Jak Německo strategicky připravuje rozvoj své ekonomiky - proč to nejde v ČR?

10. 3. 2015

"Německo je jako dobře namazaný stroj. Když se pro něco rozhodne, tak jede" píše Milan Lelek o strategickém plánu německého průmyslu pro nejbližší budoucnost. "Když je v Německu něco potřeba realizovat, vždy se vytvoří “Arbeitsgruppe”. Je věcí cti, být do takové pracovní skupiny jmenován," pokračuje. V tomto případě jde o alianci průmyslových podniků, které se snaží předložit vizi vývoje německého průmyslu. Jak to, že německý průmysl má detailní plán rozvoje, kde je ten český? Nebo budeme nadále jen montovat to, co v Německu vymyslí? Ve strategii německého průmyslu nikde není zmínka o tom, že by měl vzdělávací systém dodávat levné pracovní síly, jak požaduje pan Hanák ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Naopak se v dokumentu jasně uvádí, že německý průmysl bude hledat rovnováhu mezi jeho zájmy a zájmy společenskými, dodává Bob Kartous.

Cíle aliance pro budoucnost průmyslu

Struktura a způsob spolupráce v rámci aliance

Pro udržitelný, moderní, efektivní a konkurenceschopný německý průmysl

Aliance si klade za cíl systematicky a kooperativně řešit jak konkurenční schopnost, tak i budoucnost průmyslu a pracovních míst v průmyslu v Německu a Evropě v úzké spolupráci mezi vládou, podnikatelskými svazy a sdruženími a odbory. Na pozadí konkrétních potřeb jednotlivých odvětví a zvláštních požadavků s ohledem na megatrendy demografických změn, transformace energetiky, digitalizace a globalizace by měla být navržena komplexní průmyslová politika včetně konkrétních doporučení a politických záměrů opatření v oblasti politiky, podniků a odborů.

Přitom by měly být podporovány zájmy zaměstnanců a cíle německého sociálního modelu (sociálního partnerství, kolektivního vyjednávání a spolurozhodování). Aby bylo možno zahájit v samém středu společnosti již dávnou nezbytnou diskuzi o významu práce a vytváření hodnot pro řešení společenských, ekonomických a ekologických výzev, budou realizovat spolupracující instituce novou síť.

Partneři zformulují společné požadavky. To se ale nebude týkat příslušných úloh partnerů v tarifní oblasti nebo v zastoupení branže v rámci zastupování zájmu svých členů a při zastávání jiného politického stanoviska.

Práce aliance bude v rámci spolupracujících institucí hodnocena v pravidelných intervalech. Na tomto základě se bude rozhodnutí o dalším pokračování aliance.

I. Konkrétní způsob práce aliance

Aliance se skládá z 14 partnerů. Kromě tří iniciátorů, BMWi, IG Metall a BDI, to jsou dále podnikatelské organizace VCI, VDA, VDMA, ZVEI, HDB, BDA, Gesamtmetall, BAVC a odborové organizace DGB, IG BCE, IG BAU. Aliance bude zpracovávat průmyslově politické analýzy a požadavky také z dalších diskuzí a dialogů branží, dále i z akademické sféry, a tím spolurozhodovat o politickém programu na federální úrovni.

High-Level Group (HLG)

Účastníci HLG jsou: Ministr hospodářství a energetiky a prezidenti zaměstnavatelských svazů a předsedové odborových organizací. Cílem je vytvořit a zpracovat na základě strategie pro konkurenceschopnost a internacionalizaci, pro střednědobou a dlouhodobou perspektivu průmyslu centrální průmyslově politická opatření a požadavky.

"Sherpa" round

Zasedání HGL bude zajišťovat přípravná skupina (dále jen skupina sherpa). Předsedá státní sekretář pro průmysl v BMWi. Sherpas jsou vedle vedoucího odboru průmyslové politiky BMWi, osoby ve vedoucích funkcích, které jsou jmenovány obchodními sdruženími a odborovými organizacemi. Cílem je dosáhnout lepší koordinace zájmů v oblasti průmyslové politiky a souhrnu dosavadních výsledků a požadavků, například v rámci odvětvově specifických dialogů, technologických platforem a pracovních skupin aliance. Ty by měly připravovat souhrn doporučení pro průmyslově politická opatření a předkládat návrhy pro High-Level Group.

Pracovní skupiny

Aliance vytvoří pracovní skupiny pro zpracování základních témat o budoucnosti průmyslu v Německu (návrh viz níže). Pracovní skupiny by měly k příslušnému hlavnímu tématu vycházejíce z aktuálních doporučení průmyslových odvětví včetně specifikovaných požadavků na vytvoření společných odvětví překrývajících doporučení pro zasedání skupiny „sherpa“. Každá pracovní skupina (PS) je řízena dvěma předsedy z okruhu aliančních partnerů, kteří na základě odsouhlasení „sherpy“ pozvou účastníky, a připraví plán práce. BMWi zařadí každé PS vedoucího skupiny v souladu s jeho odbornou způsobilostí, aby tak mohl sledovat stav politických procesů, dále i konkrétní doporučení v rámci dialogů a platforem, do kterých je BMWi zapojen, a začlenit je do návrhů pracovních skupin.

Koordinační centrum

Práci aliance je podporována koordinačním centrem v BMWi, která zajišťuje transparentní tok informací v rámci aliance. Koordinační orgán podporuje alianční partnery při sdílení průběžných výsledků, plánech pro zasedání a dalších důležitých informacích pro pracovní skupiny. Struktury aliance je nezbytné vytvářet efektivně.

