Pánbůh? Kam s ním?

29. 9. 2011 / Jan Kadubec

čas čtení 23 minut

To kdysi dávno, nějak tak před 130 lety (to můj děda byl tehdy dvacetiletý), měl náš klasik problém se slamníkem, resp. se slámou ze slamníku, kterou nikdo nechtěl ani zadarmo ani za úplatu, a Jan Neruda byl docela nešťastný z toho, že se oné slámy nemůže zbavit.

Podobně jsme na tom my dnes s oním Pánembohem, ne a ne se Ho zbavit, pořád tu je a přitom Ho skoro nikdo nechce. A také neustále překáží, zavazí ve všem na co se podíváme - ve vědě, ve filosofii, v umění a dokonce i v běžném životě. Kam s ním? Kam ho uklidit? Problém stejný jaký měl Neruda se slamníkem.

Kam ho umístit? V minulých staletích to měli docela jednoduché, umístili Ho do Nebe, což znamenalo, že sedí na obláčku a pozoruje lidské hemžení. Tehdy to bylo docela dostačující, ovšem dnes už se to jaksi nehodí. Proto teologové vymysleli, že človíček si musí nalézt Boha uvnitř sebe, neboť: "Ve svém nitru nalezneš Boha, uvnitř tvého těla sídlí Bůh." Tedy i ve střevech a žaludku a pohlavních orgánech? V mozku se určitě nenalézá, tam je totiž sídlo racionality.

Nedávno dokonce skupinka evropských obyvatel podala oznámení k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, aby byl náměstek Boha, či Boží zástupce na zemi, trestně stíhán a to pouze pro krytí pedofilních afér kněží, a vůbec ne pro zločiny jichž se církev ve své historii dopustila a stále dopouští. Požadují, aby byl umístěn do vězení. Taky docela vhodné řešení otázky kam s ním, no ne? Soudní dvůr v Haagu, tedy podatelna, přijala toto oznámení, ale odpověď zněla, že Soudní dvůr v Haagu není kompetentní toto řešit, ať se podavatelé obrátí na jiný příslušný úřad, třeba na lampárnu. (Perlička: Soudní dvůr sídlí v nizozemském Haagu v Paláci míru. V jeho kompetencích a pravomocích je výslovně uvedeno, že se nesmí zabývat šetřením válečných zločinů politiků a vojáků Spojených států amerických (SSA) a dalších členských zemí NATO, což velice velmi poškozuje jeho důvěryhodnost, alespoň já jsem o tom skálopevně přesvědčený.)

Je tedy naprosto jasné, že zástupce Boha na zemi určitě nikdy předvolán nebude a to i přesto, že Vatikán není členem NATO a tudíž by klidně předvolán mohl být. To je ovšem velice nepravděpodobné, neboť soudcové jsou křesťané, a přece nebudou odsuzovat křesťana, to by ho nejdřív museli vyloučit z církve a teprve potom odsoudit. (Tuto praxi přebrali i komunisté, taky nejdříve vyloučili ze strany, a teprve potom mohl být pachatel trestného činu postaven před soud.)

Je ovšem normální běžnou praxí onoho Mezinárodního soudního dvoru odsuzovat k dlouholetým trestům odnětí svobody pouze malé nepatrné rybičky a hlavní pachatele ignorovat. Copak třeba strůjci válek jako např. Cheney, Bush, Obama, Wolfowitz a spol. by mohli být předvoláni? Přímo absurdní!

Nebo jiný příklad: Miloševič a jeho společníci byli předvolání a odsouzeni, ale původci a strůjci oné balkánské války - jsouce členy NATO, nesmí být předvoláni ani jako svědci. Tihle velcí zločinci jsou teda nevinní a čistí jako lilium. Ale selský rozum říká, že u osnovatelů je přece největší vina, a ti, co provádějí ony návody ke zločinům, jsou sice také vinni, ale v daleko menší míře než osnovatelé na nichž spočívá ta nejpodstatnější vina. Vůdcové naší evropské civilizace také prosadili, aby byl před MSD v Haagu předvolán jejich ještě před rokem veliký přítel a kamarád Kaddáfí se kterým se srdečně objímali, který ale není členem natovského bratrstva, takže klidně může být obviněn - to jsou charakteři, co?

Ale vraťme se k Bohu a k otázce co s ním.

