1. 10. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 10. 2010

Pokus o aktualizaci podobenství o milosrdném Samaritánovi

Mnoho mladých lidí mi říká, když se s nimi bavím o spiritualitě, že vůbec nechápou, o čem farář v kostele mluví -- že mu nerozumí, neví, co si mají představit pod pojmy typu "osoby Boží Trojice, pokání, vykoupení, spása, znovuzrození" atd. Člověk aby k tomu potřeboval speciální slovník...

V tomto příspěvku se chci zamyslet, zda je podmínkou křesťanova myšlení bezpodmínečně přejmout všechny dva tisíce let staré pojmy, starou terminologii a starý diskurz. Anebo zda se spíše po křesťanovi chce, ba přímo je jeho úkolem, nepapouškovat a bezhlavě neopakovat něco, čemu vlastně už ani dobře nerozumí, ale pokusit se nově to uchopit, nově promyslet, aktualizovat a v neposlední řadě též aplikovat?

Domnívám se, že staré metafyzické, mytologické a náboženské pojmy dnes něco řeknou jen málokomu. Přitom pravda, která se jimi předává, je stále aktuální, jenže oděná do starosvětského metafyzického hábitu je jednak nesrozumitelná, jednak nepřitažlivá. Je třeba přeložit starou zvěst do soudobého jazyka, aniž bychom ji ale přitom zkreslili či pokřivili. Tak, aby zněla současnému člověku srozumitelně: tak, aby mohl sice říci, že s ní nesouhlasí, ale aby nemohl říci, že vůbec nerozumí, o čem se mluví.

Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánovi

Pokusím se uvést příklad, co myslím pod pojmem aktualizace zvěsti. Vezměme si např. Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánovi. V Bibli ho najdeme v tomto znění (Lukášovo evangelium, 10. kapitola, verše 29 -- 37; ekumenický překlad):

"Zákoník (...) Ježíšovi řekl: "A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: 'Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.` Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?" Zákoník odpověděl: "Ten, který mu prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také tak.""

Příběh je to pěkný. Jenže ví dnešní člověk, který nikdy nebyl vedený k víře a do kostela nikdy nechodil, kdo je zákoník, kdo levita, kdo Samařan (= Samaritán), jakou kupní sílu měly dva denáry a spoustu jiných okolností podstatných pro pochopení pointy? Ruku na srdce, neví. Takže pokud ho to neodradí okamžitě (což bych se nedivila), buď se musí najít někdo, kdo mu to dokáže vysvětlit, anebo si musí tyto informace najít někde v knihách nebo na internetu (což bych se divila, kdyby to udělal). Proto si myslím, že je aktualizace zvěsti nezbytná. Vyzkoušejme si to na tomto podobenství.

Osoby a obsazení

Aby se tato úvaha nezvrhla v desetistránkový elaborát, jenom ve zkratce si řekněme, kdo je v tomto příběhu kdo a v jakých vztazích jsou jednotlivé osoby. Pomiňme zeměpisné polohy zmíněných měst, nominální hodnotu tehdejší měny, metody soudobé lékařské vědy atd...

Zákoníci -- odborníci, vzdělanci, znalci židovského Tenachu, tj. Tóry, knih Proroků a Spisů (= soubor u nás známý pod názvem Starý zákon), něco jako dnes profesoři teologie

Levité -- kněží z izraelského kmene Levi. Sloužili v jeruzalémském chrámu zejména jako zpěváci, hudebníci, učitelé a obětníci.

Samaritáni -- obyvatelé města Samaří. Abychom pochopili, jak strašně provokativně tehdy znělo ono podobenství v uších jeho posluchačů, je potřeba znát, jaký vztah tehdy mezi sebou měli Židé a Samařané. Ve zkratce: navzájem sebou pohrdali a neměli se rádi. Když si Židé stavěli v 5. st. př. n. l. v Jeruzalémě Chrám, Samaritáni se společně s několika dalšími ostatními národy snažili stavbu zastavit, ale neúspěšně. Samaritáni si na důkaz své nezávislosti na jeruzalémském kultu postavili svůj vlastní "vzdorochrám" na hoře Gerizim, (kolem r. 330 př. n. l.). Samařsko r. 129 př. n. l. dobyl se svou armádou jeruzalémský král, Samaří vyplenil a samaritánský chrám zničil a srovnal se zemí. Zhruba tou dobou dochází mezi Samaritány a Židy k otevřenému nepřátelství.

