8131

Karel Čermák

Narodil se v r. 1934. Je významný český právník a polyhistor.

Od promoce v r. 1959 je jeho profesní životopis spojen s advokacií, zprvu působil v Pelhřimově, posléze v Praze. V letech 1968 -1970 byl předsedou Městského sdružení advokátů v Praze. V sedmdesátých a osmdesátých letech se orientoval na mezinárodní agendu s hlavním zaměřením na práva k nehmotným statkům. Po listopadu 1989 byl zvolen předsedou Ústředí české advokacie, po jeho transformaci (na níž se rozhodujícím způsobem podílel) v polovině r. 1990 na Českou advokátní komoru (ČAK) byl zvolen jejím předsedou a tuto funkci vykonával do konce r. 2001 (s výjimkou let 1994 - 1996, kdy byl prvním místopředsedou). Z funkce předsedy ČAK odstoupil v souvislosti s jeho zvolením předsedou Komise pro střední a východní Evropu při Evropské radě advokátních komor, nadále zůstává členem představenstva ČAK.

Výrazně se podílel na přípravách planého zákona o advokacii, účastnil se aktivně diskuse o charakteru profesních komor a sloučení České advokátní komory s Komorou komerčních právníků ČR, je autorem textu a komentáře etického kodexu, pěstitelem mezinárodních styků a kontaktů České advokátní komory (plynně ovládá angličtinu, němčinu a francouzštinu).

Kromě advokátní praxe a výkonu funkcí v advokacii též působí jako mezinárodní arbitr (člen rozhodčích soudů v Ženevě, ve Vídni a v Praze), přednáší na Právnické fakultě Západočeské univerzity a publikuje v českých i zahraničních právnických časopisech. Je nositelem rakouského státního vyznamenání Za zásluhy o Republiku Rakousko.

Sborník jeho úvodníků pro Bulletin advokacie, který vyšel v pražském nakladatelstvi LINDE v r. 2000 pod názvem "Advokacie a úvahy souvisící", lze vřele doporučit nejen právníkům (zde přetištěný portrét od K. Slavíkové je ilustrací z této knihy)

(s použitím medailonu od Stanislava Balíka jr. k jeho 65. narozeninám a dalších materiálů z Bulletinu advokacie zpracoval Jaroslav Štemberk)