17656

Martin Potůček

Prof. PhDr. Martin Potůček CSc. MSc.

Narozen 2. září 1948 v Praze. Na Masarykově univerzitě v Brně studoval filozofii, matematiku, politologii a sociologii. V roce 1976 zde získal titul PhDr. Do roku 1989 působil jako výzkumný pracovník nejprve v oddělení komplexního modelování Sportpropag a později na Ústavu sociálního lékařství a organizace zdravotnictví v Praze. V roce 1989 absolvoval externí aspiranturu v oboru Teorie řízení a plánování na V©E Praha. Poté studoval evropskou sociální politiku na London School of Economics and Political Science (1990/91) a absolvoval několik delších stáží a přednáškových pobytů jako stipendista Eisenhower Exchange Fellowships v USA (1992), na univerzitách v Oxfordu (1993 a 1994), v Kostnici (1997 - 2000), na Institutu pro humanitní studia ve Vídni (1998) a na CEU Budapešť (1998-2000). Od roku 1990 působí na nově vzniklé fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. V roce 1992 se habilitoval v oboru sociologie a v roce 1998 byl jmenován profesorem v oboru veřejná a sociální politika, který spoluzakládal. Zde také vykonával funkci ředitele Institutu sociologických studií (1994 - 2003) a od roku 2000 vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie. V letech 1999 až 2004 působil ve funkci 1. místopředsedy Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR. Je členem několika vědeckých a redakčních rad a také členem Akademického sněmu Akademie věd ČR. V roce 1995 byl zvolen do funkce předsedy (1994 a 1996 místopředsedy) Masarykovy české sociologické společnosti a v roce 1997 do funkce člena řídícího výboru Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee). V letech 2000-2002 působil ve funkci prezidenta této mezinárodní nevládní organizace. V roce 2002 byl jmenován stálým hostujícím profesorem univerzity v Kostnici, Německo. V letech 2002 - 2004 působil jako poradce předsedy vlády České republiky. V roce 2003 obdržel mezinárodní ocenění Sri Chinmoye "Lifting Up the World With a Oneness-Heart" a v květnu tohoto roku převzal cenu Aleny Brunovské, kterou uděluje sdružení NISPAcee za vynikající výkony při výuce v oblasti veřejné správy.

V minulosti se výzkumně zabýval cílovým chováním diferencovaných sociálních aktérů, procesy kultivace a uplatnění lidského potenciálu, faktory ovlivňujícími zdraví a zdravotní politikou. V současné době se orientuje na zkoumání procesů formování a realizace veřejné a sociální politiky v České republice se zaměřením na regulační funkce trhu, státu a neziskového sektoru, na problémy reformy veřejné správy a na prognózování vývoje České republiky v evropském i globálním kontextu. U nás i v zahraničí vydal sedm monografií (čtyři jako vedoucí autorského týmu), šedesát původních prací v odborných časopisech, pět učebních textů a na devadesát výzkumných zpráv a projektů politik.

Bibliografie

1. Knižní publikace / Books

Potůček, M.: Nejen trh. Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Praha, Sociologické nakladatelství 1997. 188 s. ISBN 80-85850-26-5
Potůček, M.: Analýza vývoje, neuralgických bodů a rozvojových příležitostí české sociální politiky po roce 1989. Studie. Praha, Nadání Josefa Hlávky 1998, 226 s.
Potůček, M.: Křižovatky české sociální reformy. Praha, Sociologické nakladatelství 1999. 320 s. ISBN 80-85850-70-2
Potůček, M. - Radičová, I. (eds.): Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Praha, Karolinum 1998. ISBN 80-7184-622-8
Potůček, M.: Not Only the Market. Budapest, CEU Press 1999. 146 p. ISBN 963-9116-51-3
Potůček, M. (ed.): Česká společnost na konci tisíciletí I, II. Sborník z mezinárodní konference k 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Praha, Karolinum 1999. Stati: Welcome address, I, s.15-16; Jakou vizi pro český stát? I, s. 53-62; Povaha českého státu a výzvy doby, II, s. 153-166. ISBN 80-7184-825-5
Potůček, M. a kol: Vize rozvoje České republiky do roku 2015. (Vision of the development of the Czech Republic till 2015.) Praha, Gutenberg 2001. 245 s. ISBN 8086349-02-0
Potůček, M. a kol: Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha, Gutenberg 2002.
Potůček, M. a kol: Putování českou budoucností. Praha, Gutenberg 2003.
Potůček, M. a kol: Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003. Praha, MJF 2003. (In English: Human Development Report. Where do we come from, what are we, and where we are going? Prague, MJF 2003.)
Potůček, M. (ed.) The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe. Bratislava, NISPAcee 2004, ISBN 80-89013-17-1. Stati: Introduction, pp. 7-8; Strategy in Government: The United Kingdom Experience (with Geoff Mulgan), pp. 31-32; The Capacities to Govern in Central and Eastern Europe, pp. 91-108.
Potůček, M. et al.: Millennium Development Goals. Reducing Poverty and Social Exclusion. Czech Republic. Bratislava, UNDP and CESES 2004. Rozvojové cíle tisícíletí. Cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení. Bratislava, UNDP a CESES 2004.

