Nechci zmanipulované předvolební průzkumy

2. 10. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 11 minut

Česká televize se zavázala bez výběrového řízení zaplatit za průzkumy na 1000 respondentech dvěma agenturám zhruba dvojnásobek toho, co Český rozhlas, který výběrové řízení vypsal. Kvalitu průzkumů za více než tři miliony nelze nezávisle ověřit, protože ČT ve svých vyjádřeních lže nebo zatajuje klíčové údaje. Data nechala televize pořídit za peníze nás všech – poplatníků televizních poplatků. Data nám všem i patří. S informacemi Česká televize nesmí zacházet jako se zbožím,nesmí si je přivlastňovat a nesmí je utajovat – musí je zveřejnit, přikazuje jí Kodex. Přesto tak v celé úplnosti a pravdivosti nečiní. Dle vyjádření svého generálního ředitele ani učinit nehodlá.

Ale já si přeji jako "spolumajitel" České televize – občan – znát primární data předvolebních výzkumů – odpovědi tisícovky respondentů v každém regionu. Chci znát i naprosto přesnou metodiku spolupráce výzkumného oddělení ČT s agenturami při zpracování jednotného pohledu na tyto data. Chci si postup ČT přepočítat a srovnat se závěry, které učinili výzkumníci ČT. Mám na to právo.

Nevadí mi, jestliže určitá část bude "černou skřínkou" – know-how agentur. Přepočet dat dle sociodemografických ukazatelů však tímto "black boxem" být nemůže a nesmí. Budu-li znát data vstupní a budu li znát data výstupní, svůj úsudek o charakteru černé skřínky si udělám sám. Sám si ze zveřejněných primárních dat udělám i výstup, nazvaný "stranické preference" (což je něco zdaleka jiného, než "volební model"),pokud ho za mne nesjou schopní a ochotní udělat sociologové v ČT a v ČRo. Navíc - "stranické preference" z dat ČT a "stranické preference" z dat ČRo by měly (plus mínus autobus) souhlasit, protože do nich umělý konstrukt volebního modelu nevstupuje. Bude tedy možné i ověřit, zda se agentura ČRo a agentury ČT dotazovaly vyváženého panelu respondentů. A výsledky voleb nám pak ukáží, zda při příštích volbách lze tyto sociology brát vážně a platit je, nebo ne. Odborné renomé všech tří agentur je totiž přibližně stejné. Jejich výsledky se už od výsledků posledních voleb lišily víc, než činí deklarovaná tolerance dle metodiky výzkumů...

Obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek je trestný čin. Ať již jsou to pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, nebo porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže či jen porušení povinnosti při správě cizího majetku. Česká televize zadala předvolební průzkumy dvěma agenturám bez výběrového řízení - uzavřela s nimi smlouvy na vytvoření autorského díla dle autorského zákona. Smlouvy neplatné, protože protizákonné. Nelze uzavřít s právnickou osobou autorskou smlouvu, protože společnost s ručením omezeným nemá ani ručičky, ani nožičky, ani hlavičku a v ní mozeček, aby autorské dílo silou génia vytvořila. Přesto tak Česká televize učinila. Kdo je za to zodpovědný?

V minulých dnech a týdnech se předvolební průzkumy ČT, podle kterých ČT vybírá hosty do pořadu Otázky Václava Moravce Speciál, staly předmětem odborné kritiky – mimo mne se k nim velmi kriticky vyjadřoval matematik a statistik Škop a sociolog Podhajský. Kriticky vystoupil i bývalý generální ředitel Slovenské televize Hreha. Na rizika volebních modelů reagovala i Magdalena Zvejšková v diplomové práci na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK: Statistická chyba při reprezentativních výběrech z populace, Kapitola 3 - Odhad statistické chyby pro volební modely. Česká televize na všechny doposud vznesené odborné výtky reagovala tiskovou zprávou o tom, že  Volební model České televize je transparentní a důvěryhodný... Český rozhlas zareagoval daleko objektivněji, i když ne zcela. Česká televize na jeho vyjádření zakňučela bolestí... Cyničtí kolegové - komentátoři si neodpustili jedovatost: Matoucí průzkumy? Ne, pluralita, říká rozhlas o ČT. I ČTK byla nucena konstatovat, že průzkumy pro krajské volby se někdy liší i o sedm procent...

PODROBNOSTI

Jako občan a volič si přeji a budu vyžadovat od obou organizací veřejné služby - České televize i Českého rozhlasu, aby sloužily veřejnosti. Za to všichni solidárně platíme jejich zaměstnance, včetně generálních ředitelů. Nicméně i zda platí ono staré: Davěraj, no pravěraj.

Ačkoliv předvolební vysílání obsahuje mimo zpravodajských pořadů a publicistického pořadu OVM i pořad Politické spektrum, stránky "Volby" propagují pouze pořad OVM, jeho archiv a související sebepropagační zprávy tohoto pořadu. Pořad Politické spektrum naprosto ignorují. Tím zamezuje Česká televize přístupu návštěvníků stránek k informacím o pořadu Politické spektrum,ve kterém odpovídají politici stran, do OVM nevybraných.

