Mariánský sloup - bezmocnost zastupitelstva MHMP

24. 4. 2013 / Václav Novotný

čas čtení 12 minut

Kohokoliv onálepkovat výrazem hurářvouni, který byl použit v článku Postavte Mariánský sloup na Staroměstské náměstí pana Švece, není rozumné. Spekulace o tom, že se jedná o hájení zájmu jedné strany, jen umocňuje osobní charakter posuzování problému místo reálného pohledu. Označit takto nepřímo spisovatelku Lenku Procházkovou, ale i ostatní, kteří se záměrem znovupostavení Mariánského sloupu zabývají, má nebo může mít za důsledek, že ti, kteří by se chěli vyjadřovat k znovupostavení Mariánského sloupu se stahnou a budou raději mlčet.

Je to přesně opak toho, co si taková věc zaslouží. Obyvatelé Prahy by měli být v maximální míře informováni o faktech proč.

Můžeme si je pomocí otázek probrat.

Jak a kdo rozhodl o znovu postavení Mariánského sloupu ?
Rozhodlo to 6 radních z TOP09 a 3 radní z ODS z celkem jedenáctičlenné rady. Z usnesení Rady MHMP plyne, že je doposud snaha nepostoupit tento záměr k diskusi v zastupitelstvu MHMP. Určitě ne za poslední 3 roky.

Je na místě otázka proč?
Vždyť rozhodnutí zastupitelstva MHMP o 63 členech by mělo v očích občanům přece větší váhu Proto si voliči zastupitele zvolili. Můžeme spekulovat, proč to nebylo zastupitelstvu postoupeno - a závěry nechám na čtenářích.

Nemělo by uniknout pozornosti, kdo znovupostavení Matiánského sloupu požaduje a kdo za tím stojí. Komu jsou jmenovitě na MHMP předkládány požadavky, kdo jménem MHMP jedná. Občan má právo znát obsahy přijatých usnesení Rady MHMP. Obsahy usnesení nejsou ze zcela nepochopitelných ( nebo pochopitelných ?) důvodů zveřejňovány. Jediné co se z internetového portálu MHMP dozvíme je, že byl záměr o znovupostavení Mariánského sloupu přijat a hlasovalo pro něj 9 radních.

Kdo tedy na MHMP požaduje znovupostavení Mariánského sloupu?
Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Adresa :
Strahovské nádvoří 132/1
118 00  Praha-Hradčany
Na této adrese sídlí Královská kanonie premonstrátů na Strahově patřící mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Slavná liturgie konaná každý den v basilice Nanebevzetí Panny Marie a hluboké prožívání života eucharistického a mariánského tvoří předpoklad k životu apoštolskému, tj. ke hlásání Kristova evangelia.

Kdo představuje Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze?
J. M. Mons. Michael Josef Pojezdný, O.Praem.,čestný předseda Společnosti opat kláštera premonstrátů v Praze na Strahově, Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
Václav Dajbych výkonný předseda Společnosti , podnikatel
PhDr. Mgr. Karel Kavička první místopředseda a mluvčí Společnosti, stavební vývoj a architekturu významných církevních staveb Prostějov
Jan Bradna, akademický sochař místopředseda Společnosti, Praha
Ing. Karel Kloud místopředseda Společnosti, podnikatel, Praha
Zdenka Havlíková členka Grémia, Praha
Antonín Homola člen Grémia, Škvorec
Eva Kocmanová členka Grémia, Praha
Ing. Eugen Kukla, M.I.A. člen Grémia, Praha
Eduard Severa člen Grémia, Brno
Martin Peroutka, podnikatel, Praha
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, biskup
František Šulc předseda americké části Komise pro převoz sochy PM z Exilu do Prahy, Chicago, Il., USA
JUDr. Eduard a Alice Vedralovi Chicago, Il., USA
Václav Jiří Vostřez předseda Cyrilometodějské ligy, Burlington, Kanada
 

Představuje Mariánský sloup církevní symbol?
Není pochyby.
Jaká jsou fakta pro tvrzení pana Paula v článku Mariánský sloup je především památka kulturně-historická. Není v rozporu jeho další tvrzení ,,Vykládat dnes vztyčení Mariánského sloupu jako symbol katolictví je naprostý nesmysl" v rozporu s Královskou kanonií premonstrátů, slavnou liturgií konanou každý den v basilice Nanebevzetí Panny Marie.