2. Učebnice / Textbooks

Potůček, M.: Sociální politika. Praha, Sociologické nakladatelství 1995. 142 s.
Potůček, M.: Trh, demokracie a sociální politika, Demokracie a ústavnost. Editor Kunc, J., Praha, Karolinum 1996, s. 207-219. (2. vydání, Praha, Karolinum 1999, s. 245-258.)
Potůček, M.: 1. Veřejná politika jako sociální praxe a jako vědní disciplína, s. 4-12, 2. Etika a normativní modely veřejných politik, s. 13.-17, 3. Teorie byrokracie a organizační (správní) teorie, s. 18-25, 4. Trh, správa a občanský sektor jako regulátory života společnosti, s. 26-64, 5. Implementace politik, s. 65-73. Veřejná politika. Studijní texty ke stejnojmennému kursu. Praha, ISS FSV UK 1997.
Potůček, M. - LeLoup, L. - Jenei G. - Váradi L.: Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava. NISPAcee 2003.

3. Kapitoly v knihách / Chapters in books

Potůček, M. - Purkrábek, M. - Háva, P.: Veřejná politika jako proud praxe a poznání, s.3-6, Potůček, M.: Faktory, aktéři a problémy sociální politiky v České republice, s. 16-35. Analýza událostí veřejné politiky v České republice. Editoři Potůček, M. - Purkrábek, M. - Háva, P., I. díl. Fakulta sociálních věd UK, Praha 1995. Řada Veřejná a sociální politika č.2. 160 s.
Potůček, M. - Purkrábek, M. - Háva, P.: Veřejná politika v poznatcích analýz veřejněpolitických událostí, s.164-206. Hodnocení událostí ve veřejné politice podle poměrových škál, s 207-211. Analýza událostí veřejné politiky v České republice. II. díl. Editoři: Potůček, M. - Purkrábek, M. - Háva, P., Fakulta sociálních věd UK, Praha 1996, Řada Veřejná a sociální politika č. 3
Potůček, M.: Formation of Social Policies in Visegrad Countries, pp. 87-104. Welfare Systems and European Integration. Editors Alestalo, M. - Kosonen, P., Tampere, Tampereen Yliopisto 1996.
Potůček, M.: Sociální politika, s. 81-87. Veřejná politika a její aktéři. Editor Purkrábek, M., Praha, Institut sociologických studií FSV UK, Řada Veřejná a sociální politika č. 4, 1996.
Potůček, M.: How Czechs Reflect on the Tasks and Transformation of the Public Sector. pp. 171-181. Developing Organizations and Changing Attitudes: Public Administration in Central and Eastern Europe. Editor Jabes, J., Tirana, NISPAcee 1996.
Velký sociologický slovník I, II. Editoři Maříková, H. - Petrusek, M. - Vodáková, A., Praha, Karolinum 1997. (Zpracování několika hesel.)
Potůček, M.: Markets, States, and Social Citizenship in Central and Eastern Europe. pp. 171-185. European Integration in Social and Historical Perspective, 1850 to the Present. Editors Klausen, J. - Tilly, L.A., Boulder, Rowman & Littlefield Publishers 1997.
Potůček, M.: Spory o povahu české sociální reformy, s. 172-187. Sociální zabezpečení (vybrané texty). Editor Sirovátka, T., Brno, Masarykova univerzita 1997, 187 s.
Bouckaert, G. - Potůček, M.: Productivity and Quality in the Public Sector, pp. 247-251. Professionalization of Public Servants in Central and Eastern Europe. Editor Jabes, J., Tallin, NISPAcee 1997.
Potůček, M.: Výzkum české veřejné politiky: na startu druhého výzkumného cyklu, s. 8-19. Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v České republice. Editor Purkrábek, M., Praha, Institut sociologických studií FSV UK, řada Veřejná a sociální politika č. 7, 1997.
Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 1997 Praha, Sociologický ústav AV ČR & United Nations Development Programme, 1997. 100s. Kapitola 9. Politika zamestnanosti a zaměstnanost. Kapitola 10. Politika sociální ochrany a chudoba, Kapitola 11. Postoje obyvatelstva k sociálním otázkám. Spoluautor kapitoly 12. Instituce občanské společnosti. (Available also in English: Human Development Report. Czech Republic 1997. Prague, Sociologický ústav AV ČR & United Nations Development Programme, 1997, 104 p.)
