Máte pravdu, ale strčte si ji někam!

1. 8. 2011 / Jiří Baťa

čas čtení 8 minut

Dovoluji si vám, vážení čtenáři, předložit závažný námět k zamyšlení, případně, dojdete-li k nějakému relevantnímu závěru, prosím o jeho sdělení. Jde o tak zvaně řízené odmítnutí výkonu povinnosti orgánu veřejné správy vůči zákonné oprávněnosti občana v podávání podnětů, námětů, připomínek, stížností apod., obecně řečeno podání na orgán veřejné, příp. státní správy či jinému státnímu orgánu. Konkrétně :

Orgán veřejné (či jiné) správy je ze zákona (č. 128/2000 Sb.), povinen přijmout (přijímat) podání (§ 37 správního řádu) které lze podat jako podnět (§ 42 správního řádu), stížnost (§ 175 správního řádu) atp.

Bohužel ne vždy a ne v každém případě se tak děje (konkrétně u Městského úřadu v Holešově). Především v případech, kdy je takové podání realizováno přes NDOP (Národní databáze občanských podnětů), kterou provozuje občanské sdružení Podněty.cz (www.podnety.cz). Ale abych byl spravedlivý, jiné podání (podněty, náměty, stížnosti apod.) MÚ Holešov "prý" přijímá, s jakým výsledkem však není známo. Nicméně ke zmíněné formě podání přes registr Podněty.cz (resp.NDOP), však MÚ zaujímá negativní postoj a není ochoten je respektovat. Důvod? Z našeho hlediska (členů o.s. Podněty.cz) je to především fakt, že každý jednotlivý podnět má své číslo, vyjadřující rok, měsíc, den, hodinu, minutu a vteřinu jeho podání, čímž prokazatelně a hlavně přesně definuje dobu podání, mající vztah k termínům jeho (jejich) vyřízení. Navíc, což je snad nejdůležitější, je takové podání veřejně přístupné, což je pracovníkům MÚ krajně nepříjemné, Jednak proto, že se lze na veřejném přístupném portále seznámit s problémy, které se týkají města a občanů a za další, že lze veřejně kontrolovat jejich řešení. Proto takový způsob MÚ Holešov odmítá. Pro názornost to dokládám vyjádřením pracovníka MÚ Holešov, vedoucího Odboru kanceláře starosty, Ing. P. Kvasnici:

Z pověření pana starosty reaguji na Vás e-mail zaslaný 1. 3. 2009 v 0:14 hodin. Děkujeme Vám velice za zaslání upozornění a údajný podnět na stránkách www.podnety.cz. Již několikráte Vám bylo sděleno, že stránky www.podnety.cz nejsou oficiální stránky města ani žádné městu nadřazené instituce. Jde o soukromou iniciativu fyzické osoby, kterou město Holešov bere na vědomí, nicméně nehodlá služeb zde nabízených využívat. Pseudopodněty, které zde občané píší nemají pro veřejnoprávní korporace žádnou právní váhu. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, který bezesporu dokonale ovládáte, a dále pak zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vám zcela jasně definují, jakým způsobem lze obci podat podnět a jaké náležitosti musí mít. Mimo jiné se zde píše, že podněty, náměty a připomínky jsou podávány orgánům obce. Nikoliv fyzickým osobám, které je shromažďují a u nichž si lze tyto vyzvednout po předchozím upozornění. Pokud hodláte i nadále zasílat městu podněty, kterých si město cení, prosím dodržujte zákon a postupujte ve shodě s ním. Vyhneme se tak společně zbytečným nedorozuměním.

