Stanovy OSBL

9. 8. 2002

Valná hromada Občanského sdružení Britské listy konaná dne 8.8.2002 přijala nové stanovy sdružení. Zveřejňujeme jejich plné znění.

Stanovy

Občanského sdružení Britské listy

(dále jen "sdružení")

 

 

Článek I.

Název a sídlo sdružení.

 

(1) Název sdružení zní "Občanské sdružení Britské listy".

(2) Sdružení sídlí na adrese

V Zahradách 1081/9,

252 29 Dobřichovice, Praha - západ .

Jeho emailová adresa je redakce@blisty.cz

 

 

Článek II.

Právní postavení sdružení.

 

(1) Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

(2) Sdružení je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

Článek III.

Cíl činnosti.

 

Cílem činnosti sdružení je podporovat veřejnou debatu v České republice i mezi zahraničními Čechy a zprostředkovávat konfrontaci a výměnu názorů mezi středoevropským a západoevropským, zejména anglosaským kulturním prostředím. K dosažení tohoto cíle bude sdružení vydávat periodické a neperiodické publikace, zejména internetový deník Britské listy, organizovat a podporovat přednášky, semináře a workshopy a spolupracovat s dalšími organizacemi s podobným zaměřením.

 

Článek IV.

Členství.

 

(1) Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

(2) O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo sdružení.

(3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.

(4) Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané předsednictvem a opatřené otiskem razítka sdružení a podpisem tajemníka.

 

(5) Členství zaniká:

(a) vystoupením člena písemným oznámením předsednictvu;

(b) u fyzické osoby úmrtím člena;

(c) u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem;

(d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady;

(e) zánikem sdružení.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů.

(1) Člen má právo zejména:

(a) podílet se na činnosti sdružení;

(b) účastnit se valné hromady, hlasovat a volit do orgánů sdružení;

(c) být volen, pokud dosáhne 18 let věku, do orgánů sdružení;

(d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 

(2) Člen je povinen platit členské příspěvky, a to způsobem a ve výši, jak rozhodne valná hromada.

 

Článek VI.

Orgány sdružení.

 

Orgány sdružení jsou:

valná hromada;

předsednictvo;

předseda;

revizor;

poradní kolegium.

 

Článek VII.

Valná hromada.

 

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

 

(2) Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

 

(3) Valnou hromadu svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předsednictvo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení. Valná hromada je považována za svolánu, pokud předsednictvo rozešle písemné pozvánky všem členům sdružení nebo vystaví takovou pozvánku na pevně určené adrese na Internetu. Valná hromada musí být svolána nejméně deset dnů před termínem konání.

 

(4) Valná hromada zejména:

(a) rozhoduje o změnách stanov sdružení;

(b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávy o činnosti a hospodaření

sdružení předkládané předsednictvem, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření;

(c) volí na dobu tří let předsedu a další členy předsednictva a na dobu pěti let revizora;

(d) rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o osvobození od nich;

(e) rozhoduje o zrušení členství;

(f) rozhoduje o zrušení sdružení;

(g) schvaluje zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti předkládanou revizorem;

(h) rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí předsednictvo, poradní kolegium nebo revizor.

 

(5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

 

(6) Hlasovací právo členů sdružení je rovné. Musí být vykonáno osobně a nelze je přenést na jinou osobu plnou mocí. Za právnickou osobu vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím statutárním orgánem, který toto pověření musí předložit.

 

(7) O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

(8) Valná hromada je přístupná veřejnosti. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis a tajemník zajistí, aby tento zápis byl do patnácti dnů ode dne konání valné hromady vhodnou a dostatečnou formou zpřístupněn všem členům sdružení i veřejnosti, a zůstal takto zpřístupněn nejméně po dva roky od konání valné hromady. Vystavení zápisu na pevně určené adrese na Internetu se pro účely tohoto odstavce považuje za vhodnou a dostatečnou formu zpřístupnění.

 

(9) Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci předsednictvo.

 

 

Článek VIII.

Předsednictvo.

 

(1) Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě.

(2) Předsednictvo se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů zvolených valnou hromadou. O počtu členů předsednictva rozhoduje valná hromada.

(3) Předsednictvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

(4) Předsednictvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Způsob a lhůty svolání stanoví předsednictvo interně ve svém jednacím řádu.

 

(5) Předsednictvo zejména:

(a) volí ze svých členů jednoho nebo dva místopředsedy, tajemníka a hospodáře (s výjimkou předsedy a místopředsedy mohou být funkce členů předsednictva kumulovány);

(b) koordinuje činnost sdružení;

(c) svolává valnou hromadu;

(d) zpracovává podklady pro rozhodování valné hromady a překládá jí výroční zprávu o činnosti sdružení;

(e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení;

(f) rozhoduje o složení poradního výboru;

(g) stanoví úkoly jednotlivým funkcionářům a kontroluje jejich plnění.

 

(6) K zajištění činnosti sdružení může předsednictvo zřídit sekretariát sdružení a zaměstnávat a propouštět zaměstnance sdružení.

 

(7) Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nestanoví-li předsednictvo jinak, jsou jeho zasedání neveřejná; kromě členů předsednictva mají na ně přístup revizor a členové poradního kolegia.