Potůček, M.: The Czech Social Policy Reform. In: Jabes, J. (ed.): Public Administration and Social Policies in Central and Eastern Europe. Prague, NISPAcee 1998, pp. 23-46. ISBN 80-967616-7-6
Potůček, M.: Hodnocení problémových oblastí veřejného života českou veřejností. In: Křížová, E., Purkrábek, M. a kol.: Občané a centrální politické rozhodování v České republice. Praha, Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd 1999. Řada Veřejná a sociální politika č. 9, s. 69-82.
Potůček, M.: Názory občanů na systém finanční pomoci státu rodinám s dětmi. In: Křížová, E., Purkrábek, M. a kol.: Občané a centrální politické rozhodování v České republice. Praha, Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd 1999. Řada Veřejná a sociální politika č. 9, s. 153-157.
Potůček, M.: Volba společnosti: Havel versus Klaus. (The Choice of Society. Havel Versus Klaus.) In: Co daly naše země Evropě a lidstvu. (The Contribution of Czech Lands to Europe and Mankind.) Praha, Evropský literární fond 2000, s. 186-196. ISBN 80-86316-10-6
Potůček, M.: Volba společnosti: Havel versus Klaus. (The Choice of Society. Havel Versus Klaus.) In: Co daly naše země Evropě a lidstvu. (The Contribution of Czech Lands to Europe and Mankind.) Praha, Evropský literární fond 2000, s. 186-196. ISBN 80-86316-10-6.
Potůček, M.: Arbeitslose Jugendliche und der gemeinnützige Sektor in der Tschechischen Republik: Zukünftige Potentiale und Probleme. (Mladí nezaměstnaní a občanský sektor v České republice: problémy a budoucí potenciály.) In: Groth, C. - Maennig W (eds.): Strategien gegen Jugendarbeitslosigkeit in internationalen vergleich. Frankfurt am Main, Peter Lang 2001, pp.187-198. ISBN 3-631-37659-6
Radičová, I. - Potůček, M.: Las Políticas Sociales en las Repúblicas Checa y Eslovaca: de la Unidad a la Diversidad. (Sociální politika v České a Slovenské republice: od jednoty k různosti.) In: Juberías, C.F. (ed.): La Transformación de las Políticas Sociales en la Europa del Este, pp.173-238. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2001. ISBN 84-8417-054-3
Potůček, M.: The Czech Social Reform after 1989 - Concepts and Reality. (Česká sociální reforma po roce 1989 - návrhy a skutečnost.) In: Conference Prague 1999. Transitional Societies in Comparison: East Central Europe vs. Taiwan. Frankfurt am Main, Peter Lang 2000, pp. 309-330. ISBN 3-631-36758-9
Potůček, M.: Logika (a nelogičnosti) soustavy sociálních dávek v ČR. In: Mareš, P. a kol.: Dávky sociálního státu. Brno, MU FSS a Georgetown 2001, s. 10-16.
Potůček, M.: Postavení vysokoškolského vzdělávání v krajině priorit pro Českou republiku. (The position of the university education in the landscape of priorities for the Czech Republic.) In: Vysokoškolské vzdělávání a činnost vysokých škol. Praha, Rada vysokých škol a Univerzita Karlova, Karolinum 2001, s. 10-13.
Potůček, M.: Health Policy Reforms in the Czech and Slovak Republic as a Political Process. In: Kovács, J.M. (ed.): Small Transformations. The Politics of Welfare Reform -- East and West. Monster, LIT Verlag 2003. Přístupné na www.univie.ac.at/iwm/p-books.htm
Potůček, M.: Priority Issues and Strategic Concepts of the Development of the Czech Republic. In: International Forum on National Visions and Strategies. Soul, KDI School of Public Policy and Management, OECD & World Bank 2003. pp. 193-230.
Potůček, M.: The Capacities to Govern in Central and Eastern Europe. In: Bryane, M.- Kattel, R. -- Drechsler, W. (eds.): Enhancing the Capacities to Govern: Challenges Facing the CEE Countries. Bratislava, NISPAcee 2004, ISBN 80-89013-16-3, pp. 27-45.