Symbol, památka kulturně - historická, usmíření?
Jiřina Knížková, která pracovala na Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy upozorňuje, že chybí celková trojrozměrná dokumentace původního sloupu a ta dochovaná dvojrozměrná byla pořizována náhodně a zcela v ní chybějí zadní pohledy na plastiky. Urbanistický charakter náměstí se také v průběhu od přelomu 19. a 20. století změnil hned několikrát a nový sloup by se dostal do jiného prostředí než pro jaké byl onen starý vytvořen. Podle dr. Lubomíra Sršně, bývalého dlouholetého ředitele Lapidária Národního muzea v Praze se z architektonických částí sloupu dochovalo jen 10 % a ze sochařské výzdoby jen 60--70 % původní hmoty: "z velké části již není co kopírovat". Obává se, že "připravované nové dílo nebude vzhledem ke koncepci Společnosti ani kopií barokního sloupu Bendlova, ani soudobým sochařským projevem (umělce konce 20. století), ale vznikne nejspíše hybrid, falešná maketa bez historie a bez estetických kvalit, prázdná forma bez ducha, nepřirozené dílo bez pohlaví" ... "pomník devalvace našeho citu pro autentické umění" ... "Bude tedy jen jinou formou plnit v podstatě tutéž funkci, kterou má dnes pamětní kámen umístěný v dlažbě Staroměstského náměstí 3. 11. 1993." Svůj článek uzavírá: "Nevytvářejme pomník, který by byl pomníkem naší nezralosti. Snažme se raději zachránit ty památky, které se zachránit dají." 

    Stoupenci uvažované instalace nyní prohlašují sloup za poděkování P. Marii za vítězství nad Švédy v roce 1648 a anděly, kteří sekají mečem ďábly, za symbol vítězství dobra nad zlem. Dr. Vladimír Sakař z Národního muzea však upozorňuje, že Mariánský sloup v Mnichově, nápadně podobný onomu dřívějšímu pražskému, byl postaven na oslavu vítězství katolicismu nad reformací již r. 1638, a to samotným vévodou Maxmiliánem Bavorským, který předtím na Bílé hoře r. 1620 spolu s rakouským císařem Ferdinandem II. přivodil konec české suverenity a stavovského státu. Stejná dobová symbolika anděla s křížem a mečem byla užita na pamětní minci papeže Řehoře XIII., vyražené na oslavu vítězství -- či pobití asi 20 000 hugenotů ve Francii r. 1572 kolem tzv. bartolomějské noci.

K možnosti, že by Mariánský sloup představoval kulturně - historickou památku se měl vyjádřit bývalý ředitel Národní galerie, že se jedná o paskvil.

A stejně to bude jenom bezcenný kýč bez historické hodnoty." Známý mladý sochař David Černý na téma těžko nachází slova: "To je tedy ... bizarní nesmysl ... totální kokotina. Vyřiďte jim, že já v tom případě založím Společnost pro obnovu Stalinova pomníku."

Existuje stanovisko Národního památkového úřadu k záměru?
Dílo vzniká pod Společností pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, v představách této Společnosti a lidí, kteří ji tvoří. Jaká bude tedy vysekána podoba Mariánského sloupu. Rada MHMP rozhodla, ale na základě jakých podkladů ?. Kdo v srpnu roku 2013 z rozhodnutí pražské rady podepíše smlouvu se Společností pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, co je obsahem smlouvy? Je postupováno v souladu se zákonem? Podle jakého výběrového řízení bylo rozhodnuto, že pro záměr Společnosti pro obnovu Meriánského sloupu na Staroměstském náměstí bude uvolněna z rozpočtu MHMP částka 3,2 milionu korun. Dochází k zvýhodnění jedné společnosti, skupiny občanů nejen z Prahy, před ostatními společnostmi? Je odepřeno právo občanům, voličům z Prahy se k záměru vyjádřit? Má či nemá právo zastupitelstvo MHMP a jeho orgány vidět vzhledem k proklamovanému požadavku politických stran o transparentnosti zakázek tuto smlouvu před jejím podpisem?

Jak se na to dívají církve?
Usnesení valného shromáždění Ekumenické rady církví:
"9. Valné shromáždění ERC v ČR nepovažuje za správné obnovovat sloup na Staroměstském náměstí, jehož podstavec je svými symboly příkladem náboženské netolerance."

