled z druhé strany, starosti, problémy a zkušenosti svolavatele. Byli jsme odmítnuti.

Ministerstvo vnitra vydalo tzv. "Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím".

Myslíme si, že se o žádný manuál nejedná, i když odvážně tvrdí, že "Nastiňujeme možné návrhy řešení" a údajně nabízí aktuální judikaturu a výkladová stanoviska".

Pane ministře,

najděte nám prosím v té judikatuře tzv. "Manuálu", nález Ústavního soudu č. 1849/2008.

Nebo nález Ústavního soudu z 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, č. 63/1997 Sb., N 13/7 SbNU 87.,

některá novější rozhodnutí evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

1. rozsudek Öllinger v. Rakousko z 29. 9. 2006, stížnost č. 76900/01

2. rozsudek Patyi et al. v. Maďarsko z 7. 10. 2008, stížnost č. 5529/05

Nebo další rozhodnutí NSS Na webu NSS lze judikaturu ke shromažďování jednoduše vyhledávat pomocí kolonky oblast právní úpravy zadáním termínu Shromažďovací právo.

1.

rozsudek NSS J. M. v. MHMP ze 4. 9. 2007, čj. 5 As 26/2007-86, blíže objasnil, kdy není možné shromáždění zakázat pro závažné nebezpečí pro zdraví účastníků nebo pro omezení dopravy a zásobování v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva

2.

rozsudek NSS J. B. v. MHMP z 10. 10. 2007, čj. 3 As 19/2007-55, stanovil, kdy dále není možné shromáždění zakázat pro omezení dopravy a zásobování v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva

3.

rozsudek NSS Sedláček a MND v. MHMP z 5. 11. 2007, čj. 8 As 51/2007-67, č. 1468/2008 Sb. NSS, se jako obiter dictum vyjádřil k přezkoumávání oznámeného účelu shromáždění

4.

rozsudek NSS Z. H. v. Praha z 13. 11. 2007, čj. 8 Aps 1/2006-92, vyslovil náležitosti podání k upuštění od zásahu do shromažďovacího práva

rozsudek NSS Bureš v. plzeňský magistrát z 21. 2. 2008, čj. 2 As 17/2008-77, č. 1557/2008 Sb. NSS.

V "Manuálu" MV doporučuje komunikaci mezi svolavatelem a představitelem státu. Považujeme to za chybnou interpretaci tj. povinnost zástupce státu zaměněna za libovůli zástupce státu.

Upozorňujeme na ustanovení § 6, který níže uvádíme a připomínáme pozici občana, kterému má nejen k životu, vytvářet podmínky stát. Občan republiky neplatí státní úředníky proto, aby byl v roli prosebníka.

§ 6 Oprávnění a povinnosti svolavatele

(1) Svolavatel je oprávněn činit všechna opatření ke svolání shromáždění. Zejména je oprávněn v souladu s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně nebo jinak zvát k účasti na něm. Svolavatel má též právo, aby pozvání na shromáždění bylo ve vhodném čase vyhlášeno místním rozhlasem. Úřad podle možností a okolností poskytuje svolavateli pomoc.

Vážený pane ministře,

uvedené modelové situace "Petice, sběr podpisů, Modelová situace č. 2 - stany proti globalizaci, Shromáždění ve stanech", které se týkají 98% svolaných shromáždění, dávají oprávněné podezření z možnosti napadení podstaty lidských práv a svobod, zákona o právu shromažďovacím a právu petičním.

Svolanou konferenci je možné považovat za pokus o propojení moci policejní s výkonem státní správy a je signálem o možnosti vzniku policejního státu.

naše zkušenosti, jak se státní policií, ale zejména s městskou policií jsou v nejednom případě negativní. Jsme přesvědčeni, že většina strážníků i policistů zná jednotlivé nálezy Ústavního soudu nebo NSS. Nezkušení svolavatelé shromáždění v mnoha případech vzdávají svojí ativitu na základě perzekuce a šikany ze strany představitelů zákona. Dochází tak u řady policistů ke zneužití jim svěřené pravomoci.

Je, nebo není zneužití pravomoci státním úředníkem, když se snaží v přestupkovém řízení postihnout svolavatele, který doplnil svolané shromáždění o vizuální znázornění důvodu svolávaného shromáždění, přestože již v dřívějším soudním sporu státní správa takový pokus o postih prohrála s výsledkem vydání nálezu Ústavního soudu?

Za svolanou Konferenci k právu shromažďovacímu nesou odpovědnost pracovníci z Odboru bezpečnostní politiky, oddělení bezpečnostně právní

JUDr. Kateřina Jamborová e-mail: katerina.jamborova@mvcr.cz

Mgr. Jan Potměšil e-mail: jan.potmesil@mvcr.cz

Měli by nést důsledky případných chybných kroků stáních úředníků, když bude použit jejich výklad práva shromaždovacího a petičního a dojde k napadení základních práv a svobod občanů.

Naše podezření z výše uvedeného, vychází z obsahu následného ustanovení v "Manuálu".

Ustanovení

§ 6 odst. 5 písm. a) stanoví pro svolavatele mj. povinnost "splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy". Za takové zvláštní předpisy lze jistě považovat i obecně závazné vyhlášky. Dodatečným povolením by bylo vyžadování povolení k záboru půdy za petiční stánky. Nicméně svolavatel musí respektovat, že si svoje shromáždění svolal do místa s určitým režimem, s ohledem na princip přiměřenosti je možné akceptovat umístění petičního stanu, petičního stolku apod. tak, aby zasahovaly co nejméně do veřejné zeleně. Cíle petice, tedy oslovení kolemjdoucích, by jistě bylo možné docílit i umístněním pouze jednoho stanu, příp. petičního stolku na cestě, nikoliv na trávě.

Dovolujeme si citovat přesné znění § 6 odst.5

(5) Svolavatel je povinen

a) poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádnéhoprůběhu shromáždění a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy;

b) zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let;

c) řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení;

d) dávat závazné pokyny pořadatelům;

e) dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován;

f) shromáždění ukončit.

Policie a státní správa si osvojuje právo rozhodnout, kolik má být petičních stánků, jak mají být veliké. Je skutečností, že výše uvedení pracovníci MV nerespektují nález Ústavního soudu č. 1849/2008, staví se nad zákony a Ústavu ČR. K porušování zákonů i nálezů Ústavního soudu navádí úředníky státní správy.

Pane ministře,

obracíme se na Vás s výzvou o nápravu, protože takto zpracovaný "Manuál" je namířen k potlačení lidských práv a svobod.

Věříme, že vyvodíte personální důsledky u pracovníků MV, kteří prezentují své představy, místo respektování zákonů a práv občanů.

S pozdravem

za iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí

Na vědomí:

Kontaktní úředníci pro agendu práva shromažďovacího

0
Vytisknout
11457

Diskuse

Obsah vydání | 6. 1. 2014