Petr Kleňha

Autor studuje bohemistiku na FF UK v Praze.