Islámští imigranti nejsou primárním problémem

13. 8. 2015 / Petr Sak

čas čtení 14 minut

Pro moc je vždy výhodným nástrojem vládnutí rozdělení lidí. Stále aktuální je antické heslo: Rozděl a panuj“. Politici a média v současnosti horlivě rozehrávají tuto hru a tak v české společnosti vznikají nové barikády, které rozdělují společnost. Muslimové proti české populaci, uvnitř české společnosti se vyhrocují vůči sobě čím dál nesmiřitelnější skupiny. Jedna skupina má vyhroceně protimuslimské názory a postoje a odmítá jejich přijímání jako imigrantů. Přesvědčení druhé skupiny je postaveno na ideologii lidských práv. Obě skupiny se profilují vzájemnou nenávistí a agresivitou. Vzájemně se nálepkují jedni jsou vlastizrádci, druzí jsou rasisti, xenofobové, nacisti. Společné oběma skupinám jsou názory a postoje vytvářené především na základě emocí, se značným deficitem poznání a faktografie.

Většinově články postrádají relevantní analýzu, stojí na falešných mýtech a nepodložených proklamacích. V západním a tedy i v českém mediálním a veřejném prostoru je čím dál častější odvolávání se na hodnoty západní, případně západní křesťanské civilizace. Co jsou ty proklamované západní hodnoty? Hodnoty se projevují v jednání, ať se jedná o jedince či o státy. Samuel Huntington ve všeobecně přijímané monografii „Střet civilizací“ charakterizuje západní civilizaci jako pokryteckou a ze všech civilizací nejvíce agresivní. O hodnotách západní civilizace vypovídá genocida původního obyvatelstva v obou Amerikách, rozpoutání toho nejhoršího co lidstvo zatím prožilo, dvou světových válek, rozbití a zotročení společností a kultur na celých kontinentech jejich kolonizací, provozování otroctví až do konce devatenáctého století, do nedávna existující rasová segregace ve státě, který celý svět školí v lidských právech. To vše povětšinou probíhalo ve jménu Krista, přičemž chování katolické církve bylo nejen v rozporu s učením Ježíše Krista, ale velká část její historie je přímo zločinecká. To, o čem se říká, že tvoří základy evropské kultury a civilizace – křesťanství, se šířilo prostřednictvím meče, rytířských řádů a křížových výprav. Česká společnost měla možnost se ve své historii seznámit s hodnotami křesťanství v období rekatolizace. Katolická církev vyměnila předmět své činnosti, od spirituality se obrátila k majetku a moci. Toho jsme v Česku svědky i dnes, a to dokonce za pontifikátu papeže, který jako žádný jiný papež před ním brojí proti nešvarům církve a za chudou církev. Základní reálnou hodnotou katolické církve je majetek a moc, při jejichž získávání se ve své historii neštítila naprosto ničeho a to jsou ty vychvalované základy západní civilizace. Toho, co s politováním nyní pozorujeme u různých islámských směrů, tedy vzájemné války a násilí, je historie křesťanství plná.

Možná některý čtenář řekne, to je ale historie a současnost je jiná. Hodnotami západní civilizace jsou nyní lidská práva a násilí je hodnotou a nástrojem těch zlých muslimů. Vždyť všichni máme v živé paměti zrůdný teroristický čin muslimů vůči redakci Charlie Hebdo v Paříži a celoevropskou solidární protestní akci. Vyvrcholením bylo v postranní pařížské ulici sehrané ochotnické představení čela protestního průvodu z evropských politiků, kteří jak víme z uniklých informací, mezi sebou bojovali o viditelnější pozice v čele průvodu. Evropa vyjadřovala solidaritu heslem: „Jsem Charlie“, protože se ztotožňuje se svobodou slova naplňovanou tímto časopisem. Já se s takovou svobodou slova neztotožňuji. Byl jsem vychován k jednání, které vyjadřují takové pojmy jako takt, ohleduplnost, citlivost, respekt, empatie. Zesměšňování druhé lidské bytosti či náboženství odmítám, a je jedno, zda to je islám, judaismus, křesťanství či buddhismus.

Zabití několika redaktorů je jistě zcela nepřijatelné, ale před děláním závěrů si připomeňme jednu ze základních myšlenek křesťanské civilizace. „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?“ (Mat.7-1-6). Západ pláče nad, oběťmi islámského terorismu v řádu jedinců, ale přehlíží statisíce a miliony obětí svých agresí, konaných ve jménu údajné demokracie a lidských práv. Jenom v Iráku má západní civilizace na svědomí kolem milionů mrtvých, další statisíce v Lybii a v Sýrii, o miliónech, kteří přišli o své domovy a museli emigrovat ani nemluvě.

