KAUZA "HÁRO"

Český zákon o autorském právu nedovoluje perzifláž díla

30. 6. 2011 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Je mi líto, ale pokud tomu jako neprávník rozumím, český zákon o autorských právech výslovně nedovoluje zesměšňující či kritické použití prvků existujícího uměleckého díla v jiných dílech, a to ani k politickým, ani k uměleckým účelům. Je tím zřejmě v rozporu s ustanoveními jiných zákonů o umělecké a kritické tvůrčí svobodě.

Je to svým způsobem výmluvný komentář k etosu současného českého establishmentu: "Chráníme majetek, nikoliv svobodnou a kritickou výměnu názorů."

Přitom shazování autorit z piedestalu je důležitou součástí diskursu každé zdravě se rozvíjející, svobodné společnosti.

Ocenili bychom v této věci komentáře právních odborníků, ale, jak se zdá, řeč zákona hovoří jasně:

Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském

§ 11

(...)

(3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.

(...)

(5) Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých,1) toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle tohoto zákona (§ 97).

Jediné, co je povoleno, je citace. Zjevně se očekává citace vstřícná, nikoliv zesměšňující. Není definováno, co je "odůvodněná míra". Zákon dovoluje citaci ve vědeckém díle, nikoliv však v díle uměleckém:

§ 31

Citace

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů,

b) zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla,

c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům;

vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

0
Vytisknout
5480

Diskuse

Obsah vydání | 1. 7. 2011