II. Zaměření pracovních skupin

Následující pracovní skupiny s dále uvedenými základními tématy byly založeny pro věcnou podporu práce aliance:

PS1: Akceptace - atraktivní průmysl

PS2: Investičně silný průmysl

PS3: Budoucnost práce v průmyslu a službách souvisejících s průmyslem

PS4: Budoucí struktury vytváření nových hodnot

PS5: Mezinárodní konkurenceschopnost německého průmyslu

Detailní popis zaměření:

Vedení: Verband der chemischen Industrie e.V. (VCI) - Norbert Theis (člen představenstva) a Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) - Tomas Nieber (Vedoucí oddělení hospodářské a průmyslové politiky)

Oborově specifické zpracování akceptace a problematiky nedostatečné akceptace průmyslu (zejména nových průmyslových závodů), technologie, inovací (včetně vnímání rizik a jejich akceptace) a průmyslové infrastruktury

Rozvíjet komunikační strategie ve vztahu mezi prosperující společností a průmyslem, pro integraci průmyslu do globalizace a volného obchodu a dalšího vývoje průmyslových kompetenčních řešení v rámci globálních hospodářských výzev

Posílit dialog mezi občany k problematice průmyslové infrastruktury a vytvářet modely pro vyvážení zájmů mezi občany a průmyslem

Vedoucí: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) - Dr. Ralf Wiechers (hlavní ekonom) a Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) - Dietmar Schaefers (celostátní / spolkový místopředseda)

Determinanty investiční aktivity podle velikosti a branže firmy s umístěním investice v Německu, se začleněním do práce BMWi komise expertů pro "posílení investic v Německu".

Zjištění stavu a kvantifikace soukromých investičních potřeb a potenciálních překážek pro průmysl a výzev k modernizaci základního kapitálu německého průmyslu a zkoumání hospodářsko-politických rámcových podmínek pro soukromé investice v průmyslu na německé a evropské úrovni.

Veřejné investice do infrastruktury (zlepšení dopravy, energetiky a komunikační infrastruktury sítí, zapojení soukromého kapitálu a vzdělávání, dalšího vzdělávání a rekvalifikace.

Pracovní skupina 3: Budoucnost práce v průmyslu a službách souvisejících s průmyslem

Vedoucí: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) - Peter Clever (náměstek hlavního jednatele.) a der Bund der Gewerkschaften (DGB) - Stefan Körzel (místopředseda spolkového předsedy).

Nové kvalifikační požadavky na vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím technického pokroku

Nové formy práce

Zajištění kvalifikované pracovní síly

Pracovní skupina 4: Budoucí struktury vytváření nových hodnot

Vedoucí: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) Dr. Patricia Solara (člen výkonného výboru) a Industriegewerkschaft Metall, IGM (IG Metall) - Christiane Benner (výkonná člena představenstva)

Digitalizace a propojení průmyslových struktur do sítě

Industrie 4.0 s přihlédnutím k iniciativám mimo jiné. IT Summit, Platforma Industrie4,0 Platforma Inovativní digitalizace hospodářství a další iniciativy

Nové formy podnikové organizace ve středně velkých a velkých firmách, inovační kultury, poskytování rizikového kapitálu a podílnického kapitálu

Pracovní skupina 5: Mezinárodní konkurenceschopnost německého průmyslu

Vedoucí: Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) - Dr. Klaus Günter Deutsch (hlavní ekonom) a Industriegewerkschaft Metall, IGM (IG Metall) - Wolfgang Lemb (výkonný člen představenstva)

Německý model: otevřená ekonomika a konkurenceschopný průmysl.

Determinanty (určující faktory) jsou mimo jiné:

Výzkum, inovace a kvalita

Dynamizace (zrychlení) EU vnitřního trhu a eurozóny

Ekonomické, sociální, energetické, klimatické a environmentální podmínky pro vytváření přidané hodnoty v průmyslu

III. Síť „Budoucnost průmyslu“

Kromě politického dialogu v oblasti průmyslu mezi vládou, podnikatelskými sdruženími a odbory je také nezbytná společenskopolitická diskuse o úloze a významu průmyslu pro naši zemi (pro Německo) a podmínky pro její úspěšnou činnost. Spolupracující instituce se shodly na zřízení společné sítě pro „budoucnost průmyslu“, a s jejím zřízením do léta roku 2015. Okamžitě na tom začneme pracovat, zajišťovat pracovní program a ujednávat další podmínky konsenzuálně (souhlasně).

Determinant:

rozhodující, určující, usměrňující parametr, činitel či faktor pro žádoucí či nežádoucí aktivitu

Poznámka: Determinanty investic:

1) investice závisí na příjmech, které budou generovány celkovou hospodářskou aktivitou, neboli výší a tempem růstu GNP (Gross National Product) = HDP (Hrubý domácí produkt).

2) výši investic velmi ovlivňují také investiční náklady. Tyto náklady jsou determinovány faktory jako úroková sazba, vládní daně, daňové slevy apod.

3) třetím faktorem určujícím investice je očekávání a důvěra firem.

4) investice také ovlivňuje vláda prostřednictvím aktivní monetární politiky, daňových programů a obecného zaměření mikroekonomických politik.

Informace v němčině ZDE

0
Vytisknout
7550

Diskuse

Obsah vydání | 12. 3. 2015