Kampaň proti maturitě z českého jazyka je neférová a lživá

8. 6. 2012

Vážený pan ministr prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rýmařov 7. června 2012

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás touto veřejnou formou, protože považuji za nutné čelit difamační kampani rozpoutané v současnosti některými médií a zájmovými uskupeními, kampani zaměřené proti hodnocení a hodnotitelům maturitní písemné práce z českého jazyka. Jsem jedním z dvaceti tzv. VHT, tedy vedoucích hodnotitelských týmů, kteří dbají na regulérnost práce centrálních hodnotitelů a dodržování centrálně stanovené metodiky hodnocení maturitních písemných prací z českého jazyka.

https://www.pwf.cz/

Je proto logické, že se danou kampaní cítím být odborně i lidsky poškozen, neboť v ní je soustavně zpochybňována odbornost a kvality hodnotitelů, potažmo celý projekt centrálního hodnocení písemných prací. Věřte, že snižování odborné (a nyní již bohužel i lidské) úrovně hodnotitelů a úrovně hodnocení samotného je naprosto nepodložené, jde o bezskrupulózní manipulaci s veřejným míněním ve velmi citlivé a komplikované problematice, jednu z mnoha, které se ve vztahu k nové podobě maturitní zkoušky v masmédiích poslední dobou objevily.

Za sebe mohu uvést, že učím již devatenáctým rokem na gymnáziu, v r. 2005 jsem získal ocenění Výrazná pedagogická osobnost Moravskoslezského kraje, byl jsem odborným garantem pro český jazyk společného metodického projektu devíti gymnázií Moravskoslezského kraje s názvem EUROgymnázia, jsem vedoucím okresní komise pro olympiádu v českém jazyce, autorem více než šesti desítek v odborných periodicích publikovaných recenzí a statí o literatuře a její výuce a autorsky jsem zastoupen v antologii básníků Jesenicka Krajina žulových křížů.

Neuvádím to proto, že bych se chtěl jakýmkoliv způsobem vyvyšovat a dovolávat se nějakých zásluh, ale proto, aby bylo zřejmé, že o psaní a stylistice něco vím -- jak teoreticky, tak prakticky -- a že snad mohu své hodnotící soudy a názory Vám v tomto dopise předestřené opřít o relativně solidní odborný fundus.

Nejsem žádná anonymní stvůra stvořená CERMATem, ukájející své komplexy a osobní malost na nebohých studentech, ale člověk s jasnou a ověřitelnou minulostí. Věřte, že za projektem CeHoPP stojí takových a mnohem lepších lidí víc -- například autor vynikající řady učebnic českého jazyka pro gymnázia a renomovaný bohemista, kolegyně, která se svým týmem dvakrát zvítězila v celostátním finále Debatní ligy a jednou obsadila 3. místo, a další jim podobní (jména záměrně neuvádím, protože tento dopis je mou soukromou iniciativou a nechci čekat na jejich souhlas).

Všichni jsme prošli náročným výcvikem pro pozici, kterou nyní vykonáváme a do níž jsme byli vybráni na základě složení nelehké certifikační zkoušky, pečlivě sledovaných parametrů konzistence a "metodické čistoty" hodnocení, pochopitelně i růstu míry shody v nahlížení na hodnocené jevy -- tedy v růstu míry objektivizace hodnocení. V další fázi jsme vyškolili své týmy, které prošly stejně náročnou přípravou a výběrem jako my, a během samotného opravování důsledně kontrolovali jejich hodnocení -- hlavně u těch prací, jejichž bodový součet nedosáhl hranice úspěšnosti. Tyto práce tedy finálně prošly de facto trojí kontrolou, neboť je revidovala i vedoucí hodnotitelka předmětu. Protože nikdo z nás není neomylný, nelze vyloučit (navzdory enormní snaze tomu předejít) chybný soud, ale právě proto je zde institut odvolání, který případnou chybu napraví.

Ujišťuji Vás, že nikdo -- CERMAT, potažmo my, vedoucí hodnotitelských týmů či vedoucí hodnotitelka předmětu -- nikdy nevyvíjel na hodnotitele nátlak, v jehož důsledku by museli přehodnocovat práce, jež získaly 12 bodů, směrem dolů pod cut-off score. Stejně tak nikdo z nás nikomu nevyhrožoval finančními sankcemi v případě, že tak neučiní. Jsou to sprosté lži a my jsme odhodláni proti jejich šiřitelům podniknout veškeré právní kroky, včetně možné žaloby.

Chci Vás dále ujistit o tom, že centrální metodika hodnocení písemných prací je krokem vpřed i v oblasti školské praxe -- dosud totiž u nás neexistovala metodická publikace, která by se hodnocením slohových prací důsledně a důkladně zabývala; i ve zřejmě nejrespektovanější metodice českého jazyka prof. M. Čechové a dr. V. Styblíka Čeština a její vyučování jí jsou věnovány pouhé tři stránky. V souvislosti s projektem CeHoPP však vznikla publikace Český jazyk a literatura -- písemná práce, jejíž autorky G. Baumgartnerová a A. Kapustová jsou zároveň metodičkami CERMATu a spolutvůrkyněmi koncepce centrálního hodnocení. Kvalitu dané publikace pozitivně ohodnotil i pan Feřtek, jinak jeden z nejhlasitějších kritiků CERMATu a nové maturity. Zrod této knihy je dle mého soudu důkazem toho, že navzdory všem problémům, které projekt centrálního hodnocení písemných prací provázejí, je tento správným krokem vpřed.

Systém šesti kritérií umožňuje dostatečně odstínit kvalitu písemného projevu žáka ve všech oblastech, které jsou pro tvorbu a následné hodnocení každého stylistického útvaru důležité. Objektivita hodnocení jistě nebude stoprocentní, neboť hodnocení slohu je vždy do jisté míry subjektivní záležitostí, ale z logiky věci vyplývá, že menší počet jednotně školených hodnotitelů musí přinést nárůst objektivity, neboť odpadá rovnice "jiný hodnotitel + jiná škola = jiné hodnocení". Nemohu proto souhlasit s argumentací těch kolegů a kolegyň, kteří tvrdí opak (zaštiťujíce se přitom vzletnými slovy o odpovědnosti, citu a pokoře), protože centrální způsob hodnocení hodnotí totéž, co se hodnotilo i v dobách dřívějších a co naleznete v již zmiňované metodice prof. Čechové a dr. Styblíka -- stránku tematicko-obsahovou, stránku slohovou a stránku jazykovou.

Věřím, že můj hlas není osamoceným hlasem volajícího na poušti, věřím, že Vy jako vědec a zralý člověk s bohatými pedagogickými zkušenostmi nepodlehnete mediálním atakům a pečlivě zvážíte všechny další kroky, které ve věci nové maturity a centrálního hodnocení písemných prací z českého jazyka podniknete. Apeluji na Vás v tomto směru jménem několika set hodnotitelů a jejich vedoucích, jejichž práce je nyní vláčena blátem a vystavena veřejnému lynči na základě veskrze lživých obvinění.

S úctou

Vladimír Stanzel,

vedoucí hodnotitelského týmu C-18

795 01 Rýmařov

0
Vytisknout
7851

Diskuse

https://www.pwf.cz/

Obsah vydání | 11. 6. 2012