6185

Jaroslav Kuba

JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

advokát, vyučuje předměty Stavební a bytové právo, Ústavní právo a státověda na katedře veřejné správy Právnické fakulty v Plzni

 • Po absolvování střední školy (pátý maturitní předmět filosofie) studium na právnické fakultě UK v Praze (JUDr.) a později na filosofické fakultě UK (PhDr.).
 • Po ukončení studií podnikový právník, posléze vojenská služba. Po návratu nástup do aspirantury na UK v Praze. Kandidátská práce věnovaná problematice filosofie práva, se zřetelem na lidská práva (CSc.).
 • Nedlouho na to dlouhodobá hospitalizace a rekonvalescence po vážné autonehodě, s trvalými zdravotními následky.
 • Na základě pozvání USIA v roce 1988 dlouhodobá stáž na Kolumbijské universitě v New Yorku, věnovaná problematice lidských práv.
 • Po návratu v roce 1990 na ČVUT v Praze založil katedru humanitních a společenských věd a uspěl v konkurzu na místo jejího vedoucího. Zároveň otevírá svojí advokátní kancelář, praxe dosud.
 • V roce 1995 vědeckým tajemníkem Ústavu veřejné správy Právnické fakulty ZČU v Plzni a posléze členem katedry ústavního práva prof. Klímy (trvá).
 • V roce 1996 opětovná stáž na Kolumbijské universitě.
 • Zároveň jako externista začíná přednášet v rámci Katedry veřejné správy a regionalistiky na VŠE ústavní a správní právo., dnes zástupce vedoucího katedry práva VŠE
 • Spoluzakladatel Vysoké školy aplikovaného práva v Praze, člen její vědecké rady (výuka ústavního práva a sociologie práva), doposud.
 • Člen Fulbrightovy nadace, Konzultativního orgánu právnického prezidenta republiky.
 • Publikační činnost knižní, časopisecká a novinová; značný objem písemné tvorby časově vázán na výkon advokacie.