4. Odborné články / Papers in scientific journals

Potůček, M. - Rys, V. - Merrien, F.X.: Nouvelles politiques de protection sociale et population en République tcheque (1990-1994). Mire Info, 34, 1996, pp. 15-17.
Potůček, M.: Teorie a praxe české sociální politiky. Politologická revue, 1997, č. 1, s. 59-87.
Potůček, M. - Purkrábek, M. - Háva, P.: Jak naše politika slouží společnosti. Pohledy, V, 1997, č. 1/2, s. 4-6.
Potůček, M.: Výsledky výzkumů názorů občanů a představitelů místní správy na sociální zabezpečení, odbory a tripartitu. Pohledy, V, 1997, č.3, s. 7-9.
Potůček, M.: Těžké znovuzrození: občanský sektor v České Republice. Politologická revue, 1997, č. 2, s.35-52.
Potůček, M. - Radičová, I.: Splitting Welfare State: the Czech and Slovak Cases. Social Research, Vol. 64, No. 4 (Winter 1997), pp. 1605-1643.
Potůček, M.: Théorie et application de la politique sociale Tcheque. Revue d'études comparatives Est-Ouest, 29, 1998, No. 3, pp. 17-34.
Potůček, M.: K vývoji struktury sociálního zabezpečení v ČR. Pohledy, 1998, VI, č. 6, s. 11-13.
Potůček, M.: Sociální politika ve společnosti vzdělání, spoluúčasti a solidarity. Sociální politika, 1998, č. 11, s. 4-5.
Radičová, M. - Potůček, M.: Porovnanie vývoja českej a slovenskej sociálnej politiky po roku 1989. Sborník prací fakulty sociálních studií Brněnské univerzity. Sociální studia 3, 1998, s. 97-154.
Potůček, M. - Rašek, A.: Politika v období přechodu. Trend, 6, 1999, č. 2, s. 10-11.
Potůček, M.: Místo sociálního partnerství ve formování demokracie. Politologická revue, V, 1999, s. 122-133.
Potůček, M.: Ohrožují sociální partnerství a sociální dialog demokracii? Pohledy, VII, 1999, č. 4, s. 29-32.
Potůček, M.: Havel versus Klaus: Public Policy Making in the Czech Republic. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 1, 1999, No. 2, pp. 163-176.
Potůček, M.: Obchází nás strašidlo globalizace? Dialogy s budoucností, 1999, č. 8, s. 10-16.
Potůček, M.: Problém nezaměstnanosti: inspirace ze zahraničí (1). Sociální politika, 25, 1999, č. 3, s. 21-22.
Potůček, M.: Problém nezaměstnanosti: inspirace ze zahraničí (2). Sociální politika, 25, 1999, č. 4, s. 15-16.
Potůček, M.: Jak zvládat nezaměstnanost? Inspirace ze zahraničí. Pohledy, VII, 1999, č. 1, s. 14-17.
Potůček, M.: Chudoba a nerovnost příležitostí v České republice. Sociální politika, 25, 1999, č. 10, s.8-9.
Potůček, M.: Chudoba a nerovnost příležitostí ve světě. Sociální politika, 25, 1999, č. 11, s. 8-9.
Potůček, M.: Sociální politika ve věku globalizace. Pohledy, VII, 1999, č. 2, s. 14-15.
Potůček, M.: The Uneasy Birth of Czech Civil Society. (Těžký zrod české občanské společnosti.) Voluntas, Vol. 11, No. 2, June 2000, pp. 107-121. ISSN 0957-8765
Kendall, J. - Anheier, H. - Potůček, M.: Ten Years After: The Third Sector and Civil Society in Central and Eastern Europe. (Po deseti letech: třetí sektor a občanská společnost ve střední a východní Evropě.) Voluntas, Vol. 11, No. 2, June 2000, pp. 103-106. ISSN 0957-8765
Potůček, M.: Potřeba předvídání možných budoucností. (The need to forecast potential futures.) Ekonom, 9.-15.11. 2000, č. 45, s. 18-19. ISSN 1210-0714
Purkrábek, M. - Potůček, M. - Háva, P.: Kvalita centrálního rozhodování - klíč k rozvoji veřejné politiky a společnosti. (The Quality of the Top Decision Making - the Key to the Development of Public Policy and Society.) In: Purkrábek, M. a kol.: Centrální politické rozhodování v České republice. 2. díl. (Top Decision Making in the Czech Republic. Volume 2.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2000. Řada veřejná a sociální politika, č. 10, s. 5-48. ISBN 80-238-5082-2
Sojka, M. - Purkrábek, M. - Potůček, M. - Háva, P.: Současné a budoucí problémy financování veřejné politiky. (Present and Future Problems of Public Policy Financing.) In: Purkrábek, M. a kol.: Centrální politické rozhodování v České republice. 2. díl. (Top Decision Making in the Czech Republic. Volume 2.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2000. Řada veřejná a sociální politika, č. 10, s. 56-74. ISBN 80-238-5082-2
