Akce na obranu proti nepřípustnému jednání exekutorů

2. 5. 2012

čas čtení 5 minut

Informace o obranné akci proti exekutorům jsou ZDE

Dopis který dlužníci mohou odesílat svým exekutorům, je níže, píše David Michal.

V [Vaše město] 27.4.2012

[Vaše jméno]

r.č. [rodné číslo]

bez trvalého pobytu

Exekutorský úřad [název ex. úřadu]

č.j. [číslo jednání vedené u ex. úřadu]

Návrh na odklad exekuce

dle § 54 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád ve spojení s § 266 odst. 1 o.s.ř.

I.

Usnesením [uveďte název soudu] ze dne [datum kdy soud rozhodl o exekuci], č.j. [číslo jednání u soudu], byla na můj majetek nařízena exekuce a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. [jméno vašeho exekutora].

II.

Dle § 52 odst. 1 exekučního řádu: "Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu."

Dle § 266 odst. 1 o.s.ř.: "Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen."

Dle § 54 odst. 1, věty první, exekučního řádu: "Návrh na odklad exekuce se podává u pověřeného exekutora."

III.

Po více než deseti letech provádění exekucí soukromými exekutory v ČR lze dle zpráv v médiích, svědectvích na sociálních sítích, ale i přímých svědectvích znamých a příbuzných definovat tyto základní nedostatky porušování základních lidských práv definovaných Listinou:

1. Velmi často se stává, že je vyvlastněn majetek osob, které se řízení neúčastní.

2. Lidé jsou ponecháni bez prostředků na plnění dalších závazků a tak se prohlubuje jejich dluhová past.

3. Hodnota vyvlastněného majetku je až příliš často nepřiměřená.

4. Lidem bývají zabaveny i nemovitosti ve kterých žijí, bez náhrady jiného přístřeší.

5. Při exekucích dochází k fyzickému napadání exekutorů, ale jsou i případy napadení dlužníků.

6. Bývá používán psychický nátlak. Např. hrozba zabavení hraček dětí, ale dokonce i domácích zvířat.

7. Náklady na vymožení pohledávky jsou neuměrně vysoké.

8. Pohledávky jsou zaměrně rozdělovány tak, aby náklady na exekuci stouply.

9. Neexistuje strop na dluh, k dluhu se chováme jako ke starožitnosti jejíž hodnota roste s časem.

10. Exekutoři samotní nejsou za svá pochybení dostatečně trestáni a mnozí, kteří se pochybení dopustili, dále vykonávají zprivatizovanou státní výkonnou moc.

Tato pochybení jsou dokladována i výroky četných zákonodárců, ústavních i dalšich soudců, jiných veřejných činitelů a v neposlední řadě širší veřejností.

Je tedy více než zřejmé, že stávající stav výkonu exekucí je obecně pokládán za tristní a široce porušující lidská práva povinných, ale i věřitelů. Vzhledem k těmto faktům jsou připravovány novely exekučního řádu napříč celým politickým spektrem ČR.

IV.

Výše uvedené skutečnosti, mně vedou k oprávněným obavám že:

1. Bude postihnut majetek osob, u nichž se pouze zdržuji, nebo je navštěvuji. Tzn. majetek mých známých a příbuzných, kteří nemají s mou pohledávkou nic společného.

2. Možnost daná exekutorům používat všechny možnosti postižení majetku najednou, ohrozí mou schopnost dostát jiným mým závazkům a tím se mohu dostat do dluhové pasti.

3. Vzhledem k rozšířenému používání psychického nátlaku exekutory, respektive jejich zaměstnanci, kteří provádějí mobiliární exekuce, mi hrozí, že se dostanu do fyzického střetu s těmito pracovníky.

4. Vzhledem k faktu, že zvíře je dle zákona ještě stále věcí a vzhledem k již zmíněnému psychickému nátlaku, hrozí, že bude zabaven (či tím bude vyhrožováno) živý tvor ať už můj, či patřící třetím osobám. Tvor ke kterýmu mají tyto majitelé silný emoční vztah. Čímž se opět dostávám k možnému fyzickému střetu a velké emocionální až zdravotní újmě.

5. Vzhledem k vysokým odměnám exekutorů a advokátů a vzhledem k pořadí rozdělování vymožených částek se již nedostane na uspokojení samotné pohledávky věřiteli.

V.

Pro vypsané důvody a jistě oprávněné obavy, žádám o odklad exekuce do doby, než zde vstoupí v platnost taková právní úprava, která zajistí civilizovaný výkon soudních rozhodnutí pro vymožení pohledávek. Jelikož současný zákon a z něj vycházející praxe výkonu exekucí vede k porušování základních lidských práv.

0
Vytisknout
8209

Diskuse

Obsah vydání | 4. 5. 2012