V. kongres světové literárněvědné bohemistiky vyzval český stát k podpoře výuky češtiny a české literatury v zahraničí

17. 7. 2015

čas čtení 4 minuty

Tisková zpráva

164 bohemistů z prestižních univerzit v Oxfordu, Bruselu, Torontu, Japonsku, Jižní Koreji, Turecku, Švýcarsku, USA a 17 dalších zemí jednalo o současném stavu výuky češtiny na svých univerzitách a jako výstup svého jednání vydali memorandum.

Podle něho by měl český stát všemi dostupnými cestami posílit stále se zhoršující podmínky studia češtiny. Její výuka má totiž klíčový význam pro dobré kulturní, diplomatické a obchodní vztahy České republiky s ostatními zeměmi. Například v Jižní Koreji se česky učí stovky studentů se zájmem obchodovat s Českou republikou. Přesto však stát tuto výuku nepodporuje.

Zahraniční odborníci na výuku češtiny a české literatury ve své výzvě varují, že podpora ze strany českého státu značně zaostává za podporou, kterou svým národním jazykům a kulturám v zahraničí poskytují srovnatelné evropské země. Řada bohemistických pracovišť byla v posledních letech zrušena a existence dalších je v tuto chvíli v ohrožení. Pro mezinárodní vztahy České republiky jsou přitom lektoři češtiny jako vyslanci české kultury klíčoví.

Jednání se zúčastnila i Ing. Kristina Larischová, ředitelka odboru veřejné diplomacie a zástupkyně náměstkyně Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Celé znění memoranda je uvedeno níže.

 

Memorandum V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky

1. Česká kultura se mezi znalci ve světě těší značnému uznání. Na jejím pozitivním ohlasu se nemalou měrou podílejí rovněž zahraniční bohemisté: vysokoškolští učitelé češtiny a české literatury, kteří představují nejúčinnější vyslance české kultury a zásadní měrou přispívají k dobrým vztahům České republiky se zeměmi, ve kterých působí. Bez masivní podpory ze strany českého státu ovšem tuto roli plní se stále většími potížemi.

2. Reprezentanti univerzitních a akademických institucí z 20 zemí světa, kteří přijeli ve dnech 29. 6. – 4. 7. 2015 do Prahy, aby se zúčastnili V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, vítají podporu, kterou jim poskytuje český stát. Oceňují vysílání lektorů českého jazyka, jejichž činnost je pro výuku bohemistiky v zahraničí esenciální, ale také činnost Českých center a českých zastupitelských úřadů.

3. Současně jsou však nuceni konstatovat, že podpora ze strany českého státu značně zaostává za podporou, kterou svým národním jazykům a kulturám v zahraničí poskytují srovnatelné evropské země. Což je nepříjemné zvláště dnes, kdy by její efektivní navýšení pomohlo v řadě zemí udržet dosavadní tradici výuky českého jazyka, literatury a kultury, ale také kontinuitu bohemistického bádání. Je totiž prokazatelné, že bohemistická pracoviště byla v posledních letech zrušena na řadě zahraničních univerzit a další se v tuto chvíli nacházejí v ohrožení. (A to paradoxně včetně pražského Ústavu bohemistických studií FF UK, tedy pořadatele Letní školy slovanských studií, která se významnou měrou podílí na výchově zahraničních bohemistů.)

4. Účastníci V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky proto vyzývají český stát, aby rozšířil sbor lektorů i počet univerzit, na něž jsou vysíláni, neboť jen takto bude možné udržet alespoň stávající počet studentů bohemistiky a úroveň zahraničních bohemistických pracovišť. Za důležité považují také navýšení finanční podpory Českých center a zastupitelských úřadů – tak, aby mohly efektivněji působit ve prospěch české kultury a byly schopny vzbuzovat zájem o ni v co nejširším okruhu potenciálních studentů.

5. Účastníci V. kongresu také navrhují, aby český stát zvážil možnost vytvořit překlenovací program (fellowship), jehož podstatou by bylo dočasné financování hostujících profesur českého jazyka, literatury a kultury v zemích a na univerzitách, kde je bohemistická výuka akutně ohrožena. Jedině tak se podaří zajistit kontinuitu zahraniční bohemistiky všude tam, kde má svou tradici, zázemí i nemalý význam pro mezinárodní postavení České republiky.

V Praze 3. července 2015

0
Vytisknout
3972

Diskuse

Obsah vydání | 20. 7. 2015