Kendall, J. - Anheier, H. - Potůček, M.: Ten Years After: The Third Sector and Civil Society in Central and Eastern Europe. (Po deseti letech: třetí sektor a občanská společnost ve střední a východní Evropě.) Voluntas, Vol. 11, No. 2, June 2000, pp. 103-106. ISSN 0957-8765
Potůček, M.: The Uneasy Birth of Czech Civil Society. (Těžký zrod české občanské společnosti.) Voluntas, Vol. 11, No. 2, June 2000, pp. 107-121. ISSN 0957-8765
Potůček, M.: Czech State Reform: Needs and Obstacles. In: Public Policy Series 1999. Prague, The British Council 2000, pp. 15-18. (Česky: Potřeby a bariéry reformy českého státu. In: Veřejná politika 1999. Praha, Britská rada 2000, s. 15-18.)
Potůček, M.: Jakou vizi pro Českou republiku? (What vision for the Czech Republic?) Nová Přítomnost, 2000, č. 10, s. 30-33. ISSN 1211-3883
Potůček, M.: Potřeba předvídání možných budoucností. (The need to forecast potential futures.) Ekonom, 9.-15.11. 2000, č. 45, s. 18-19. ISSN 1210-0714
Potůček, M.: Czech Social Reform after 1989 - Concepts and Reality. (Česká sociální reforma po roce 1989 - představy a skutečnost.) International Social Security Review, Vol. 54, 2001, No. 2-3, pp.81-106. (Available also in German version in Internationale Revue für Soziale Sicherheit, in French version in Revue Internationale de Sécurité Sociale and in Spanish version in Revista Internacional de Securidad Social)
Potůček, M.: Lidská práva a stát veřejných sociálních služeb. (Human rights and the Welfare State.) Pohledy, IX, 2002, č. 1-2. s. 1-5.
Potůček, M. a kol: Vize rozvoje České republiky do roku 2015. (Vision of the development of the Czech Republic till 2015.) Dialogy s budoucností, 2001, č. 9, s. 6-53.
Potůček, M.: Budoucnost vysokých škol je nejistá. (Uncertain future for the Czech universities.) Parlamentní zpravodaj, 2001, č. 11, s. 23-24.
Potůček, M. - Rašek, A.: Vize: svět 2015, Evropa 2010, ČR 2015. (Vision: world 2015, Europe 2020, Czech Republic 2015.) Trend, roč. 8, 2001, č. 2, s. 14-15.
Potůček, M.: Sociální stát - vývojové trendy, ohrožení a rozvojové příležitosti do roku 2015. In: Sociální politika, 2002, č. 1-2, s. 4-6.
Potůček, M. a kol.: Sociální doktrína České republiky. In: Sociální politika, 2002, č. 1-2, s. 7-11.
Potůček, M., Frič, P. : Model vývoje české společnosti a její modernizace (A Model of Czech Society's Development and Its Modernisation in a Global Context). Sociologický časopis, 2004, roč. 40, č. 4, s. 415-431.
Potůček, M.: Accession and social policy: the Case of the Czech Republic. In: Journal of European Social Policy, Vol. 14, No. 3, August 2004, pp. 253-266.
Frič, P. -- Potůček, M.: Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu. In: Sociologický časopis (Czech Sociological Review), ročník (Vol.) 40, č. (No.) 4, srpen (August) 2004, s.(pp.) 415-431.
Česká sociologie v letech 1965-1989. Kulatý stůl Sociologického časopisu. Část III: Sociologové po roce 1969 mimo akademickou půdu. In: Sociologický časopis (Czech Sociological Review), ročník (Vol.) 40, č. (No.) 5, říjen (October) 2004, s. 695-744.
Potůček, M.: Public Policy: Bridge over Troubled Water? In: Studie CESES/CESES Papers, No.(č.) 5, 2004, pp.(s.) 6-10.
Potůček, M.: The Capacities to Govern in Central and Eastern Europe. In: CESES Papers/Studie CESES , No. (č.) 5, 2004, pp.(s.) 36-51.
Potůček, M. (vedoucí autorského týmu) et al.: Zpráva o stavu země. Strategické volby, před nimiž stojí. CESES Papers/Studie CESES, No.(č.) 6, 2004, 35 p.(s.)
Potůček, M.: Accession and social policy: the Case of the Czech Republic.: In: CESES Papers/Studie CESES , No.(č.) 7, 2004, pp.(s.) 7-22. Potůček, M.: Czech Experience with Development of Holistic Approach in Future Studies. In: The First Prague Workshop on Futures Studies Metodology. CESES Papers/Studie CESES , No.(č.) 11, 2004, pp.(s.) 36-45.