V reakci na mé dřívější články o náboženství jsem byl nařknut (v článku v Outsider Média), že opisuju od Jiráska a Nejedlého, což měla být jako urážka, invektiva a doklad mé nedovzdělanosti (a to já pouze citoval z křesťanské dogmatiky). Ale ano, já Jiráska rád, přečetl jsem snad všechna jeho díla, a Nejedlého si také vážím, ti dnešní vzdělanci, ti dnešní ministři kultury (a školství) mu vzděláním a myšlením nesahají ani po kotníky, a to byl Nejedlý menšího vzrůstu. Dokonce i Masaryk si obou vážil a nechal se s nimi fotografovat. Nechápu ten odpor proti Jiráskovým spisům, takového Sienkiewicze si Poláci nadmíru váží, a náš Jirásek je s ním plně srovnatelný, proč ta nechuť k němu? Asi proto, že jeho díla jsou příliš obsáhlá a dnes se vyžaduje stručnost. Vyžaduje se také naprosto negativní postoj k husitství a adorace doby pobělohorské, což zajisté u Jiráska a Nejedlého nenajdeme.

Takže dnes se raději zmíním o Bondym, ten je současnější a je také docela srozumitelný, žádné transcendentno, žádná mystika a nadpřirozeno, pouze čistá a jasná racionalita. Třeba v knize Útěcha z ontologie (vydala ČSAV v roce 1967) se Bondy v jedné kapitolce postavil do role teisty, tj. jakože věří v existenci Boha. Vyšly mu neuvěřitelně komické a absurdní závěry. Vychází z premisy, že Bůh si musí být vědom sám sebe, musí si být vědom faktu, že je Bohem. Stejně jako člověk je si vědom faktu, že je člověkem.

(Jsou si taková améba, virus či baktérie vědomy, že jsou amébami, viry a baktériemi? To je velice nepravděpodobné. Bondy se dokonce ptá, zdali i kámen si je vědom své existence?) Je tedy nemyslitelné, že by si Bůh nebyl vědom své existence, už jenom představa, domněnka, že si Bůh není vědom své existence je nonsens. A kdyby si Bůh přece jen nebyl vědom své existence, tak by byl na úrovni právě té améby či kamene. Takový Bůh by člověku (i Vesmíru) byl k ničemu.

Bůh je nepovstalý, byl tu vždy - no ale to hmota taky. Teologové tvrdí, že každý náš krok je Bohem předem koncipován, což je pouze obdoba materialistického determinismu v teologickém rouchu. (Bez vůle Páně bych se nemohl stát atheistou!) Míchat dohromady pojmy Bůh, Princip, Nutnost, Osud, Řád, Bytí... znamená dělat si z lidí blázny.

Bondy uvádí také několik příkladů toho, co asi může Bůh dělat a myslet si. Třeba že Bůh si vymýšlí příběhy, přímo nekonečné množství příběhů, a ty uskutečňuje. "Je-li běh světa povídkou Páně, je to povídka trochu příliš nevtipná pro tak dokonalého autora," píše Zbyněk Fišer. (A ještě v jiné knize dodává: "Vždyť co je člověk? Zažívací trubice k níž jsou přivěšeny rozmnožovací orgány.") Možná se Bůh tím chce zdokonalovat, chybné a vadné příběhy má v úmyslu nahradit lepšími a dokonalejšími. Bůh usilující o to, aby dosáhl vyššího, širšího, dokonalejšího sebepoznání a sebezdokonalování ovšem nutně musí dojít k závěru, že to, co by si mohl o sobě uvědomovat, je sama problematika až problematičnost jeho existence a jeho bytí. Bůh poznává svoji existenci jako zbytečnou, protože k ničemu, a co mu zbývá, je zábava. Nebo zoufalství. Nebo šílenství. Nebo zánik. (Což znamená Boha, který sám sebe zruší, tedy zruší svou existenci.)

Ale může také být, že Bůh je nadšený a spokojený se svou existencí, neboť při svém neustálém sebeuvědomování, sebeprohlížení a sebeoslavování (sebeafirmace) tone neustále ve slasti. Ovšem slasti ho určitě omrzí, nelze je nekonečně stupňovat.

"Proč by se staral o svá stvoření? Je na tom asi tak, jako já se starám o buňky mého těla - otravuju jim život lihem, nikotinem, sportem, prací..."

"Bůh je také perfidní mučitel, stvořil svět jen a pouze ke své oslavě a pro své potěšení a aby měl někoho, kdo by se mu kořil a jej chválil, a za to ho libovolně odsuzuje k věčnému trápení a zatracení nebo k věčnému blahu.

