Deklarace Occupy Praha - Klárov

12. 7. 2012

čas čtení 8 minut

Níže publikovaný text je výstupem pracovní skupiny "Deklarace", jež je jednou z pracovních skupin tohoto hnutí Occupy v ČR. Jedná se o dokument představený na veřejném sněmu v Praze - Na Klárově dne 1.7. 2012. Celý text je pak určen k další diskuzi, proto bychom jej rádi rozšířili mezi občany, aby se i oni mohli ke znění deklarace vyjádřit, a to buď na našich stránkách nebo přímo na jednom z veřejných sněmů v parku v Praze Na Klárově. Chtěli bychom tak přispět k rozproudění celospolečenské dikuze nad dosavadním fungováním našeho státu a jeho dalším směřování.

S přátelským pozdravem

Luboš Rypka, Pavel Nazarský a další členové pracovní skupiny "Deklarace" hnutí Occupy Praha

Hlava 1 -- Parky

Vyhlašujeme parky v ČR veřejnými prostranstvími, na nichž lze konat nepřetržité občanské sněmy. Stejná ustanovení se vztahují i na náměstí a ostatní veřejná prostranství. Součástí těchto aktů přímé demokracie jsou rovněž stany určené k ukládání materiálů, techniky a účastníků.

Přijato sněmem OCCUPY PRAHA, Na Klárově 25. května 2012

Hlava 2 -- Odpovědnost politiků

Odsuzujeme vlastizrádné jednání politické reprezentace od roku 1990 po současnost. Je třeba stanovit konkrétní míru odpovědnosti jednotlivých osob a vyvodit důsledky.

Hlava 3 -- Rozkrádání státního majetku

Rozkrádání státního majetku bude vyšetřeno a po zásluze potrestáno. Bude provedena analýza zadlužování ČR. Prostředky odčerpané k vlastnímu obohacení budou ze státního dluhu vyjmuty a deklarovány jako soukromý dluh odpovědných osob.

Hlava 4 -- Zločinný ekonomicko-finanční systém

Současný ekonomicko-finanční systém je nadále nepoužitelný. Nepřispívá k rozvoji společnosti a jednotlivců, naopak je systematicky poškozuje a zbídačuje.

Hlava 5 -- Spolupráce místo soutěže

Najdeme a zavedeme v zemi takový ekonomický model, který hospodářskou soutěž nahradí vzájemnou a všem prospěšnou spoluprací.

Hlava 6 -- Soběstačnost

Obnovíme soběstačnost ČR, zejména v produkci potravin a v základních výrobních odvětvích.

Hlava 7 -- Odmítnutí válek

Přestaneme podporovat válečné běsnění cizích mocností.

Hlava 8 -- Svobodná média

Internet, televize, rozhlas a tisk nesmí podléhat jakékoli cenzuře. Zakazuje se zneužívání sdělovacích prostředků k manipulaci a zastrašování lidí.

Hlava 9 -- Uvolnění patentů

Zatrezorované patenty na alternativní technologie budou odtajněny a poskytnuty k volnému užívání. Je to v zájmu záchrany celé planety od úplného vydrancování veškerých zdrojů a k povznesení životní úrovně všech lidí. Nové vědecké objevy nebudou odmítány jen proto, že by omezily zisky stávajících korporací.

Hlava 10 -- Zpomalení místo růstu

Vidina neustálého hospodářského růstu je utopie. Musíme a můžeme zpomalit. Dopřejeme si více odpočinku a více času pro sebe. Všeho je dostatek, nemusíme se už nikam štvát.

Hlava 11 -- Příroda

Ničení přírody se zakazuje. Užívání přírodních zdrojů nesmí poškozovat a ničit rovnováhu života na zemi. .

Hlava 12 -- Kulturní dědictví

Archeologická naleziště, stavební a technické památky požívají zvláštní ochrany a nesmí být svévolně poškozovány a ničeny. Plnou podporu dostanou instituce kulturní povahy (muzea, galerie, knihovny, divadla, koncertní síně atd.)

Hlava 13 -- Současná kultura

Buďme kulturní.

Hlava 14 -- Školství, věda a výzkum

Na školství, vědě a výzkumu nelze šetřit. Jsou prioritou pro budoucnost naší země. Bezplatné vzdělání je prvním krokem ke zvelebení vlasti.

Hlava 15 -- Rodina

Žádná rodina nesmí mít existenční problémy. Deklarujeme právo rodiny na bydlení a obživu. Láskou k dětem a vlastní rodině se učíme milovat celý svět.

