Grilování orgánů, odpovědných veřejnosti, díl 5.

Kafkárna na Kavkách -- Rada ČT neví, jak podrobný má schvalovat rozpočet a neví, co je to "zveřejnit"

10. 5. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 11 minut

Šaškárna pokračuje. Rada ČT v odpovědi na stížnost Sněmovně, připravené naprosto nekompetentně místopředsedkyní Danou Makrlíkovou--Eklovou , sprostě lže. Lživé tvrzení z návrhu dopisu, který 9.5. Rada projednávala, popřel navíc už dříve písemně předseda Rady Uhde. Rada jeho dopis, kterým odpověděl stěžovateli, ignoruje a označuje ho za mylnou informaci. Stejně tak ignoruje (pravdivé) přiznání generálního ředitele, které Dvořák zveřejnil na webu Rady ČT.

Členové Rady jednali 9.5. naprosto nekompetentně, nepřečetli si podklady a mnohdy se vyjadřovali k něčemu úplně jinému, než o čem se hlasovalo. Vysvětlování těchto „nedorozumění“ zabralo většinu tohoto zmateného jednání. Informace místopředsedkyně Rady o tom, že níže zveřejněný podklad připravila ve spolupráci s právním oddělením ČT, aniž by se členové Rady nad takovým postupem podivili, vypovídá o úrovni jednání Rady dostatečně. Management ČT v tomto ohledu není a nemůže být nestranný. Nechá se jím Rada manipulovat?

Rada v návrhu odpovědi předsedovi VOV poslanci Menclovi (ODS) lživě tvrdí, že neschválila 22 stran dokumentu s přílohami s názvem „Návrh rozpočtu“, který jí generální ředitel dal k projednání s odkazem na § 8 zákona v listopadu 2011, ale jen jakési dvě stránky, který zveřejnila až na žádost novinářů s několikadenním zpožděním (str. 2 odpovědi, str. 3 odpovědi a str. 4 odpovědi).

  • Pokud by to byla pravda, neprotestoval by při schvalování tohoto bodu člen Rady Radek Mezulánik, neb by neměl proti čemu. Ale on protestoval a to písemně přímo do zápisu z Rady (a jako jediný z radních se vyjadřoval kvalifikovaně a kompetentně). V odlišném názoru k usnesení zmiňuje informace ze schváleného dokumentu (čímž Makrlíkovou-Eklovou usvědčuje ze lži).
  • Pokud by to byla pravda, nenapsal by mi sám předseda Rady Milan Uhde email o existenci celkem tří různých dokumentů, které nesou označení „Rozpočet“. Nenapsal by, že dokument „B“, který byl zveřejněn, Rada nikdy neviděla a neschvalovala (čímž Makrlíkovou-Eklovou usvědčuje ze lži). Nenapsal by, že k dokumentu „A“, který Rada schválila a obsahoval i skutečnosti, které chtěl ředitel chránit, poslal ředitel dokument „B“, ze kterého několik stran vykostil....
  • Pokud by to byla pravda, šlo by o daleko závažnější provinění celé Rady, za které by Rada měla být okamžitě odvolána. Protože by schválením pouze rámcových ukazatelů rozpočtu schválila generálnímu řediteli „bianco šek“ a limitovala by ho pouze výší oněch „rámcových“ ukazatelů (jsou to dvě tabulky, které Rada zveřejnila až na žádost novinářů). Generální ředitel by tedy mohl například přesouvat peníze z investic do mezd a naopak. Nebyl by ničím omezen. Rada by mohla kontrolovat pouze oněch několik řádek tabulky. Nic víc. Dozorčí komise by byla zbytečná.
  • Pokud by to byla pravda, pak bych si opravdu vyžadoval pouze „podkladové materiály“, a Rada by neměla povinnost je zveřejnit, protože by nešlo o dokument dle § 8. Tuto domněnku Dany Makrlíkové-Eklové ovšem vyvrátil generální ředitel, který popravdě napsal v průvodním textu k „tabulkám“, jak to bylo (čímž Makrlíkovou-Eklovou usvědčuje ze lži). Radě předal „Návrh rozpočtu“, který Rada projednala a schválila. Tím se stal z „Návrhu“ mávnutím kouzelného proutku Rady „Rozpočet“. Stále dle § 8. Tudíž měla Rada povinnost ho do tří dnů o schválení zveřejnit. Lhát se musí logicky. Dvořák původně lhát nechtěl.

