Drábkův převod agendy na úřady práce způsobí obrovský chaos a možný kolaps sociálního systému

30. 9. 2011 / Jiří Hrebenar

čas čtení 12 minut

Převod sociální agendy z měst a obcí na úřady práce není zrovna tím pravým ořechovým. Ministr práce a sociálních věcí tímto krokem ohrožuje existenci celého sociálního systému. Je zde poměrně vysoké riziko, že se díky nedomyšlené koncepci pana ministra zpozdí termíny výplaty sociálních dávek, nebo dokonce se může stát, že celý sociální systém zkolabuje a bude se poté muset velmi draze zachraňovat.

Jasně, tato vláda s ministrem Drábkem chce vytvořit jedno jediné místo na Úřadech práce, kde se budou vyplácet všechny nepojistné dávky. Vznikne jakési jedno megamísto. Pan ministr o tom hovoří jako o formalitě. Jenže ona to taková formalita není. Samotní představitelé měst a obecních samospráv zasílají panu ministrovi otevřené dopisy, ve kterých jej vyzývají k tomu, aby jednal a konečně stanovil jednotný postup tohoto převodu.

Převod agendy je prováděn bez legitimní podpory

Do dnešních dnů neexistuje legislativa, která by jednoznačně definovala, v jakém rozsahu a jak bude daný převod uskutečněn. Není stanovený právní rámec a už vůbec není stanoven technický proces celého převodu. Úřady měst a obcí nevědí jak co bude probíhat. Zkrátka vládne neucelený chaos. K dispozici jsou pouze kusé a rozporné informace, které neumožňují seriózně jednat se zástupci Úřadu práce ČR. Není stanoven jednotný postup převodu spisů, softwaru a dokonce se ani přesně neví, co bude se zaměstnanci městských či obecních úřadů.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady (dále jen obecní úřady) vykonávají v současné době agendu řízení, rozhodování, výplaty a kontroly nepojistných dávek sociální ochrany v následujícím rozsahu:

  • Dávky v pomoci v hmotné nouzi -- 122 000 dávek
  • Dávky sociální péče osobám se ZP -- 23 000 dávek
  • Příspěvek na péči -- 296 000 dávek

Úřad práce nyní zajišťuje na 1 100 000 dávek měsíčně.

Bez jakýchkoli právních rámců, bez jakéhokoli legislativního ošetření, bez jasné a ucelené koncepce se tedy v průměru každý měsíc jedná o přesun celkem 441 000 dávek. Již dnes úřady práce nevědí co dělat dřív, a nyní přibudou další stovky tisíc dávek navíc. Nově příchozí dávky nebude možné pravděpodobně k 1. lednu 2012 zcela bez problémů převést. Města a obce totiž nevědí, jak, podle čeho a co všechno by měly převádět.

Může se tedy stát to, o čem jsem psal v úvodu článku. Uživatelé nepojistných sociálních dávek mohou dostat své dávky v jiném termínu, výplata se může velmi zpozdit, nebo dokonce může dojít ke kolapsu sociálního systému. Velmi nerad bych jako občan České republiky viděl nové zasedání Poslanecké sněmovny urychleně jednající před vánočními svátky o možnostech zalepení Drábkovy chyby.

Se zaměstnanci sociálních odborů měst je zacházeno protizákonně

Úřady práce by se měly především při převodu zaměstnananců řídit platnými zákony. Pan Drábek se chová k zaměstnancům sociálních odborů měst a obcí doslova macešsky. Správní řád České republiky přitom nabízí jednu jedinou možnost, jak zacházet se zaměstnanci. Podle § 338 zákoníku práce jasně vychází, že pokud dochází k převodu agendy, dochází vždy k přechodu zaměstnanců. Postup vytvářený ministerstvem je porušením všech předpisů. Má se propouštět, propouštět a zase propouštět.

K prosinci 2010 se výplatou těchto dávek zabývalo na 3 642 úředníků. Výplatami dávek v pomoci hmotné nouze se zabývalo na 1 859 úředníků, dávkami sociální péče osobám se zdravotním postižením se zabývalo 600 úředníků a na výplatě příspěvku na péči pracovalo 1 183 úředníků. Samotné úřady práce k prosinci 2010 zaměstnávaly na 1 900 úředníků.

Podívejme se ještě jednou na podrobnější rozdělení úředníků k prosinci 2010:

Dávky v pomoci v hmotné nouzi -- 1 859 a z toho

  • 181 dávkových specialistů
  • 1 678 "kombinovaných pracovníků"

Dávky sociální péče osobám se zdravotním postižením -- 600 a z toho

  • 450 dávkových specialistů (odhad)
  • 150 "kombinovaných pracovníků"

Příspěvek na péči -- 1 183 a z toho

  • 190 dávkových specialistů
  • 993 "kombinovaných pracovníků"

Celkový počet dávkových specialistů je 821 a "kombinovaných pracovníků"  2 821.

Úřad práce zabezpečuje SSP -- 1 900 -- obvykle dávkoví specialisté.

Pan ministr Drábek a jeho úřad mají pevně stanovený strop, po který může přijmout určitý počet zaměstnanců. Dojde ke škatulatům hýbejte se, která se budou konat mimo právní rámec České republiky. Jak jsem již uvedl, §338 zákoníku práce zde nebude naplněn, a tak vyhození zaměstnanci mají poměrně vysokou šanci získat od měst a obcí tučná odškodnění. Část zaměstnanců z úřadů práce bude vyhozena, oslabí se tím činnost již tak oslabeného úřadu práce. Přijmou se další odborníci z měst a obcí, kteří se navíc budou muset školit na to, aby mohli pracovat na úřadech práce. Do konce roku nemá žádný úředník sociálních odborů na městech či obcích jisté místo. Města si dodnes školí své zaměstnance. Toto školení také stojí mnoho peněz, a tak dochází k plýtvání financemi.