Někteří jsou si rovní, prasata jsou si však rovnější – v orwellovském duchu je takto Českou televizí uplatňována zásada "odstupňované rovnosti", kterou si dovolila ČT formulovat i v textu Pravidel předvolebního a volebního vysílání...

PODROBNOSTI

Stránka "Volby" propaguje ovšem i stránky třetích osob – lobbyistického občanského sdružení Oživení, Fondu Otakara Motejla a lobbyistické organizace Transparency International Slovensko. Kdo to povolil a kdo je za to odpovědný?

Radě České televize jsem zaslal podnět na prošetření řady podivností, které předvolební průzkumy provázely, zároveň stížnost na generálního ředitele a upozornil jsem důrazně Radu ČT na rozporuplnost vyjádření jednotlivých osob z České televize či jejich partnerů o metodice a charakteru výzkumů, dle kterých se řídí předvolební vysílání ČT. Upozornil jsem Radu i na požadavky Kodexu ČT a povinnost Rady dohlížet nad dodržováním Kodexu.

Upozornil jsem Radu ČT na pojmovou odchylnost mediální prezentace výzkumů od terminologie, kterou ukládají Pravidla předvolebního vysílání, Českou televizí schválená a zveřejněná. Česká televize současně ve vysílání a při prezentaci výzkumů uvádí, že výzkum byl prováděn na více než 1000 osobách, což není pravda, pokud je pravdivé vyjádření ředitele agentury STEM/MARK, že jeho agentura má vlastní know-how při zpracování dat do modelu. Každá z obou agentur sbírá a zpracovává jen polovinu dat. Dvakrát samostatně totéž není dvakrát totéž a dva průzkumy o 500 respondentech není jeden průzkumo1000 respondentech.

Upozornil jsem důrazně Radu ČT na její povinnost kontroly povinností ČT dle § 2 zákona o ČT. Vyzval jsem Radu, aby v té souvislosti přednostně, ale detailně prozkoumala veškerá vyjádření, která Česká televize učinila ve vztahu k předvolebním průzkumům veřejného mínění ve vysílání, na internetu a v komunikaci s novináři, a zkoumala jejich pravdivost vzhledem k metodice těchto výzkumů, aby v té souvislosti uplatnila své právo i povinnost kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize, dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize.

Doporučil jsem Radě ČT, aby vydala

  • stanovisko Rady ČT ke kvalitě předvolebních průzkumů a kvalitě jejich zveřejňování a komentování Českou televizí v tiskových prohlášeních, ve vysílání a na internetu
  • stanovisko Rady ČT k adekvátnosti ceny těchto výzkumů
  • důrazné doporučení Rady generálnímu řediteli k zajištění zveřejnění úplné a nezkreslené detailní metodiky společné tvorby předvolebních průzkumů odborným útvarem ČT ve spolupráci s oběma najatými agenturami, která by byla jednoznačně srozumitelná jak laické, tak i odborné veřejnosti
  • důrazné doporučení Rady generálnímu řediteli k zajištění zveřejnění ze všech průzkumů vyplývajících stranických preferencí v každém kraji, obsahujících preference nevoličů a nerozhodnutých voličů, včetně datových tabulek a grafů ve formátu xls, a to ještě před termínem voleb a ukončení zveřejňování výzkumů
  • doporučení Rady generálnímu řediteli k zajištění zveřejnění anonymizovaných primárních dat všech průzkumů ve formátu SPSS pro možnost detailní analýzy odbornou veřejností, a to ještě před termínem voleb a ukončení zveřejňování výzkumů.

Předseda Rady ČT Uhde mi v telefonickém rozhovoru sdělil, že bude v tomto duchu navrhovat usnesení a že jeho soukromým názorem je, že Česká televize by měla postupovat vůči svým divákům co nejotevřeněji a zveřejnit vše podstatné pro nezávislé ověření relevance těch závěrů, které z výzkumů učinila. Obdobný příslib mám od generálního ředitele Českého rozhlasu Duhana. Stále ještě je čas, i když už ho není mnoho... Utajování primárních dat výzkumů i detailní metodiky by odporovalo zásadám Kodexu obou institucí a požadavkům kladeným na veřejnou službu i požadavku naprosté neutrality ČT a ČRo v předvolebním vysílání. Kdo z generálních ředitelů a radních si to vezme na odpovědnost?

Nechci, aby někdo za mé peníze manipuloval volbami. Přeji si ústavně zaručenou rovnou soutěž poltických názorů a stran, které vyústí do férových voleb, které budou co nejvěrněji odrážet názor maximálního množství voličů. Můj názor je čistě sobecký.

Já v téhle zemi chci ještě i za nějaký ten rok žít !

psáno pro První zprávy ZDE

0
Vytisknout
8563

Diskuse

Obsah vydání | 3. 10. 2012