5. Další relevantní články, včetně originálních textů ve sbornících / Other important papers, including original texts in volumes

Kabele, J. - Potůček, M.: The Formation and Implementation of Social Policy in the Czech Republic as a Political Process. Foundation for Research on Social Transformation, Prague 1995. Research Papers No. 5. 51 p.
Potůček, M.: Česká sociální politika po listopadu 1989: problémy a perspektivy. Nadace pro výzkum sociální transformace, Praha 1995. Výzkumné studie č. 7. 32 s.
Potůček, M.: Reflection on Emerging Social Policies in Central and Eastern Europe. In: Problems and Futures of Small Countries, Bratislava, Institute of Forecasting, Slovak Academy of Sciences 1995, pp. 72-80.
Potůček, M.: Dilemata české sociální politiky. In: Český venkov na přelomu tisíciletí. Praha, Nadace Antonína ©vehly 1997, s. 9-25.
Kolektiv: Lidský kapitál, investice do vzdělání a problémy soukromého školství. Praha, Bankovní Akademie. Sborník z vědecké konference 29.-30.9.1998.
Purkrábek, M. - Potůček, M. - Háva, P.: Kvalita centrálního rozhodování - klíč k rozvoji veřejné politiky a společnosti. (The Quality of the Top Decision Making - the Key to the Development of Public Policy and Society.) In: Purkrábek, M. a kol.: Centrální politické rozhodování v České republice. 2. díl. (Top Decision Making in the Czech Republic. Volume 2.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2000. Řada veřejná a sociální politika, č. 10, s. 5-48. ISBN 80-238-5082-2
Sojka, M. - Purkrábek, M. - Potůček, M. - Háva, P.: Současné a budoucí problémy financování veřejné politiky. (Present and Future Problems of Public Policy Financing.) In: Purkrábek, M. a kol.: Centrální politické rozhodování v České republice. 2. díl. (Top Decision Making in the Czech Republic. Volume 2.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2000. Řada veřejná a sociální politika, č. 10, s. 56-74. ISBN 80-238-5082-2
Potůček, M.: Czech State Reform: Needs and Obstacles. In: Public Policy Series 1999. Prague, The British Council 2000, pp. 15-18. (Česky: Potřeby a bariéry reformy českého státu. In: Veřejná politika 1999. Praha, Britská rada 2000, s. 15-18.)
Potůček, M.: Umíme si vládnout? In: Konsolidace vládnutí a podnikání v ČR. Sborník z konference UK FSV. Praha, Karlova univerzita 2002. ISBN 80-86732-00-2.
Potůček, M.: Enlargement of the European Union, Globalization, and Social Policie in the New Member States. In: Koncipování budoucnosti v Evropě 2003/Designing the Future in Europe. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodního kolokvia, 2003, Občanská futurologická společnost ve spolupráci s CESES UK FSV, Praha 2004, pp.(s.) 64-75.