 

(8) Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

(9) Až do konání první valné hromady vykonává funkci předsednictva přípravný výbor sdružení ve smyslu § 6, odst. 2, zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

(10) Funkce člena předsednictva zaniká

(a) skončením členství ve sdružení

(b) rezignací (dnem, kdy předsednictvo písemně podanou registraci vzalo na vědomí)

(c) uplynutím funkčního období a zvolením nového předsednictva

(d) odvoláním valnou hromadou.

 

(11) Za člena, jehož členství zaniklo způsobem podle odst. 10 písm. (a) nebo (b) může předsednictvo kooptovat jiného člena z řad členů sdružení. Členství kooptovaného člena v předsednictvu trvá do nejbližší valné hromady, která jej ve funkci potvrdí nebo na uvolněnou funkci zvolí jiného člena. Uvolní-li se funkce předsedy, předsednictvo zvolí ze svých řad prozatimního předsedu, přičemž ustanovení předchozí věty platí obdobně.

 

 

Článek IX.

Funkcionáři předsednictva

 

(1) Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Předsedu volí a odvolává valná hromada. Je ze své činnosti odpovědný předsednictvu, které může navrhnout valné hromadě jeho odvolání.

 

(2) V době nepřítomnosti v ČR, nemoci či jiné překážky, pro kterou předseda nemůže v plném rozsahu vykonávat funkci, předsedu zastupuje místopředseda (jsou-li zvoleni dva, předsednictvo určí jejich pořadí).

 

(3) Hospodář odpovídá za řádné vedení účetnictví sdružení, zpracování a odevzdání daňových přiznání, a přípravu podkladů pro sestavení zpráv o hospodaření a rozpočtů sdružení.

 

(4) Tajemník řídí administrativu sdružení, odpovídá zejména za řádné vyhotovení zápisů z valných hromad a schůzí předsednictva a za řádné vedení členské evidence a archivu sdružení.

 

(5) Za sdružení podepisuje předseda předsednictva, nebo tajemník OSBL, a to tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení (tj. "Občanské sdružení Britské listy") připojí svůj podpis.

 

 

Článek X.

Revizor.

 

(1) Revizor je fyzická osoba, která působí jako kontrolní orgán sdružení. Ze své činnosti je odpovědný valné hromadě. Revizor nesmí být členem předsednictva.

 

(2) Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

 

(3) Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní

činnosti.

 

Článek XI.

Poradní kolegium.

 

(1) Poradní kolegium je čestným orgánem sdružení, do nějž jsou voleny fyzické osoby z oblasti vědy, kultury, politiky, školství apod., požívající vysoké společenské prestiže, které mají zájem spolupracovat se sdružením a pomáhat mu v jeho poslání.

 

(2) Členy poradního kolegia volí valná hromada na návrh předsednictva z osob, které se svým členstvím souhlasí a které se sdružením spolupracují. Členové poradního kolegia mohou být členy sdružení, avšak nesmějí být členy jeho orgánů. Členství v poradním kolegiu je čestné a není na ně právní nárok. Počet členů poradního kolegia není omezen. Funkční období člena poradního kolegia není časově omezeno, zaniká úmrtím, rezignací nebo odvoláním. Odvolat člena poradního kolegia může valná hromada jen na návrh předsednictva a jen z důvodů, že svým jednáním vážně poškodil nebo soustavně poškozuje zájmy sdružení, anebo že s ním bez omluvitelné překážky dlouhodobě odmítá spolupracovat.

 

(3) Členové poradního kolegia mají právo vystoupit na valné hromadě, účastnit se jednání předsednictva a požádat kdykoli předsednictvo o vyjádření k otázkám, souvisejícím s činností sdružení.

 

(4) Postavení poradního kolegia a jeho členů může dále vymezit předsednictvo.

 

 

Článek XII.

Zásady hospodaření.

 

(1) Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 

(2) Zdroji majetku jsou zejména:

(a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob;

(b) výnosy majetku;

(c) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení;

(d) členské příspěvky (rozhodne-li valná hromada o jejich vybírání);

(e) další zdroje, pokud je schválí valná hromada.

 

(3) Za hospodaření sdružení odpovídá předsednictvo, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

 

(4) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

Článek XIII.

Pravidla editace deníku Britské listy.

 

(1) Interní redakční pravidla pro vydávání článků v deníku Britské listy znějí takto: V případě kontroverzních materiálů budou o rozhodnutí, zda a proč článek vydat či nevydat, diskutovat Jan Čulík a Karel Dolejší, kteří mají vydavatelské pravomoce. Ostatní členové OSBL mají poradní hlas. V případě neshody bude článek zaslán k posouzení nezávislému odborníkovi v daném oboru. Poslední slovo, zda článek má či nemá být vydán, má vždy šéfredaktor Jan Čulík.

 

Článek XIV.

Zánik sdružení.

 

(1) Sdružení zaniká:

(a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady;

(b) rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy (ministerstva).

 

(2) Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Článek XV.

Závěrečná ustanovení.

 

(1) Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

 

(2) Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

(3) Tyto Stanovy, které byly schváleny valnou hromadou konanou dne 8.8.2002 v restauraci Hybernia v Praze 1, nahrazují Stanovy ze dne 17.1.2001

 

 

V Praze dne 8 .8. 2002

Aktualizace 24. 3. 2010: Článek XIII: Pravidla editace deníku Britské listy schválila Valná hromada Občanského sdružení Britské listy na svém zasedání v Praze dne 23. 3. 2010.