A teď si představte, že Ježíš, sám žid, dává židovskému knězi a znalci Tóry za příklad milosrdenství Samaritána. Podobenství hned vyznívá jinak a radikálněji, když víme, kdo je kdo, než když ho čteme jen jako nějaký příběh ze vzdálené země, kde pořádně nevíme, o co jde. Jenže to aby před tím člověk studoval teologii...

Tak jsem přemýšlela, jak převést do současné řeči a současných podmínek, o čem tehdy byla řeč, aby pravda zůstala zachována a aby to bylo přitom stejně provokativní, naléhavé a aktuální. Napadly mě dvě následující verze.

První je vhodná pro uši Evropana či Severoameričana. Pro uši bílého, zajištěného příslušníka nejbohatší části světa, která si myslí, že snědla všechnu moudrost a že se na "zbytek světa" může dívat shora, v lepším případě s blahosklonným pocitem staršího vyspělejšího bratra, v horším případě se stále více sílícím strachem, o to intenzivnějším, o co méně se zajímáme, kdo jsou "oni".

Podobenství o milosrdném muslimovi

Jeden člověk jel z Bruselu do Prahy a byl po cestě přepaden -- násilnický gang ho přepadl, okradl, zmlátil a nechal ležet u silnice polomrtvého. Náhodou jel kolem občan Evropské unie, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. O něco později jel kolem občan USA, ale když si ho všimnul, taky se mu vyhnul. Když pak kolem projížděl jakýsi muslim, všimnul si polomrtvého, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, vydesinfikoval mu poranění, naložil ho do svého auta a zavezl do nejbližšího motelu, kde se o něho postaral. Druhého dne dal recepčnímu sto euro a řekl: "Postarej se o něho, bude-li tě to stát víc, doplatím ti to na zpáteční cestě". A teď otázka: kdo z těch tří kolemjedoucích se stal bližním tomu přepadenému? Přece ten, který mu prokázal milosrdenství. A co z toho vyplývá? Neztrácej čas otázkami, kdo je tvůj bližní, ale chovej se tak, aby ses bližním sám stal. Jdi a jednej také tak!

Druhá verze je speciálně určená pro české uši.

Podobenství o milosrdném Romovi

Jeden člověk jel po D1 z Brna do Prahy a byl po cestě přepaden -- násilnický gang ho přepadl, okradl, zmlátil a nechal ležet u dálnice polomrtvého. Náhodou jel kolem humanitární pracovník, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. O něco později jel kolem univerzitní učitel, ale když si ho všimnul, taky se mu vyhnul. Když pak kolem projížděl jakýsi Rom, všimnul si polomrtvého, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, vydesinfikoval mu poranění, naložil ho do svého auta a zavezl do nejbližšího motelu, kde se o něho postaral. Druhého dne dal recepčnímu 2500 korun a řekl: "Postarej se o něho, bude-li tě to stát víc, doplatím ti to na zpáteční cestě". A teď otázka: kdo z těch tří kolemjedoucích se stal bližním tomu přepadenému? Přece ten, který mu prokázal milosrdenství. A co z toho vyplývá? Neztrácej čas otázkami, kdo je tvůj bližní, ale chovej se tak, aby ses bližním sám stal. Jdi a jednej také tak!

A teď hlavně zbývá nezůstat jen u toho, že nahradíme slova Samaritán, levita a zákoník slovy, která jsou našim uším srozumitelnější, ale "jít a jednat také tak" -- stejně jako muslim a Rom -- být milosrdní, soucitní a aktivní ve prospěch potřebného, i když se to v této době zrovna nenosí a i když mě to bude stát nějakou tu námahu, čas a peníz.

