Martin Kloz

Ing. Martin Kloz, CSc.

Autor pracuje v odd. ekonomických nástrojů MŽP