Hlava 16 - Zdraví

Ozdravění celé společnosti se projeví ve zdraví obyvatel. Přestaneme se stresovat, vysilovat a zanedbávat. Začneme žít v harmonii sami se sebou i našimi bližními. Případné nemoci začneme skutečně léčit. Doba, kdy byli pacienti rukojmími klinik a farmaceutických firem, je už jen temnou minulostí. Každému bude poskytnuta potřebná péče zdarma, bez jakýchkoli podmínek a omezení.

Hlava 17 -- Práce

Civilizace pokročila svými technologickými možnostmi do stadia, kdy je potřeba čím dál méně práce k zabezpečení základních potřeb lidí. Práce ubylo a ubývá. Chceme-li nadále pracovat, musíme buď razantně zkrátit pracovní dobu při zachování stejného výdělku, nebo hledat jiný model pro zabezpečení životních potřeb obyvatel.

Hlava 18 -- Spravedlivá odměna

Spravedlivé je dát všem stejně, anebo je spravedlivé dát každému podle jeho zásluh? Oba způsoby odměňování jsou možné. Zásluhou ale není pouhé vlastnictví výrobních prostředků, zdrojů, postavení ve společnosti, a zásluhou není ani inteligence nebo dosažené vzdělání. Zásluhou je poctivě odvedená práce.

Hlava 19 -- Nová společnost

Nová společnost bude založena na nezištné spolupráci. Člověk člověku přestane být zdrojem zisku, ale stane se zdrojem povzbuzení.

Hlava 20 -- Politické strany

Bývalá zastupitelská demokracie se zvrhla v boj o získání a udržení moci politických stran za účelem zisku (viz přítomnost lobbistů přímo v parlamentu ČR). Politické strany se proto nadále povolují pouze za účelem sdružování lidí podobného smýšlení, k utváření a propagaci svých myšlenek, názorů a postupů vedoucích k obecnému blahu. Mocenský boj je nezákonný.

Hlava 21 -- Obecné blaho

Podstata obecného blaha je v možnosti užívání civilizačních, kulturních a společenských vymožeností všemi lidmi.

Hlava 22 -- Přímá demokracie

Přímá demokracie je prosazení přání lidu po spokojeném životě a nastolení míru ve společnosti. Toho lze dosáhnout tehdy, budou-li přijímány jen takové zákony a opatření, které směřují k obecnému blahu. Občané sami nejlépe vědí, co je může učinit šťastnými. Nepotřebují prostředníka. Už žádné pány!

Hlava 23 - Zákonodárná moc

Zákonodárná moc patří lidu, nikoli zastupitelům. Vyhlašujeme Veřejné občanské sněmy za nástroj přímé (skutečné) demokracie.

Odstavec 1 - Sněmy

Sněmy hledají shodu v názorech na dosažení obecného blaha. Jednotlivci, kteří by namísto blaha obecného prosazovali nebo mohli prosazovat vlastní prospěch (klasicky např. střet zájmů), budou vyloučeni ze schvalovacího procesu. Ostatní občané mají právo veta, budou-li se cítit zamýšlenými záměry sněmu ohroženi. Každý občan rozhoduje na sněmu sám za sebe, vlastní odpovědnost nepřenáší na druhé. Účast na sněmu není jeho povinnost, neúčastí se ale zbavuje možnosti ovlivnit rozhodnutí sněmu.

Každý účastník sněmu má právo otevřít diskuzi na téma, které považuje za důležité z hlediska obecného blaha. Schvalovacímu procesu obvykle předchází svolání tzv. pracovní skupiny, která má za úkol připravit výstup obsahující očekávané důsledky navrhovaných řešení.

Výstup schválený sněmem se stává deklarací konkrétního práva, současně se stává společenskou objednávkou na prováděcí studii k jeho dosažení.

Odstavec 2 - Veřejná soutěž

Veřejná soutěž se vyhlašuje za účelem nalezení nejefektivnějšího řešení společenské objednávky. Mohou se jí zúčastnit politické strany, zájmová sdružení, vědecká pracoviště, ale i jednotlivci či skupiny bez omezení. Vítěze určí sněm.

Odstavec 3 -- Právo

Právo je deklarováno přímo sněmem. Na základě vítězné prováděcí studie je deklarované právo ošetřeno zákonem. Zákon nesmí být v rozporu s deklarovaným právem. Znění zákona připraví příslušné úřady -- ministerstva.

Odstavec 4 -- Úřad

Úřady jsou výkonným orgánem přímé demokracie. Počínaje ministerstvy a konče obecními úřady provádějí usnesení sněmů. Vydávají pokyny a poskytují pomoc při uskutečňování obecného blaha.

0
Vytisknout
7002

Diskuse

Obsah vydání | 13. 7. 2012