Petr Hájek, ideolog a tmář

29. 4. 2009 / Boris Cvek

čas čtení 6 minut

Nejprve mi (hromadným mailem) přeposlal Anton Markoš vyjádření Fatimy Cvrčkové k vystoupení Petra Hájka, prezidentova muže, na semináři Centra pro ekonomiku a politiku. Pročetl jsem její slova a zdálo se mi, že příliš zveličuje nějakou bezvýznamnou událost. Nyní jsem však dostal od Martina Škabrahy přímo odkaz na Hájkův příspěvek s názvem "Já z opice nepocházím". Začíná slovy: "Nevím, jak vy, ale já z opice nepocházím. Vím to tak jistě, jako že je živý Bůh nade mnou." I zděsil jsem se.

Především si nemyslím, že s Hájkem má smysl polemizovat vědecky či filozoficky. Hájek ani příliš nezapírá, že je ideolog a tmář, že ho naprosto nezajímá složitost odborné diskuse a barevnost celého problému. Sebejistě dává vedle sebe darwinismus a marxismus, nazývá darwinismus bludem, potom se snaží i o nějaké, ničím nepodepřené argumenty. Ideologie, kterou Hájek zastává, je těžko dnes už jen tak nalézt, není to ani inteligentní design, je to prostě ideologický odpor k poznání a přírodní vědě jako takové. Jeho téměř jmenovec von Hayek, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a modla, k níž se klausovci rádi hlásí, kdysi napsal (v článku Proč nejsem konzervativec?), že právě kvůli tomu, že konzervatismus nemá rád pokrok a svobodné vědecké bádání, nemůže být konzervativcem. Dnes (a v tom je Hájek jako fosilie sám důkazem určité evoluce) už "konzervatismus" asi většinou neznamená odpor k pokroku a vývoji, dokonce i Vatikán evoluční teorii uznává, o ortodoxních církvích ani nemluvě (jedno z nejlepších uznání darwinismu jsem četl v jednom ortodoxním řeckém katechismu).

Mojí reakcí na velice hloupé a zabedněné vystoupení Petra Hájka by byl citát z von Hayeka, který jsem níže okopíroval a zkusil přeložit do češtiny (dosti volně, tak aby to bylo česky a dobře čitelné). Von Hayek jasně říká, že pokud by chtěl někdo jako Petr Hájek opravdu protestovat proti evoluční teorii, měl by se aktivně zapojit do vědeckého bádání a do odborné diskuze faktů. Petr Hájek naopak dává najevo, že jeho intence je dogmaticky náboženská a tmářská (řečeno von Hayekovými slovy).

Dokážu pochopit celkem sofistikovanou snahu některých evangelikálních hnutí prosadit tzv. "inteligentní design", i když to s vědou nemá nic společného (a nejen v oblasti evoluční teorie se právě evangelikální církve, zdaleka ovšem ne všechny, ukazují jako to nejfundamentalističtější křesťanství, co existuje) - absolutně ale odmítám protivědecký Hájkův výpad, který patří někam do myšlení ultrakonzervativního papeže Pia IX.

"Personally, I find that the most objectionable feature of the conservative attitude is its propensity to reject well-substantiated new knowledge because it dislikes some of the consequences which seem to follow from it - or, to put it bluntly, its obscurantism. I will not deny that scientists as much as others are given to fads and fashions and that we have much reason to be cautious in accepting the conclusions that they draw from their latest theories. But the reasons for our reluctance must themselves be rational and must be kept separate from our regret that the new theories upset our cherished beliefs. I can have little patience with those who oppose, for instance, the theory of evolution or what are called "mechanistic" explanations of the phenomena of life because of certain moral consequences which at first seem to follow from these theories, and still less with those who regard it as irrelevant or impious to ask certain questions at all. By refusing to face the facts, the conservative only weakens his own position. Frequently the conclusions which rationalist presumption draws from new scientific insights do not at all follow from them. But only by actively taking part in the elaboration of the consequences of new discoveries do we learn whether or not they fit into our world picture and, if so, how. Should our moral beliefs really prove to be dependent on factual assumptions shown to be incorrect, it would hardly be moral to defend them by refusing to acknowledge facts."

"Osobně považuji za nejvíc diskutabilní rys konzervativního postoje jeho sklon zamítat dobře podložené nové poznání, protože se mu nezamlouvají některé jeho důsledky. Řečeno nepokrytě: vadí mi jeho tmářství. Připouštím, že přírodní vědci stejně jako ostatní podléhají výstřelkům a módám a že máme mnoho důvodů byt ostražití v přijímání důsledků jejich nejnovějších teorií. Nicméně důvody pro naše váhání musí být samy racionální a musí být odděleny od naší lítosti, že nové teorie nahradily přesvědčení, která jsme si pěstovali. Mohu mít jen málo trpělivosti s těmi, kdo třeba oponují evoluční teorii či tomu, co bývá nazýváno "mechanistické" vysvětlení fenoménu života, kvůli určitým morálním důsledkům, jež na první pohled plynou z oněch teorií. Ještě méně trpělivosti mám s těmi, kdo považují za nepodstatné nebo bezbožné klást si vůbec nějaké otázky. Jestliže konzervativec odmítá čelit faktům, pouze oslabuje svou pozici. Často se stává, že důsledky, které jsou předjímány racionálně z nových vědeckých náhledů, z nich nakonec vůbec neplynou. Ale pouze aktivní účastí v hledání konsekvencí nových objevů se učíme, zda se hodí do našeho obrazu světa a pokud ano, jakým způsobem. Kdyby se naše přesvědčení o morálních hodnotách měla skutečně ukázat závislá na našich chybných hypotézách o faktech, těžko může být morální bránit je popíráním faktů samotných."

Vystoupení Petra Hájka ZDE

Reakce Fatimy Cvrčkové ZDE
Text "Why I Am Not a Conservative" od F. A. von Hayeka ZDE

0
Vytisknout
16028

Diskuse

Obsah vydání | 30. 4. 2009