6. Vyžádané přednášky / "Invited speaker" lectures

Formation of Social Policies in Visegrad Countries. COST A7 Workshop "Welfare Systems and European Integration", Tampere, Finsko, 24.-27.8.1995.
Social Policies in the Czech and Slovak Republics. Central European University, Centre for the Study of Nationalism, Senior Seminar Series, Praha, 3.4. 1996.
The new social policies and the population in the Czech Republic. Konference "Evolution de la protection sociale dans les PECO", pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí Francouzské republiky, Paříž, Francie, 13.-14.3.1997.
The social, economic and political development and social policy reform in the Czech Republic. National Cheng-Kung University, Tainan, Taiwan (R.O.C.), 14.4.1997. The Transformation of East European Welfare States: the Czech Example. Konstanz University, Kostnice, Německo, 3.7.1997.
Havel versus Klaus. Public Policy Making in the Czech Republic. Tuesday Lecture Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň, Rakousko, 27.1.1998.
The Czech Social Policy Reform Reexamined. Úvodní přednáška. 6th. Annual Conference of NISPAcee "Reform of Public Administration and Social Policy in Central and Eastern Europe", Praha, 18.3. 1998.
Česká občianska spoločnosť a jej nepriatelia. Nadácia Milana ©imečku a České kultúrne centrum, Bratislava, Slovensko, 31.3. 1998.
Účast na panelové diskusi Österreich und der Europäische Integrationprozess. Vom schwierigen werden Europas. Österrechisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Vídeň, Rakousko, 28.5. 1998.
The Czech Tripartism - Big Hopes, Modest Outcomes. Konference "Economic and Social Developments in CEE and the Enlargement of the EU", European Trade Institute, Düsseldorf, Německo, 26.-27.3. 1998.
Havel kontra Klaus. Vídeň, Český salon, Rakousko, 22.4. 1998.
An Uneasy Birth of the Czech Civil Society. Mezinárodní seminář "The new European Borders: Concepts and models of democracy in the Central European countries candidates for the European Union: Estonia, Czech
Republic, Poland, Hungary, Slovenia", Instituto Internazionale Jacques Maritain, Terst, Itálie, 28.11. 1998.
Tvorba české sociální doktríny, Praha, Socioklub, 18.1. 1999. (Srovnej Potůček, M.: O české sociální doktríně potřetí. Sociální politika, 25, 1999, č. 3, s. 4.)
The Czech Public Administration Reform Public Policy Series "Making the state user friendly and functional: the relationship between the citizen and the state." Praha, The British Council with the Faculty of Social Sciences, Charles University, 11.3. 1999. Contribution. "Česká sociální doktrína", Praha, Senát Parlamentu ČR 27.5. 1999.
Cíle a prostředky reformy české veřejné správy. Seminář k problémům reformy veřejné správy. Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 22.6. 1999. (Srovnej "Spory o správní reformu nekončí", Hospodářské noviny, 23.6. 1999, s. 2.)
Reform of Public Administration as a Problem for the Integration of Czech Lands into the European Union. Mezinárodní konference "European Integration and the Eastward Expansion of the European Union". Praha, Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s German Sociological Association, 27.-30.9. 1999.
Účast na panelové diskusi Globalization and the academic disciplines. 10th sympozium of the University Project "Globalization and the University". Salzburg, Salzburg Seminar, 2.-6.10. 1999.
Účast na kulatém stole Criteria for Comparative Policy Analysis in Research and Practice. Výroční konference Association for Public Policy Analysis and Management "Public Policy Analysis and Management: Global and Comparative Perspectives". Washington, USA, 4.-6.11. 1999.
The Concepts of Public Policy as a Discipline and as a Political Practice. Konference "Democratization of Political Process and Public Policy Institution Development Perspectives in Kazakhstan". Almaty, Kazachstán, Soros Foundation, 11.-12.11.1999.
21. Political concepts and real structures of the Czech civil society. University College London, Přednáška, Centre for Slavonic and East European Studies, Londýn 19.1. 2000.
Civil society in the Czech Republic ten years after the Velvet revolution: the challenges ahead. Přednáška, Centre for Civil Society, London School of Economics and Political Science, London University, Londýn 20.1. 2000
Reforma české veřejné správy. Účast na panelové diskusi, Impuls 99, Plzeň, 29.1. 2000. Formování české sociální doktríny, úvodní vystoupení na stejnojmenné konferenci v Senátu Parlamentu ČR, Praha 23.2. 2000
5th Open Society Forum. Policy Making and Civil Society. Avatud Eesti Fond, Tallinn, Estonsko 8.5. 2000. Účast v panelu "The State and Challenges of Public Policy." Reform Strategies of Public Administration in the Czech Republic: Ideas and Reality. Přednáška, Tartu University, Tartu, Estonsko 8.5. 2000.
Pražské gerontologické dny 2000. Přednáška "Příprava české sociální doktríny", Praha, 11.5. 2000.
Vystoupení autorů na besedě ke sborníkům Co daly naše země Evropě a lidstvu I-III. Praha. Evropský literární klub, 2.4. 2002.
Přednáška "Czech Social Policy at a Crossroad", Seminář COST A15 "Reforms of social proteciton, Europeanization and Globalization", Berlin, 27.4. 2001.
Panelová diskuse "On the finalité politique of the European Union" Brussels, Policy Planning Unit of the EU, 29.6. 2001.
Přednáška "Globalization, Europeanization and the Czech Social Policy". Konstanz Universität, 20.7. 2001.
Účast na kulatém stole "Von Osteuropa lernen", Dies Academicus, Konstanz Universität, 20.10. 2001.
Vystoupení na téma Strategické otázky ve vysokém školství (spolu s J. Kalousem a A. Veselým). Praha, předsednictvo Rady vysokých škol, 18.4. 2002
Zahájení a vedení panelu, 10th NISPAcee Annual Conference: Delivering Public Services in CEE Countries: Trends and Developments. Krakov, NISPAcee, 25.-27.4.2002.
Priority Issues and Strategic Concepts of the Development of the Czech Republic. Paper presented at International Forum on National Visions and Strategies. Soul, KDI School pof Public Policy and Management, 20.-22.5.2002.
Přednáška Sociální stát - vývojové trendy, ohrožení a rozvojové příležitosti do roku 2015. Praha, Masarykova dělnická akademie 6.5. 2002.
Strategie sociálního začleňování ve světle veřejné politiky. Příspěvek na Národním semináři o sociálním začleňování a přípravě Společného memoranda o sociálním začleňování (JIM). Praha, MPSV 16.7. 2002.
Místo výzkumu v hledání priorit pro Českou republiku. Příspěvek na semináři Budoucnost výzkumu - výzkum budoucnosti. Praha, TC AV ČR a CESES UK FSV, 18.11. 2002.
Účast v panelové diskusi Budoucnost státu sociálních služeb v ČR. Praha, Fontes Rerum, 19.11.2002.
Jsou Češi připraveni nalézt své místo v rozšiřující se Evropské unii? Příspěvek na semináři Dokážeme spolu žít? Přínosy a rizika pro nové členy EU. Praha, ČKA a Confrontations, 18.12. 2002.
The Capacities of Governance in CEE. Keynote presentation at 11th NISPAcee Annual Conference. Bucharest, 10.4. 2003.
Strategické tahy rozvoje ČR. Příspěvek na konferenci Setkání s budoucností (©koda Auto). Praha 15.4. 2003.
Problémy strategického řízení země. Příspěvek na semináři vlády ČR nazvaném Strategické volby pro ČR. Koloděje 10.7. 2003.
Enlargement of the EU, Globalization, and Social Policies in the New Member States. Presentation at Georgian Institute of Public Administration. Tbilisi, October 2003.
Kapacity vládnutí: svět, Evropská unie, Česká republika. Příspěvek na zasedání české pobočky Římského klubu. Praha, listopad 2003.
Výzkum a vývoj v kontextu zkoumání budoucnosti země. Prezentace na setkání odborníků organizovaném Technologickým centrem AV ČR, podzim 2003.
Capacities to Govern in Central and Eastern Europe. Presentation at the High level meeting on The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe. Prague, 18.-20.12. 2003.