Stanovisko Kulturní rady Církve československé husitské:
Vysvětlení historických souvislostí neznamená jejich omluvení. Z našeho hlediska je závažné, že za tímto, a podobným, třeba méně hrubým násilím, stojí snaha popírat nebo přepisovat dějiny. Historii nelze násilím vymazat, je jen možné ji hlouběji smysluplně porozumět a vykládat. V dějinách naší kultury a náboženství jsme bohužel zaznamenali až příliš snažení mocí přerušit dějiny na úkor síly myšlenek a idejí. To je také jeden z důvodů, proč se stavíme s velkými výhradami proti vztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Honosný sloupový komplex symbolizoval věčnou platnost mocenských výsledků a kulturně -- politických a náboženských důsledků třicetileté války pro Evropu a její duchovní tvář. Od té doby platila zásada Cuius regio, eius religio -- čí je vláda, toho je náboženství. Ta z dnešního hlediska představuje politizaci náboženského vyznání a potlačování lidských práv.

Lidé, kteří téhle zemi a v téhle době hrozí rekatolizací, zůstali myšlením v 19. století?
Z čeho vychází pan Švec u tohoto tvrzení uvedeného v jeho článku, se kterým plně souhlasí i akademický malíř pan Paul.
- kardinál Vlk (1993 ): ,, Zasvěcením českého národa Panně Marii na stroslavném Velehradě jsme narazili na odpor a poučili jsme se. Je nutno změnit taktiku, nebojovat proti síle, je účinnější dosazovat lidi na potřebná místa ..." ( ČRo, náboženské vysílání )
- pořad s P. Zdeňkem Fialou ( 1993 ): ,, Než tvořit jednu silnou kaltolickou stranu, je lépe do ostatních stran dát naše lidi ... " ( beseda o církevním majetku )
- Petr Fleischner ( 1.9.1993: ,, Daniel Kroupa, náš člověk v ODA se v televizní debatě už neudržel, odhodil svůj občanský a demokratický vlčí převlek a vzkřikl, že církev musí dostat majetem a být silná, protože bez toho by parlament a vláda nad sebou nikdy nikoho neměly a mohly by si dělat, co chtějí " ( MF DNES ).
- kardinál M. Vlk ( 1997 ) při rozmluvě v ČT projevil nespokojenost nad tím, že v dnešní době dosud nemá římskokatolická církev takový význam, jaký by měla mít a řekl: ,, V minulosti měla církev vždy moc v rozhodování s mocí světskou".
- Daniel Herman, mluvčí České biskupské konference římskokatolické církve , vyjádřil veřejně cíl římskokatolické církve v tomto smyslu ( videokazeta ČT 2 , 10.3.01997 ): Světská moc, moc církve a státnost musí býrt vnímány jako jediný celek a proto římskokatolická církev se musí navrátit ke svým kořenům."
Jak bude vypadat Staroměstské náměstí při odhalování Mariánského sloupu? Kdo ho bude odhalovat? Co bude následovat? Neodpadá tím špatně řešitelný požadavek římskokatolické církve o vydání Staroměstského náměstí římskokatolické církvi?

Je napadnut, porušen zákon o tzv. Církevních restitucích přijatý v prosinci roku 2012?
Přijetím tohoto zákona došlo k odluce církví od státu. Stát bude církvím vyplácet finanční částky po dobu 30 let, kdy jejich celková část s inflační doložkou přesáhne sta miliard korun. V letošní roce jí bude vyplaceno 3 383 840 000,- Kč, v příštím roce 4 028 208 106,- Kč. To zaplatí všichni daňoví poplatníci, věřící i nevěřící. Počet nevěřících je mnohonásobně větší a nikdo se jich neptal, zda souhlasí s placením svých veřících spoluobčanů. Kdo rozhoduje o ostatních by měl mít osobní odpovědnost a špatná rozhodnutí i v případech historicky sporných nepřenášet na občany s požadavkem ,, co bylo ukradeno, musí být vráceno ".

Požadavek občanů Prahy, aby církve své záměry realizovaly za své peníze, na svých nemovitostech je legální. Tím není nikterak znemožněna možnost obnovy Mariánského sloupu. Reakce na změnu místa, kde by měl Mariánský sloup stát odhalí skutečné důvody a pozadí, proč je usilováno o jeho obnovení.

Zdroje:

ZDE

0
Vytisknout
8276

Diskuse

Obsah vydání | 26. 4. 2013