Makrlíková-Eklová tvrdí (dle v dokumentu zvýrazněného odstavce), že jsem si vlastně „nestěžoval“, ale „žádal“ dle zákona o přístupu k informacím. Opět lež. Vědomá. Na žádosti je v titulku slovo „Žádost“. Na stížnosti je slovo „Stížnost“. „Žádost“ se podává Radě jako subjektu, podává se na „zpřístupnění informací“, zatímco „Stížnost“ se podává Poslanecké sněmovně na porušení zákona o České televizi, konkrétně § 7 odst. 4. zákona, nařizujícího „zveřejnění schváleného dokumentu“.

Makrlíková ve svém návrhu rozpatlává zcela matoucím způsobem otázku, „jak dlouho má být dokument zveřejněn“ (str. 3 návrhu dopisu, odst. 2). Opět nesmysl. Kdybych v tuto chvíli potřeboval deset let starý dokument odpovídající § 8, ve veřejně a prostřednictvím dálkového přístupu přístupném archivu Rady ČT musí být. Stejně jako zápisy ze všech jednání všech Rad od okamžiku, kdy byla tato povinnost do zákona vtělena. Nebyl-li by tam každý dokument dle § 8, činil bych z toho v okamžiku potřeby přístupu k tomuto dokumentu odpovědnou tuto Radu. Ne její předchůdkyně, neboť žádní nejsou. Rada pracuje kontinuálně – obměňuje se pouze každé dva roky její složení – třetina členů. Práce pokračuje dál. Není tedy pravda, že lze postupovat dle lex generalis – zákona 106/1999 Sb., resp. prováděcí vyhlášky 442/2006 Sb.. Novela, která přikázala Radě zveřejňovat zápisy z jednání a dokumenty dle § 8, byla přijata po televizní krizi. Tedy dříve, než vyhláška k zákonu 106/1999 Sb..

Nutné je konstatovat, že sice je zveřejněn rozpočet narok 2012, ale deset ani pět let staré rozpočty v archivu nejsou. Rada tedy stále porušuje zákon.

Makrlíková-Eklová také operuje naprosto nesprávným konstatováním advokáta Aleše Rozehnala, že:

„3) Rada České televize zveřejnila dokument, označený jako rozpočet a jeho obsahem byly všechny závazné ukazatele rozpočtu, tím neporušila povinnost uvedenou v zákoně o České televizi ani v jiném zákoně. ...“

podklad pro odpověď Rady Poslanecké sněmovně, předložený Danou Makrlíkovou-Eklovou, obsahující citaci ze stanoviska advokáta Rozehnala PDF

Dokument, "označený jako rozpočet" nemusí být (a také v případě dokumentu „C“ nebyl) „schváleným dokumentem dle § 8, zveřejněný dle povinnosti dle § 7 odst. 4 zákona“, což dosvědčil sám generální ředitel. Písemně. Veřejně.

Generální ředitel České televize předložil v prosinci 2011 Radě České televize Návrh rozpočtu České televize na rok 2012 v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění.

Návrh rozpočtu ČT na rok 2012 byl Radě České televize prezentován finančním ředitelem na semináři konaném dne 14. prosince 2011 před řádným zasedáním Rady ČT, kde radní měli možnost reagovat na předložený materiál.

Dále měli členové Rady České televize možnost podat další připomínky a doplňující otázky k Návrhu rozpočtu ČT na rok 2012 v termínu do 5. ledna 2012 Dozorčí komisi, ta však ve stanoveném termínu žádné neobdržela.

Rada České televize na svém zasedání konaném dne 11. ledna 2012 schválila předložený Návrh rozpočtu České televize na rok 2012, čímž se stal Rozpočtem České televize na rok 2012.

