Petr Bezouška

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

předseda Expertního panelu ministra práce a sociálních věcí ke koncepční novele zákoníku práce

Vystudoval Fakultu právnickou ZČU, absolvoval v květnu 2002 s vyznamenáním. V prosinci 2002 složil rigorózní zkoušku z oboru občanské právo a získal titul JUDr. (téma práce: Rozsudek pro zmeškání a pro uznání). V březnu 2008 absolvoval doktorský studijní program, obhájil disertační práci na téma Nová úprava individuálního pracovního práva a získal titul Ph.D. Od roku 2002 pracuje jako odborný asistent na FPR ZČU v Plzni, vyučuje občanské právo hmotné a nájemní právo. Od června 2005 do dubna 2008 byl tajemníkem Akademického senátu FPR. Od roku 2002 je předsedou občanského sdružení Spolek JURISTIC.

Účastnil se několika vědeckých konferencí a publikuje v české odborné literatuře. Společně s JUDr. Bednářem pro studenty a bývalé absolventy pravidelně organizuje odborné, víkendové semináře v Nečtinech. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. V listopadu 2007 byl ministrem práce a sociálních věcí pověřen vedením expertního panelu pro vypracování návrhů ke koncepčním změnám v zákoníku práce.

Monografie, sborníky, kapitoly v odborných publikacích a komentářích

 • BEZOUŠKA, Petr, BEDNÁŘ, Václav, BERNÁŠEK, Michal. Soukromé právo pro neprávníky. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2003.
 • BEZOUŠKA, Petr, HULMÁK, Milan, et al. Praktikum. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005.
 • BEZOUŠKA, Petr, BEDNÁŘ, Václav (eds.). Nečtiny 1999-2005. Sborník vydaný u příležitosti konání 10. odborného semináře. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005.
 • FIALA, Josef, KINDL, Milan, et al. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. Kapitola o náhradě škody (s. 575 -- 650).

Články

 • Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Právní rádce. 2003, roč. 11, č. 9.
 • Krátké zamyšlení nad rozsudky pro uznání a pro zmeškání. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 1.
 • Zmeškání a uznání v civilním řízení, Právní rádce. 2004, roč. 12, č. 3.
 • Ozvěna privatizace a restituce. Právní rádce. 2004, roč. 12, č. 4.
 • Některé aspekty zástavního práva při konkursu. Právní rádce. 2005, roč. 13, č. 1.
 • Nezletilý a závěť notářským zápisem. Právní rádce. 2005, roč. 13, č. 4.
 • Uplatnění principu akcesority u podnájmu bytu. Právní rádce. 2006, roč. 14, č. 2.
 • Jak se v právních řádech, ve kterých je převod nemovitostí založen na konsensuální zásadě, řeší význam zápisu do veřejných registrů. In MALACKA, Michal. Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11-1.12.2005.. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006.
 • Skončení pracovního poměru výpovědí v ČR -- úvahy de lege ferenda. Právní fórum. 2006, roč. 3, č. 7.
 • Subsidiarita občanského zákoníku -- historie, současnost, budoucnost, Právník. 2006, roč. 145, č. 8.
 • Skončení pracovního poměru výpovědí v ČR -- úvahy de lege ferenda. In KOSNÁČOVÁ, Mariana, OLŠOVSKÁ, Andrea, ŠTEFANKOVÁ, Natalia. Európske výzvy súčasného právneho vývoja. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Malacky 20.10.-21.10.2005. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2006. (Poznámka: Publikované na CD).
 • Konkurenční doložka v pracovním právu (krátká skica). In KNOLL, Vilém, BEDNÁŘ, Václav. Naděje právní vědy. Býkov 2006. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006.
 • Výpověď pracovní smlouvy bez udání důvodu (komparativní pohled). In: MALACKA, Michal. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.
 • Neoprávněná reklamace. Právní rádce. 2006, roč. 14, č. 12.
 • BĚLINA, Miroslav, BEZOUŠKA, Petr. Neplatnost právního úkonu v novém zákoníku práce. Právní fórum. 2007, roč. 4, č. 1.
 • Tak trochu jiné pracovní právo, aneb pracovní právo ve společnosti 21. století. In MALACKA, Michal. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008.
 • Pracovní právo ve společnosti 21. století. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 1.