Znečištění ovzduší prachem ohrožuje zdraví i životy: 2 tisíce vážně nemocných a 6 tisíc mrtvých ročně

18. 10. 2012

čas čtení 3 minuty

Znečištění ovzduší prachem vážně ohrožuje životy a zdraví obyvatel České republiky. Vdechování vzduchu znečištěného prachem má na svědomí asi 6 400 předčasně zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Konstatuje to odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2011. Miliony lidí totiž žijí v oblastech, kde je překračován limit pro znečištění ovzduší prachem daný zákonem i evropskou směrnicí.

"Zpráva za hlavní zdroj znečištění ovzduší prachem ve městech označuje automobilovou dopravu. Specifická (a významně vyšší) pak zůstává zátěž v průmyslových lokalitách ostravsko-karvinské aglomerace. Alespoň jedno z kritérií překročení limitu bylo v roce 2011 naplněno na 89 ze 115 hodnocených měřicích stanic. V místech, kde byl překračován limit pro znečištění prachem, přitom žilo 49% obyvatel monitorovaných sídel," uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal: "Za alarmující považuji to, že hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO) (roční limit 20 μg/m3) byla splněna jen naprosto výjimečně -- pouze na 3 pozaďových a 4 městských monitorovacích stanicích. V případě znečištění jemným prachem (PM2,5) bylo dokonce doporučení WHO (10 μg/m3) překročeno na všech hodnocených měřících stanicích! Zákonný roční limit (25 μg/m3) byl překročen na 9 z 32 hodnocených stanic -- v Bohumíně, Třinci, Ostravě, Přerově, v Brně a v Plzni."

Jako polétavý prach (PM10) se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm. Jako jemný prach (PM2,5) jsou označovány částečky o průměru do 2,5 μm, které jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému. Proto jsou považovány z hlediska lidského zdraví za nebezpečnější. Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodob&eac ute; působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

"Česká republika porušuje limity, které se zavázala plnit v rámci evropské směrnice o ovzduší. Limity nesplnila ani v řádném termínu, ani v prodloužené lhůtě, která vypršela v červnu 2011 na základě výjimky udělené Evropskou komisí na základě české žádosti. Domnívám se, že vláda by měla urychleně přijmout opatření pro snížení emisí prachu z dopravy, která se osvědčila v zahraničí jako jsou např. zavádění prachových filtrů u automob ilů nebo stavební techniky s dieselovými motory, zpoplatnění vjezdu do městských center, snižování maximální rychlostí na vybraných silnících nebo použití alternativních paliv v dopravě," uvedl MUDr. Šuta.

0
Vytisknout
3374

Diskuse

Obsah vydání | 18. 10. 2012