                 
Obsah vydání       1. 10. 2010
2. 10. 2010 Čína skupuje globální energetické zdroje
3. 10. 2010 Univerzitní školné možná bude zvýšeno na více než 300 000 Kč ročně
3. 10. 2010 Britská krize osobních úvěrových karet se podstatně zhorší, varuje MMF
2. 10. 2010 Ztracená vláda jedné strany zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí Jiří  Jírovec
1. 10. 2010 Německo není dvacet let po sjednocení zrovna šťastné a spokojené
1. 10. 2010 Michael  Marčák
2. 10. 2010 USA se omluvily, že na Guatemálcích prováděly experimenty se syfilis
2. 10. 2010 Držitelé Turnerovy ceny protestují proti škrtům v kultuře
2. 10. 2010 BBC stávkovat nebude, management (částečně) ustoupil
2. 10. 2010 Obamova vláda se chystá varovat Američany, aby nejezdili do Evropy
1. 10. 2010 Kocourkovské hospodářství Jan  Čulík
1. 10. 2010 Pražské drobničky Fabiano  Golgo
1. 10. 2010 Pákistán po přeshraničním útoku přerušil zásobovací linie NATO
1. 10. 2010 Ministr Pavel Drobil: "Neovlivňuju porotu Ekofilmu"
1. 10. 2010 Irsko je nuceno dotací zachránit další banku
1. 10. 2010 Vyrobili protiíránský virus Izraelci?
1. 10. 2010 Jsem proti diskriminaci starších lidí
1. 10. 2010 Svatý Václav a Roman Joch? Tomáš  Koloc
1. 10. 2010 Nevděk (českým) světem vládne! Jiří  Baťa
1. 10. 2010 Kde je pes zakopán...?!? Ladislav  Žák
30. 9. 2010 Michael  Marčák
1. 10. 2010 Chávez útočil na reportérku francouzské televize po pětatřicet minut Fabiano  Golgo
1. 10. 2010 Možnost zastavení -- sociální spravedlnost
1. 10. 2010 Pokus o aktualizaci podobenství o milosrdném Samaritánovi Alena  Michutová
1. 10. 2010 Měli bychom se učit soucítit Boris  Cvek
1. 10. 2010 Rusko odmítá japonský požadavek na zrušení Medveděvovy návštěvy
1. 10. 2010 Diskriminace obyvatel menších míst
1. 10. 2010 Železnice musí mít právo zakazovat cestujícím vystupovat dřív
1. 10. 2010 Bludy jihomoravského hejtmana Pavel  Pečínka
27. 9. 2010 Michael  Marčák
30. 9. 2010 Vyšetřovací komise OSN tvrdí, že Izraelci "popravili" amerického občana Furkana Dogana
30. 9. 2010 Právě končí první světová válka
30. 9. 2010 Česká současnost z dostatečného časového odstupu Ivo  Šebestík
30. 9. 2010 Zakliknete-li na webu, že souhlasíte s obchodními podmínkami, nemusí to znamenat konec Jan  Čulík
30. 9. 2010 Chováte se jako fašisté! Jan  Kolařík
30. 9. 2010 Svatý Václave... Alex  Koenigsmark
30. 9. 2010 Ruská televize vstoupila do minového pole sudetoněmecké kontroverze
30. 9. 2010 Britští vědci se chystají emigrovat
30. 9. 2010 Televizi Al Džazíra rušilo Jordánsko
30. 9. 2010 Datum plánované stávky "ohrožuje nestrannost britské veřejnoprávní společnosti"
29. 9. 2010 Občan Havel: Odcházení Lukáš  Zelenka
29. 9. 2010 Pan prezident Klaus se zasloužil o umírání na rakovinu Petr  Wagner
29. 9. 2010 Nadřazenost lékaře jako "übermensche"
29. 9. 2010 Václav Klaus, duchovní otec současného českého marasmu
29. 9. 2010 Eurostávka: naivita odborářů, marnost jejich boje a pokrytectví jejich vůdců nezná mezí Martin  Hudec
29. 9. 2010 Jochovy zvěsti
29. 9. 2010 Nenáhrada kapitalismu ? Pavel  Urban
29. 9. 2010 Pražský Kohout, zlínský Janečka a česká sociální demokracie Miloslav  Štěrba
29. 9. 2010 Dodatek k článku o Klausových cestopisech Jiří  Jírovec
29. 9. 2010 Ne všude se musí čekat u lékaře celé hodiny Miloš  Kaláb
2. 10. 2010 Hospodaření OSBL za září 2010