Avšak oběti západních hodnot můžeme nalézt i v Evropě, humanitární bombardování usmrtilo v bývalé Jugoslávii více než dva tisíce lidí, přibližně stejně jako zemřelo 11.9. 2001 v USA.

Agenda lidských práv je postavena na západním pokrytectví a na korporacemi financovanými občansko právními (neziskovými) organizacemi. Zcela odlišná měřítka máme pro svět vně západní civilizace a pro západní civilizaci.

Všechna západní globální média jsou schopna spustit masovou centrálně koordinovanou kampaň, pokud je ve vybrané zemi bráněno v propagaci homosexuality, zoofilie či pedofilie. Z obrazovek se na nás valí slova o potlačování lidských práv. Ovšem kde je to nejdůležitější lidské právo, právo na život lidí masakrovaných na území cizích států bezpilotními letadly? Kde je lidské právo na spravedlivý proces a na to, být až do rozsudku považován za nevinného?

Západní hodnotový systém se dále aktualizuje devalorizací rodiny, dítěte a sexuální normality ve prospěch homosexuality. Jako základní hodnota západního systému posiluje majetek, který se stává základním pilířem společnosti a spojnicí mezi chováním státu a jedince. Chování států západní civilizace a západního člověka je odpovědí na otázku v názvu knihy E. Fromma „Mít či být“. Západní člověk se definuje svým majetkem a proto se v naší civilizaci vytvořil patologický vztah k majetku, který je hnací silou, skrytou za nepochopitelnými jevy a událostmi naší civilizace. Finanční krize zplozená plutokracií pomocí toxických derivátů, nevyhlášené války vedené s nejabsurdnějšími zdůvodněními, dobytí státu prostřednictvím bank, ratingových agentur a zkorumpované místní mocenské elity a jeho následné vydrancování.

Čeští odpůrci muslimských imigrantů argumentují, že Češi nemají genocidu a masakry v arabských a muslimských státech na svědomí, že zodpovědné jsou USA, případně Velká Británie a Francie (Libye), tudíž by měli emigrovat do těchto zemí. Avšak obyvatelé státu jsou zodpovědní za své představitele a český prezident, i když nevolený v přímé volbě, podepsal dopis státníků, který legitimizoval, v rozporu s mezinárodním právem, následnou agresi USA vůči Iráku a bombardování Jugoslávie zahalil do pojmu humanitární bombardování. Navíc vojenská letadla při agresi vůči Jugoslávii létala se souhlasem vlády přes český vzdušný prostor. Na rozdíl od Sodomy se ve vládě našli spravedliví, kteří hlasovali proti přeletům. Ivan David i Eduard Zeman byli až do konce svého působení ve vládě obětí negativní mediální kampaně. Naší představitele nás učinili svým způsobem spoluodpovědné za agrese západu a NATO vůči jiným zemím. Některých agresí v cizích státech se však přímo zúčastňuje naše armáda pod eufemistických názvem mise.

* * *

Příčinná souvislost mezi agresemi západu a především USA v Iráku, Afganistánu, Libyi a Sýrii, ale i v dalších zemích a migračním pohybem obyvatel těchto zemí je skutečností, o tom lze těžko pochybovat. Kdo není předpojatý a je schopen analytického myšlení hledá vysvětlení a odpověď na otázku: „Je stav těchto zemí a jejich obyvatel vyvolaný agresí neplánovaným důsledkem nekompetentní politiky a neschopnosti politiků a generálů? Nebo chaos a zmar v těchto zemích, včetně masové migrace do Evropy, je perfektním naplněním plánovaných cílů válečných operací?

Chci - li naplnit džber vodou a voda stále mizí, musím nejdříve zjistit příčinu (díra) a příčinu vyřešit, teprve potom má smysl lít do džberu vodu. Podobně je to s islámskými imigranty. Základní je pochopit příčinu jejich migrace. Migrace muslimů z uvedených států není základním problémem, ale důsledkem základního problému a tím je agresivní politika USA a dalších západních států. Otázky kvót, a další související témata jsou nepodstatná a nic neřeší. Pozornost je třeba obrátit ke změně politiky USA.

Současné rozdělení české společnosti na základě vztahu k islámské migraci je umělé a nesmyslné. Přestože obě strany mají argumenty, které mají smysl i nesmyslné argumenty, jejich střet smysl nemá. Jediné skutečné řešení je změna americké agresivní politiky, která z fungujících států vytváří masy zoufalých lidí bez domova, bez ekonomiky a infrastruktury. Z fungujících států dělá nebezpečné trosky, v nichž se nedá žít, ale v nichž zůstává ropa. Tím se dávají do pohybu masy z jednoduchého důvodu, aby přežili. Jdou nejen tam, kde se najedí, ale také tam, kde jim nebudeme házet na hlavy bomby. Proto jejich pochod do Evropy je zcela logický a my jsme za něj zodpovědní.

