Kterýkoli raněný nebo nemocný má během ozbrojeného konfliktu právo na zdravotní péči

9. 12. 2016

čas čtení 5 minut

My, níže podepsané organizace vyslovujeme u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv podporu iniciativě Zdravotní péče v nebezpečí (Health Care in Danger). Znovu důrazně žádáme, aby bylo respektováno právo nemocných a raněných na poskytnutí zdravotní péče za ozbrojeného konfliktu a aby byly zastaveny útoky na zdravotnický personál a zdravotnická zařízení.


Zvláště pak vyzýváme k činu státy – smluvní strany Ženevských úmluv, jejichž pravidla se snaží omezit způsoby vedení války a chránit zraněné v konfliktu. Právě před rokem tyto státy přijaly na 32. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Ženevě rezoluci č.4 „Zdravotní péče v nebezpečí: Společně za ochranu poskytování zdravotní péče“, čímž znovu potvrdily svůj pevný závazek chránit raněné a nemocné, zdravotnický personál, zdravotnická zařízení a transporty.

Apelujeme také na státy – členy Rady bezpečnosti OSN, která zopakovala závazek vyjádřený v rezoluci č.4 a v květnu 2016 přijala rezoluci RB OSN č. 2286 na ochranu zdravotní péče v ozbrojeném konfliktu.

I přes tyto závazky však útoky na zdravotní služby trvají i nadále.

Sýrie: v roce 2016 bylo dosud Světovou zdravotnickou organizací zaznamenáno 120 útoků na zdravotnická zařízení. K tomu je třeba připočíst 135 útoků zaznamenaných v r. 2015 a 93 v roce 2014. Přesto, že boje nyní eskalují a lidé žijí v zoufalých podmínkách, je ve Východním Aleppu z celkem devíti nemocnic plně funkční jen jedna a čtyři jsou zcela vyřazeny z provozu. Zdravotníci jsou vyčerpáni a zásoby léčiv a zdravotnického materiálu téměř vyčerpány. Ani západní Aleppo není ušetřeno nerozlišujících útoků a nemocnice bojují s nárůstem počtu pacientů.

Jemen: od počátku současného konfliktu v r. 2015 bylo Mezinárodním výborem Červeného kříže zaznamenáno přes 160 útoků na nemocnice, ošetřovny a zdravotníky. V zemi je v činnosti již méně než polovina zdravotnických zařízení. Denně v průměru zemře 20 lidí –  mužů, žen a dětí – mnozí na jinak léčitelná zranění či nemoci, neboť potřebné léky nejsou dostupné a nemocnice nefungují.

Irák: Poškození, zničení či vydrancování nemocnic a jiných zdravotnických zařízení v posledním roce poškozená zapříčinilo nedostupnost zdravotní péče pro civilisty v provinciích vážně zasažených boji. Z některých oblastí uteklo od r. 2014 více než 45% zdravotníků. Zdravotnickým vozidlům je bráněno na jejich cestě do nemocnic a v některých případech jsou zneužita útočníky. Symbol zdravotnické pomoci a ochrany je znesvěcován.
Afghánistán, Libye, Jižní Súdán – a seznam pokračuje. Útoky na pacienty a zdravotnické pracovníky ošetřující raněné během ozbrojeného konfliktu představují jednu z do nebe volajících hrozeb naší sdílené lidskosti. V důsledku tohoto násilí je zabit nebo zmrzačen bezpočet lidí – těhotné ženy se nedostanou včas do nemocnice, protože sanitka je cestou k nim zasažena, staří lidé trpí chronickými nemocemi, neboť se jim nedostává léčby, děti nemohou být očkovány. Předčasně narozené děti musí být vyňaty z inkubátorů kvůli leteckému útoku, lékaři jsou nuceni bezmocně přihlížet smrti pacientů, pro které nemají léky.

Pacienti a jejich rodiny, zdravotníci a celé komunity platí strašlivou cenu. To musí skončit.

Války mají pravidla!

Státy nyní musí konat dle svých závazků a zastavit toto násilí.

Vyzýváme všechny, kdo jsou zapojeni do probíhajících konfliktů, aby chránili nemocnice a další civilní infrastruktur. Vlády mající vliv na bojující strany musí vyvinout tlak, aby plnily své povinnosti z mezinárodního humanitárního práva.

Strany konfliktu musí respektovat posvátnost zdravotnických zařízení a etickou povinnost zdravotníků ošetřit všechny nemocné, bez ohledu na to, kdo jsou. Musí umožnit, aby se zdravotnický materiál a léky dostaly na místo určení a aby se lidé potřebující zdravotní péči
dostali do zdravotnických zařízení.

Měly by vést úplné, okamžité, nestranné a nezávislé vyšetřování každého incidentu proti zdravotní péči.

Mají zajistit, aby jejich ozbrojené síly prováděly před zahájením a během vojenských operací potřebná preventivní opatření, aby byli chráněni ranění a nemocní, zdravotníci, zdravotnická vozidla a zařízení.

Mají prosazovat znalost mezinárodního humanitárního práva a práva lidských práv a zajistit jeho dodržování. Ve spolupráci s příslušnými institucemi musí šířit „Etické principy zdravotní péče za ozbrojeného konfliktu a jiných mimořádných situací“.

Pro způsob vedení válek existují hranice. Kdokoli, kdo je raněný či nemocný, má právo na zdravotní péči. Dokonce i během konfliktu.

Signatáři:

Lékaři bez hranic
Mezinárodní aliance pacientských organizací
Mezinárodní federace asociací studentů lékařství
Mezinárodní federace nemocnic
Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce
Mezinárodní rada sester
Mezinárodní výbor Červeného kříže
Mezinárodní výbor vojenské medicíny
Světová federace zdravotnického vzdělávání
Světová konfederace fyzioterapie
Světová zdravotnická asociace

0
Vytisknout
3501

Diskuse

Obsah vydání | 12. 12. 2016