Dokument o kterém Makrlíková-Eklová mluví, a který Uhde nazval "C", byl vytvořen 20.1.2012. Rada ho tedy nemohla schvalovat 11.1.2012... Originál dokumentu na stránkách Rady zmizel poté, co byl nahrazen pravým dokumentem, ale autor jej má v archivu... .

Schválená struktura Rozpočtu České televize na rok 2012 spolu s informací generálního ředitele o způsobu schvalování rozpočtu - ARCHIV AUTORA 12

Rada zveřejnila „schválený dokument dle § 8“ teprve po čtyřech měsících. Za to si ode mne vysloužila pochvalu. To není „bagatelní porušení povinnosti“, jak dovozuje Rozehnal. To je zásadní porušení povinnosti, které u dalších dokumentů dle § 8 trvá... Pokud si tento advokát za jím vypracovaný posudek řekl honorář, navrhl bych s ohledem na právnická pochybení v textu mu posudek nezaplatit. Protože jinak jsou to peníze,vynaložené za nepoužitelný zmetek.

Souběžně s dopisem Volebnímu výboru, diskuovala Rada i znění dopisu Parlamentnímu institutu, ze kterého je zřetelně patrná míra neznalosti Rady. Ve verzi předsedy Rady Milan Uhde smutně přiznává:

Někteří členové Rady zastávají mínění, že zveřejnit znamená dát určitý soubor údajů k dispozici žadateli, který o něj projeví zájem. Jiní členové Rady jsou naopak toho názoru, že zveřejnit znamená umožnit občanům přístup k danému materiálu, aniž o to musejí výslovně žádat.

Koncept dopisu Rady Parlamentnímu institutu - verze Uhde ZDE

Smutné je, že rozdíl mezi "zveřejněním dokmentu" (automatická povinnost Rady dle zákona o ČT) a "zpřístupněním informace" (na žádost tazatele dle zákona o právu občanů na informace) Radě podrobně vysvětluje jedna část dopisu Volebnímu výboru Sněmovny... Stačí umět číst.

Ve verzi místopředsedkyně Eklové stojí zase černé na bílém:

Jsme si vědomi toho, že závazný výklad zákona přísluší pouze nezávislému soudu,...

Koncept dopisu Rady Parlamentnímu institutu - verze Eklová ZDE

Problém je, že k interpretaci § 7 odst. 4 zákona o České televizi v otázce povinnosti zveřejnění dokumentů není věcně příslušný žádný soud. Tuto privilej si vyhradil přímo Parlament, kde se to ovšem nelíbí poslanci ODS Vidímovi...

A protože se nemohli radní dohodnout na znění otázky, odložili schválení tohoto bodu na příště... Má jim ho prý připravit tajemnice, kterou doporučila Eklová. Prý je také právnička....

S ohledem na nekompetentnost při posuzování vlastních povinností a neustálé snahy lhát stěžovateli, veřejnosti i poslancům, bych navrhoval Poslanecké sněmovně zabývat se kompetencí této Rady jako celku a doporučoval bych její členy odvolat s poukazem na ustanovení § 6 odst. 2 písm.b) (narušili závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady) či odvolat celou Radu s poukazem na § 6 odst. 3 zákona o České televizi (neplní-li Rada opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem) .

Na dodržování zákona Českou televizí nemůže dohlížet jménem veřejnosti Rada, která jako celek není schopná jednat kompetentně a snižuje tak důstojnost a úroveň tohoto veřejného úřadu. Ostudné projednávání stížnosti na nezveřejnění rozpočtu a lživé argumenty z návrhu odpovědi místopředsedkyně Dany Makrlíkové-Eklové Poslanecké sněmovně jsou toho důkazem.

zvukový záznam jednání Rady České televize 9. 5. 2012 k bodu č. 6 - stížnosti WMA

podklad pro odpověď Rady Poslanecké sněmovně, předložený Danou Makrlíkovou-Eklovou PDF

Analýza advokáta Rozehnala ZDE

Rozbor stanoviska advokáta Rozehnala - Štěpán Kotrba: "Rada ČT: Děláme vám milost, když vůbec něco zveřejníme" ZDE

0
Vytisknout
4179

Diskuse

Obsah vydání | 11. 5. 2012