Podzemí jazyka otevřené

15. 8. 2014 / Matěj Antoš

čas čtení 3 minuty

Již jednou jsme zde v Britských listech informovali o probíhajícím grantovém projektu, který si klade za cíl zmapovat specifickou mluvu lidí pohybujících se v drogovém prostředí. Výzkum, který provádí tým bohemistů z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, pokračuje i druhým rokem a v této chvíli směřuje do finále.

Stávající skupinu, kterou pod vedením dr. Radkové tvořili studenti Jana Rausová a Matěj Antoš, doplnily v tomto roce další dvě studentky, Lenka Podvojská a Daniela Mirková. Nejcennějším výstupem grantu bude publikace slovníkového charakteru, jejíž vydání je naplánováno na konec letošního roku. Kromě chystané monografie patří k dalším důležitým výstupům i diplomová práce Jany Rausové, která mimo jiné v letošním roce zvítězila s příspěvkem týkajícím se drogového lexika na Mezinárodním setkání mladých lingvistů v Olomouci (v sekci Student a věda).

Monografie slovníkového typu, na kterou se mohou zájemci o neortodoxní české jazykové podzemí těšit, bude vydána v ostravském nakladatelství Repronis. Kniha ponese název Mluva narkomanů a výrobců drog a podstatné je, že kromě vlastního slovníku lexika narkomanů nabídne i širší vhled do kontextu jazykové i mimojazykové praxe uživatelů, distributorů a výrobců narkotik. Autorský kolektiv se pokusil kromě jiného objasnit rovněž otázku funkce a smyslu mluvy narkomanů i slovotvornou motivaci některých výrazů. Vzhledem k poněkud nezvyklému výběru cílové skupiny respondentů pro jazykový výzkum a pochopitelným dílčím obtížím během jeho realizace tvoří zajímavou kapitolu knihy také poznámky k zvolené metodologii a průběhu samotného terénního šetření. Velké poděkování autorů náleží především desítkám pracovníků K-center, psychiatrických léčeben a zařízení pro výkon trestu, kteří byli ochotni někdy i s poměrně velkou mírou entuziasmu spolupracovat.

Jádro knihy, tedy samotný alfabeticky řazený slovník, pak obsahuje deset sémantických okruhů, jichž se výzkum týkal. Jde o pojmenování, která zahrnují celé spektrum reálií náležících do zkoumané oblasti -- od omamných a psychotropních látek, přes osoby, stavy a instituce, až po prekurzory užívané k výrobě drog. Svým zacílením si kniha klade ambice stát se nejen rozšiřující příručkou pro studenty bohemistiky, které zajímá současný vývoj mluvy na pomezí slangu a argotu, ale chce také nabídnout užitečné informace a podněty adiktologům, sociologům, pracovníkům K-center a dalším lidem, kteří přicházejí s uživateli drog do styku díky svému profesnímu zaměření. Jelikož se jedná o problematiku, která je sice z jazykového hlediska velmi bohatá a v mnohém překvapující, ale doposud zůstávala spíše bílým místem na mapě českého jazyka, doufáme, že slovník může být podnětný i pro laiky, kteří si jej alespoň prolistují.

0
Vytisknout
6899

Diskuse

Obsah vydání | 19. 8. 2014