Člověk říká: Ne vůle má, ale vůle Tvá ať se stane. Jsem tedy pouhý služebník Boha a dělám to, co se Bohu líbí a co je mu prospěšné, co on chce a co on potřebuje - a člověk slouží s chutí a nadšením. Obzvláště hříšníky si Bůh zamiloval - a oni jeho! Postavit Boha do služeb vládnoucí třídy ruší jakýkoliv positivní obsah náboženství."

Bondy rozvádí ještě tato moc hezká a velice zajímavá témata: Bůh spící, Bůh zlomyslný, Bůh srandista, Bůh sadista, Bůh šprýmař, Bůh nudící se, Bůh komediant, Bůh hlupec, Bůh ješita... Je takový Bůh vůbec hoden naší úcty?

Takže v minulých větách to Jirásek a Nejedlý sice nebyl, ale ten Bondy je zajímavý též.

Arabští myslitelé také nejsou pozadu, také přišli na velice zajímavé myšlenky. Třeba takovýhle názor na Boha, na to jsme my v Evropě nepřišli: "Bůh nemá žádné vlastnosti (a už vůbec ne antropomorfní!), nelze mu přičíst ani Moudrost, ani Všemohoucnost, Vševědoucnost či Dobrotu apod., protože by byly nutně stejně věčné a nestvořené jako On a tak by vedle Něho bylo ještě něco dalšího, což by byl polyteismus."

Další perfektní úvahu opisuji z knihy Dějiny středověké filosofie od Karla Hoffa:

"Není-li vše v každém okamžiku tvořeno nově Bohem, pak existuje přirozená kauzalita pohybu světa, z čehož plyne, že hmota má možnost se sama měnit a tvořit něco nového, což by znamenalo konec Boha. Pohyb je tedy iluzí stejně jako příčinnost. Každý pšouk pohybu světa je nově tvořen Bohem jak v celku, tak v detailu. Týká se to hvězd i cesty lžičky k ústům. Pobryndal jste se polévkou, ač jste zdráv, střízlivý a nikdo do vás nestrčil a není zemětřesení? Zdržte se komentáře, Bůh zrovna znovu stvořil svět." (Přirozená kauzalita po lopatě: Bůh řekl: Budiž Velký třesk. Stalo se, a od toho okamžiku už neměl sebemenší možnost zasahovat do dění světa, ten se řítí sám samopohybem. Kam? Copak víme? K nebytí? K vyšším formám bytí? Ale je jisté, že naší vůlí to můžeme ovlivnit, boží vůli k tomu nepotřebujeme.)

V Koránu se praví, že Bůh má všechno předem zapsáno ve své knize, z čehož lze lehce odvodit teorii naprosté predestinace (předurčení) všelikého lidského konání včetně myšlení, čímž je ovšem vyloučena zodpovědnost za lidské skutky. Jak může Bůh potom někoho soudit, a když ano, jak může být spravedlivý? Tyto a mnohé další úvahy sepsal muslimský učenec jménem Amr Ibn Ubajd, který zemřel r. 762 v Basře.

Proto nechápu důvody, proč naše sdělovací prostředky ukazují muslimy pouze a jedině v negativním světle a vyvolávají nenávist k muslimům. Co se tím sleduje? Co se tím zamýšlí? Přece bez muslimských (a vůbec arabských) učenců, kteří přeložili spisy antické, nevěděli bychom že vůbec nějaká antika existovala! Od Arabů jsme také přejali arabské číslice a nulu (i když oni tu nulu zase přebrali od Indů). Bez nuly a arabských číslic bychom počítali s římskými číslicemi, dovede si to vůbec někdo dnes představit? V té době rozkvětu arabské kultury jsme my v Evropě věřili na víly, uctívali studánky a Peruna, bydleli v polozemljankách a o Bohu jsme neměli ani potuchy, a evropská "velkoměsta" měla nanejvýše dva, tři tisíce obyvatel!

Samozřejmě že jsou stejní jak my a tož také přišli ke krásným hovadinám, jako je Ráj a Peklo, ale byli i v tom moudřejší než my, třeba to Peklo je vyhrazeno pouze pro nevěřící psy, muslim se do Pekla nikdy nemůže dostat, vždyť je věřící. A do Ráje vstupuje člověk, ať zemře mladý nebo přestárlý, vždy ve 33 letech a má je potom už natrvalo (těch 33 let), a to se dá bohatýrsky pít víno a furt sexovat. Problém, který ovšem neřeší (možná na to zapomněli) - co se stane, a jak se má člověk zachovat, když se v Ráji ukáže manželka či případně manžel?

