Blanka Hrudková

Autorka je speciální pedagog , etoped a výchovný poradce, interní auditor kvality, vystudovala Univerzitu Karlovu, studovala na Rijksuniversitat Groningen v rámci studemtské mobility, zabývá se problematikou poruch chování, je autorkou diagnostických nástrojů pro disruptivní poruchy chování, zabývá se analýzami poradenského systému ČR, přispívá do odborných časopisů - Zpravodaj výchovného poradenství, Kvalita pro život aj., spolupracuje se školami při tvorbě jejich rozvojových programů a při zavádění systémů řízení kvality, autorka metodiky pro zavádění systému řízení kvality do škol, členka Rady kvality ČR v odborné sekci Kvalita ve vzdělávání. Pracovala jako odborná vychovatelka ve Výchovném ústavu, školní speciální pedagog, výchovný poradce a učitel, vyučovala na VOŠ sociální práce, v současné době na RD a pracuje jako poradce pro zavádění systémů řízení kvality do škol a NNO.