7. Popularizující články / Popular articles

V letech 1995-2003 publikoval více než 90 článků a rozhovorů v denících, magazínech a dalších periodicích.
He published more than 90 articles and interviews in the newspapers, magazines and other periodicals in 1995-2003.

8. Recenze / Review

Potůček, M.: Milan Sojka, Pavel Machonin a Lubomír Mlčoch, Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled). Karolinum, Praha 2000. Politologická revue, 2001, č. 1, s. 184-186.

9. Kursy a přednášky na Karlově Univerzitě /
Courses and lectures at Charles University (2003/2004)

Sociální soudržnost. Prezentace pro studenty kursu FSV UK "Zkoumání budoucnosti ČR", zimní semestr akademického roku 2003/2004.
ostatní kurzy - viz. Fakulta sociálních věd

10. Kursy a přednášky mimo Karlovu Univerzitu (od r. 2000) /
Courses and lectures apart from Charles Univesity (since 2000)

Course "The Transformation Process in Central and Eastern Europe", Konstanz Universität, Konstanz, Germany, 17.-21.7. 2000.
Course "Public Policy Process and Analysis", CEU SUN University, Budapest. Module "Methods and Practices of Public Policy Research", 24.-26.7. 2000.
Course "Central and Eastern Europe: Changing Societies. Towards the mechanisms and outcomes of political, economic and social transformation after 1989. Selected topics.", Konstanz Universität, Konstanz, Germany, 16.-20.7. 2001.
Veřejná politika. Přednáška pro doktorandy oboru veřejné ekonomie. Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno, 5.1. 2002.
Vize rozvoje České republiky. Garance celého kursu a bloková přednáška v rámci kursu pro studenty FSS MU, Brno, zimní semestr akad. roku 2002/2003.
Transformation, Visionen, Soziale Doktrine. Přednáška pro studenty Kostnické univerzity. Praha, Karlova univerzita 2.4. 2002.
Course "CEE countries in front of the door. Political, economic and social transformation after 1989 and the process of EU enlargement". Konstanz Universität, Konstanz, Germany, July 2002.
Course "CEE countries in front of the door. Political, economic and social transformation after 1989 and the process of EU enlargement". Konstanz Universität, Konstanz, Germany, July 2003. more about course.
Course "Policy analysis". Georgian Institute of Public Administration. Tbilisi, September - October 2003.