Šance, že americké mocenské elity změní svou agresivní politiku je však mizivá, stejně jako to, že evropští politici budou dělat politiku ve prospěch občanů a ne korporací a amerických zájmových skupin. Proto v rámci daného světového pořádku lze jen těžko očekávat řešení jednoho ze základních současných civilizačních problémů a to je válečná destrukce států, vyvolávání chaosu v těchto zemích a následný masový migrační pohyb jejich obyvatel. Proto lze s velkou pravděpodobností očekávat postupnou islamizaci Evropy, čemuž nahrává změna v hodnotovém systému evropských žen, jehož důsledkem je pokles natality na úroveň, která nepokrývá ani přirozený úbytek obyvatelstva.

Samozřejmě mají pravdu ti, kteří říkají, že přijetí lidí z jiné kultury znamená měnit naší kulturu a společnost. Tvrdit opak je jako tvrdit, že naléváním vody do vína se víno nemění. Důsledky multikulturality můžeme vidět v USA, v níž brutalita policie a nejvyšší podíl populace ve věznicích má příčiny právě v této multikulturalitě.

Skupiny podporující imigranty jsou pohoršeny jevy jako šibenice v průvodu. Zatímco nereálný symbol jim vadí, házení předmětů na prezidenty jim nevadilo. Kdo mohl zaručit, že místo vajíčka někdo nehodí bombu, granát. Policie snad dávala razítkem povolení na házené předměty? Kde také byli tito symbolem šibenice pohoršení aktivisté, když byla bombardována Jugoslávie a ne symbolicky, ale reálně umírali statisíce lidi v Iráku, Libyi, Syrii? Neukazuje se zde již nový typ člověka socializovaného virtuální realitou v kyberprostoru, který vnímá teprve to, co může „lajknout“ a co mu je ve vhodné formě předestřeno na sociální síti?

Závěrečné teze

Západní civilizace po staletí měnícími se formami a nástroji parazituje na třetím světě. Samotný fenomén, současná migrace v očekávaném rozsahu, není pozitivní pro nikoho; pro evropské státy, původní státy migrantů ani pro samotné migranty.

V posledních desetiletích USA (Velká Británie, Francie) a NATO v rozporu s mezinárodním právem a ustavující atlantickou chartou, která má obranný charakter, vylučuje vojenské operace na území jiných státu a ukládá řešit mezinárodní problémy mírovými prostředky, vojenskou agresí rozvrací fungující státy a svým chováním opravňuje k otázce, zda se nejedná o genocidu.

Masová migrace z původních kolonií do zemí, které je kdysi kolonializovaly, je zpětný ráz (zpětná vlna) kolonializace. Veškeré konání má své důsledky, a v současnosti vidíme důsledky kolonializace, která vytvořila kanály mezi kolonií a mateřskou zemí. Jedná se o kanály kulturní, sociální, náboženské, ekonomické, jazykové, dopravní. Tyto kanály byly tvořené směrem od mateřské země do kolonie. Opačným směrem proudily pouze hodnoty vytvořené v kolonii pro mateřskou zemi. Nikdo však nemůže zabránit pohybu v opačném směru. Kolonializátoři již v počátcích kolonializace rozhodli o tom, že jejich země přestane být zemí bílé křesťanské kultury. Bylo jen otázkou času, kdy se spustí antikoloniliazační vlna opačným směrem do mateřské země. Ten čas nastal.

Přirozené je, že člověk touží žít ve svém domově. Většinově pokud nemusí, tak žije ve svém domově, se svou infrastrukturou. Masová migrace je vedená především snahou přežít. Západní civilizace, hlavně USA, rozbijí jejich domovy a mobilizuje jejich pud po přežití, který je vede do Evropy, protože zatím si zde města nebombardujeme ani nevytváříme umělé islámské teroristické entity.

Při řešení problému migrace je třeba obrátit pozornost k podstatě a tou je agresivní politika USA, vedoucí k rozvracení státu a masakrování jejich obyvatel, která problém vytvořila a dále ho prohlubuje. Přít se o nepodstatné jevy jako jsou kvóty či logistika přijímaní migrantů je pouhým odváděním pozornosti od podstaty problému.

0
4404

Diskuse

Obsah vydání | 14. 8. 2015