Igor Pleskot

doc. PhDr. Igor Pleskot, CSc.

* 23.11.1930. sociolog. Po válce vystudoval fakultu společenských věd Vysoké školy politických a hospodářských věd. Do roku 1969 pracoval na katedře společenských věd fakulty architektury a pozemního stavitelství ČVUT jako odborný. asistent a posléze docent. Zabýval se sociologií práce a řízení a vlivy technického rozvoje na sociální strukturu a sociologií bydlení. V roce 1965 CSc a PhDr Karlovy Univerzity, v témže roce habilitoval na ČVUT. Pro svou činnost v průběhu let 1968-9 dvacetiletý zákaz práce ve vědě, výzkumu a školství . V letech 1970-75 analytik stavebního družstva, 1976-1989 analytik a informatik v Kancelářských Strojích n.p.V roce 1989 mluvčí Sdružení stávkových výborů, po té pracoval v odborovém hnutí. V létech 1997-2009 docent katedry sociální práce Fakulty sociálně-ekonomické UJEP v Ústí n.L.. Výzkumy českého pohraničí. Zabývá se sociologickou problematikou řízení a provádění projektů v oblasti zaměstnanosti , sociálního potenciálu a regionálního rozvoje .

Vyučuje na Fakultě sociálně ekonomické UJEP

Vzdělání:

1953 VŠPHV fakulta společenských věd Praha 1965 KU filozofická fakulta Praha – PhDr. 1965 KU Ústav společenských věd Praha – ukončena aspirantura obhajobou - CSc. 1965 ČVUT fakulta stavební – obhajoba habilitační práce – Doc.

Profesní zkušenosti:

2008 Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně - člen katedry sociální práce – docent 2002 - 2004 člen poradního sboru k problematice rómské minority při úřadu vládního zmocněnce pro lidská práva 2001 - 2003 externí spolupracovník CESES KU Praha 2000 – 2008 FSE UJEP – člen katedry sociální práce – docent 1998 - 1999 FSE UJEP – vedoucí katedry managementu lidských zdrojů 1999 - 2008 člen sboru zprostředkovatelů a rozhodců při MPSV 1997 – 1998 FSE UJEP – člen katedry managementu lidských zdrojů 1995 - 2008 člen sboru expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání 1993 - 1997 OSVČ – výzkum a poradenství 1992 - 1998 externí spolupracovník VÚPSV 1991 - 1995 člen výkonného výboru Mezinárodní asociace pro dělnické vzdělávání (IFWEA Executive) 1990 - 1993 ČSKOS, OSKOVO – předseda, později poradce předsedy 1975 - 1989 KS kúo Praha – metodik, systémový analytik 1970 - 1975 Projekční ústav INSTAV v.d.s. – analytik 1970 Kabinet životního prostředí ČVUT Praha 1953 - 1969 Fakulta architektury a pozemního stavitelství ČVUT Praha – katedra společenských věd – asistent, odborný asistent, docent

Grantová činnost:

1999 výzkumný úkol VÚPSv – „Flexibilita pracovní doby“ – „Názory a postoje odborové reprezentace na strukturu pracovní doby“ – externí spolupráce 2000 – 2002 grant VNJH „Projektování a realizace projektů zaměstnanosti v regionu“ (řešitel) 2001 výzkumný úkol VUPSv „Perspektivy a formy sociálního dialogu v ČR“ – externí spolupráce 2005 - 2007 grant CEP „Přeshraniční vlivy působící na místní společenství v českém pohraničí“ čj.: 1J 045/05- DP1 – MPSV (spoluředitel) 2008 – 2013 grant GAČR „Sociální potenciál ve starých průmyslových regionech - jeho zvyšování a aktivizace“reg.č.403/07/1285

Publikační činnost:

 1. Pleskot I.,: Názory veřejnosti na současné odbory v ČR, Pohledy, revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii, č. 5/99
 2. Pleskot I.,: Solidarita a důvěra, ECHO, 11/99
 3. Pleskot I.,: Postoje veřejnosti k odborovým aktivitám a názory na současné odbory v ČR, Veřejná politika, FSV KU, Praha, 1999
 4. Pleskot I. : Sociální práce v programech PHARE - SWIF a problematika jejich využití v ČR. - referát na konferenci Jihočeské univerzity České Budějovice 5.6.2003 - viz sborník
 5. Pleskot I .: Vliv zahraničních sousedů na zaměstnanost a nezaměstnanost v příhraničním pásmu ČR. – in Sborník „ Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky str.47-73 UJEP FSE Ústí nad Labem 2005, ISBN 80-7044721-4
 6. Pleskot I: Problematika vzdělání a zaměstnanosti v periferních oblastech regionu – in Sb.“9.mezinárodní konference „Lidský kapitál a investice do vzdělání“ Praha 19-20.9.2006 – VŠFS – ISBN 80-86754-71-5
 7. Pleskot I.: Některé dosavadní výsledky výzkumu působení přeshraničních vlivů na život a chování lidí v pohraničí – in Sborník „Ekonomika, regiony a jejich výhledy“ str.44-5 FSE UJEP Ústí nad Labem 2006- ISBN 80-7044-795-8
 8. Pleskot I..: Nerovnosti a bariéry přístupů ke vzdělání v regionu – in Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie „Vzdelávanie a rozvoj ludských zdrojov – Determinanty konkurenceschopnosti str.45-48 Eruditio Bratislava 2006 - ISBN 80-88954-37-1
 9. Pleskot I.: Práce v zahraničí v názorech a výpovědích respondentů – in sborník „Člověk v pohraničí“ FSE UJEP Ústí n.Labem 2006, ISBN 80-7044-836-9
 10. Autorský kolektiv AKV: Zákoník Práce – podrobný výklad - in Příloha týdeníku Ekonom č.10 – 8-14.3.2007 (část „Zastoupení zaměstnanců, právo zaměstnanců na informace a projednání“)
 11. Pleskot I.: K problematice terciárního vzdělání v ČR příspěvek na 10.mezinárodní konferenci "Lidský kapital a investice do vzdělání" VŠFS Praha 6.-7.12.2007 –VŠFS – ISBN 978-80-86754-95-6
 12. Pleskot I.: Pohraniční regiony a zaměstnanost - in sb. "Přeshraniční vlivy v českém pohraničí" UJEP Ústí n.L. 2007 ISBN 978-80-7044-931-8
 13. Pleskot I. Zaměstnanost a její šance na české hranici – in ACTA UJEP 2008