K. 17. LISTOPADU: KAM JSME DOSPĚLI ZA TŘIADVACET LET

S kritiky nepořádků ve veřejné správě lze zatočit, a to zcela legálně

17. 11. 2012 / Petr Fišer

čas čtení 6 minut

Krušnohorská obec Český Jiřetín má sice asi jen dvě desítky v obci skutečně žijících obyvatel, avšak pro veřejnou správu v České republice může být v něčem vzorem. Tamní obecní úřad je totiž první, kdo po 23 letech dokázal účinně zatočit s obtěžováním veřejné správy ze strany oponentů. Pomohlo i Ministerstvo vnitra ČR, píše Petr Fišer (zastupitel za SNK pro rozvoj obce Český Jiřetín).

Veřejná zakázka, za kterou se zaplatila dvojnásobná než schválená cena, výběr nejdražšího dodavatele nebo prodeje pozemků za méně než polovinu ceny obvyklé - to byly připomínky oponentů vedení obce Český Jiřetín. Kvůli tomu se v obci třikrát opakovaly komunální volby. Staronové vedení obce však nakonec zvítězilo - český volební zákon totiž umožňuje přihlásit libovolný počet chatařů k trvalému pobytu, na což je jakákoli místní opozice krátká. Opozici se pak sice podařilo prokázat falešnou adresu jedné ze zastupitelek, ale už těžko se jí dařilo shromáždit včas možné důkazy o všech falešných voličích, když ani neznala jejich jména.

Dokumentace k tomuto článku ZDE ZDE

Hlavní inovační myšlenkou vedení malé horské obce je však způsob, jak zamezit, aby opozice nadále obtěžovala zveřejňováním informací. Ihned na ustavující schůzi zastupitelstva byla navržena vyhláška o "veřejném pořádku", která zakázala výlep plakátů v obci. První návrh textu, který byl občany zkritizován, nakonec dopracovali pracovníci Ministerstva vnitra ČR. Ti pomohli dát původně amatérskému návrhu punc oficiality.

V obci Český Jiřetín tedy již opozice na veřejné ploše žádný plakát nevyvěsí. Každý plakát je totiž podle platného textu vyhlášky podmíněn schválením obecního úřadu.

První pokus o vyvěšení plakátu opozicí dopadl tak, že obecní činitelé přímo předepsali žadateli text, který smí být vyvěšen. Podle Ministerstva vnitra ČR se "nejedná o cenzuru". Na druhou žádost o vyvěšení plakátu obec raději už ani neodpovídala. Na příkaz nadřízeného orgánu věc vyřídit, odpověděla obec až po zákonném termínu.

Tím se stal plakát neaktuálním a vznikla otázka, zda může po několika měsících čekání na schválení plakát aktualizovat. I zde se ministerstvo zachovalo vůči správě obce kolegiálně a pozdní rozhodnutí obce komentovalo takto: "byť možná (obecní úřad) nerespektoval lhůtu k jeho vydání ..., (rozhodnutí) je závazné. ... Je nezbytné obrátit se v případě zájmu o vyvěšení aktualizovaného plakátu na obecní úřad znovu ... v opačném případě se vystavujete riziku publikování plakátu, který nebude korespondovat s plakátem, na něž se rozhodnutí vztahuje, a tudíž tomu, že Vaše jednání bude vyhodnoceno jako jednání bez příslušného povolení" (podepsána Ing. Marie Kostruhová, ved. odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, 28. 8. 2012).

Dle § 46 zákona o přestupcích je "přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí", za kterou lze uložit pokutu do 30 000 Kč.

Obcím, které mají s nepříjemnými oponenty problémy, se vyhláška Českého Jiřetína "o veřejném pořádku a čistotě v obci" tímto u příležitosti státního svátku boje za demokracii "doporučuje".

Ing. Petr Fišer (zastupitel za SNK pro rozvoj obce Český Jiřetín)


Od: Českojiřetínský spolek
Komu: Elektronická podatelna MV ČR ; podatelna@ochrance.cz
28. října 2012 10:04
OZV 1/2012 Obce Český Jiřetín - Nepovolený výlep plakátů při krajských volbách

Veřejný ochránce práv
JUDr. Miloš Valášek
vedoucí oddělení veřejného pořádku a místní správy
Údolní 39, 602 00 Brno
e-mail: podatelna@ochrance.cz


Ing. Marie Kostruhová
ved. odboru dozoru a konroly veřejné správy MV ČR
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: posta@mvcr.cz

Vážený pane Dr. Valášku,
vážená paní Ing. Kostruhová,

ve věci šetření zákonnosti vyhlášky č. 1/2012 Obce Český Jiřetín, která nahradila vyhl. 5/2011 (viz sp. zn. VOP: 2855/2012) si dovolujeme podotknout, že v posledních volbách do zastupitelstev krajů nebylo v obci Český Jiřetín umožněno umístit volební propagaci kandidujících politických stran.

Některé volební strany přitom požádaly starostku o vylepení volebních plakátů v obci Český Jiřetín, ale nepožádaly "dle vyhlášky, v termínu daném starostkou". K výlepu volebních plakátů na plakátovací plochu proto nedošlo (viz zápis z jednání zastupitelstva obce 3. 10. 2012, bod č. 8, publikovaný na el. úřední desce).

Politické strany, zejm. nově vzniklá uskupení, se nemohly v obci představit. Podle našeho názoru se tak obecně závazná vyhláška č. 1/2012 stává opět nástrojem porušení ústavních práv občanů ČR, resp. Listiny základních práv a svobod, a to zejména práva na svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti, práva na svobodu projevu a práva na informace.

Žádné "termíny", o které se obecní úřad při svém jednání opírá, vyhláška přitom neřeší.

Na to, že vyhláška neobsahuje ani "termíny" ani "kritéria" pro schválení či neschválení výlepu informací, bylo upozorněno MV ČR již 23. 12. 2011.

V praxi se ukazuje, že Obecní úřad (v případě nechtěného výlepu) prokazatelně porušuje i termíny dle správního řádu - a to zcela beztrestně (MV ČR je o porušování termínů informováno).

Argument MV ČR, že politická uskupení mohou "pranýřovat nedostatky v práci orgánů obce na své vlastní plakátovací ploše" (viz dopis Ing. Marie Kostruhové a JUDr. Jaroslava Budinského z 20. ledna 2012), v tomto případě neplatí, neboť politické strany, které kandidují do krajského zastupitelstva, obvykle pozemky v obci pro zřízení vlastní plakátovací plochy nevlastní.

S pozdravem

Ing. Petr Fišer
Člen Rady občanského sdružení Českojiřetínský spolek - sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín
zastupitel obce Český Jiřetín

0
Vytisknout
10365

Diskuse

Obsah vydání | 20. 11. 2012