Milan Kozelka

Narozen r. 1948 v Kyselce u Karlových Varů.

Born in Kyselka near Karlovy Vary, Czech Republic in the year 1948.

Autodidakt -- autodidact (self-educated)

V první polovině 70. let patřil do okruhu undergroundu, po návratu z vězení se zapojil do uměleckého disentu, soustředěného okolo uměleckého teoretika Jindřicha Chalupeckého.

Belonged to the undergroud artists in the 1st half of the seventies, and after coming out of prison took part in the art dissent group concentrated around the art theorist Jindrich Chalupecky.

Úzká spolupráce s Petrem Štemberou, první autorské performance, realizace land-artových staveb v horském pohraničí (Šumava).

Close co-operation with Petr Stembera, first author performances, realization of land -- art buildings in the Bohemian forest.

Na přelomu 70. a 80. let spolupořádá neoficiální výstavy a umělecká setkání, rediguje překladové edice o aktuálním umění (s P. Štemberou), po dlouhotrvajících policejních sankcích odchází z Prahy a žije v ústraní, v malé vesnici v západních Čechách. Vytváří velkoformátové přírodní objekty, esoterické kresby, konceptuální fotosekvence, píše poezii a písemné koncepty akcí a situací. Koncem 80. let se zúčastňuje performančních aktivit v Čechách a na Slovensku.

At the end of the seventies and at the beginning of the eighties co-organises unofficial art exhibitions, artistic meetings, redacts translated editions about current art (with Petr Stembera). After long-lasting police sanctions leaves Prague and lives in a village in Western Bohemia. He produces large-scale nature objects, esoteric paintings, conceptual photo sequences, writes poetry and written concepts of his actions and situations. At the end of the eighties he takes part in the performance activities in Czech republic and Slovakia.

V 90. letech se zúčastňuje množství setkání a festivalů performance v Čechách a v Evropě. V Karlových Varech zakládá alternativní organizaci Artforum (výstavy, filosofické přednášky, literární festivaly, koncerty jazzové a experimentální hudby atd.), začíná se systematicky věnovat literární tvorbě, realizuje přednáškové cykly na vysokých uměleckých školách v celé ČR. Pracuje jako editor v olomouckém nakladatelství Votobia, kromě svých autorských knih poezie a prózy (s ilustracemi Andrey Lexové) vydává antologie regionální umělecké tvorby 90. let v ČR (dosud tři objemné svazky).

In the nineties takes part in many meetings and festivals of performance in Czech Republic and Europe.In Karlovy Vary he founds an alternative organisation Artforum (exhibitions, philosophical lectures, concerts of jazz and experimental music etc).He systematically pays more attention to the literal activities, realizes lectures at artistic universities in Czech Republic.He works as an editor in the publishing house Votobia in Olomouc where he publishes antologies of regional art activities of the nineties in Czech Republic (till now 3 volumes) and his own books of poetry and prose illustrated by Andrea Lexova.

V současnosti se zúčastňuje autorských čtení a festivalů, studuje filosofii a připravuje cyklus monumentálních pouličních performancí pro případné turné po USA.

These days he takes part in author readings and festivals, studies philosophy and prepares a cycle of monumental street perofrmances for the possible U.S. tour.

V průběhu 28 let provedl cca 140 performancí a multimediálních akcí (včetně videoklipů). During 28 years he produced cca 140 performances and multimedial actions (incl. videoclips).

Je otcem několika dětí v dospělém věku.

He is a father to a few grown-up children.