S pozdravem

Ing. Petr Kvasnica

 vedoucí Odboru kancelář starosty

Důvody, které vedoucí Odboru kanceláře starosty sděluje, jsou zcela irelevantní. Především jde o bagatelizaci podnětů, resp. podání jako takové, když je zmínění pracovník nazývá "pseudopodněty". Dále uvádí, že nemají pro veřejně právní korporace žádnou právní váhu. To přesto, že cituje či upozorňuje na výše zmíněný zákon č. 128/2000 Sb., ve kterém poučuje, jakým způsobem lze obci podat podnět a jaké náležitosti musí mít. Jistě prominete když se obrazně vyjádřím, že "učí staré orly létat"!  Zmínka, že podání (podněty, náměty, připomínky) mají být podávány orgánům obce je sice pravdivá, nicméně to nic nemění na skutečnosti, že tak občané (členové o.s. Podněty.cz) činí. Problém tkví v tom, že podněty jsou nejen podávány na jmenovaný MÚ, ale rovněž je shromažďuje fyzická osoba (předseda o.s. Podněty.cz), který je nejen shromažďuje, ale na jejich základě vede i NDOP (Národní databázi občanských podnětů) a posléze jejich řešení a termíny kontroluje.Nutno poznamenat, že nejen podněty občanů Holešova, ale všechny podněty (z celé ČR), které přes tento systém projdou. Jen pro informaci, aktuálně je v NDOP evidováno 3 405 podnětů. Na závěr pan vedoucí Odboru vyzývá k dodržování zákona a postupu ve shodě s ním, čímž se lze prý vyhnout zbytečným nedorozuměním. Velkorysá vstřícnost!

Jak jste si jistě všimli, vážení čtenáři, výše uvedené vyjádření je zpracováno na základě pověření pana starosty, tj. pana PaedDr. Zdeňka Janalíka (bývalého senátora ODS), který zásadně odmítá tento způsob přijímání podání ze strany občanů a protěžuje způsob osobního podání písemnou formou s tím, že takové podání má být učiněno na podatelně MÚ, která pak podání přidělí pracovníkovi odboru, jehož se podání týká. Tak je totiž z jeho pohledu jedině možné zamezit nežádoucímu veřejnému přístupu k problémům občan versus MU Holešov, resp. problémům města Holešova obecně. Lze si to také vysvětlit jako nežádoucí pohled na jistou nečinnost a odmítání plnění povinností vyplývající ze zákona, či odmítání odpovědnosti k některým závažným obsahům, které podněty přinášejí. Přesto, že i k takovému postoji se lze chránit tzv. poskytnutím ochrany před nečinností orgánů veřejné (státní) správy (§ 80 správního řádu), tento fakt nerespektují právě  výše uvedeným zdůvodňováním.

Je pravda, že zmíněná NDOP není legislativně "požehnaný" institut, o což o.s. Podněty.cz již léta usilují. Přes několikeré sliby některých politiků, především poslanců, že se záležitostí budou vážně zabývat, nadále zůstává u slibů. Je celkem pochopitelné, proč o to neusilují. Ne všichni si totiž uvědomují, že jak poslanci, tak pracovníci veřejné či státní správy zaujímají posty, které jsou (rovněž ze zákona) předurčeny jako služba občanům. Pokud by tedy měli prosazovat legislativní přijetí tohoto institutu jako zákonnou normu, nejen že to evidentně přidá práci úředníkům, ale hlavně by to na ně kladlo mnohem větší odpovědnost. Jak vůči zákonům, tak vůči občanům. A tomu se dosud úspěšně brání. Nicméně podání, prováděné cestou Podněty.cz přesto, že nejsou legislativně uznány jako právní norma, jsou legální, jak stanovuje výše uvedený zákon. Ten totiž připouští, že forma podání není rozhodující.O zpětné vazbě, tedy odpovědi na podání, je orgán veřejné (státní) správy povinen odpovědět na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. I tomu se však orgán veřejné správy MÚ Holešov evidentně zpěčuje.

Protiklad výše uvedeného, tj. příkladného přístupu pracovníků veřejné správy dokládám tímto sdělením :

Příklad by si měl MÚ Holešov vzít od MÚ Vsetín, který si na svoje webové stránky umístil rubriku Nešvary. Podívejte se, jak se občané ve Vsetíně angažují. Oznamují městu zjištěné problémy ve městě a město podněty řeší. Tyto stránky si zřídili z vlastní iniciativy.

Co myslíte, na čí straně je pravda?

0
Vytisknout
9207

Diskuse

Obsah vydání | 3. 8. 2011