Juraj Slabeycius

prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.

Vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika a neskôr doktorát (RNDr.) získal na Komenského Univerzite v Bratislave. Vedeckú ašpirantúru absolvoval na Fyzikálnej Fak. Lomonosovovej Moskovskej štátnej univerzite v odbore fyzikálna akustika. Habilitoval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, odbor fyzika pevných látok. V roku 2004 bol inaugurovaný za profesora pre odbor. materiály.

Pôsobil na VŠDS v Žiline (terajšia Žilinská univerzita); od roku 1997 pracuje na Fakulte priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V rokoch 2004-2008 vykonával funkciu prorektora TnUAD pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy.