12. 6. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 6. 2009

Rada Evropy plánuje regulaci audiovizuálních mediálních služeb

Rozhlasové a televizní vysílání by podle rozsudku Evropského soudu pro lidská práva z roku 1990 (Groppera Radio v. Švýcarsko) nemělo zahrnovat internetové rádio nebo internetovou televizi, po kterých by neměla být vyžadována národní registrace (udělení licence) a neměl by se na ně vztahovat Čl. 10 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, který umožňuje státům, aby požadovaly "udělování licencí pro rozhlasové a televizní vysílání, televizní či filmové podnikání". S internetovými rádii a webovými televizemi by mělo být zacházeno stejně jako se samotným internetem - webovými stránkami s textem, obrázky a zvukem. Vyplývá to z předkládací zprávy zpravodaje Andrewa Macintoshe (Labour Party) z výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy k draftu Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č.1855 (2009) o regulaci audiovizuálních mediálních služeb, reagujícího jako novela Úmluvy o přeshraniční televizi na Směrnici 2007/65/EC Audiovizuální mediální služby bez hranic. Novela úmluvy stanovuje také, že do 16. 6. 2015 by měl být vypnut analogový televizní signál všech zemí PACE, i když EU stanovuje termín switch-off na 12. 12. 2012.

Změny směrnice o televizi bez hranic byly vyvolány změnami technologií. Televize je nejdůležitější z hromadných sdělovacích prostředků v Evropě s více než 6500 kanály k dispozici. Došlo k rychlému zavedení on-demand služeb (podle odhadů Evropské audiovizuální observatoře už existuje 338 služeb, včetně 142 pay-per-view služeb) v členských státech EU. Změny by měly zahrnovat jak lineární, tak i nelineární - on-demand audiovizuální mediální služby.

Na schůzce Evropské platformy regulačních orgánů ( "EPRA") 29.-31. října 2008 se vedla diskuse na téma Směrnice 2007/65/EC Audiovizuální mediální služby bez hranic mezi členy EPRA a vyvolala odlišné interpretace. Francouzský regulátor Conseil supérieur de l'Audiovisuel zjistil potíže při určování toho, jaký rozsah redakční kontroly nad provozovatelem služby přináší služby regulované v rámci AVMS. Nizozemsko zpochybnilo definici 'programu' a to, zda je jeho hlavním účelem 'poskytování pořadů'. Zpochybnilo, zda ustanovení o audiovizuálním materiálu na internetových stránkách novin může přinést působnost této směrnice bez ohledu na skutečnost, že žádný jiný členský stát se k dnešnímu dni nesnažil noviny do působnosti směrnice zahrnout. Velká Británie vyjádřila obavy z míry redakční kontroly, a vznesla dotaz, jak se vypořádat se službou, která umožňuje jak lineární, tak i on-demand programování.

Při sbližování směrnice AVMS bez hranic a Stanoviska PACE se odstraňuje absolutní zákaz neslušného a pornografického materiálu, a namísto toho se klade důraz na ochranu nezletilých osob v přístupu k takovým materiálům.

Návrh PACE rozšiřuje oprávnění veřejné služby i na on-demand služby. Parlamentní shromáždění doporučilo částečnou dekriminalizaci pomluvy ve své rezoluci 1577 (2007), nicméně zachovává její sankcionovatelnost. Povinnost poskytovat spravedlivé a přesné zprávy zůstává i nadále zásadní pro podporu svobody projevu podle čl. 10 Evropské úmluvy o lidských právech. V budoucnu, jak budou mít občané stále větší přístup na většinu svého zpravodajství z on-demand zdrojů, bude nezbytné zajistit, aby i zde existovala alespoň jedna kategorie on-demand materiálů, u kterých se občané budou moci spolehnout na přesné a spravedlivé zpravodajství - "veřejná služba audiovizuálního zpravodajství", stejně jako široký přístup veřejnosti k informacím veřejného zájmu prostřednictvím krátkých zpráv nebo výpisů.

I PACE navrhuje (a reflektuje tím Směrnici AVMS) pro evropské strany (pokud je to možné), aby vyhradily nejméně 10% z programu (nebo programového rozpočtu) pro nezávislé produkce.

Návrh rozšiřuje stávající ustanovení o pluralitě médií, aby zahrnoval různorodost obsahu, zejména tím, že se stane součástí veřejnoprávního vysílání.

Deklarace Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 20. února 2008 o přidělování a správě digitální dividendy a veřejném zájmu popisuje, že je třeba brát v úvahu sociální, kulturní a veřejný zájem v úvahu při stanovení alokace digitální dividendy (radiofrekvenční spektrum, které bude k dispozici v důsledku přechodu z analogového na digitální televizní vysílání). A na tuto informaci reaguje i stanovisko PACE - mimo jiné dává povinnost věnovat zvláštní pozornost podpoře inovací, pluralismu, kulturní a jazykové rozmanitosti, a přístupu veřejnosti k audiovizuálním službám při přidělování a správě digitální dividendy a zohlednit požadavky a potřeby rozhlasového a televizního vysílání a sdělovacích prostředků, zejména s ohledem na diverzifikované audiovizuální služby, včetně mobilních služeb , jakož i služby, které nabízejí technologie s vysokým rozlišením "HDTV" včetně veřejnoprávního vysílání v HDTV, mobilní příjem, nebo jednodušší a cenově dostupný přístup.

PACE vyjadřuje soulad s preferencí EK vůči standardu DVB-H, DVB-H2. Doporučuje zvážit užívání MPEG4, stejně jako WiMAX (2,5G, 3G telekomunikačních sítí) a 3GPP LTE (4G) a doporučuje uvolnění kmitočtových kapacit po switch-off využít pro optimalizaci příležitostí pro veřejnoprávní vysílání. Výbor upozorňuje, že nakonec mnoho, ne-li všechny z těch služeb, které dnes převažují jako regulované audiovizuální služby (vysílání), mohou být poskytovány přes internet. To může vyloučit potřebu nebo možnost regulace (např. licence), a znamená, že toto je oblast, která by měla být předmětem budoucí zprávy. Závěr zpravodajské zprávy upozorňuje, že stojíme na prahu světa, kde si divák sám kontroluje svůj přístup k bezpočtu zdrojů obsahu, které neznají žádné zeměpisné hranice. A neznají tím pádem ani žádnou regulaci.

Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č.1855 (2009)

Regulace audiovizuálních mediálních služeb

Parlamentní shromáždění připomíná, že veškerá regulace sdělovacích prostředků v Evropě musí respektovat právo na svobodu projevu a na informace, jak je garantované v článku 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (ETS č. 5). Svoboda získávání a sdělování informací a myšlenek platí bez ohledu na hranice.

Tato svoboda tvoří nezbytnou podmínku demokracie a kulturního a společenského pokroku ohledně všech jednotlivců a společnosti jako celku. Omezení této svobody je možné pouze v tom případě, pokud je to v demokratické společnosti nezbytné.

Tradiční audiovizuální a tisková média se ve stále vyšší míře přetvářejí do formátu elektronických médií v oblasti obrazu, zvuku a tisku, která lze hodnotit prostřednictvím různých fixních i mobilních platforem při použití analogového nebo digitálního pozemního, satelitního nebo kabelového přenosu. Podstatná část z toho, co se dnes označuje jako vysílání, může být v budoucnosti zajišťováno prostřednictvím internetu, kde uživatel ovládá svůj přístup k nesčetným zdrojům obsahu, pro které neexistují žádné zeměpisné hranice.

Článek 10 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod dovoluje státům, aby požadovaly „udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem“. Shromáždění se domnívá, že rozhlasové vysílání a televize by v tomto smyslu nemělo zahrnovat internetové rozhlasové a televizní vysílání, kde by neměl platit požadavek vnitrostátního povolení. S rozhlasovým a televizním vysíláním přes internet by mělo zacházet jako s internetovými novinami nebo webovými stránkami obsahujícími text, obrazy a zvuk.

Díky technickému pokroku se zvyšuje počet kanálů, programů a služeb, které jsou přístupné prostřednictvím audiovizuálních sdělovacích prostředků. To nabízí divákům a posluchačům široký výběr programů, včetně lineárních služeb a služeb na vyžádání. Na druhou stranu ale vyšší zvukově-obrazový obsah neznamená nutně vyšší pluralitu, rozličnost (diverzitu) a kvalitu obsahu, které zůstávají prioritou politiky v audiovizuální oblasti.

Divák, posluchač či čtenář využívající nové audiovizuální mediální služby musí nést vyšší odpovědnost za obsah, který si případně zvolí, a potenciálně k němu dokonce přispívá, zatímco regulace obsahu prostřednictvím vnitrostátních regulačních orgánů se stává méně uskutečnitelnou. Domácí zákonodárci jsou proto zavázáni, aby prověřili stávající předpisy a vytvořili nové prostředky k dosažení cílů audiovizuální mediální politiky s tím, že tyto cíle současně zůstávají platné i v novém mediálním prostředí.

Shromáždění v této souvislosti podporuje deklaraci výboru ministrů z 20. února 2008 k využití kmitočtového spektra a o digitální dividendě. Při rozhodování o přidělování kmitočtů rozhlasového spektra by členské státy měly též vypořádávat požadavky spektra ohledně různých technologií vztahujících se k vysílání i k telekomunikacím. Zvláště relevantní bude podhled na dostupnost kmitočtového spektra v případě zemí mimo Evropskou unii, a v případě všech zemí, jak lze přidělovat kmitočty při optimalizaci možností veřejnoprávního vysílání.

S odkazem na Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi (ECTT) (ETS č. 132), shromáždění poznamenává, že technický pokrok elektronických audiovizuálních médií požaduje revizi ECTT a vede k legislativním změnám na vnitrostátní úrovni, a dále k přijetí nové směrnice o audiovizuálních mediálních službách pro členské státy Evropské unie (Směrnice AVMS).

Shromáždění poznamenává, že hlavním cílem Směrnice AVMS Evropské unie je zajištění svobody poskytování služeb v rámci vnitřního trhu Evropské unie v souladu s primární legislativou Evropského společenství. Tento přístup se liší od ECTT, což má za cíl zajištění svobody přenosu a opakovaného přenosu vysílání v Evropě, bez ohledu na hranice, v souladu s článkem 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

S ohledem na stávající pokrok při zpracovávání návrhu změny protokolu k ECTT, aby jí bylo možno transformovat na novou úmluvu Rady Evropy, shromáždění se domnívá, že by bylo nezbytné vzít v úvahu následující okolnosti:

1. jen třeba posílit možnosti provádění výkladu a dohledu nad použitím této nové úmluvy;

2. je třeba definovat a vysvětlit „veřejnoprávní úkoly“ audiovizuálních mediálních služeb;

3. je třeba přezkoumat úlohu stálého výboru s ohledem na jeho dohlížitelskou funkci při dodržování povinností vyplývajících z úmluvy a arbitráže;

4. s vysíláním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je zacházet srovnatelným způsobem jako s televizním vysíláním a nemělo by být předmětem více omezujících ustanovení, jak jsou obsaženy ve Směrnici AVMS Evropské unie;

5. je třeba poskytovat vedení ohledně požadavků týkajících se programových služeb poskytovaných provozovateli vysílání, které je „zcela nebo převážně“ směrováno na území některé smluvní strany, s cílem obejít vnitrostátní zákony dané strany;

6. procedurální pojistky, jako je například předběžný názor stálého výboru nebo výsledek arbitráže, by měly být požadovány ještě předtím, než smí některá strana v případě údajného obcházení vnitrostátních zákonů přijímající strany přijmout opatření zaměřené proti provozovateli vysílání se sídlem v zahraničí, pokud tato opatření omezují právo na svobodu informací poskytovaných prostřednictvím audiovizuálních mediálních služeb.

Shromáždění žádá smluvní strany ECTT, aby toto doporučení při revizi ECTT vzaly v úvahu.

Shromáždění doporučuje, aby výbor ministrů:

1. předal toto doporučení příslušným ministerstvům;

2. poskytl stálému výboru, který byl vytvořen v souladu s ECTT, dostatečné zdroje, aby mohl plnit požadované dohlížitelské funkce ohledně dodržování smluvních závazků ze strany států;

3. vyzval zainteresované nečlenské státy, aby přistoupily k revidované úmluvě s ohledem na rozšíření předmětu této úmluvy i na ostatní země;

4. vydal pokyn příslušnému stálému výboru, aby provedl analýzu budoucích problémů v oblasti vykonatelnosti stávajících předpisů, jimiž se řídí vysílání ve stále více se sjednocujícím sektoru audiovizuální médií, a aby vytvořil zásadní směrnice ohledně nových prostředků kontroly obsahu, včetně samoregulace a spolu-regulace ze strany médií, vyhledávání obsahu a filtrů pro uživatele, mediální gramotnosti uživatelů, veřejné podpory obsahu kulturní kvality a mezinárodní spolupráce v boji proti nezákonnému obsahu, například v rámci případného protokolu k úmluvě Rady Evropy o počítačových zločinech nebo jeho prostřednictvím (ETS č. 185);

5. vydal pokyn příslušnému stálému výboru, aby provedl analýzu vhodnosti určení společných standardů v rámci členských států Rady Evropy platných pro komerční audiovizuální obsah, na který se nevztahuje revidovaná úmluva, a dále pro audiovizuální obsah, který vytvářejí a veřejně sdílejí uživatelé.

Shromáždění vyzývá ministry, kteří se účastní ministerské konference Rady Evropy o médiích a nových komunikačních službách (Reykjavík, květen 2009), aby vyjádřili trvalou podporu v těchto oblastech:

1. regulace jejich vnitrostátní politiky v oblasti audiovizuálních médií jako součást všeobecné kulturní politiky a současně aby zajistily mezinárodní spolupráci a respekt pro právo na svobodu informací prostřednictvím audiovizuálních mediálních služeb v souladu s článkem 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a s článkem 19 mezinárodní úmluvy OSN o občanských a politických právech;

2. aby prostřednictvím vhodné regulace a praxe zajistily nezávislost svých vnitrostátních regulátorů audiovizuálního mediálního sektoru vůči nevhodným stranickým politickým, státním nebo komerčním vlivům;

3. zachování zásady veřejnoprávního vysílání v měnícím se mediálním prostředí a její rozšíření na všechny audiovizuální mediální služby.

Shromáždění vyzývá členské státy Mezinárodní telekomunikační unie OSN, aby:

1. rozvíjely mezinárodní koordinaci v oblasti technických standardů nezbytných pro technickou konvergenci audiovizuálních médií, při zajištění práva na svobodu informací bez ohledu na hranice v souladu s článkem 19 mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech;

2. zpracovaly pro Světovou konferenci o radiokomunikacích v roce 2011 rozhodnutí o přidělování rozhlasových kmitočtů následně poté, kdy v řadě zemí dojde k vypnutí analogového vysílání.

Debata na schůzi Výboru dne 27. ledna 2009 (3. zasedání) Doc. 11775 zpráva Výboru pro kulturu, vědu a vzdělávání. Předkládá: Andrew McIntoish, UK, Socialist Group. ZDE

Výbor přijal text dne 27. ledna 2009 (3. zasedání), 12. 6. 2009 dojde na zasedání Standing Comitte k podpisu Doporučení.

zdroj textu Parliamentary Assembly - Council of Europe ZDE

zdroj neoficiálního překladu dokumentu Úřad RRTV
                 
Obsah vydání       12. 6. 2009
14. 6. 2009 Musáví se odvolal proti Ahmadinežádově vítězství
14. 6. 2009 100 příslušníků íránské opozice bylo zatčeno
14. 6. 2009 Vzestup Jobbiku
14. 6. 2009 Maďarská krajně pravicová strana Jobbik bude v EP žádat zrušení Benešových dekretů
14. 6. 2009 Podvodné volby v Íránu
13. 6. 2009 Ahmadínežádovo vítězství vyvolalo násilné střety
13. 6. 2009 "Nepodřídím se této manipulaci"
13. 6. 2009 Ahmadínežád obhájil prezidentské křeslo
13. 6. 2009 Stratfor: Íránské volby na hraně konfliktu
13. 6. 2009 IRNA - aktualizováno: Druhé předběžné výsledky íránských prezidentských voleb
12. 6. 2009 Írán: Oba hlavní rivalové se prohlásili vítězi
13. 6. 2009 Fotografie BBC z předvolební kampaně v Íránu
12. 6. 2009 Íránci se vydali k volbám v obrovských počtech
13. 6. 2009 Rasismus v ČR: Tvrdá kritika v americkém Kongresu, český velvyslanec nepřišel
13. 6. 2009 Michael  Marčák
13. 6. 2009 Výrok dne
13. 6. 2009 Strana Zelených je zklamána: Havel čestným občanem Prahy 6 nebude
12. 6. 2009 Íránské poučení pro české hvězdopravce? Miloš  Dokulil
12. 6. 2009 Půjde Rada Českého rozhlasu za své jednání k soudu?
12. 6. 2009 Jsou nebo nejsou rasy? Vladimír  Blažek
12. 6. 2009 Japonská liberální strana hovoří o útocích na "nepřátelské" raketové základny
12. 6. 2009 Jak je to s právy žen v Emirátech?
12. 6. 2009 Glivická vystoupí ve Fylingdales
12. 6. 2009 Hamás i Fatah se chtějí spolu domluvit Jana  Ridvanová
13. 6. 2009 Michael  Marčák
12. 6. 2009 Slova, která by mohla uzdravit rány staletí
12. 6. 2009 K Obamově projevu v Káhiře Daniel  Veselý
13. 6. 2009 Komunisté si volili kandidáty do parlamentních voleb
12. 6. 2009 Obamov lavicový imperialismus Michal  Havran
12. 6. 2009 Máme, anebo nemáme ochranu před pandemií chřipky? Miloš  Dokulil
12. 6. 2009 Vrah z washingtonského Muzea holocaustu byl spojen s britskou ultrapravicovou BNP
12. 6. 2009 Jana Hybášková kádruje kolegy europoslance Daniel  Strož
12. 6. 2009 Stěžovat si už není kam a na co, pane ministře Štěpán  Kotrba
12. 6. 2009 Ekologický výjimečný stav
6. 2. 2012 Reklama pro vás na stránkách Britských listů
12. 6. 2009 Jak žurnalisté posílili předsudky, aneb O smysluplném průzkumu a nesmyslných závěrech Uwe  Ladwig
12. 6. 2009 Proč čtenáři nadávají Škabrahovi? Vždyť se starších lidí zastal!
12. 6. 2009 Jsem matka malých dětí Lucie  Bottaro
12. 6. 2009 Také bych rád věděl, pro koho je tahle zem
12. 6. 2009 Víkendové čtení z klasika
12. 6. 2009 Dědci a babizny, z nichž je mi na blití Boris  Cvek
12. 6. 2009 Absenci důchodů přijmout nemohu
12. 6. 2009 Jedinou cestou je postarat se sám o sebe Martin  Groh
12. 6. 2009 Mládí vpřed! Josef  Vít
12. 6. 2009 Něco divného a děsivého se děje s mládeží
12. 6. 2009 S Liškou do politické nory Milan  Daniel
12. 6. 2009 Něco překrásného se končí Ladislav  Žák
12. 6. 2009 Nejsou některá čísla spíše jen ukazateli okamžité nálady? Miloš  Dokulil
12. 6. 2009 Pavel Pečínka: Černobílé Romano hangos to má složitější než klasické noviny Tomáš  Fridrich
12. 6. 2009 Rada Evropy plánuje regulaci audiovizuálních mediálních služeb Štěpán  Kotrba
11. 6. 2009 V atmosféře napětí jednaly obě Koreje o průmyslovém parku v Kesongu
11. 6. 2009 Život je Spojených arabských emirátech je civilizovaný Martin  Groh
11. 6. 2009 Korupce a privatizace státu: dramatický příklad z Pensylvánie Greg  Evans
10. 6. 2009 K otázce ne/existence špinavých peněz Martin  Baťka
10. 6. 2009 Vymaní se média z moci elit? Bohumil  Kartous
8. 6. 2009 The process which turned Milan Kundera into an informer Jakub  Češka
13. 6. 2009 Hospodaření OSBL za květen 2009