Vůbec se nedivím, že muslimové (teda většina muslimů) námi hluboce a opovržlivě pohrdají, a to i přesto, že máme lepší rakety, bomby, bombardéry a letadlové lodě, a přirovnávají nás k hordám Čingischánovým. Myslím si, že v tom mají pravdu. A nedá se to obkecávat nějakým humanitárním bombardováním - spojovat vraždění s humanitou, to je možné pouze v Evropě, jinde ve světě je buď vraždění nebo humanita, dávat to dohromady a nerozlišovat, to je přece výplod převelice chorého mozku.

Manipulace s myšlením lidí bývala i dříve, v minulosti dokonce v daleko větší míře než je dnes, a dařilo se jim zblbnout obyvatele celých národů, aby se vzájemně vraždili a s chutí a s nadšením vráželi nože do jiných, častokrát i do svých spoluobčanů, kvůli víře v Boha, těch náboženských válek bylo nespočet... A to přitom všichni věříme ve stejného Boha, přece židovský Jahve či Hospodin, muslimský Alláh a náš křesťanský Bůh jsou pořád jeden a tentýž Bůh. Ale až teprve nedávno i papež uznal, že židé jsou naši starší bratři. A muslimové mají Alláha, což je samozřejmě pouze arabské slovo pro stejného Boha. Kdy konečně papež pronese, že muslimové jsou naši mladší bratři? Ještě asi není příhodný čas.

A jaké jsme přitom prováděli pogromy na Židy s pokřikem - oni věří v Jahveho! A těch válečných výprav proti muslimům (ještě i dnes!) bylo také neúrekom. Jdeme na ty muslimy, hrr na ně, oni věří v Alláha! Mělo by se tedy poctivě říci, že oni sice věří ve stejného Pánaboha jako my, ale je potřeba tak jako tak je vyvraždit, vždyť mají velké bohatství, zabavíme jim je (jak Židům tak Arabům), to by bylo čestnější. Nejde tedy vůbec o náboženství či o nějakou ideologii, jde o pouhé kořistění. (Podobně II. světová válka měla také náboženský podtext, vždyť to byla válka proti bezbožnému bolševismu! Nějaký německý fašistický generál v koncem roku 1944 pronesl: "Pokud Sověti provedou nám Němcům to, co jsme provedli my jim, německý národ přestane existovat." Docela výmluvné, že? Hlavně pro ty obdivovatele fašismu.)

Je zajímavé, a je to pravidlem, ba přímo zákonitostí, že po skončené válce vždycky pár lidí neobvykle moc, ba přímo fantasticky neuvěřitelně zbohatlo, mnohonásobně navýšilo své bohatství. Jistěže ty lidi lze přesně identifikovat a je to docela snadné, stačí přece porovnat jejich majetek před válkou s velikostí majetku po válce. Céline se o to pokusil a jmenovitě! uvedl tyhle válečné zbohatlíky z I. světové války (psal to před vypuknutím II. světové války a předpověděl i její průběh), což vyvolalo obrovský poprask a Céline byl prohlášen za zemského škůdce. Céline přitom pouze vyžvanil i nám dole to, co všichni z vysokých společenských kruhů vědí, což je samozřejmě nepřípustné, to se ve slušné společnosti nedělá, to je nemravné a zavrženíhodné, aby někdo prozrazoval obyčejným primitivním pracujícím lidem, z čeho vznikají tak obrovské majetky. A tak se už o tom raději nepíše, nikdo další se už nepokusil zmapovat to, alespoň já o tom nic nevím.

Říkat a psát o tom, že nadměrně zbohatla ta či ona nějaká akciová společnost je naprosto k ničemu (k mlžení), jelikož vlastníci jsou anonymní a podnikatelské aktivity společnosti jsou zákonem utajeny, takže říci, že ta či ona akciovka či korporace zbohatla, je informace k ničemu. Musí se jmenovat přímo zainteresované osoby, jmenovitě, jinak je to bezcenné. Vydělávat na utrpení, mrzačení a smrti, to je přece vynikající džob a vysoce morálně oceňovaný, vždyť jsou to většinou velice vážení lidé na vrcholku společenského žebříčku, na špičce, a jsou skutečně rovni bohům, vždyť rozhodují o osudech valné většiny obyvatel světa.

Takže mi vyšlo (a nejen mně, ale i autorům SZ, třeba v knize Jozue), že věřit v Boha znamená ve své podstatě vraždění, a to vraždění je naprosto přijatelné a morálně ospravedlnitelné a Pánembohem posvěcené. Určitě jste všichni viděli onu proslavenou fotografii modlícího se Cheneyho se sepnutýma rukama, přivřenýma očima a ponořeného do mystického zření Boha. Co se mu při tom nábožném vytržení prohánělo v mozku? No určitě přemýšlel kolik bombardérů, raket, tanků apod. bude potřeba poslat do té či oné země.