Případné náklady za žaloby zaměstnanců úřadů ponesou města a obce

Pan ministr Drábek svým počínáním riskuje poměrně reálné potíže se soudními žalobami propuštěných úředníků. Nejlepší, nebo snad nejhorší, na tom všem je to, že případná odškodnění poskytovaná propuštěným úředníkům budou opět platit města a obce ze svého. Tedy samosprávy doplatí na sjednocená výplatní místa nepojistných sociálních dávek. Drábek propustí lidi a města nesou právní i finanční náklady na utišení bezprávného jednání státu. Navíc Drábkův postup může být považován za postup odporující Ústavě České republiky.

Příspěvky na výkon státní správy se razantně sníží

Příspěvek na výkon státní správy se pohybuje ve výši zhruba 1 385 milionů korun. Tolik se platí nyní. S převodem agendy bude nejspíš tento příspěvek velmi významně krácen ve vyšším procentuálním poměru, než by odpovídalo skutečnosti. Jinými slovy města a obce budou Drábkovými postupy vrženy do složitých situací. Budou muset značně hlouběji sahat do městských či vesnických rozpočtů, aby mohly financovat výkon státní správy. Do výkonu státní správy se počítají také takové věci jako je vydávání pasů, občanských průkazů, matričních a jiných dokladů. Tedy nespadá do nich pouze sociální agenda.

Již nyní příspěvek na výkon státní správy nepokrývá celé náklady na státní správu. Pro mnoho měst či vesnic může mít tento fakt plánovaného razantního snížení prostředků na výkon státní správy velmi vážné důsledky. Menší města či obce mohou mít potíže s plněním povinností v takovém rozsahu, v jakém jim tyto povinnosti byly zákonem určeny.

Postup pana ministra a jeho úřadu je opravdu zvláštní. Napřed se začne chaoticky, napřed se začne převádět a možná někdy v listopadu tohoto roku, tedy roku 2011, dojde k vytvoření zákonů. Tímto převodem by se dala charakterizovat celá Drápkova snaha. Napřed něco uděláme, zadlužíme města, vezmeme jim peníze, ohrozíme uživatele sociálního systému možným nesouladem a pozdním nastartováním a teprve potom sepíšeme zákony podle toho, jak se nám hodí, abychom zalepili možné právní tahanice. Takto funguje právní stát?

Musí se přeprogramovat nedostačující softwarové vybavení

Jak to bude se softwarovým a hardwarovým vybavením? Doposud není jasné co kam převést. Jednotlivé úřady se mezi sebou dohadují. Budou se převádět softwarová prostředí, která společně nemůžou fungovat. Programové vybavení pro výplatu dávek sociální péče dle vyhlášky 182/1991 Sb. se v jednotlivých městech liší.  Města musela vynaložit v roce 2003 mnoho financí na zakoupení příslušného softwarového vybavení. Tyto jednotlivé programy byly postupem času upravovány a tzv. pilovány, aby odpovídaly potřebám systému a sociálních pracovnic.

V oblasti příspěvku na péči a dávek hmotné nouze je situace podobná. V roce 2007 byl spouštěn celorepublikový program OK nouze, garantem tohoto programu je MPSV, ale v době ostrého spuštění program fungoval  napůl. Opět se musel pilovat a upravovat. Program neuměl generovat určité dokumenty a tak sociální pracovnice musely tyto dokumenty vypisovat ručně ve Wordu. Program neumožňoval zpracování odvolání, výplatu po odvolání atd.

MPSV také zaplatilo vytvoření a spuštění i pozdější každou úpravu této aplikace. Stejně tak MPSV zaplatilo výpočetní techniku, která je nyní používána. Převedením celé agendy na úřady práce bude toto aplikační prostředí odstřiženo od financí a veškeré náklady spojené s činností tohoto programu půjdou vniveč. Nevěřím tomu, že nebudou další náklady na software, protože firma, která ho bude rozšiřovat, to určitě nebude dělat zadarmo.

Program běžící na úřadech práce se bude muset rozšířit a i toto rozšíření bude stát nějaké finance. Předpokládá se, že by nový program měl pracovat na principu, ve kterém Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí důchody. No zkuste toto říct sociální pracovnici a hrůzou se jí postaví vlasy na hlavě. Mírně řečeno, tento princip činnosti není zrovna výhodný. Například obyčejná změna výplaty důchodů není možná v systému okamžitě. Dnes to v aplikačním prostředí ČSSZ standardně trvá minimálně 3 měsíce. ČSSZ není schopna provést změnu ve výplatě důchodu dřív, důchody jsou nastaveny 3 měsíce dopředu. U dávek sociální péče je zapotřebí vysoké operativnosti systému, není možné výplatu dávky měnit s tříměsíčním zpožděním.

Není prakticky reálné, aby se do konce roku 2011 celý systém nastavil tak, aby odpovídal této operativnosti. Navíc není možné, aby takto systém pracoval bezproblémově. To bude stát spoustu financí.

***

Převod sociální agendy na úřady práce se blíží, konec roku také a přesto není nic jasné. Pan ministr Drábek hraje podivnou hru, ve které ohrožuje výplatu sociálních dávek a zároveň se jeho ministerstvo chová k zaměstnancům sociálních odborů protizákonně. Převod agendy na úřady práce de facto znamená zhoršení postavení měst a obcí. Uvědomuje si tato vláda, že sociální systém velmi výrazně ničí?

0
Vytisknout
11376

Diskuse

Obsah vydání | 3. 10. 2011