Jenom se podívejme na ty křesťanské chrámy, katedrály, šlechtické paláce, na opevněné hrady a zámky... to vše jsou památníky bývalých lupičů, zlodějů a vrahů. Že církev byla tvrdým a nelítostným utlačovatelem a vykořisťovatelem, je neoddiskutovatelným faktem, a že měla prsty v každé válce, je taktéž naprosto zřejmé. A že ty katedrály slouží k povznesení duše člověka k nebeským výšinám, k pohledu na absolutní dokonalost? Tak to neberu! (Ale co se sexuálními výjevy na chrámech buddhistických? - to je klid duše?) Absolutní dokonalost? Ale ano, existuje! To když třeba hraje Boris Berezovskij Liszta.

A když z náboženských kruhů čtu úvahy o tom, že to osvícenci ze 17. a 18. století zapříčinili úpadek morálky a Evropy, tak jenom žasnu nad tím, jak je možné až tak převracet fakta. Celý tenhle evropský humanismus vrcholí v humanitárním bombardování, v humanitárním mučení a v humanitárním umírání hladem, takové zneužití osvícenců, to je neuvěřitelné. A to máme my Češi prvenství, u nás jsme to vymysleli, a nikdo ani necekl, všichni to s radostí a chutí přebrali. Že se tihle humanisté nestydí - humanitární vrahové, humanitární mučitelé, zločinci zaštiťující se právem, vrahové zaštiťující humanitou, lháři zaštiťující se pravdou...

A sakrální stavby dnes? Letadlové lodě, bombardéry, atomové ponorky, balistické střely, atomovky... to vše má stejný smysl a účel jako ty náboženské stavby - mají vyvolávat obdiv, pocity vznešenosti a síly, a zajisté - a to je nejdůležitější - strach a obavy. Takže to je to, co po dnešních lupičích, zlodějích a vrazích zůstane, to jsou jejich sakrální památníky.

Předpokládám, že naši potomci nebudou takoví kreténi jako my dnes a dají to vše do šrotu, případně do muzea. I když občas mívám i pochybnosti, to když třeba vidím, jak Putin nosí květiny patriarchovi celé Rusi a objímá se s ním bratrsky. A jsem docela rozčarovaný, když sleduji církve, spíše sekty v SSA, které jsou docela politicky vlivné, nejvíce vlivný je ovšem judaismus, a když i v Evropě probíhá renesance temna a zpátečnictví, je mi z toho docela smutno. Je sice pravda, že ohlupovat nábožensky založené obyvatele je docela snadné a oblbovat atheistickou společnost je přespříliš obtížné, takže motivy vládnoucích chápu.

Je pro nás k velkému podivení, že v nejlidnatější zemi světa, v Číně, nikdy žádné náboženství nevzniklo, asi to tamější obyvatelé nepotřebovali ke svému životu, a navíc měli velmi moudré filosofy. Tvrzení, že morální jednání nám přikázal Bůh? Ale kdeže, morální je to, co prospívá rodině a společnosti. Nebo modrá krev u Číňanů? Vysmáli by se tomu, neboť dosáhnout vyššího společenského postavení, znamenalo udělat docela náročné zkoušky, a přihlásit se mohl kdokoliv. Viděli jste někdy čínského sebevražedného teroristu, který by byl přesvědčený, že se dostane do čínského nebe? To by jim nikdy ani na mysl nepřišlo.

A s nadpřirozenem a transcedencí se snadno a elegantně vyrovnali: Nebesa sesílají hromy a blesky, to znamená, že se hněvají, Nebesa se na nás mračí. Wang Čchung to smazal otázkou - no a viděli jste Nebesa někdy se smát? A bylo to vyřešeno - transcendentno a nadpřirozeno se rozplynulo. Wang Čchung žil ve stejné době jako náš Ježíš a viděl svět poněkud jinak: "Jak by mohla být nebesa rozumná, spravedlivá, jak by mohla lidi záměrně stvořit a starat se o ně? Nebesa nemají uši, oči ani ústa a jsou tak obrovská, že by člověka stejně nezaslechla. Měla by příliš práce, kdyby měla neustále a záměrně řídit tvorbu všech listů, vytvořit a vybarvit každý chlup nebo pírko všech zvířat."

U nás je potřeba udělat to podobně jako oni, to jest zastrčit Boha mezi hračky dětí.

0
Vytisknout
7425

Diskuse

Obsah vydání | 30. 9. 2011